19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-187-01/22
13. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


Član 1.


U Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), u članu 1. stav (1) riječi: "i demobiliziranih branilaca", brišu se.


Član 2.


Naziv poglavlja "II - PRAVA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA" i član 7. brišu se.


Član 3.


U članu 12. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Osnovica za određivanje mjesečnih novčanih primanja, prema ovom zakonu, utvrđuje se u visini od 910,00 KM (slovima: devetstotinadeset i 00/100) koja se odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine početkom svake godine mijenja i usklađuje prema odredbama člana 57. ovog zakona.".


Član 4.


U članu 17. tačka 6. iza riječi "ukoliko" dodaju se riječi: "u momentu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu".
U tački 7. riječi: "do 17.11.2007.godine", zamjenjuju se riječima: "kod nadležnog suda, pod uslovom da nije zasnovala/o bračnu ili vanbračnu zajednicu nakon smrti branioca".


Član 5.


U članu 20. stav (1) tačka 6. iza riječi "ukoliko" dodaju se riječi: "u momentu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu".
U tački 7. na kraju teksta iza riječi "člana" dodaju se riječi: "pod uslovom da nije zasnovala/o bračnu ili vanbračnu zajednicu nakom smrti branioca".


Član 6.


Iza člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:
"Član 20a.
Djeca šehida i poginulih branilaca, rođena u braku ili u vanbračnoj zajednici, i nakon prestanka prava na porodičnu invalidninu imaju status člana porodice poginulog branioca i ostvaruju sva druga prava propisana zakonima o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kantona, propisima općina/gradova ili drugim propisima.".


Član 7.


U članu 21. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Za lica iz člana 20. stav (1) tačka 1. ovog zakona koja nisu imala djecu, porodična invalidnina iznosi 43 % od osnovice.".


Član 8.


Član 21a. mijenja se i glasi:
"Član 21a.
(1) Nakon smrti ratnog vojnog invalida II-VII grupe čija smrt nije posljedica ranjavanja, povrede ili oboljenja, po kom osnovu je ostvario pravo na ličnu invalidninu, kao i nakon smrti ratnog vojnog invalida VIII-X grupe članovi njegove porodice iz člana 20. stav (1) tač. 1. i 2. ovog zakona koji nisu u radnom odnosu, a koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu, imaju pravo na porodičnu invalidninu u visini od 50% iznosa njegove ratne vojne invalidnine.
(2) Supruga umrlog ratnog vojnog invalida bez obzira na uzrok smrti, mlađa od 45 godina, ako nije u radnom odnosu može ostvariti pravo na porodičnu invalidninu u visini od 50% iznosa invalidnine umrlog ratnog vojnog invalida.".


Član 9.


U članu 21b. riječi: "prethodnog stava" zamjenjuju se riječima: "u smislu člana 21a. ovog zakona", a riječ "tri" zamjenjuje se riječju "jedna".


Član 10.


U članu 21c. broj "25." zamjenjuje se brojem "35.".


Član 11.


U članu 22. st. (5) i (6) mijenjaju se i glase:
"(5) Za jednog roditelja ženjenog poginulog branioca, koji nema drugih prihoda, porodična invalidnina iznosi 43% od osnovice.
(6) Ukoliko porodičnu invalidninu koriste oba roditelja pod uslovima iz stava (5) ovog člana, porodična invalidnina iznosi 50% od osnovice.".


Član 12.


U članu 27. u stavu (1) riječi: "i demobilizirani branioci", brišu se.
U stavu (3) riječi: "demobiliziranog branioca i djeci demobiliziranih branilaca", brišu se.
U stavu (5) riječ "teži" briše se, a riječ "roditelji" zamjenjuju se riječju "porodice".


Član 13.


Član 28. mijenja se i glasi:


"Član 28.
(1) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje su dužni u programima aktivne politike u oblasti zapošljavanja poduzeti mjere kojim će se osigurati posebna sredstva radi povoljnijeg sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije lica iz člana 1. ovog zakona, koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica u Federaciji.
(2) Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uslovom da su registrovani kao individulani poljoprivredni proizvođači ili imaju prijavljen obrt, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za investicije u poljoprivredna domaćinstva (gazdinstva) i obrtnu djelatnost.".


Član 14.


Iza člana 28. dodaje se novi član 28a. koji glasi:
"Član 28a.
(1) Federalni, kantonalni, gradski organi i općinske službe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Federacija, kanton, grad ili općina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz člana 1. ovog zakona.
(2) Obavezu iz stava (1) ovog člana imaju i sva privredna društva i javna preduzeća u kojima Federacija ima većinski vlasnički udio.
(3) Subjekti iz st. (1) i (2) ovog člana dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise i donijeti provedbeni propis kojim se reguliše prednost pri zapošljavanju, na način da se licima iz člana 1. ovog zakona osigura prednost.".


Član 15.


U članu 29. u stavu (2) tačka 5. briše se.


Član 16.


U članu 31. iza riječi: "nestalih branilaca" zarez se zamjenjuje riječju "i", a riječi: "i demobilizirani branioci", brišu se.


Član 17.


U članu 31b. broj "20" zamjenjuje se brojem "15".


Član 18.


Član 57. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Visina osnovice iz člana 12. stav (2) ovog zakona usklađivat će se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog društvenog prozvoda u prethodnoj godini. Usklađivanje osnovice vršit će se od 01.01.2023. godine.".
Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda u smislu stava (3) ovog člana, usklađena osnovica iz člana 12. ovog zakona neće se smanjivati.".
Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).


Član 19.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.