13. ZAKON o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 03.03.2022. godine.

Broj 01-02-1-156-01/22
28. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O SLOBODNIM ZONAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.


Ovim Zakonom, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 99/09), (u daljnjem tekstu: Zakon BiH), utvrđuju se uslovi za davanje saglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinskog područja Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) kao slobodne zone, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uslovi za obavljanje tih djelatnosti i prestanak rada slobodne zone. Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona BiH.


Član 2.


Slobodna zona je dio teritorije u Federaciji BiH koji je posebno ograđen i označen u kojem se obavljaju djelatnosti uz posebne uslove u skladu sa ovim Zakonom, carinskim propisima i drugim propisima kojima se uređuje rad slobodnih zona.


II. OSNIVANJE I RAD SLOBODNIH ZONA


Član 3.


(1) Slobodna zona se osniva na području mjesta koja imaju pomorsku ili riječnu luku ili aerodrom, a koji su otvoreni za međunarodni javni saobraćaj ili uz magistralni put, odnosno magistralnu željezničku prugu i na drugim mjestima gdje postoje uslovi za rad slobodne zone.
(2) Područje slobodne zone je zemljište koje je određeno katastarskim parcelama i površinom iskazanom u odgovarajućim mjernim jedinicama.
(3) Slobodna zona se može sastojati od više odvojenih dijelova, ako su ispunjeni uslovi određeni ovim Zakonom i Zakonom BiH.
(4) Na promjenu granica slobodne zone, kao i na otvaranje i zatvaranje odvojenih dijelova slobodne zone primjenjuju se odredbe ovog Zakona i drugih propisa kojima se uređuju slobodne zone.


Član 4.


(1) Osnivač slobodne zone može biti jedno ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih lica (u daljnjem tekstu: osnivač).
(2) Za osnivanje slobodne zone, u smislu ovog Zakona, potrebno je osigurati odgovarajuće organizacione, prostorne, ekološke, tehničke i druge uslove za obavljanje poslova u slobodnoj zoni i donijeti akt o njenom osnivanju.


Član 5.


(1) Korisnik slobodne zone može biti osnivač slobodne zone i druga pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost u slobodnoj zoni (u daljnjem tekstu: korisnik).
(2) U slobodnoj zoni mogu se obavljati sve industrijske, trgovinske i uslužne djelatnosti kojima se ne ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi, materijalna dobra i sigurnost zemlje.


Član 6.


(1) U postupku osnivanja slobodne zone poduzimaju se slijedeće radnje:
a) izrada elaborata o ekonomskoj opravdanosti,
b) donošenje, odnosno zaključenje akta o osnivanju slobodne zone,
c) pribavljanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada),
d) pribavljanje akta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i rješenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada slobodne zone.
(2) Nakon poduzimanja radnji iz stava (1) ovog člana, osnivač je dužan da osnuje i registruje privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom.
(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, privredno društvo koje je osnivač slobodne zone može i upravljati slobodnom zonom, bez obaveze osnivanja novog privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom.


Član 7.


(1) Elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja slobodne zone (u daljnjem tekstu: elaborat) je dokument koji sadrži procjenu obima ukupnih ulaganja sa posebnim osvrtom na procjenu stranih ulaganja, procjenu očekivanih efekata, a naročito u pogledu proizvodnje robe i pružanju usluga, vrijednosti robe koja će se izvoziti iz slobodne zone u periodu od 12 mjeseci, zapošljavanja i transfera savremenih tehnologija, uz navođenje djelatnosti koje će se obavljati u slobodnoj zoni.
(2) Elaborat može da izradi osnivač ili drugo pravno lice ili privrednik kojeg osnivač angažuje za njegovu izradu.


Član 8.


(1) Akt o osnivanju slobodne zone donosi se u formi odluke o osnivanju ako se radi o jednom osnivaču ili ugovora o osnivanju ako se radi o više osnivača.
(2) Akt o osnivanju sadrži slijedeće elemente:
a) naziv osnivača slobodne zone,
b) naziv slobodne zone,
c) područje slobodne zone,
d) djelatnosti koje će se obavljati u slobodnoj zoni,
e) druge elemente koji su potrebni za osnivanje i rad slobodne zone.


Član 9.


(1) Saglasnost Vlade je akt kojim se daje saglasnost za područje slobodne zone i opravdanost njenog osnivanja.
(2) Za pribavljanje saglasnosti iz stava (1) ovog člana potrebno je da osnivač ispunjava slijedeće uslove:
a) da posjeduje elaborat,
b) da je donio akt o osnivanju slobodne zone,
c) da ima riješene imovinsko-pravne odnose na području slobodne zone,
d) da područje slobodne zone ispunjava prostorne, građevinske, organizacione i tehničke uslove, uslove u pogledu zaštite životne sredine i druge uslove za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni,
e) da nije u stečaju, odnosno likvidaciji, ukoliko je osnivač pravno lice,
f) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza.


Član 10.


(1) Osnivač slobodne zone putem Federalnog ministarstva trgovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnosi zahtjev Vladi za pribavljanje saglasnosti iz člana 9. stav (1) ovog Zakona.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana sadrži:
a) naziv i područje slobodne zone sa definisanim granicama,
b) naziv, adresu sjedišta i JIB broj osnivača slobodne zone ukoliko je osnivač pravno lice,
c) ime, prezime i adresu prebivališta ukoliko je osnivač fizičko lice,
d) druge podatke koje podnosilac zahtjeva smatra bitnim za donošenje odluke.
(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilažu se slijedeći dokazi:
a) akt o osnivanju slobodne zone,
b) elaborat,
c) izvod iz registra nadležnog registracionog organa u kojem je osnivač registrovan, ukoliko je osnivač pravno lice,
d) kopiju lične karte, ukoliko je osnivač fizičko lice,
e) dokaz da osnivači slobodne zone imaju pravo vlasništva, odnosno zakupa ili pravo korištenja zemljišta na kome se određuje područje slobodne zone,
f) urbanistička saglasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
(4) Ukoliko se u zoni grade građevine ili zahvati, odnosno obavljaju djelatnosti koje mogu uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi, osnivač slobodne zone uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže i Rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš ili okolišnu dozvolu.
(5) Ako organ lokalne samouprave ili kantonalni organi usvoje mjere za poticaj razvoja slobodne zone, Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja odluku nadležnog organa o tome.
(6) Ministarstvo po službenoj dužnosti provjerava ispunjenost uslova iz člana 9. stava (2) tač. e) i f) ovog Zakona.


Član 11.


Određivanje dijela teritorije kao slobodne zone je ekonomski opravdano ako se na temelju priloženog elaborata i drugih priloženih dokaza može ocijeniti da će se postići pozitivni efekti u pogledu privlačenja stranog kapitala, proizvodnje robe i pružanja usluga, zapošljavanja i transfera savremenih tehnologija, te da će vrijednost robe koja se izvozi iz slobodne zone preći najmanje 50% od ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u periodu od 12 mjeseci.


Član 12.


(1) Nakon podnošenja zahtjeva, Ministarstvo utvrđuje je li zahtjev podnesen od ovlaštenog lica, sadrži li zahtjev sve propisane elemente i jesu li uz zahtjev priloženi svi traženi dokazi.
(2) Ukoliko je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, Ministarstvo poziva podnosioca zahtjeva da u ostavljenom roku dostavi potrebne dokumente ili podatke.
(3) Ukoliko osnivač u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će zaključkom odbaciti takav zahtjev kao neuredan.


Član 13.


(1) Nakon što Ministarstvo utvrdi da je zahtjev uredan, ispituje se ekonomska opravdanost za osnivanje slobodne zone i utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 9. stav (2) ovog Zakona.
(2) Ako Ministarstvo utvrdi da postoji ekonomska opravdanost i ispunjenost uslova, dostavlja Vladi na razmatranje prijedlog rješenja o davanju saglasnosti.
(3) Vlada na obrazložen prijedlog Ministarstva, daje saglasnost iz stava (2) ovog člana u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga rješenja iz stava (2) ovog člana.
(4) Ako se utvrdi da ne postoji ekonomska opravdanost i da nisu ispunjeni uslovi propisani ovim Zakonom, Ministarstvo donosi rješenje kojim se zahtjev odbija.
(5) Protiv rješenja iz st. (3) i (4) ovog člana nije dozvoljena žalba ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.


Član 14.


Nakon dobijanja saglasnosti Vlade, osnivač slobodne zone se obraća Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine radi pribavljanja odluke o određivanju dijelova carinskog područja Bosne i Hercegovine kao slobodne zone i rješenja kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za početak rada slobodne zone.


Član 15.


(1) U roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz člana 14. ovog Zakona, osnivač je dužan donijeti pravilnik kojim se uređuju organizaciono-tehnički uslovi za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni.
(2) Pravilnikom iz stava (1) ovoga člana uređuje se radno vrijeme slobodne zone, kretanje lica i promet robe u slobodnoj zoni, obaveze privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom u vezi osiguranja prostornih, tehničkih i organizacionih uslova korištenja slobodne zone, mjere zaštite na radu u slobodnoj zoni i mjere zaštite okoliša, prava i obaveze korisnika slobodne zone u odnosu na osnivača slobodne zone i sl.


Član 16.


(1) Osnivač je obavezan da osnuje i kod nadležnog suda registruje privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz člana 14. ovog Zakona.
(2) Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom je društvo koje osigurava uslove za nesmetano obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni.
(3) Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom zaključuje ugovor sa korisnikom slobodne zone o međusobnim pravima i obavezama, koji sadrže elemente propisane pravilnikom iz člana 15. stav (2) ovog Zakona.
(4) Osnivač je dužan dostaviti Ministarstvu rješenje o registraciji privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom i pravilnik kojim se uređuju organizaciono-tehnički uslovi za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni u roku od 15 dana od isteka rokova iz stava (1) ovog člana i člana 15. stav (1) ovog Zakona.
(5) Izuzetno od st. (1) i (4) ovog člana, u slučaju da je osnivač slobodne zone privredno društvo koje i upravlja slobodnom zonom, dužno je da u roku od 15 dana od isteka roka iz stava (1) ovog člana obavijesti Ministarstvo da ne osniva posebno privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom.
(6) Uz obavještenje iz stava (5) ovog člana osnivač dostavlja i pravilnik iz člana 15. ovog Zakona.


Član 17.


Slobodna zona počinje sa radom najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana donošenja rješenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kojim se utvrđuje da su ispunjeni uslovi za početak rada slobodne zone.


Član 18.


Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom i korisnik slobodne zone dužni su da vode knjigovodstvo za poslovanje u slobodnoj zoni ili odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavljaju u slobodnoj zoni.


Član 19.


Osnivanje i poslovanje banaka i obavljanje djelatnosti osiguranja u slobodnoj zoni vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje bankarsko poslovanje i poslovi osiguranja.


Član 20.


Ulaganje kapitala na području slobodne zone, transfer dobiti i retransfer uloga su slobodni.


Član 21.


(1) Cijene roba i usluga u slobodnoj zoni, kao i cijene zakupa zemljišta i poslovnog prostora u slobodnoj zoni mogu se iskazivati i naplaćivati u stranoj valuti.
(2) Plaćanje i naplaćivanje u zoni između korisnika slobodne zone, između korisnika slobodne zone i društva za upravljanje slobodnom zonom i u poslovanju sa inostranstvom vrši se u skladu sa propisima o finansijskom i deviznom poslovanju.


Član 22.


(1) Korisnik slobodne zone vrši plaćanje poreza i doprinosa u skladu sa propisima koji uređuju ovu materiju u Bosni i Hercegovini i u Federaciji BiH.
(2) Korisnik slobodne zone može imati poreske olakšice u skladu sa propisima koji uređuju ovu materiju.
(3) Jedinice lokalne samouprave i kantoni mogu utvrditi olakšice za korisnike slobodne zone, u okviru svojih nadležnosti.


Član 23.


Obračun i naplata indirektnih poreza u vezi sa radom slobodnih zona i krajnjom potrošnjom dobara i usluga u slobodnim zonama vrše se u skladu sa propisima kojima je uređen sistem indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini.


Član 24.


Na zasnivanje, trajanje i prestanak radnih odnosa u slobodnoj zoni primjenjuju se propisi kojima se uređuju radni odnosi u Federaciji BiH.


Član 25.


(1) Korisnik slobodne zone dužan je u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine dostaviti privrednom društvu za upravljanje slobodnom zonom podatke o svom poslovanju radi pripreme izvještaja.
(2) Osnivač putem privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom dužan je u roku od 90 dana po isteku kalendarske godine dostaviti Ministarstvu izvještaj o poslovanju u slobodnoj zoni.
(3) Izvještaj o poslovanju u slobodnoj zoni sadrži sljedeće podatke:
a) prihod privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom;
b) broj korisnika i djelatnost koju obavljaju;
c) ukupnu vrijednost proizvedene robe i pruženih usluga u slobodnoj zoni;
d) ukupan obim uvoza i izvoza u slobodnoj zoni;
e) iznos uloga stranog kapitala;
f) broj lica zaposlenih kod privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom i broj lica zaposlenih kod korisnika.
(4) Ministarstvo podnosi Vladi izvještaj o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH u prethodnoj godini, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.


Član 26.


U slučaju prestanka rada slobodne zone, osnivač je dužan da obavijesti Ministarstvo o prestanku rada slobodne zone u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o prestanku rada slobodne zone.


III. NADZOR


Član 27.


(1) Nadzor nad provođenjem odredaba ovog Zakona vrši Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba ovog Zakona vrši nadležna inspekcija, svaka u okviru svoje nadležnosti.


IV. KAZNENE ODREDBE


Član 28.


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 9.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj osnivač slobodne zone ako:
a) ne dostavi Ministarstvu rješenje o registraciji privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom i pravilnik kojim se uređuju organizaciono-tehnički uslovi za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni (član 16. stav (4));
b) ne dostavi Ministarstvu obavještenje da ne osniva posebno privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom i pravilnik kojim se uređuju organizaciono-tehnički uslovi za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni (član 16. st. (5) i (6));
c) u propisanom roku Ministarstvu ne dostavi izvještaj o poslovanju u slobodnoj zoni (član 25. stav (2)).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana bit će kažnjeno i odgovorno lice osnivača novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.


V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 29.


Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 37/04 i 43/04-isp.).


Član 30.


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.