30. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 28.06.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 07.07.2022. godine.

Broj 01-02-1-344-01/22
29. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU


Član 1.


U Zakonu o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), u članu 14. dodaje se druga rečenica koja glasi: "Organ je dužan po službenoj dužnosti pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.".


Član 2.


Član 16. mijenja se i glasi:


"Član 16.
(1) Upravni postupak vodi se na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.
(2) Organ koji vodi upravni postupak osigurava ravnopravnu upotrebu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika.
(3) Ako se postupak ne vodi na jeziku stranke, organ koji vodi postupak dužan je da joj omogući da prati tok postupka na svom jeziku. Organ će poučiti stranku odnosno drugog učesnika o mogućnosti korištenja njenog jezika u postupku, a u zapisnik će se zabilježiti da je stranka, odnosno drugi učesnik poučen o tom pravu i njegova izjava u vezi sa datom poukom unijet će se u zapisnik.
(4) Stranke i drugi učesnici u postupku koji nisu državljani Federacije Bosne i Hercegovine, a ne znaju jezik na kome se vodi postupak, imaju pravo da tok postupka prate preko tumača (prevodioca).
(5) U upravnom postupku službena pisma su latinica i ćirilica.".


Član 3.


Iza člana 17. dodaje se novi član 17a. koji glasi:
"Član 17a.
(1) Ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka, stranci će se omogućiti da na jedinstvenom upravnom mjestu u organu uprave podnese sve zahtjeve, koji će se po službenoj dužnosti bez odgađanja dostaviti nadležnim organima.
(2) Na jedinstvenom upravnom mjestu stranke i druge zainteresovane osobe mogu dobiti propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti organa uprave.
(3) Prijem zahtjeva stranke na jedinstvenom upravnom mjestu ne utiče na stvarnu i mjesnu nadležnost organa uprave za rješavanje u upravnim i drugim postupcima.
(4) Detaljne uslove, kriterije i mjerila kojim se određuju jedinstvena upravna mjesta kao i način saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mjestu propisaće federalni ministar pravde u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.".


Član 4.


U članu 63. stav (2), iza riječi "pismeno," dodaju se riječi: "ili u formi elektronske isprave izrađene u skladu s posebnim zakonom,".
Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
"(3) Organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu.
(4) Podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu sa posebnim propisima.".


Član 5.


U članu 64. iza stava (1), dodaju se novi st. (2), (3), (4), (5) i (6) koji glase:
"(2) Podnesak koji je dostavljen elektronskim putem u skladu sa posebnim propisima smatra se dostavljenim u trenutku kad je organ stranci poslao potvrdu o prijemu podneska.
(3) Potvrda o prijemu podneska se stranci dostavlja odmah na isti način na koji je podnesak i dostavljen.
(4) Ako organ koji je primio podnesak iz tehničkih razloga ne moze pročitati podnesak u elektronskoj formi, o tome će se bez odgađanja elektronskim putem ili na drugi prikladan način obavijestiti podnosilac, koji je dužan ponovno poslati podnesak u ispravnoj elektronskoj formi koja je u upotrebi u tom organu ili ga dostaviti na drugi način. Ako to podnosilac ne učini u ostavljenom roku, smatrat će se da podnesak nije ni podnesen.
(5) Ako stranka iz tehničkih razloga ne može pročitati podnesak, o tome će odmah obavijestiti organ, koji će izvršiti dostavu podneska na prikladan način.
(6) Elektronski podnesci mogu se predati svakog dana u toku 24 sata. Smatra se da je takav podnesak blagovremen, ako je do isteka ostavljenog roka primljen u sistem za prijem elektronskih podnesaka.".


Član 6.


U članu 65. stav (2) riječi: "ili na usmeno traženje podnositelja" brišu se.


Član 7.


Član 67. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Kad je podnesak poslan faksom, telegrafski, elektronskim putem ili je primljeno telefonsko priopćenje, pa se posumnja da podnesak nije podnijela osoba čije je ime označeno na tom podnesku, odnosno da ne potiče od osobe koja je pri telefonskom priopćenju kazala svoje ime, nadležni organ će provesti postupak za utvrđivanje ovih činjenica, pa ako se nedostaci ne otklone, postupit će na način propisan u stavu 2. ovog člana.".


Član 8.


U članu 80. stav (2), iza riječi "pošte", dodaje se zarez i riječi: "elektronskim putem.
Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
(3) Dostavljanje pismena elektronskim putem u skladu sa posebnim propisima smatra se izvršenim u trenutku kad je pošiljalac pismena primio potvrdu iz člana 64. ovog zakona.
(4) Pismeno poslano elektronskim putem, smatra se blagovremenim, ako ga je informacioni sistem za dostavljanje i obavještavanje primio prije isteka predviđenog roka.".
Dosadašnji stav (3) postaje stav (5).


Član 9.


U članu 136. iza stava (1), dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Stranka može dati izjavu i putem platforme za video komunikaciju, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.".
Dosadašnji st. (2) i (3) postaju st. (3) i (4).


Član 10.


U članu 147., iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Usmena rasprava iz stava (1) ovog člana se može održati i putem platforme za video komunikaciju, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.".


Član 11.


U članu 158. dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Prilikom rješavanja u upravnom postupku ne smije se od stranaka zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi uprave i institucije iz člana (1) stav (3) ovog zakona vode službene evidencije. Podaci o tim činjenicama pribavljaju se po službenoj dužnosti.".


Član 12.


U članu 201. stav (1) u drugoj rečenici riječ "izdati" zamjenjuje se riječju "donijeti".
Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Ako se organi ne mogu sporazumjeti o tome ko će donijeti rješenje, tada ga donosi organ koji je zadnji odlučivao o toj upravnoj stvari.".


Član 13.


U članu 204. stav (2), u prvoj rečenici, iza riječi "pismeno", dodaju se riječi: "ili u elektronskoj formi, u skladu sa posebnim propisima.".
U stavu (3) riječ "Pismeno" briše se.


Član 14.


Član 301. briše se.


Član 15.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.