31. ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.06.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 07.07.2022. godine.

Broj 01-02-1-345-01/22
29. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.
ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA


Član 1.


U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 24/86, 33/90, 32/91 i "Službene novine Federacije BiH", br. 14/04, 59/05, 68/05, 81/11 i 25/12), u članu 2. tačka 43. u podtački b) iza naziva naseljenog mjesta "Putovničko Polje", dodaje se novi naziv naseljenog mjesta "Varda".


Član 2.


Naseljeno mjesto Varda izdvaja se iz naseljenog mjesta Briznik.


Član 3.


Gradsko vijeće Grada Zenica će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta s odredbama ovog zakona.


Član 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.