12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.01.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 03.03.2022. godine.

Broj 01-02-1-155-01/22
28. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA


Član 1.


"Član 19.
(1) Fizička lica koja podnesu zahtjev za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i dobivanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca obavezna su da prođu teoretsku i praktičnu obuke u skladu s Programom teoretske i praktične obuke za certifikovanje poljoprivrednih savjetodavaca, koji donosi federalni ministar za period od 5 godina, nakon čega stiču pravo polaganja stručnog ispita radi dobivanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca.
(2) Za poslove izrade programa iz stava (1) ovog člana federalni ministar imenuje komisiju od predstavnika Federalnog ministarstva i predstavnika visokoškolskih ustanova i/ili stručnih upravnih organizacija u Federaciji registrovanih za djelatnost obrazovanja u poljoprivredi.
(3) Certifikovani savjetodavci u svrhu permanentnog sticanja znanja prolaze obaveznu obuku jednom u tri godine, u skladu sa Programom obavezne obuke poljoprivrednih savjetodavaca, koji donosi federalni ministar.
(4) Za poslove izrade programa iz stava (3) ovog člana, federalni ministar imenuje komisiju od predstavnika Federalnog ministarstva i predstavnika visokoškolskih ustanova i/ili stručnih upravnih organizacija u Federaciji registrovanih za djelatnost obrazovanja u poljoprivredi.
(5) Naknade troškova obuke iz st. (1) i (3) snose podnosioci zahtjeva, dok za službenike javnih savjetodavnih službi troškove snosi organ u kojem su ti službenici uposleni."


Član 10.


Član 20. mijenja se i glasi:


"Član 20.
(1) Organizacija i provođenje Programa teoretske i praktične obuke za certifikovanje poljoprivrednih savjetodavaca, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata i organizacija i provođenje Programa obavezne obuke poljoprivrednih savjetodavaca je u nadležnosti Federalnog ministarstva.
(2) Poslove iz stava (1) ovog člana Federalno ministarstvo može povjeriti visokoškolskim ustanovama i/ili stručnim upravnim organizacijama u Federaciji registrovanim za obrazovanje u poljoprivredi, a u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05).
(3) Obuka se organizuje u vidu predavanja, obuke na daljinu putem interneta, praktične nastave, vježbi izrade poslovnih planova, izrade programa i projekata, vođenja poljoprivrednog knjigovodstva i sl., zavisno od oblasti za koju se savjetodavac specijalizuje."


Član 11.


Član 22. mijenja se i glasi:


"Član 22.
Inspekcijski nadzor


Član 19. mijenja se i glasi:


Član 9.


"(5) Organizovanje i izvođenje obuke iz člana 19. st. (1) i (2) ovog Zakona, način i uslove polaganja stručnog ispita iz člana 15. stava (2) ovog Zakona, visinu naknade, obrazac certifikata savjetodavca, uslove koje moraju ispunjavati visokoškolske ustanove i/ili stručne upravne organizacije kojima se povjerava javno ovlaštenje za obavljanje poslova obuke, način provjere njihove ispunjenosti, provođenja stručnog ispita i izdavanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, te sadržaj i način vođenja Registra savjetodavaca iz člana 18. ovog Zakona propisaće federalni ministar posebnim propisom."
Stav (5) mijenja se i glasi:
"Član 24.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega federalni poljoprivredni inspektor ovlašten je da:
a) nadzire provedbu i primjenu ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona;
b) vrši inspekcijski nadzor nad radom privatnih savjetodavnih službi i naređuje zabranu vršenja poslova savjetodavne djelatnosti pravnim licima koja nemaju dozvolu za rad (licencu) i koja nisu upisana u Registar službi, odnosno koja u radnom odnosu nemaju certifikovane savjetodavce;
c) vrši inspekcijski nadzor nad radom savjetodavaca u privatnim savjetodavnim službama i naređuje zabranu vršenja poslova savjetodavne djelatnosti fizičkim licima koja nemaju certifikat i nisu upisana u Registar savjetodavaca;
d) kontroliše da li se namjenski koriste sredstva za provedbu aktivnosti iz godišnjeg programa rada javne savjetodavne službe, koje se na osnovu člana 13. Zakona finansiraju iz Budžeta Federacije – Federalnog ministarstva;
e) nadzire i ostale poslove propisane ovim Zakonom;
f) obavlja sve poslove i zadatke u nadležnosti kantonalne poljoprivredne inspekcije ukoliko ova i iz bilo kojeg razloga ne izvršava poslove i zadatke utvrđene ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.
(2) Ukoliko utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, federalni poljoprivredni inspektor ima pravo i obavezu da:
a) rješenjem naredi otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku;
b) podnese nadležnom organu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
c) preduzme i druge mjere, odnosno obavlja druge radnje za koje je ovlašten Zakonom o inspekcijama.
(3) U provedbi inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega kantonalni poljoprivredni inspektor je ovlašten da:
a) vrši inspekcijski nadzor nad radom upravnih organizacija - zavoda i agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi vezano za poslove koji se odnose na savjetodavnu djelatnost;
b) vrši inspekcijski nadzor nad radom savjetodavaca u kantonalnim savjetodavnim službama i naredi zabranu vršenja poslova licima koja nemaju certifikat i nisu upisana u Registar savjetodavaca;
(4) Ukoliko utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, kantonalni poljoprivredni inspektor ima pravo i obavezu da:
a) rješenjem naredi otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku;
b) podnese nadležnom organu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;
c) preduzme i druge mjere, odnosno obavlja druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten.
(5) Protiv rješenja kantonalnog poljoprivrednog inspektora iz stava (4) tačke a) ovog člana može da se uloži žalba Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
(6) Protiv rješenja federalnog poljoprivrednog inspektora iz stava (2) tačke a) ovog člana može da se uloži žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja."


Član 13.


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
U članu 18. u stavu (4) riječi: "objavljuje se u Službenim novinama Federacije BiH" zamjenjuju se riječima: "nalazi se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva".


Član 8.


U stavu (4) riječi "objavljuje se u Službenim novinama Federacije BiH" zamjenjuju se riječima "nalazi se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva".
U članu 17. u stavu (2) riječi: "Na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana" zamjenjuju se riječima: "Po dobivanju licence iz člana 16. stav (1) ovog Zakona".


Član 7.


Stav (3) se briše.
U članu 16. u stavu (1) riječi: "imaju registrovanu privatnu savjetodavnu službu, oblik privrednog društva ili zadruga za poslove savjetodavne službe" zamjenjuju se riječima: "imaju registrovano privredno društvo ili zadrugu sa osnovnom djelatnošću savjetovanja u području poljoprivrede i dopunskim djelatnostima u skladu sa odredbama ovog Zakona".


Član 6.


"(2) Poslovi iz stava (1) ovog člana biće utvrđeni srednjoročnim i detaljno razrađenim godišnjim programom rada javne savjetodavne službe, na osnovu kojih će da budu planirana potrebna finansijska sredstva."
U članu 13. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:


Član 5.


U članu 9. u stavu (2) riječ: "dugoročnog" zamjenjuje se riječju: "srednjoročnog".


Član 4.


(4) Za poslove izrade programa iz stava (3) ovog člana, federalni ministar imenuje komisiju od predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede i predstavnika kantonalnih poljoprivrednih savjetodavnih službi na period od tri godine."
"(3) Federalni ministar donosi srednjoročni program rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji za period od tri godine, kao i godišnji program rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji.
U članu 8. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:


Član 3.


U članu 6. u stavu (5) riječi: "svaki u okviru svojih nadležnosti, osim poljoprivrednika koji upravlja odnosnim gazdinstvom uz izuzetak nepravilnosti ili kršenja utvrđenih obavljanjem djelatnosti" zamjenjuju se riječima: "uz izuzetak nepravilnosti i kršenja propisa, utvrđenih u upravljanju poljoprivrednim gazdinstvom".


Član 2.


U Zakonu o poljoprivrednim savjetodavnim službama ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13) u članu 4. u stavu (1) riječ: "dugoročnom" zamjenjuje se riječju: "srednjoročnom", a riječ: "pet" zamjenjuje se riječju: "sedam".
(1) Inspekcijski nadzor u provedbi ovog Zakona vrši federalna poljoprivredna inspekcija organizovana u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalne poljoprivredne inspekcije organizovane u okviru kantonalnih organa za inspekcijske poslove.
(2) Inspekcijski nadzor se vrši u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), zakonima o inspekcijama kantona i Zakonu o inspekcijama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/14) - (u daljem tekstu: Zakon o inspekcijama)."


Član 12.


Član 24. mijenja se i glasi:Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.