26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.05.2022. godine.

Broj 01-02-1-263-01/22
03. juna 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) u članu 2. stav (1) iza riječi "organima," dodaju se riječi: "prava i obaveze zaposlenika Porezne uprave,".


Član 2.


U članu 12a. stav (1) broj "20" zamjenjuje se brojem "30".


Član 3.


Čl. 90. do 93. brišu se.


Član 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.