Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2004. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2004. GODINI


«Službene novine Federacije BiH» , broj 1/04 /09.01.2004./

  1. ODLUKA o utvrđivanju roba, usluga i radova posebne namjene,
   interesa i okolnosti

   «Službene novine Federacije BiH» , broj 8/04 /13.02.2004./
  2. ODLUKA o načinu naplate RTV takse u Federaciji Bosne i Hercegovine
   («Službene novine Federacije BiH» , broj 12/04 /05.03.2004./
  3. ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka (bosanski jezik)
   ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH» , broj 15/04 /20.03.2004.)
  4. ODLUKA o davanju suglasnosti na promjenu oblika organiziranja Rudnika mrkog uglja «Banovići» d.o.o. Banovići (hrvatski jezik)
   ODLUKA o davanju saglasnosti na promjenu oblika organizovanja Rudnika mrkog uglja «Banovići» d.o.o.Banovići (bosanski jezik)
  5. ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva EN 590 za potrebe rudnika i termoelektrana u razdoblju travanj-prosinac 2004.godine(hrvatski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva EN 590 za potrebe rudnika i termoelektrana u periodu april-decembar 2004.godine (bosanski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH» , broj 23/04 /03.05.2004./
  6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja novčanim sredstvima prodajom preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja novčanim sredstvima prodajom preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za sprovođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
   ODLUKA o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje osobne i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u poslovnim objektima i stambenim zgradama od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za finansijsku pomoć području Popovog polja koje je ugroženo poplavom (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za financijsku pomoć području Popovog polja koje je ugroženo poplavom (hrvatski jezik)
  9. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Pep International People s Empowerment Programme» Program za osposobljavanje stanovništva, Island za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Pep International People s Empowerment Programme» Program za osposobljavanje stanovništva, Island za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  10. ODLUKA o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu isporučene električne energije (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga po osnovi isporučene električne energije (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila proizvedenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet osobnih automobila proizvedenih na teritoriji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o privremenom obustavljanju od izvršenja odluke CRPC donesene poslije 30.06.2003. godine
  13. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevledinoj organizaciji «La Vigna di Engaddi-Vinograd u Engaddi» Italija Pratu via Lunga di Cafaggio 45, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «La Vigna di Engaddi-Vinograd u Engaddi» Italija Pratu via Lunga di Cafaggio 45, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «L ordre Maronite Mariamite» «Maronitski Mariomitski red» Notre Dame de Lauaize, b.p. 31 Zouk Mosbeh Libanon, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
  15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz privremenog finansiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2004. godine za sufinansiranje razvojnog projekta obrazovanja (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz privremenog financiranja Federacije Bosne i Hercegovine za period siječenj-ožujak 2004. godine za sufinanciranje razvojnog projekta obrazovanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH» , broj 24/04 /08.05.2004./
  16. ODLUKA o utvrđivanju postojećeg oblika organizovanja Međunarodnog aerodroma «Sarajevo» d.o.o. Sarajevo
  17. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada (hrvatski jezik)
   ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada (bosanski jezik)
  18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
  19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nazuke (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH» , broj 25/04 /15.05.2004./
  20. ODLUKA o odobravanju godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2003. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju godišnjeg obračuna Federalne direkcijerobnih rezervi za 2003. godinu (hrvatski jezik)
  21. ODLUKA o prijenosu prava korištenja na poslovnim objektima u ulici Odobašina (Krajiška) broj 45 i u ulici Alipašina broj 14 - blok broj 2 (bosanski jezik)
   ODLUKA o prijenosu prava korištenja na poslovnim objektima u ulici Odobašina (Krajiška) broj 45 i u ulici Alipašina broj 14 - blok broj 2 (hrvatski jezik)
  22. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvane zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH» , broj 26/04 /19.05.2004./
  23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
   Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Razvojnog
   projekta obrazovanja (bosanski jezik)

   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Razvojnog projekta obrazovanja (hrvatski jezik)
  24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
   Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, u svrhu finansijske podrške Univerzitetu u Sarajevu za realizaciju aktivnosti Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)

   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministrastvu obrazovanja i nauke, u svrhu financijske podrške Univerzitetu u Sarajevu za realizaciju aktivnosti Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima
   raspodjele sredstava «Transfera za Fond za nakladništvo» utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu
  26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima
   raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
  27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima
   raspodjele sredstava «Transfera za kinematografiju» utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine

   «Službene novine Federacije BiH» , broj 27/04 /22.05.2004./
  28. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Institute For War Peace Reporting» Lancaster House 33. Islington High Street, London Engleska, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Institute For War Peace Reporting» Lancaster House 33. Islington High Street, London Engleska, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  29. ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka (hrvatski jezik)
   ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa odsluženja vojnog roka (bosanski jezik)
  30. ODLUKA o rasporedu sredstava «Transfer za parlamentarne političke stranke» Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu
  31. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa financijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu sredstava osobne i kolektivne zaštite radnika (hrvatski jezik)
   ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava lične i kolektivne zaštite radnika (bosanski jezik)
  32. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa financijske pomoći rudnicima uglja i boksita u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu eksplozivnih materija (hrvatski jezik)
   ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa finansijske pomoći rudnicima uglja i boksita u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materija (bosanski jezik)
  33. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa financijske pomoći Rudniku mangana Bužim u Bužimu za financiranje pokretanja proizvodnje (hrvatski jezik)
   ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa finansijske pomoći Rudniku mangana Bužim u Bužimu za finansiranje pokretanja proizvodnje (bosanski jezik)
  34. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa financijske pomoći modernizaciji Rudnika mrkog uglja «Zenica» Zenica (hrvatski jezik)
   ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa finansijske pomoći modernizaciji Rudnika mrkog uglja «Zenica» Zenica (bosanski jezik)
  35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta obnove obrazovanja 757 P koji se financira kreditom OPEC fonda, za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta obnove obrazovanja 757 P koji se finansira kreditom OPEC fonda, za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta «Razvoj male komercijalne poljoprivrede» za prvi i drugi kvartal 2004. godine ( hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta «Razvoj male komercijalne poljoprivrede» za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta IFAD 562 BA, za drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje, za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje, za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Razvojnog projekta obrazovanja, za drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Razvojnog projekta obrazovanja, za drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
  42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta «Osnovno zdravstvo» za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta «Osnovno zdravstvo» za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE), za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE), za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), Projekta razvitka zajednica (CDP) i Projekta lokalnog razvoja (LDP), za drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), Projekta razvitka zajednica (CDP) i Projekta lokalnog razvoja (LDP), za drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Obavještajno-sigurnosnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša (hrvatski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša (bosanski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH» , broj 28/04 /26.05.2004./
  47. ODLUKA o raspodjeli dijela dobiti JP «BH TELECOM» , Sarajevo,
   «Međunarodni aerodrom Sarajevo» , Sarajevo, «Hrvatske telekomunikacije» d.o.o. , Mostar, «Hrvatske pošte» d.o.o.Mostar po godišnjem obračunu i utvrđenoj dobiti za 2003. godinu (bosanski jezik)

   ODLUKA o raspodjeli dijela dobiti JP «BH TELECOM» , Sarajevo,
   «Međunarodni aerodrom Sarajevo» , Sarajevo, «Hrvatske telekomuninacije» d.o.o. , Mostar, «Hrvatske pošte» d.o.o., Mostar po godišnjem obračunu i utvrđenoj dobiti za 2003. godinu (hrvatski jezik)

   «Službene novine Federacije BiH», broj 29/04/ 29.05.2004./
  48. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  49. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
   Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći reformi socijalnog sektora u BiH – SOTAC, za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)

   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći reformi socijalnog sektora u BiH – SOTAC, za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
  51. ODLUKA o utvrđivanju sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2004. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za «Dječiju nedjelju»
   «Službene novine Federacije BiH» , broj 30/04 /31.05.2004./
  52. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima
   raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bos)

   ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima
   raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrv)

   «Službene novine Federacije BiH» , broj 31/04 /05.06.2004./
  53. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na vozilu marke Mercedes Benz
  54. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju Ugovora o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobra
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji
  «Solidarieta E Aiuto Per Casa Internazionale Della Pace» (SACIP)» - Solidarnost i pomoć međunarodnoj kući mira «Nocet (PR), Via C.A. Dalla Chiesa br. 38a, Italija za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Solidarieta E Aiuto Per La Casa Internazionale Della Pace» (SACIP)» - Solidarnost i pomoć međunarodnoj kući mira «Nocet (PR), Via C.A. Dalla Chiesa br. 38a, Italija, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda zapošljavanje za 2004. godinu
 3. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – 1101 (bosanski jezik)

  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – 1101 (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta «Razvoj i zaštita šuma (Šume 2)» , za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta «Razvoj i zaštita šuma (Šume 2)» , za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta «Poticanje poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva u regiji Tuzla-Banja Luka» (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta «Poticanje poduzetništva u sektoru voćarstva i povrtlarstva u regiji Tuzla-Banja Luka» (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufunansiranje Projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 32/04 /12.06.2004./
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje projekta PELRP-IDA kredit 33850 bos, za prvi i drugi kvartal 2004. godine
 9. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transferi za poljoprivredu» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transferi za poljoprivredu» utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za pošumljavanje» , utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za pošumljavanje» , utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/04 /19.06.2004./
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje Komisije za vođenje postupka za prekršaje kojima se povrijeđuju federalni propisi iz nadležnosti Federalnog ministarstva finansija
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti za razrješenje Komisije za vođenje postupka za prekršaje kojima se povrijeđuju federalni propisi iz nadležnosti Federalnog ministarstva finansija
 13. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava za servisiranje vanjskog duga iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava za servisiranje vanjskog duga iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministrastvu financija (bosanski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša (bosanski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za financijsku podršku Fondaciji «Pravda za Bosnu i Hercegovinu»
 16. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine -1102 (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine-1102 (bosanski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 34/04 /26.06.2004./
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša, neophodnih za rad ekspertnog tima na izradi dokumenata za Nacionalni park «Una»
 19. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dijela dobiti JP «BH Telecom» , Sarajevo, «Međunarodni aerodrom Sarajevo», Sarajevo, «Hrvatske telekomunikacije» d.o.o., Mostar, «Hrvatske pošte» d.o.o., Mostar po godišnjem obračunu i utvrđenoj dobiti za 2003. god. (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dijela dobiti JP «BH Telecom» , Sarajevo, «Međunarodni aerodrom Sarajevo», Sarajevo, «Hrvatske telekomunikacije» d.o.o., Mostar, «Hrvatske pošte» d.o.o., Mostar po godišnjem obračunu i utvrđenoj dobiti za 2003. god. (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na projekat «Analiza mogućeg korištenja obnovljivih energija za proizvodnju električne energije u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na projekat «Analiza mogućeg korištenja obnovljivih energija za proizvodnju električne energije u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o pristupanju podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom «Energoinvest-Livnica d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o pristupanju podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom «Energoinvest-Livnica d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz BudžetaFederacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za pružanje finansijske pomoći PS «Vitezit» d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za pružanje financijske pomoći PS «Vitezit» d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Općini Prozor-Rama (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Općini Prozor-Rama (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o naplati Royality taxe za razvoj avio prometa (bosanski jezik)
  ODLUKA o naplati Royality taxe za razvoj avio prometa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj, 35/04 /03.07.2004./
 25. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu odbrane-Federalnom ministarstvu obrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu obrane-Federalnom ministarstvu odbrane (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za veterinarstvo» , utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za veterinarstvo» , utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o kriterijima za imenovanje u upravna vijeća u oblasti zdravstva
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje, za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje, za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za drugi kvartal 2004. godine, za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC) , Projekta razvitka zajednica (CDP) i Projekta lokalnog razvoja (LDP) (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za drugi kvartal 2004. godine, za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC) , Projekta razvitka zajednica (CDP) i Projekta lokalnog razvoja (LDP) (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «International Republican Institute» , Suite 7001225, Eye St. NW. Washington D.C. 20005. SAD, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Motherhood Foundation International» Netherlands Andijk, Horn 13, Holandija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Motherhood Foundation International» Netherlands Andijk, Horn 13, Holandija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine» utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje faze VI Programa deminiranja 2003/2004 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna FederacijeBosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje faze VI Programa deminiranja 2003/2004 (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE), za prvi i drugi kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE), za prvi i drugi kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije za 2004. godinu
 37. ODLUKA o unutarnjoj preraposdjeli sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu kabineta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
 38. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava s a kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera ''Poticaj za poduzetništvo'' utvrđenog budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 39. ODLUKA (bosanski jezik)
  ODLUKA (hrvatski Jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za finansijsku pomoć za pripremne radove za otvaranje Starog mosta u Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za financijsku pomoć za pripremne radove za otvaranje Starog mosta u Mostaru (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o glavnom operativnom planu obrane od poplava za 2004. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz budžeta federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za nabavku putničkog automobila, po principu staro za novo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za nabavku putničkog automobila, po principu staro za novo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, za isplatu putnih troškova članu ekspertnog tima  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, za isplatu putnih troškova članu ekspertnog tima (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija za finansijsku pomoć Ljubljanskoj banci d.d. Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija za financijsku pomoć Ljubljanskoj banci d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za udruženje građana pokret ''Majke enklave Srebrenica i Žepa'' (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za udruženje građana pokret ''Majke enklave Srebrenica i Žepa'' (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o privremenom ukidanju stopa poreza na promet proizvoda i stope poreza na promet usluga za pogrebnu opremu i usluge ukopa u ''Memorijalnom centru i groblju Srebrenica – Potočari'' (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenom ukidanju stopa poreza na promet proizvoda i stope poreza na promet usluga za pogrebnu opremu i usluge ukopa u ''Memorijalnom centru i groblju Srebrenica – Potočari'' (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 6. ODLUKA o gotovinskoj isplati druge polovice neisplaćene penzije za mjesec Oktobar 2000. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/04 (17.7.2004.)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na promjenu oblika organizovanja JP «BH POŠTA», Sarajevo u društvo sa ograničenom odgovornošću
 8. ODLUKA o isplati sredstava za regres za godišnji odmor iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati sredstava za regres za godišnji odmor iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za više budžetskih korisnika u cilju obezbjeđenja sredstava za isplatu regresa za godišnji odmor (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za više proračunskih korisnika u cilju obezbjeđenja sredstava za isplatu regresa za godišnji odmor (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u svrhu finansijske pomoći za podršku obilježavanja 9. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice «Zaštićene zone» UN-a i ukopa identificiranih nastradalih osoba iz jula 1995. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u svrhu financijske pomoći za podršku obilježavanja 9. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice «Zaštićene zone» UN-a i ukopa identificiranih nastradalih osoba iz jula 1995. godine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju jedinice za implementaciju projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje (SITAP)
 12. ODLUKA o usklađivanju rashoda s ostvarenim prihodima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usklađivanju rashoda s ostvarenim prihodima Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije BiH za rad Agencije za državnu službu (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije BiH za rad Agencije za državnu službu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH, broj 39/04 (24.7.2004.)
 15. ODLUKA o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja Federalnih organa državne službe
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava «Transfer za civilne invalide (devet udruženja)» utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 17. ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2004. godini
 18. ODLUKA kojom se daje suglasnost za Program utroška sredstava za izgradnju autoputa Zenica-Sarajevo za 2004. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA kojom se daje saglasnost za Program utroška sredstava za izgradnju autoputa Zenica-Sarajevo za 2004. godinu (bosanski jezik)
 19. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «EVNGELISCHES DIAKONIEWERK GALLNEUKIRCHEN» Austrija 4210 Gallneukirchen Martin Boss Sttrasse 4, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «EVNGELISCHES DIAKONIEWERK GALLNEUKIRCHEN» Austrija 4210 Gallneukirchen Martin Boss Sttrasse 4, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija, u svrhu zaštite od neovlaštenog pristupa u Aplikaciju za trezorsko poslovanje (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija, u svrhu zaštite od neovlaštenog pristupa u Aplikaciju za trezorsko poslovanje (bosanski jezik)
 22. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vojsci Federacije Bosne i Hercegovini (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vojsci Federacije Bosne i Hercegovini (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH, broj 40/04 (28.07.2004.)
 23. ODLUKA Standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 42/04 (07.08.2004.)
 24. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru u ulici Ante Starčevića bb Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu finansija/ financija (Ured riznica-trezor) u Mostaru
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalniom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata za financijsku pomoć Savezu ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalniom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za finansijsku pomoć Savezu ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
 27. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo-Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju u cilju obezbjeđenja sredstava za isplatu regresa za godišnji odmor (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju -Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo u cilju obezbjeđenja sredstava za isplatu regresa za godišnji odmor (bosanski jezik)
 28. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u cilju obezbjeđenja sredstava za isplatu regresa za godišnji odmor (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u cilju obezbjeđenja sredstava za isplatu regresa za godišnji odmor (bosanski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka neposredne pogodbe
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora za poslove pripreme i prodaje Privrednog društva «Krivaja» Zavidovići
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bh. kontigenta civilne policije, s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u mirovnu misiju UN-a na Haitiju
 32. ODLUKA o utvrđivanju Akcionog plana prestrukturiranja i modernizacije rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Akcionog plana prestrukturiranja i modernizacije rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu odbrane da, u okviru nadležnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, provede Instrukciju o utvrđivanju i obavezi poštivanja rokova o zabrani prometa malog i lakog naoružanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine
 34. ODLUKA o ustupanju na privremeno korištenje nekretnine u ul. Radičeva, zgrada bivšeg studentskog doma «Mladen Stojanović» upisanim u ZK uložak broj XLVIII/31, katastarska općina Sarajevo, Kantonu Sarajevo, za smještaj Kantonalnog tužilaštva Sarajevo
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Projekt UNDP: Jačanje kapaciteta BiH predstavnika vlasti u oblasti kreiranja politike, razvoja strategije i implementacije reforme javne uprave te jačanja praksi u oblasti upravljanja ljudskim resursima
 36. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004.godinu za više proračunskih korisnika (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004.godinu za više proračunskih korisnika (bosanski jezik)
 37. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
 38. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Zavodu za kontrolu lijekova (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unurašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Zavodu za kontrolu lijekova (bosanski jezik)
 39. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 43/04 (14.08.2004.)
 40. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
 43. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata- Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Finansijskoj policiji – Financijskoj policiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Financijskoj policiji – Finansijskoj policiji (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu , Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudija i tužilaca (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu , Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudaca i tužitelja (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Federalnoj upravi za geodetske i iimovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Federalnoj upravi za geodetske i iimovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 1. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu kazneno- popravnim zavodima (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu kazneno- popravnim zavodima (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Instituciji ombudsmena-ombudsmana (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu, Instituciji ombudsmana-ombudsmena (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za stavljanje van snage Sporazuma o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za međunarodnu ligu humanista (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za međunarodnu ligu humanista (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o osnivanju Komisije za implementaciju programa podsticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke u usklađivanju rashoda s ostvarenim prihodima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke u usklađivanju rashoda s ostvarenim prihodima Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 44/04 (21.8.2004.)
 7. ODLUKA o utrošku sredstava budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2004. godinu, na teret pozicije 6143 – transfer za dovršetak započetih objekata branitelja i invalida
 8. ODLUKA o preuzimanju od Željezare «Zenica» d.o.o. Zenica dijela državnog kapitala
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 45/04 (28.08.2004.)
 9. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2005. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za2005. godinu (bosanski jezik)
 10. ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza trupaca iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza trupaca iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 11. ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Humanitarian Deminning Italian Group (HDIG)», Roma Largo, Cecchignola N 4 Italija, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 46/04 (04.09.2004.)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša za finansijsku pomoć J.P. «Park prirode Blidinje» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša za financijsku pomoć J.P. «Park prirode Blidinje» (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Izvještaj o realizaciji plana i programa Direkcije cesta Federacije BiH
 15. ODLUKA o izuzimanju usluga adaptacije Đačkog doma u Travniku od primjene Uredbe o postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 47/04 (11.09.2004.)
 16. ODLUKA o utrošku sredstava Budžeta Federalnog ministarstva za
  pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za 2004. godinu, na teret pozicije 614200 – transfer za pomoć u liječenju
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša za pokroviteljstvo drugog međunarodnog sajma«EKOBIS 2004» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša za pokroviteljstvo drugog međunarodnog sajma «EKOBIS 2004» (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Uredu za reviziju Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine
 20. ODLUKA o davanju suglasnosti o lokaciji i uvjetima za osnivanje Slobodne zone «Jelah» d.o.o. Jelah-Tešanj
  »Službene novine Federacije BiH» , broj 48/04 (18.09.2004.)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi (TTFSE), za treći kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE), za treći kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
 22. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu odbrane-Federalnom ministarstvu obrane
 23. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine
 24. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija ( hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija ( bosanski jezik)
 25. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine) (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine) (bosanski jezik)
 26. ODLUKA o izmjeni Odluke o usklađivanju rashoda s ostvarenim prihodima Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usklađivanju rashoda s ostvarenim prihodima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanski jezik)
 27. ODLUKA o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga po osnovi isporučene električne energije (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu isporučene električne energije (bosanski jezik)
 28. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za pružanje financijske pomoći SIL «Soda invest Lukavac» d.o.o. (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za pružanje finansijske pomoći SIL «Soda invest Lukavac» d.o.o. (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 50/04 (25.09.2004.)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Protokola za Projekat «Finansiranje komunalne infrastrukture» (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Protokola za Projekat «Financiranje komunalne infrastrukture» (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu općinama sa pozicije «Transfer kantonima i nižim nivoima vlasti»
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 51/04 (02.10.2004.)
 35. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnutku Gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Privredenog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava «Transfer za pomoć izgradnji Dnevnog centra-Travnik» utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 37. ODLUKA o načinu obezbjeđenja sredstava, Program utroška sredstava i izboru Banke za kreditiranje Programa podsticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi
 38. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje vojarne «Mustafa Hajrulahović-Talijan» Sarajevo, Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne «Mustafa Hajrulahović-Talijan» Sarajevo, Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 52/04 /09.10.2004./
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovu isporučene električne energije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga temeljem isporučene električne energije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 54/04 /16.10.2004./
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava za sufinansiranje nabavke 15 putničkih aqutomobila «Škoda Fabia» za nagradu osvajačima zlatne olimpijske medalje, članovima, trenerima i selektoru Reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti BH Telecom d.d. Sarajevo za zaključivanje Ugovora zbog posebnih interesa, okolnosti i namjene putem neposredne pogodbe
 42. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju dijela sredstava «Transfer za posebne namjene – elementarne nepogode» kao pomoć općini Čapljina
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Direkcije cesta Federacije BiH
 44. ODLUKA o davanju na korišćenje sportskog terena u kompleksu «Ramiz Salčin» u Sarajevu Sudu Bosne i Hercegovine
 45. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga (bosanski jezik)
 46. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga (bosanski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva rada i socijalne poilitike
 48. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – 1103 (hrvatski jezik)
  ODLUKA o unutarašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – 1103 (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 56/04 /23.10.2004./
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodneasocijacije za razvoj (IDA) za Drugi Projekat podrške zapošljavanju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Drugi Projekt podrške zapošljavanju (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Drugi Projekt podrške zapošljavanju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Drugi Projekt podrške zapošljavanju (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za strukturno prilagođavanje ekonomskog upravljanja (EMSAC) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za strukturno prilagođavanje ekonomskog upravljanja (EMSAC) (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za strukturno prilagođavanje ekonomskog upravljanja (EMSAC) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za strukturno prilagođavanje ekonomskog upravljanja (EMSAC) (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za drugi kredit za strukturalno prilagođavanje socijalnog sektora (SOSAC II) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za drugi kredit za strukturalno prilagođavanje socijalnog sektora (SOSAC II) (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za strukturno prilagođavanje socijalnog sektora (SOSAC II) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za strukturno prilagođavanje socijalnog sektora (SOSAC II) (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o prijenosu dijela udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica sa i između Federacije Bosne i Hercegovine i LNM Holdigns N.V.
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o prijenosu dijela udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica sa i između Federacije Bosne i Hercegovine i Kuwait Consulting & Investment Company
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na dopunjeni i izmijenjeni Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica između Federacije Bosne i Hercegovine, Kuwait Consulting & I Investment Company i LNM Holdings N.V.
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog izmjenjenog Statuta društva sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Društva sa ograničenom «BH Steel Željezara» Zenica
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog izmjena Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica
 11. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Nadzornog odbora Društva sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 58/04 /30.10.2004./
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Odbora državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju isplate razlike osnovice za plaću korisnika Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za sedmi mjesec 2004. godine
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinansiranje faze VI Programa deminiranja 2003/2004 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za sufinanciranje faze VI Programa deminiranja 2003/2004 (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o namjeri odabira prihvatanja novog partnera za sanaciju Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o namjeri odabira prihvatanja novog partnera za sanaciju Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 61 /04 06.11.2004./
 17. ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu sa pozicije «Transfer za prestruktuiranje industrije i rudarstva» (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu sa pozicije «Transfer za prestruktuiranje industrije i rudarstva» (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje sporazuma o nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za rješavanje po žalbama na prvostepena rješenja o ostvarivanju prava branilaca i njihovih porodica koji imaju prebivalište u Brčko Distriktu
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije «Elektroprijenos Bosne i Hercegovine» d.d. (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije «Elektroprijenos Bosne i Hercegovine» d.d. (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor «Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini» (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor «Neovisni operator sistema u Bosni i Hercegovini» (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 400/04, od 19.8.2004. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 400/04, od 19.8.2004. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 62/04 /09.11.2004./
 23. ODLUKA o općim uslovima pod kojima se domaćoj osobi odobrava držanje deviza na računima kod banaka u inostranstvu (bosanski jezik)
  ODLUKA o općim uvjetima pod kojima se domaćoj osobi odobrava držanje deviza na računima kod banaka u inozemstvu (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju na korištenje motornog vozila Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 25. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila proizvedenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet osobnih automobila proizvedenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 63/04 /12.11.2004./
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za izmirenje preuzete obveze plaćanja troškova zakupnine po ugovoru o zakupu poslovnog prostora sa poduzećem «Zrak» d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, za izmirenje preuzete obaveze plaćanja troškova zakupnine po ugovoru o zakupu poslovnog prostora sa preduzećem «Zrak» d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
 27. ODLUKA o davanju na korištenje motornog vozila agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bh. kontingenta civilne policije, s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u mirovnu misiju UN-a na Haitiju
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnicima bh kontingenta civilne policije, s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u misiji UN-a u Liberiji
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša (bosanski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Direkciji cesta Federacije BiH za zaključivanje ugovora zbog posebnih interesa, okolnosti i namjene
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 66/04 /27.11.2004./
 32. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovne zgradeZavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u Bihaću Vladi Unsko-sanskog kantona radi smještaja Kantonalnog tužilaštva Bihać
 33. ODLUKA o davanju na korištenje vojnog objekta «Dom pilota» u Bihaću sa pripadajućim zemljištem, Vladi Unsko-sanskog kantona Bihać
 34. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o drugim izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 35. ODLUKA o davanju na korištenje dijela objekta u ulici Dola broj 15. Sarajevo Odboru državne službe za žalbe
 36. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za Regionalni program razvitka cesta (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za Regionalni program razvoja cesta (bosanski jezik)
 37. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za Regionalni program razvitka cesta (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Regionalni program razvoja cesta (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 68/04 /04.12.2004./
 38. ODLUKA o usvajanju Rebalansa Plana i programa DCFBiH za 2004. godinu (pdf format)
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Fondacije za održivi razvoj
 40. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta «A001» u ulici Hamdije Kreševljakovića br. 98-Sarajevo Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta «A001» u ulici Hamdije Kreševljakovića br. 98-Sarajevo Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o utvrđivanju platnih razreda i koeficjenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju platnih razreda i koeficjenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 70/04 /11.12.2004./
 42. ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o kreditiranju i garanciji za projekt vodosnabdijevanja Općina Tuzla
 43. ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju sanitarne regionalne deponije u Općini Lukavac
 44. ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju sanitarne regionalne deponije u Općini Zenica
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 71/04 /14.12.2004./
 45. ODLUKA o privremenom načinu obračunavanja i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pripadnike Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period 1996. i 1997. godinu
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 72/04 /18.12.2004./
 46. ODLUKA o prenosu prava korištenja na arhivskim policama sa Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša na Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine
 47. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Energoinvest-Tvornica dalekovodnih stubova dd Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću Energoinvest-Tvornica dalekovodnih stubova dd Sarajevo (bosanski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za pokretanje proizvodnje u «Agrokomerc» dd Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za pokretanje proizvodnje u «Agrokomerc» dd Velika Kladuša (bosanski jezik)
 49. ODLUKA o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga temeljem isporučene električne energije (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga na osnovu isporučene električne energije (bosanski jezik)
 50. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku u razdvajanju i izdvajanju sredstava za prijenos električne energije koja su u vlasništvu JP «Elektroprivreda BiH» d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku u razdvajanju i izdvajanju sredstava za prijenos električne energije koja su u vlasništvu JP «Elektroprivreda BiH» d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
 1. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o razdvajanju i izdvajanju sredstava za prijenows električne energije koja su u vlasništvu JP «Elektroprivreda HZ HB» d.d.Mostar (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o razdvajanju i izdvajanju sredstava za prijenows električne energije koja su u vlasništvu JP «Elektroprivreda HZ HB» d.d. Mostar (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 74/04 /25.12.2004./
 2. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za udruženja građana i druge organizacije sa pozicije «Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za udruge građana i druge organizacije sa pozicije «Transferi udrugama građana i drugim organizacijama (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o preduzimanju mjera u oblasti kontrole cijena usluga autobusnih stanica na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preduzimanju mjera u oblasti kontrole cijena usluga autobusnih postaja na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Balkanski klub mira», Makedonija, Skopje, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Balkanski klub mira», Makedonija, Skopje, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske skrbi za 2005. godinu (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o utvrđivanju koeficjenata za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec januar 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficjenata za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske skrbi za mjesec siječanj 2005. godine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o načinu finansiranja poslova koje će Agencija za pružanje finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar obavljati za potrebe korisnika (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu financiranja poslova koje će Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar i Agencija za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo obavljati za potrebe korisnika (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju privremenog ovlašćenja Nadzornom odboru Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencije za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar da vrše funkciju upravljanja agencijama u ime osnivača (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju privremenog ovlašćenja Nadzornom odboru Agencije za financijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar i Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo da vrše funkciju upravljanja agencijama u ime osnivača (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o čuvanju i korištenju dokumentacije unutrašnjeg platnog prometa, nastale prije njegovog prijenosa u nadležnost komercijalnih banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o čuvanju i korištenju dokumentacije unutarnjeg platnog prometa, nastale prije njegovog prijenosa u nadležnost komercijalnih banaka (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Investicioni program povećanja proizvodnje – Biznis plan Rudnika mrkog uglja ''Zenica'' d.o.o. – prva faza 2004-2006. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Investicijski program povećanja proizvodnje – Biznis plan Rudnika mrkog ugljena ''Zenica'' d.o.o. – prva
  faza 2004-2006. godina (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za finansiranje izrade Analize postojećeg stanja sigurnosti u jamama Rudnika mrkog uglja ''Zenica'' d.o.o. Zenica sa mjerama i aktivnostima (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih ProračunomFederacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu za financiranje izrade Analize postojećeg stanja sigurnosti u jamama Rudnika mrkog ugljena ''Zenica'' d.o.o. Zenica sa mjerama i aktivnostima (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za finansiranje izrade dugoročnog Programa razvoja Rudnika mrkog uglja ''Breza'' d.o.o. Breza za period 2005-2010. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu energije, Rudarstva i industrije za financiranje izrade dugoročnog Programa Razvoja Rudnika mrkog ugljena ''Breza'' d.o.o. Breza za razdoblje 2005- 2010. godina (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija, za finansijsku pomoć u organizovanju okruglih stolova četiri nevladine organizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalno ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija, za financijsku pomoć u organizovanju okruglih stolova četiri nevladine organizacije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnicima bh. Kontigenta civilne policije, s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u misiji UN-a u Liberiji
 17. ODLUKA o načinu formiranja cijene električne energije za međukompanijsku isporuku i utvrđivanju fiksne cijene električne energije za međukompanijsku isporuku u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu formiranja cijene električne energije za međukompanijsku isporuku i utvrđivanju fiksne cijene električne energije za međukompanijsku isporuku u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 75/04 /27.12.2004./
 18. ODLUKA o uplati sredstava sa transakcijskog računa Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine na Jedinstveni račun Trezora Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o uplati sredstava sa transakcijskog računa Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine na Jedinstveni račun Trezora Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)