32. ZAKON o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.06.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 07.07.2022. godine.

Broj 01-02-1-346-01/22
29. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.
ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19 i 1/22) (u daljnjem tekstu: Zakon), u članu 3. iza tačke 23) dodaje se nova tačka 24) koja glasi:
"24) Mala hidroelektrana (mHE) je hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW.".
Dosadašnje tač. od 24) do 43) postaju tač. od 25) do 44).


Član 2.


U članu 78. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:
"(6) Izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane se obustavlja, izuzev za male hidroelektrane na gravitacionim vodovodima.".
Dosadašnji st. (6) i (7) postaju st. (7) i (8).


Član 3.


Iza člana 116. dodaje se novi član 116a. koji glasi:
"Član 116a.
Podnosioci zahtjeva za izdavanje Energetske dozvole koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju zaključene ugovore o dodjeli koncesije sa nadležnim organom se izuzimaju od primjene člana 78. stav (6), s tim da su isti dužni da u roku od tri godine kompletiraju zahtjev za izdavanje energetske dozvole.".


Član 4.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.