20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-188-01/22
13. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


Član 1.


U Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), u članu 3. riječi: "do navršene 25 godine života", brišu se.
Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Pod djetetom demobiliziranog branioca u smislu ovog zakona smatra se dijete rođeno u braku ili van braka, usvojenik ili pastorak demobiliziranog branioca.".


Član 2.


U članu 16. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog zakona, članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu do njegove smrti imaju pravo na troškove dženaze/sahrane, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom propisu.".
Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Pravo na pomoć za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti demobiliziranog branioca u visini utvrđenoj u stavu (1) ovog člana ima lice koje je iste platilo, pod uslovom da umrli nema živih članova porodice iz člana 3. ovog zakona.".
Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).


Član 3.


Član 17. mijenja se i glasi:


"Član 17.
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz člana 16. ovog zakona podnosi se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).
(2) Federalno ministarstvo je dužno u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu ostvarivanja prava iz člana 16. ovog zakona.".


Član 4.


U članu 19. iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4), (5) i (6), koji glase:
"(3) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu imaju i demobilizirani branioci povratnici u entitet Republiku Srpsku ili u Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt BiH), bez obzira na godine života ako ne ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(4) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog demobiliziranog branioca, povratnika u entitet Republika Srpska ili Brčko Distrikt BiH, bez obzira na godine života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(5) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
(6) Kantoni će svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina.".


Član 5.


U članu 23. stav (2) iza riječi: "Republika Srpska" briše se zarez i dodaju se riječi: "ili Brčko Distrikta BiH.".
Stav (3) briše se.


Član 6.


U članu 31. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Propisano uvećanje godišnjeg odmora ne može prelaziti propisani maksimum trajanja godišnjeg odmora.".


Član 7.


U članu 48. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona, status demobiliziranog branioca, do izdavanja identifikacione kartice, mogu dokazati na osnovu uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama izdatog od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze.".


Član 8.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.