HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2022. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/22 /5.1.2022./

1. ZAKON o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

2. BUDŽET FERK-a za 2022. godinu  

«Službene novine Federacije BiH», broj 6/22 28.1.2022.

3. ODLUKA o privremenom finansirqanju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar -  mart 2022. godine 

«Službene novine Federacije BiH», broj 17/22 /4.3.2022./

4. ZAKON o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

5. ZAKON o Gradu Orašje

6. ZAKON o Gradu Lukavac

7. ZAKON o Gradu Konjic

8. ZAKON o Gradu Bosanska Krupa

9. ZAKON o Gradu Zavidovići

10. ZAKON o Gradu Stolac

«Službene novine Federacije BiH», broj 19/22 /11.3.2022./

11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

«Službene novine Federacije BiH», broj 25/22 /31.3.2022./

12. BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE za 2022. godinu

13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama

14. ZAKON o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine

15. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

16. ZAKON o izmjenama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

17. ZAKON o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 25 a/22 /31.3.2022./

18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 29/22 /14.4.2022./

19. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno - oslobodilačkog rata

20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica

23. ZAKON o izmjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

«Službene novine Federacije BiH», broj 34/22 /6.5.2022./

24. ZAKON o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 38/22 /20.5.2022./

25. ZAKON o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

«Službene novine Federacije BiH», broj 44/22 /8.6.2022./

26. ZAKON o izmjenama Zakona o radu

27. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

28. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

29. ZAKON o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 52/22 /1.7.2022./

30. ZAKON o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 61/22 /3.8.2022./

31. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku

32. ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

33. ZAKON o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

34. ZAKON o dopuni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine

35. ZAKON o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

36. ZAKON o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

37. ZAKON o dopunama Zakona o premjeru i katastru zemljišta

38. ZAKON o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina

39. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 64/22 /12.8.2022./

40. ZAKON o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine