17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 28.03.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 31.03.2022. godine.

Broj 01-02-1-169-01/22
31. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), član 2. mijenja se i glasi:
"Član 2.
Termini koji se koriste u ovome zakonu imaju sljedeće značenje:
1. aproprijacija predstavlja zakonsko ovlaštenje, sadržano u budžetu koje daje zakonodavno tijelo budžetskim korisnicima za preuzimanje obaveza za nabavku roba, usluga, radova ili objekata, koji će se koristiti u svrhe utvrđene u budžetu i to u iznosima koji ne mogu biti veći od iznosa odobrenog za te namjene u toku fiskalne godine;
2. akti strateškog planiranja su projekti, planovi, strategije i sl.;
3. bruto načelo podrazumijeva iskazivanje svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u punim iznosima;
4. budžet je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantona, gradova i općina za period od jedne fiskalne godine;
5. budžetski izdaci su izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova;
6. budžetski i vanbudžetski nadzor je sistem kontrole materijalno-finansijskog poslovanja budžetskih korisnika, pravnih i fizičkih lica kojima se sredstva osiguravaju u budžetu i finansijskom planu;
7. budžetska inspekcija je kontrola primjene zakona u oblasti finansijskog poslovanja, namjenskog i zakonitog korištenja sredstava od korisnika budžetskih sredstava;
8. budžetski kalendar je postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova vanbudžetskih fondova;
9. budžetski korisnici su ministarstva i ostali organi uprave, te ostali koji su u budžet uvršteni kao budžetski korisnici;
10. budžetsko odobravanje sredstava je okvirni iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji se budžetskom korisniku utvrđuje mjesečno;
11. budžetski prihodi su javni prihodi, primljeni transferi i donacije;
12. budžetski primici su prilivi novca od finansijske i nefinansijske imovine i zaduživanja;
13. budžetski rashodi propisani su zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona za poslove, funkcije i programe koji se planiraju u budžetu i finansijskim planovima budžetskih korisnika. Budžetski rashodi obuhvataju troškove plaća i naknada zaposlenika, doprinose poslodavaca i druge doprinose, izdatke za materijal, sitni inventar i usluge, tekuće transfere i druge tekuće rashode, kapitalne transfere, te izdatke za kamate;
14. budžetsko računovodstvo je računovodstveni sistem kojim se uređuje planiranje, evidentiranje, analiziranje, nadzor i izvještavanje o poslovnim događajima budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova;
15. donacija je namjenski prihod budžeta, budžetskih i vanbudžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova ostvaren davanjima fizičkih i pravnih lica, inostranih vlada, međunarodnih organizacija i drugih;
16. dug Federacije, kantona, grada i općine je unutrašnji ili vanjski dug izražen u domaćoj ili stranoj valuti nastao na osnovu zakona, zaduživanjem i predstavlja apsolutnu i bezuslovnu obavezu Federacije, kantona, grada i općine;
17. finansijski plan je akt vanbudžetskog fonda i vanbudžetskog korisnika kojim se utvrđuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci za jednu godinu u skladu s ovim zakonom;
18. finansijski zahtjev je akt budžetskog korisnika kojim se utvrđuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci za jednu godinu u skladu s ovim zakonom;
19. finansijsko izvještavanje je skup informacija o finansijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima budžeta, te budžetskih korisnika, vanbudžetskih fondova i vanbudžetskih korisnika;
20. fiskalna godina je period od 1. januara do 31. decembra;
21. funkcionalna klasifikacija je skup poslova, funkcija i programa Federacije, kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova razvrstanih prema namjeni kojoj služe;
22. Glavna knjiga trezora je sistemska evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te stanja imovine, obaveza, potraživanja i izvora sredstava, koje su u skladu s budžetom nastale u toku fiskalne godine, odnosno do određenog datuma, koja pruža informacije o transakcijama i poslovnim događajima u skladu sa propisanim kontnim planom i na nivou propisanih budžetskih klasifikacija;
23. programsko budžetiranje je proces pripreme, usvajanja i izvršavanja budžeta po budžetskim programima, pri čemu se za svaki program rashodi razvrstavaju po odgovarajućoj ekonomskoj klasifikaciji;
24. glavni program (budžetski glavni program) predstavlja skup programa koje provodi jedan ili više budžetskih korisnika, a koji zajedno čine jedno područje javne politike (u daljem tekstu: glavni program);
25. indikatori učinaka služe za praćenje napretka u ostvarenju očekivanih rezultata programa rashoda i javnih politika; dijele se po nivou očekivanog rezultata na indikatore izlaznih rezultata (koji se odnose na dobra i usluge proizvedene i/ili pružene od strane vladinih/javnih organizacija) i indikatore krajnjih rezultata/ishoda (koji mjere što je ostvareno implementacijom programa/politike, odnosno ishode za krajnje korisnike);
26. interna kontrola podrazumijeva različite mehanizme kojima se osigurava ispravno izvršavanje odluka vezanih uz budžetske i ostale politike, posebno u sljedećim oblastima: finansijskog izvještavanja, učinkovitih sistema komunikacije između rukovodioca i njihovog osoblja, računovodstvenih kontrola, kontrola procesa i kontrole javnih nabavki;
27. interna revizija je nezavisno objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost kreirana s ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup procjeni i poboljšanju učinkovitosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja;
28. finansijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sistem unutrašnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, učinkovito i efektivno;
29. javni prihodi su prihodi od poreza, taksi, naknada, doprinosa, kazni i ostalih javnih prihoda ustanovljenih zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije kantona i jedinica lokalne samouprave;
30. javne finansije su aktivnosti države i entiteta vezane uz pribavljanje javnih prihoda i izvršenje javnih rashoda;
31. javne investicije predstavljaju dio sredstava budžeta planiranih za ulaganja u značajno povećanje vrijednosti nefinansijske imovine kroz stjecanje infrastrukture općeg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme;
32. Jedinstveni račun trezora je sistem bankovnih računa budžeta, putem kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sistemu Glavne knjige trezora;
33. kapitalni budžet je pregled izdataka za finansiranje kapitalnih investicija iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora;
34. konsolidacija je iskazivanje finansijskih podataka više međusobno povezanih budžeta i/ili budžetskih korisnika, te vanbudžetskih fondova kao da se radi o jedinstvenom subjektu;
35. modifikovana računovodstvena osnova nastanka događaja je računovodstvena osnova prema kojoj se prihodi evidentiraju i priznaju u periodu u kojem su raspoloživi i mjerljivi, a rashodi se priznaju u trenutku nastanka obaveze;
36. neto nabavka nefinansijske imovine je razlika između primitaka od prodaje nefinansijske imovine i izdataka za nabavku nefinansijske imovine;
37. neto finansiranje je razlika između primitaka od finansijske imovine i zaduživanja i izdataka za nabavku finansijske imovine i otplatu duga;
38. operativni plan je iznos sredstava za pokriće rashoda i izdataka koji, na prijedlog budžetskog korisnika, odobrava ministar finansija, gradonačelnik, odnosno načelnik općine i rukovodilac vanbudžetskog fonda;
39. pomoći Evropske unije su sredstva koja budžet prima kroz pristupne programe i fondove Evropske unije;
40. namjenski prihodi su prihodi čije je korištenje i namjena utvrđena posebnim propisima;
41. program (budžetski program) je skup djelatnosti i mjera koje budžetski korisnik provodi u skladu sa svojim nadležnostima i strateškim ciljevima, a doprinose ispunjenju jednog zajedničkog cilja vladine politike djelovanja (u daljem tekstu: program);
42. programska klasifikacija iskazuje rashode i izdatke razvrstane po kategorijama programske strukture;
43. programska aktivnost se planira unutar programa za ostvarenje programskih ciljeva i nije vremenski ograničena;
44. projekt se planira unutar programa za ostvarenje programskih ciljeva i vremenski je ograničen;
45. projekcija budžeta je projekcija budžetskih prihoda i primitaka, te budžetskih rashoda i izdataka;
46. račun finansiranja je dio budžeta koji prikazuje način finansiranja budžetskog deficita, te korištenje budžetskog suficita;
47. registar budžetskih korisnika je popis budžetskih korisnika federalnog, kantonalnog, općinskog i gradskog budžeta;
48. pozicija posebnog nadzora predstavlja izdvajanja u okviru programa koja se posebno planiraju i usvajaju u budžetu radi omogućavanja nadzora od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
49. subvencije su tekući transferi koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga;
50. tekući bilans je razlika između budžetskih prihoda i budžetskih rashoda. Pozitivna razlika između prihoda i rashoda naziva se tekući suficit, a negativna tekući deficit;
51. transferi za posebne namjene su transferi dati drugim nivoima vlasti ili vanbudžetskim fondovima u okviru programa koji potiču iz budžeta vlade ili fonda koji daje transfer i čije je korištenje definirano i ne može se koristiti u druge svrhe;
52. ukupan suficit/deficit je razlika između tekućeg suficita/deficita i neto nabavke nefinansijske imovine;
53. ukupan finansijski rezultat je zbir između ukupnog suficita/deficita i neto finansiranja;
54. vanbudžetski fond je pravno lice, osnovano na osnovu zakona, koje se finansira iz namjenskih prihoda odnosno doprinosa. Vanbudžetskim fondovima, u smislu ovog zakona, smatraju se zdravstveni fond, fond za zapošljavanje, kao i drugi fondovi uspostavljeni po zakonu;
55. vanbudžetski korisnici u smislu ovog zakona su privredna društva, organizacije i ustanove koje obavljaju javne usluge i vrše javni servis, a osnovane su posebnim propisima, te druga pravna lica u kojima Federacija, kantoni, gradovi i općine imaju odlučujući utjecaj na upravljanje na osnovu strukture kapitala;
56. višegodišnja kapitalna ulaganja u smislu ovog zakona su ulaganja u značajniju nabavku stalnih sredstava i kapitalnih transfera u iznosu od najmanje 2.000.000 KM na nivou Federacije, odnosno 500.000 KM na nivou kantona, što podrazumijeva višegodišnje ulaganje u trajanju od najmanje tri godine, a koja su planirana i usvojena u programima javnih investicija i dijelom ili u potpunosti se finansiraju iz sredstava budžeta Federacije, odnosno kantona;
57. vlastiti prihodi su prihodi ostvareni obavljanjem privredne djelatnosti koja ne obuhvata obavljanje osnovne djelatnosti propisane zakonima i drugim propisima o osnivanju i utvrđivanju djelokruga rada budžetskih korisnika, vanbudžetskih fondova i vanbudžetskih korisnika;
58. zaduživanje je uzimanje kredita, zajmova ili izdavanje vrijednosnih papira;
59. postojeća državna pomoć je svaka državna pomoć koja je postojala prije formiranja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, odnosno programi državne pomoći i pojedinačna državna pomoć čija je primjena započela prije te se nastavila i nakon formiranja Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, državna pomoć koja je odobrena i pomoć koja se smatra postojećom državnom pomoći u skladu s odredbama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, te pomoć koja se smatra postojećom državnom pomoći jer je moguće ustanoviti da u trenutku kada je počela njezina primjena nije predstavljala državnu pomoć, ali je kasnije postala pomoć zbog razvoja tržišne konkurencije, a nije izmijenjena."


Član 2.


Naziv Poglavlja: "III. SADRŽAJ BUDŽETA I FINANSIJSKOG PLANA" mijenja se i glasi: "III. SADRŽAJ BUDŽETA, FINANSIJSKOG PLANA I FINANSIJSKOG ZAHTJEVA".


Član 3.


Član 10. mijenja se i glasi:


"Član 10.
Budžet se sastoji od općeg, posebnog dijela, pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja i budžetske dokumentacije.
Opći dio budžeta čini Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun finansiranja na nivou ukupnog budžeta.
Posebni dio budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika, iskazanih po programskoj klasifikaciji, odnosno po programima i pozicijama posebnog nadzora u okviru programa gdje je to potrebno, te po ekonomskoj, funkcionalnoj i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, definiranim u članu 14. ovog zakona, u skladu s aktima strateškog planiranja, ciljevima i zadacima budžetskih korisnika.
Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz programa javnih investicija, prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po godinama i po svim izvorima finansiranja.
Budžetska dokumentacija sastoji se od obrazloženja budžeta i pripadajućih aneksa.
Detaljna struktura općeg i posebnog dijela budžeta, pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja te budžetske dokumentacije, bit će definirana podzakonskim aktom koji donosi federalni ministar finansija."


Član 4.


Član 11. mijenja se i glasi:


"Član 11.
Račun prihoda i rashoda budžeta sastoji se od:


1) PRIHODA


- porezi,
- takse,
- naknade,
- doprinosi,
- kazne,
- ostali javni prihodi,
- transferi i
- donacije.


2) RASHODA


plaće i naknade troškova zaposlenih,
- doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,
- izdaci za materijal, sitni inventar i usluge,
- tekući transferi i drugi tekući rashodi,
- kapitalni transferi i
- izdaci za kamate.
Račun kapitalnih primitaka i izdataka budžeta sastoji se od:
1) PRIMITAKA
- primici od prodaje nefinansijske imovine
2) IZDATAKA
- izdaci za nabavku nefinansijske imovine i
- izdaci po osnovu rekonstrukcije i održavanja nefinansijske imovine.
Račun finansiranja sastoji se od:
1) PRIMITAKA
- primici od finansijske imovine i
- primici od zaduživanja
2) IZDATAKA
- izdaci po osnovu datih pozajmica,
- izdaci za otplate dugova i
- ostali izdaci po osnovu finansijske imovine."


Član 5.


U članu 12. u stavu 1. iza riječi "programe", zarez i riječi: "a sastoje se od aktivnosti i projekata", brišu se.


Član 6.


Član 13. mijenja se i glasi:


"Član 13.
Finansijski zahtjevi budžetskih korisnika za sredstvima u godišnjem budžetu, razvrstani su po programima i usklađuju se sa strateškim dokumentima i aktima strateškog planiranja budžetskih korisnika.
U programima se iskazuju planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci razrađeni po:
- vrstama prihoda i primitaka,
- vrstama rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama.
Informacije o programima koje se dostavljaju u finansijskim zahtjevima sadrže:
- naziv programa,
- kod programske klasifikacije,
- programski cilj,
- rukovodioca programa,
- zakonski osnov za provođenje programa,
- potrebna sredstva za provođenje programa po ekonomskim kategorijama,
- broj zaposlenih u okviru programa,
- indikatore učinka za program,
- listu prioriteta/mjera iz Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i relevantnih sektorskih strategija kojoj program doprinosi i
- ostale elemente koji će biti definirani u okviru podzakonskog akta o primjeni programskog budžetiranja koji će propisati federalni ministar finansija."


Član 7.


U članu 14. u stavu 1. iza riječi: "finansijskog plana" dodaje se zarez i riječi "odnosno finansijskog zahtjeva".
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Budžet se priprema, usvaja i izvršava po svim budžetskim klasifikacijama navedenim u stavu 1. ovog člana."


Član 8.


Naziv Poglavlja: "IV. IZRADA BUDŽETA I FINANSIJSKOG PLANA" mijenja se i glasi: "IV. IZRADA BUDŽETA, FINANSIJSKOG PLANA I FINANSIJSKOG ZAHTJEVA".


Član 9.


U članu 15. alineje 7., 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase:
"- do 31. augusta - budžetski korisnici dostavljaju Ministarstvu finansija budžetske zahtjeve;
- do 30. septembra - konsultacije Ministarstva finansija i budžetskih korisnika u vezi sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioriteta budžetske potrošnje;
- do 31. oktobra - Ministarstvo finansija dostavlja Vladi Nacrt budžeta za narednu fiskalnu godinu;
- do 5. novembra Vlada utvrđuje Nacrt budžeta kojeg premijer dostavlja Parlamentu uz prateću dokumentaciju."
Alineja 11. briše se.


Član 10.


Član 16. mijenja se i glasi:


"Član 16.
DOB-om se vrši trogodišnje planiranje okvirnog budžeta. DOB sadrži makroekonomske projekcije te okvirne projekcije budžetskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te utvrđene gornje granice po budžetskim korisnicima za planiranje budžeta za naredne tri godine, na kojem se zasniva priprema i izrada godišnjih budžeta.
Postupak pripreme DOB-a počinje dostavljanjem Instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade DOB-a budžetskim korisnicima, a koja, između ostalog, sadrži: osnovne fiskalne pretpostavke i smjernice za pripremu DOB-a na osnovu smjernica za trogodišnje planiranje rada, te obrasce tabela prioriteta budžetskih korisnika.
Ministarstvo finansija DOB priprema na osnovu dostavljenih tabela prioriteta budžetskih korisnika, makroekonomskih projekcija i projekcija prihoda i primitaka, usvojene Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, te smjernica ekonomske i fiskalne politike Federacije.
Trogodišnje planiranje budžeta obaveza je za sve budžetske korisnike na federalnom, kantonalnom, gradskom i općinskom nivou te za vanbudžetske fondove.
Osnov za izradu DOB-a za vanbudžetske fondove su smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije."


Član 11.


Član 17. mijenja se i glasi:


"Član 17.
Vlada na prijedlog Ministarstva finansija donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period.
Smjernice sadrže:
1. strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Federacije i usklađene prioritete rashoda i izdataka, uključujući prioritetne strukturalne reforme;
2. osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije;
3. osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Federacije;
4. pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i za naredne dvije godine;
5. procjenu prihoda i primitaka budžeta, ciljanu fiskalnu poziciju te usklađeni nivo ukupnih ciljanih rashoda i izdataka, a koji održavaju prethodno navedene prioritete rashoda i izdataka;
6. predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.
Prijedlog smjernica iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo finansija dužno je dostaviti Vladi do 15. maja tekuće godine. Vlada donosi smjernice do 31. maja tekuće godine, nakon čega se iste objavljuju na web stranici Ministarstva finansija."


Član 12.


Član 18. mijenja se i glasi:


"Član 18.
Na osnovu prijedloga prioriteta budžetskih korisnika za izradu DOB-a Ministarstvo finansija priprema DOB i dostavlja Vladi do 15. juna.
U slučaju nedostavljanja pregleda prioriteta budžetskih korisnika u roku određenim budžetskom instrukcijom broj 1, Ministarstvo finansija je ovlašteno da, u skladu s dostavljenim pregledom prioriteta budžetskih korisnika iz prethodne fiskalne godine, sačini pregled prioriteta za tog budžetskog korisnika.
Vlada razmatra i usvaja DOB do 30. juna tekuće godine, uključujući DOB-om definirane ukupne gornje granice rashoda po programima, na osnovu kojih su definirane ukupne gornje granice na nivou svakog budžetskog korisnika, za tri godine, nakon čega se DOB dostavlja Parlamentu kao informacija i objavljuje na web stranici Ministarstva finansija.
U slučaju da se Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini ne usvoji do 15. juna, Vlada će usvojiti DOB u skladu s budžetskim kalendarom iz člana 15. ovog zakona i isti će u slučaju potrebe revidirati nakon što Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvoji Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini."


Član 13.


Član 19. mijenja se i glasi:


"Član 19.
Na osnovu smjernica iz člana 17. ovog zakona, Ministarstvo finansija budžetskim korisnicima dostavlja instrukcije broj 2 o načinu i elementima izrade zahtjeva za budžetskim sredstvima za narednu godinu i rokovima, najkasnije do 15. jula tekuće godine.
Instrukcije broj 2, iz stava 1. ovog člana sadrže:
1. osnovne elemente iz smjernica i DOB-a iz člana 17. stav 2. ovog zakona;
2. način izrade finansijskog zahtjeva u programskom formatu s obrazloženjima;
3. rokove za izradu budžeta;
4. gornju granicu rashoda za trogodišnji period izvedenu iz DOB-a za svakog budžetskog korisnika."


Član 14.


Član 20. mijenja se i glasi:


"Član 20.
Na osnovu instrukcija broj 2 za izradu prijedloga budžeta, budžetski korisnici izrađuju prijedlog finansijskog zahtjeva na nivou analitičkog konta.
Budžetski korisnici su dužni svoj finansijski zahtjev dostaviti Ministarstvu finansija do 31. augusta tekuće godine.
Prijedlog finansijskog zahtjeva za sredstvima u godišnjem budžetu sadrži:
1. namjenske i vlastite prihode i primitke budžetskih korisnika;
2. rashode i izdatke predviđene za fiskalnu godinu razvrstane po budžetskim klasifikacijama, uključujući programsku i ekonomsku klasifikaciju na nivou analitičkog konta;
3. planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenika za koje se traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima;
4. prijedlog plana nabavke stalnih sredstava;
5. obrazloženje finansijskog zahtjeva;
6. plan višegodišnjih kapitalnih ulaganja po izvorima finansiranja;
7. zakonske propise koji omogućavaju njegovo provođenje;
8. izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz člana 44. ovog zakona.
Za višegodišnja kapitalna ulaganja iz programa javnih investicija, zahtjev korisnika sadrži ukupnu vrijednost ulaganja i ažuriranu dinamiku implementacije po svim izvorima finansiranja za sve godine implementacije u toku trajanja ulaganja.
U slučaju nedostavljanja prijedloga finansijskog zahtjeva na nivou analitičkog konta od strane budžetskih korisnika u roku određenim budžetskom instrukcijom broj 2, Ministarstvo finansija je ovlašteno da, u skladu s dostavljenim prijedlogom finansijskog zahtjeva na nivou analitičkog konta iz prethodne fiskalne godine, sačini finansijski zahtjev za tog budžetskog korisnika."


Član 15.


U članu 21. u stavu 1. riječ "plana" zamjenjuje se riječju "zahtjeva".


Član 16.


U članu 23. u stavu 2. riječi: "finansijskog plana" zamjenjuju se riječima: "finansijskog zahtjeva".


Član 17.


U članu 24. stav 1. mijenja se i glasi:
"Federalni ministar finansija pravilnikom propisuje vrste vlastitih javnih prihoda, način, rokove i uslove raspodjele, kao i kriterije za utvrđivanje vlastitih javnih prihoda."
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Za višegodišnja kapitalna ulaganja, kapitalni rashodi smatrat će se budućim opterećenjima budžetskih pozicija prema dinamici ulaganja koja je utvrđena u pregledu višegodišnjih kapitalnih ulaganja. Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze za usvojena višegodišnja kapitalna ulaganja u skladu s utvrđenom vremenskom dinamikom. Dio višegodišnjih kapitalnih ulaganja koji se odnosi na fiskalnu godinu za koju se priprema budžet, uvrštava se u budžet u skladu s propisanim klasifikacijama budžeta."


Član 18.


U članu 25. u stavu 2. riječi: "do 15. oktobra" zamjenjuje se riječima: "do 31. oktobra".


Član 19.


Naziv Odjeljka: "4. Sadržaj budžeta" mijenja se i glasi: "4. Sadržaj budžeta, Zakona o izvršavanju budžeta i budžetske dokumentacije koja se dostavlja Vladi i Parlamentu".


Član 20.


Član 26. mijenja se i glasi:


"Član 26.
Budžet obavezno sadrži:
1. detaljan prikaz svih javnih prihoda i primitaka budžeta utvrđenih u čl. 10. i 11. ovog zakona;
2. rashode i izdatke svakog budžetskog korisnika iskazane po programima uključujući doprinos programa mjerama ili prioritetima iz Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, po potkategorijama i glavnim grupama ekonomske klasifikacije, po funkcionalnoj klasifikaciji i po izvorima finansiranja;
3. prijedlog rasporeda budžetskog suficita, odnosno izvore za finansiranje budžetskog deficita.
Budžet obavezno sadrži godišnji pregled predviđenih izdataka po stavkama za investicijske programe koji traju duže od jedne fiskalne godine.
Zakonom o izvršavanju budžeta utvrdit će se maksimalni iznos kratkoročnog zaduženja koje će Ministarstvu finansija omogućiti pokrivanje rashoda i efikasno upravljanje gotovinom.
Nacrtom budžeta utvrđuje se visina tekuće rezerve koja ne smije prelaziti 3% budžetskih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.
U okviru budžetske dokumentacije nalazi se obrazloženje koje sadrži:
1. makroekonomske pokazatelje;
2. obrazloženje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka;
3. podatke o tekućim i dugoročnim obavezama iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije (otplata glavnice, plaćanje kamata i ostalih obaveza iz osnova duga), s analizom održivosti duga;
4. podatke o kapitalnim izdacima;
5. podatke o garancijama;
6. ključne informacije o ciljevima i indikatorima učinaka za svaki program."


Član 21.


U članu 27. u stavu 3. riječi: "stav 3." zamjenjuju se riječima: "stav 2.".


Član 22.


U članu 29. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Programom javnih investicija FBiH usvajaju se višegodišnja kapitalna ulaganja koja se finansiraju dijelom ili u potpunosti iz budžeta Federacije i planiraju se u DOB-u, odnosno godišnjem budžetu Federacije."
Dosadašnji st. od 4. do 6. postaju st. od 5. do 7.


Član 23.


U članu 30. u stavu 1. alineje 2., 3., 4., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:
"- do 31. marta - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu finansija popunjene IP obrasce;
- do 30. maja - Ministarstvo finansija priprema Nacrt programa javnih investicija FBiH i dostavlja Vladi;
- do 15. juna - Vlada usvaja Nacrt programa javnih investicija FBiH;
- do 15. septembra - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu finansija revidirane IP obrasce;
- do 10. oktobra Ministarstvo finansija dostavlja Vladi Prijedlog programa javnih investicija FBiH;
- do 25. oktobra - Vlada donosi Program javnih investicija FBiH."


Član 24.


U članu 35. iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
"Nastavljanje višegodišnjih kapitalnih ulaganja, odnosno nastavljanje isplate sredstava za ove svrhe, dopušteno je u skladu s uslovima privremenog finansiranja, s tim da je višegodišnje finansiranje ili ovlaštenje za buduće obaveze odobreno u prethodnim budžetima."
Dosadašnji st. od 6. do 10. postaju st. od 7. do 11.


Član 25.


U članu 41. stav 1. alineja 3. mijenja se i glasi:
"- utvrđivanje makroekonomskih projekcija i projekcija ukupnih javnih prihoda u Federaciji,".


Član 26.


Iza člana 46. dodaje se novi član 46a. koji glasi:
"Član 46a.
"Dodjela sredstava iz budžeta u obliku subvencija (grantova) i drugih vrsta javnih rashoda, kao i umanjeno ostvarenje prihoda budžeta u obliku otpisa ili preuzimanja dugovanja, dodjeljivanja zajmova, kredita s preferencijalnim kamatnim stopama i druge vrste pomoći kojima se privredni subjekt dovodi u povoljniji položaj u pogledu tržišne konkurencije u odnosu na ostale subjekte na tržištu, vršit će se u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini i podzakonskim aktima donesenim na osnovu istog."


Član 27.


U članu 47. stav 1. mijenja se i glasi:
"Namjenski prihodi su javni prihodi koji su utvrđeni u skladu s posebnim zakonima i čije je korištenje i namjena utvrđeno tim zakonima, kao i donacije, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Federacije i namjenski primici od zaduživanja, emisije vrijednosnih papira i prodaje dionica i učešća."


Član 28.


U članu 49. stav 2. mijenja se i glasi:
"Uplaćene i/ili prenesene pomoći, donacije, vlastiti prihodi, namjenski prihodi, transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava, kao i kreditna sredstva koja su doznačena na Jedinstveni račun trezora mogu se izvršavati do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, po odlukama Vlade, a na prijedlog budžetskog korisnika."


Član 29.


U članu 58. stav 3. mijenja se i glasi:
"Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz usvojenih programa javnih investicija, a koji su iskazani u tabeli pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja. Iste se prenose pod uslovom da se nastavlja realizacija ulaganja koje se finansira iz budžeta Federacije, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika koji se dostavlja Ministarstvu finansija nakon završetka fiskalne godine. Uz zahtjev za prijenos neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja dostavlja se detaljno obrazloženje implementacije programa ulaganja, kao i razlozi i dokumentacija za eventualna kašnjenja u realizaciji istih."
Iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
"Na prijedlog Ministarstva finansija, Odluku o prijenosu neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja zbirno za sva kapitalna ulaganja donosi Vlada do 15. marta. Na osnovu navedene Odluke, Ministarstvo finansija će putem operativnog budžeta staviti na raspolaganje neutrošene iznose sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja budžetskim korisnicima.
Neutrošena sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja mogu se, uz dato obrazloženje budžetskih korisnika iz stava 3. ovog člana, usmjeriti za finansiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja u narednoj fiskalnoj godini."


Član 30.


U članu 86. stav 1. mijenja se i glasi:
"Budžetski korisnici obavezni su urediti sistem interne kontrole u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli i Standardima interne kontrole u javnom sektoru u Federaciji, kojima se regulira oblast finansijskog upravljanja i kontrole, kako bi se osiguralo izvršavanje aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti."
Stav 2. briše se.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.


Član 31.


U članu 97. u tački 6. na kraju rečenice riječ "i" zamjenjuje se zarezom.
U tački 7. na kraju rečenice tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka 8. koja glasi:
"8. Informacije o učincima programa."


Član 32.


U članu 102. u tački 2. iza riječi: "finansijskog plana" dodaje se zarez i riječi: "odnosno finansijskog zahtjeva".
U tački 4. riječi: "do 15. augusta" zamjenjuju se riječima: "do 31. augusta".
U tački 8. riječ "međunarodnim" briše se.
Iza tačke 11., dodaju se nove tač. 12., 13. i 14. koje glase:
"12. u roku ne dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava,
13. nenamjenski raspolaže sredstvima,
14. ne izvrši povrat sredstava u budžet kada je utvrđena obaveza povrata."


Član 33.


Iza člana 106. dodaju se novi čl. 106a. i 106b. koji glase:
"Član 106a.
Implementacija programskog budžetiranja primjenjivat će se postupnim uvođenjem programskog formata budžeta, počevši s budžetskim ciklusom za 2025. godinu za nivo Federacije i vanbudžetske fondove na nivou Federacije, odnosno za 2027. godinu za nivo kantona i vanbudžetske fondove na nivou kantona.
Implementacija programskog budžetiranja neće se primjenjivati na gradove i općine.


Član 106b.


Odredbe ovog zakona, koje se odnose na višegodišnja kapitalna ulaganja, primjenjivat će se počevši s budžetskim ciklusom za 2023. godinu za nivo Federacije i vanbudžetske fondove na nivou Federacije i za nivo kantona i vanbudžetske fondove na nivou kantona.
Odredbe ovog zakona, koje se odnose na višegodišnja kapitalna ulaganja neće se primjenjivati na gradove i općine."


Član 34.


Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19).


Član 35.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.