22. ZAKON o izmjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-190-01/22
13. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


Član 1.


U Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), član 14. mijenja se i glasi:
"Iznos dodatka za njegu i pomoć od drugog lica utvrđuje se od usklađene osnovice iz člana 12. stav 2. ovog Zakona kako slijedi:
- za prvi stepen 200% od osnovice
- za drugi stepen 140% od osnovice
- za treći stepen 100% od osnovice.".


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.