27. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.05.2022. godine.

Broj 01-02-1-264-01/22
03. juna 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM


Član 1.


U Zakonu o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/18), u članu 20. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Radi osiguranja transparentnosti rada, te blagovremeno dostupnih informacija pacijentima, Komisija donosi uputstva o postupanju u pogledu provođenja svojih zadataka iz stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva, a koja se objavljuju na web stranici Ministarstva.".
Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).


Član 2.


U članu 29. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Pravo na liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom na teret sredstava budžeta Federacije, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici, i to:
a) tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu sa medicinskim indikacijama i smjernicama iz člana 23. stav (3) ovog zakona, i
b) pet pokušaja izvantjelesne oplodnje.".


Član 3.


Član 59. mijenja se i glasi:


"Član 59.
(Finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje)
(1) Biomedicinski potpomognuta oplodnja finansira se iz sredstava budžeta Federacije, a putem "Transfera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje" koji se doznačava Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, o čemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za svaku fiskalnu godinu, a u skladu sa propisima o budžetima u Federaciji i propisima o izvršavanju budžeta Federacije.
(2) Sredstva transfera iz stava (1) ovog člana vode se knjigovodstveno i materijalno odvojeno od sredstava federalnog fonda solidarnosti.
(3) Obim prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta Federacije, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski potpomognute oplodnje, na prijedlog Komisije i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, bliže se uređuju posebnim propisom koji donosi federalni ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.".


Član 4.
(Zahtjevi pokrenuti prije početka primjene ovog zakona)


(1) Zahtjevi koji se pokrenu prije početka primjene ovog zakona obavit će se i finansirati na način kako je to bilo predviđeno po propisima koji su do tada bili na snazi.
(2) Postupci biomedicinski potpomognute oplodnje koji su finansirani iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim zakonom do dana početka primjene ovoga zakona ubrajaju se u ukupan broj postupaka iz člana 29. ovog zakona.


Član 5.
(Stupanje na snagu i početak primjene)


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počinje se primjenjivati od 01.01.2023. godine.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.