7. ZAKON o Gradu Bosanska Krupa

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU BOSANSKA KRUPA

Proglašava se Zakon o Gradu Bosanska Krupa, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.02.2022. godine.

Broj 01-02-1-118-01/22
28. februara 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O GRADU BOSANSKA KRUPA


(2) Statutom Grada Bosanska Krupa propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa, međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Bosanska Krupa mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Unsko - sanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Bosanska Krupa priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.


Član 8.
(Pravno sljedništvo)


(1) Grad Bosanska Krupa je pravni sljednik Općine Bosanska Krupa i ima zakonom određene nadležnosti grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Bosanska Krupa i načelnik Općine Bosanska Krupa, izabrani na Općinskim izborima održanim 15. novembra 2020. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Bosanska Krupa.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju s radom kao organi i službe Grada Bosanska Krupa.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Općina, nastavljaju s radom kao javna preduzeća i ustanove Grada Bosanska Krupa.


Član 9.
(Privremena statutarna odluka)


Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Bosanska Krupa održanim 2020. godine donijeti će Privremenu statutarnu odluku Grada Bosanska Krupa u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.


Član 10.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
(1) Grad Bosanska Krupa ima Statut.


Član 7.
(Statut)


(2) Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).
(1) Izvršni organ Grada Bosanska Krupa je gradonačelnik.


Član 6.
(Gradonačelnik)


(3) Gradsko vijeće Grada Bosanska Krupa bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sа zakonom.
(1) Organ odlučivanja Grada Bosanska Krupa je Gradsko vijeće.


Član 5.
(Gradsko vijeće)


(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.
(2) Samoupravni organi Grada Bosanska Krupa poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu s ustavom, zakonom i Statutom Grada.
(1) Samoupravni organi Grada Bosanska Krupa su Gradsko vijeće i gradonačelnik.


Član 4.
(Samoupravni organi)


Grad Bosanska Krupa je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.


Član 3.
(Svojstvo)


Teritorij Grada Bosanska Krupa čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Bosanska Krupa na dan stupanja na snagu ovog zakona.


Član 2.
(Teritorij)


U skladu s uvjetima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Bosanska Krupa, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.


Član 1.
(Predmet Zakona)Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.