10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 25.02.2022. godine.

Broj 01-02-1-131-01/22
09. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU


Član 1.


U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18 i 90/21), u članu 2. tačka k) na kraju rečenice iza riječi "osiguranja" dodaje se zarez i riječi: "kao i posebnim zakonom Bosne i Hercegovine, a koje ima prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).".


Član 2.


U članu 7. stav (2) riječi: "Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)" brišu se.


Član 3.


U članu 49. stav (1) tačka b) na kraju rečenice tačka se zamjenjuje zarezom.
Iza tačke b) dodaje se nova tačka c), koja glasi:
"c) povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra se i povreda lica iz člana 36. ovog zakona, odnosno lica iz člana 17. tačka h) ovog zakona, zadobijena u pripremama za odbranu, odnosno u odbrani BiH u periodu od 18. septembra 1991. godine do 23. decembra 1995. godine.".


Član 4.


U članu 69. tačka a) iza riječi "supružnik" dodaju se riječi: "i vanbračni partner".
Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Vanbračni partner iz stava (1) ovog člana, smatra se lice koje je kao takvo definisano Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je svoj status utvrdilo u odgovarajućem sudskom postupku.".


Član 5.


U članu 79. stav (1) iza riječi "procenta porasta" i riječi "stope rasta", riječi: "realnog bruto društvenog proizvoda" zamjenjuju se riječima "bruto domaćeg proizvoda".
U stavu (2) riječi: "po zakonu", zamjenjuju se riječima: "u skladu sa ranijim propisima u visini od 2.174,48 KM".


Član 6.


U članu 80. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Vanredno usklađivanje penzija može se provesti jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od 3% i ako nema akumuliranog deficita budžeta Federacije, a najviše do stope rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini. Ova mogućnost ne obuhvata najviše penzije sve dok najniži iznos penzije ne dostigne 1/5 (jednu petinu) iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu.".


Član 7.


U članu 81. stav (3) riječi: "bruto društvenog proizvoda" zamjenjuju se riječima: "bruto domaćeg proizvoda".


Član 8.


U članu 82. iza riječi: "po međunarodnim ugovorima" dodaju se riječi: "i Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/00), zaključenog između nosilaca osiguranja u entitetima Bosne i Hercegovine".
Iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3), koji glase:
"(2) Izuzetno, od stava (1) ovog člana, u slučaju da je zbirni iznos srazmjernih penzija ostvarenih u skladu sa Sporazumom iz stava (1) ovog člana manji od najnižeg iznosa penzije iz člana 81. ovog zakona, korisniku starosne, porodične, odnosno invalidske penzije pripada i razlika od zbirnog iznosa srazmjernih penzija do iznosa najniže penzije iz člana 81. ovog zakona. Pravo na isplatu razlike penzije do iznosa najniže penzije iz člana 81. ovog zakona, korisnik srazmjerne penzije ostvaruje od momenta podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, a u skladu sa stavom (3) ovog člana.
(3) Postupak i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na razliku do iznosa najniže penzije iz stava (2) ovog člana uredit će nosilac osiguranja svojim aktom.".


Član 9.


U članu 116. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: "a najduže do navršenja 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života.".
Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Korisniku porodične penzije koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, izuzev osiguranika iz člana 12. tač. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja.".


Član 10.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.