25. ZAKON o izmjenama Zakona o radu

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 09.03.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 26.05.2022. godine.

Broj 01-02-1-262-01/22
03. juna 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O RADU


Član 1.


U Zakonu o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), u članu 114. stav (1) riječi: "dužan je" zamjenjuju se riječju "može".
U stavu (3) riječi: "osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom.", zamjenjuju se riječima: "osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa.".


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.