28. ZAKON o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.05.2022. godine.

Broj 01-02-1-265-01/22
03. juna 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 28/06, 2/10 i 57/20), u članu 9. u stavu 2. u alineji 1. riječi: "za zanimanje vozač motornog vozila" se brišu.


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.