21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-189-01/22
13. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


Član 1.


U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), u članu 1. na kraju rečenice tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a koja su dodijeljena ili uručena do 01.02.2000. godine.".


Član 2.


U članu 5. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Osnovica za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, prema ovom zakonu, iznosi 730,00 KM (slovima: sedamstotinatrideset i 00/100).".
Iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:
"(3) Visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka usklađivat će se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.
(4) Usklađivanje osnovice vršit će se počev od 01.01.2023. godine.
(5) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda u smislu prethodnog stava, osnovica iz stava (2) ovog člana se neće smanjivati.".
Dosadašnji st. (3), (4), (5) i (6) postaju st. (6), (7), (8) i (9).


Član 3.


Član 13. mijenja se i glasi:


"Član 13.
(1) Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. stav (1) ovog zakona stiče pravo na punu starosnu penziju sa navršenih 35 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu penziju kada navrši 55 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža, pod uslovima i na način propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18 i 90/21).
(2) Novčana sredstva za penzije iz stava (1) ovog člana osigurat će se u Budžetu Federacije BiH.".


Član 4.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.