34. ZAKON o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašava se Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 28.06.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 28.07.2022. godine.

Broj 01-02-1-355-01/22
29. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.
ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU


Član 1.


U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), u članu 19. iza tačke 21, dodaje se nova tačka 22. koja glasi:
"22. roditelju njegovatelju kojem je priznat status roditelja njegovatelja u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, ukoliko je neuposlen i prijavljen je na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, a nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status osiguranika po ovom osnovu, roditelju njegovatelju traje dok traje i status roditelja njegovatelja u smislu Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, ali ne duže od navršene 65. godine života roditelja njegovatelja.".


Član 2.


U članu 80. tačka 12. mijenja se i glasi:
"12. sredstava budžeta Federacije, kantona odnosno općine;".


Član 3.


U članu 86. iza tačke 12, dodaje se nova tačka 13. koja glasi:
"13. centar za socijalni rad odnosno općinska služba za socijalnu zaštitu - za roditelja njegovatelja iz člana 19. tačka 22. ovog Zakona, iz sredstava federalnog budžeta doznačenih za finansiranje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje roditelju njegovatelju u skladu sa odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima donesenim na osnovu tog zakona.".


Član 4.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se u skladu sa propisima o budžetima u Federaciji i propisima o izvršavanju budžeta Federacije.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.