2. BUDŽET FERK-a za 2022. godinu

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU BUDŽETA FERK-a ZA 2022. GODINU

Proglašava se Budžet FERK-a za 2022. godinu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29.12.2021. godine.

Broj 01-02-1-561-01/21
30. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.
Na osnovu člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), člana 23. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/14 i 91/15) i člana 11. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/14, 31/16 i 84/19), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 29.12.2021. godine, usvojio je


BUDŽET
FERK-a ZA 2022. GODINU


Član 1.


FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.


Član 2.


Budžet FERK-a za 2022. godinu sastoji se od:
Bilans prihoda i Bilans rashoda

1. Prihodi

3.787.266,00 KM

2. Rashodi

3.787.266,00 KM

 


Član 3.


Prihodi za 2022. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2022. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Budžet - prihodi FERK-a za 2022. godinu

Vrsta prihoda

Iznos (KM)

Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivredu ih djelatnosti

3.347.266,00

Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede

300.000,00

Jednokratne naknade

100.000,00

Ostali prihodi

40.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2022. GODINU

3.787.266,00

 


Član 4.


Obzirom na specifičnost budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih potkategorija stavki budžeta. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH (ukoliko ih bude) sa finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu FERK-a za 2022. godinu, a sve u skladu sa članom 23. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Budžet - rashodi FERK-a za 2022. godinu:

Konto

Opis stavke Budžeta

Iznos (KM)

6111

Bruto plate i naknade zaposlenima

2.276.507,00

6112

Naknada troškova zaposlenih

207.800,00

612

Doprinosi poslodavca

258.270,00

613

Izdaci za materijal i usluge

524.689,00

6131

Putni troškovi

64.000,00

6132

Izdaci za energiju

14.000,00

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju

29.870,00

6134

Administrativni materijal

23.500,00

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

16.200,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

187.745,00

6137

Materijal i usluge opravki i održavanja

35.000,00

6138

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

19.300,00

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

135.074,00

821

Kapitalni rashodi

520.000,00

821300

Nabavka opreme

75.000,00

821500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

45.000,00

821000

Nabavka stalnih sredstava (zemljište i građevina)

400.000,00

UKUPNO RASHODA ZA 2022. GODINU

3.787.266,00

 


Član 5.


Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u poslovnoj 2022. godini.

PF BiH, broj 01,02-11-2183/21
29. decembra 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.