38. ZAKON o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.07.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 28.07.2022. godine.

Broj 01-02-1-360-01/22
29. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13) u članu 4. stav (1) broj "1.200" zamjenjuje se brojem "1.600".


Član 2.


U članu 6b. stav (2) riječ "preko" zamjenjuje se riječju "do".


Član 3.


Iza člana 6c. dodaju se novi čl. 6d. i 6e. koji glase:
"Član 6d.
(Naknada za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada)
Sudije, tužioci i stručni saradnici iz člana 4. ovog zakona čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta suda i tužilaštva u kojem obavljaju dužnost imaju pravo na naknadu troškova za odvojen život od porodice i naknadu troškova smještaja u mjestu rada čiju visinu će posebnim propisom utvrditi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno tužilaštvo, a nadležne vlade kantona za općinske sudove, kantonalne sudove i kantonalna tužilaštva.


Član 6e.
(Naknada za obavezno dežurstvo ili pripravnost za rad)


(1) Sudijama u općinskom i kantonalnom sudu i tužiocima u kantonalnom tužilaštvu pripada naknada temeljem vremena provedenog u obaveznom dežurstvu ili pripravnosti za rad srazmjerno vremenu trajanja obaveznog dežurstva ili pripravnosti za rad.
(2) Visinu, uvjete i način ostvarivanja naknade iz stava (1) ovog člana utvrdit će nadležne vlade kantona posebnim propisom."


Član 4.


Član 8. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Sudije, tužioci i stručni saradnici iz člana 4. ovog zakona imaju pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od 30 dana.


Član 5.
(Prijelazna odredba)


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i nadležne vlade kantona će propis iz čl. 6d. i 6e. ovog zakona donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Član 6.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.