18. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno - oslobodilačkog rata

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-186-01/22
13. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA


Član 1.


U Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/13 i 90/17), član 16a. mijenja se i glasi:
"Član 16a.
Korisnicima prava iz ovog Zakona penzije se usklađuju i povećavaju svake godine prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.".


Član 2.


U članu 23. riječi: "čl. 3 i 4." zamjenjuju se riječima: "člana 3." , iza stava dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"Prava iz člana 4. ovog Zakona će biti predmet redovne kontrole u skladu sa članom 19. ovog Zakona.".


Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.