33. ZAKON o dopuni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJUZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.07.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 28.07.2022. godine.

Broj 01-02-1-354-01/22
29. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.
ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03, 54/04 i 32/19 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj U-22/16)


Član 1.


U članu 88. iza stava (2) dodaje se novi stav (3), koji glasi:
"(3) Ako su podaci o nekretnini upisani u katastru i zemljišnoj knjizi u svemu usaglašeni, podaci premjera (oblik, površina i način korištenja nekretnine) nakon promjene u bazi podataka katastra nekretnina preuzimaju se u bazu podataka zemljišne knjige kao aktuelni popisni podaci, u odjeljak A zemljišnoknjižnog uloška, ako u C odjeljku zemljišnoknjižnog uloška nije upisan teret koji predstavlja ograničenja za provođenje takve promjene.".


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.