15. ZAKON o izmjenama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 09.03.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 31.03.2022. godine.

Broj 01-02-1-170-01/22
31. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


Član 1.


U Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 26/14 i 40/18) član 2. mijenja se i glasi:
"Član 2.
Pod medicinskim vještačenjem iz člana 1. ovog zakona, smatra se vještačenje kojim se ocjenjuje trajno funkcionalno oštećenje organizma, koje se ne može otkloniti daljim mjerama medicinske rehabilitacije i zaštite, radi ostvarivanja prava u skladu sa zakonom."


Član 2.


Član 5. mijenja se i glasi:


"Član 5.
(1) Institut ima odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja u: Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću i Livnu (u daljem tekstu: odjeljenja), a prema potrebi može organizovati neposredan rad ljekara vještaka i komisija i u drugim mjestima, odnosno prostorijama, koje se mogu staviti na raspolaganje od strane zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite.
(2) Institut ima odjeljenje za drugostepeni postupak medicinskog vještačenja čije je sjedište u Sarajevu, a svoj rad po potrebi organizuje tamo gdje ima prvostepenih predmeta.
(3) Odjeljenja Instituta za prvostepeni i drugostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja ne smatraju se poslovnim jedinicama ili podružnicama Instituta kao pravne osobe, već se ustrojavaju isključivo radi omogućavanja lakšeg pristupa za korisnike usluga Instituta.
(4) Radi potrebe provjere medicinske dokumentacije, odnosno potrebe obavljanja dodatnih pregleda radi što objektivnijeg medicinskog vještačenja, Institut može organizovati posebne specijalističke preglede u vlastitim prostorijama ili u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
(5) Kod obavljanja dodatnih specijalističkih pregleda iz stava (4) ovog člana, Institut ima pravo angažovanja vanjskih saradnika.
(6) Prilikom organizovanja rada ljekara vještaka i komisija odjeljenja za prvostepeni i drugostepeni postupak, poštovat će se nacionalna zastupljenost zaposlenih u skladu sa važećim propisima."


Član 3.


U članu 6. riječi: "ulica Branislava Đurđeva 12", brišu se.


Član 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH."

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.