Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2000. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOSKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"

U 2000. GODINI

Sluzbene novine FBiH br. 3/00
ZAKON o drzavnoj Granicnoj sluzbi Bosne i Hercegovine (bosanski
                   jezik)

ZAKON o drzavnoj Granicnoj sluzbi Bosne i Hercegovine (hrvatski
                   jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 11/00

ODLUKA o odredjivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u
                     1999. godini placa posebna taksa i o visini te takse (bosanski jezik)

ODLUKA o odredjivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u
                     1999. godini placa posebna pristojba i o visini te pristojbe (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 13/00

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Javnoj radio i televiziji BIH(bosanski jezik)
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Javnoj radio i televiziji BiH (hrvatski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika o uspostavi Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine
                     Nalog Supervizora o uspostavljanju Brcko Distrikta BiH 8. mart 2000.
                     Nalog Supervizora o imenovanju clanova Prelazne Vlade Brcko
                     Distrikta Bosne i Hercegovine 8. mart 2000. godine
                     Statut Brcko Distirkta Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika o uspostavi Brcko Distrikta BiH Nalog
                     Nalog Supervizora o uspostavljanju Brcko Distrikta BiH 8. ozujka 2000.
                     Nalog Supervizora o imenovanju clanova Prelazne Vlade
                     Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine 8. ozujka 2000. godine
                     Statut Brcko Distirkta Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 17/00 - o imovini u državnom vlasništvu
ODLUKA Visokog predstavnika o imovini u drzavnom vlasnistvu (bosanski
                     jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o imovini u drzavnom vlasnistvu (hrvatski
                     jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o ukljucivanju zasebnog pozivnog
                     broja za Specijalni distrikt Brcko u Plan numerisanja za
                     Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o ukljucivanju zasebnog pozivnog
                     broja za Poseban distrikt Brcko u Plan numeriranja za
                     Bosnu i Hercegovinu (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBIH br. 18/00
ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji
                     poduzeca i banaka u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji
                     preduzeca i banaka u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 20/00

ODLUKA o imenovanju zastupnika za prijenos imovine i ekspertne skupine
                     (hrvatski jezik)

ODLUKA o imenovanju agenta za prenos imovine i ekspertnog tima (bosanski
                     jezik)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo
                     Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo
                     Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA o smjenjivanju gosp. Stiepe Andrijica sa funkcije predsjednika
                     Upravnog odbora Federalne agencije za privatizaciju (hrvatski jezik)

ODLUKA o smjenjivanju gosp. Stiepe Andrijica sa funkcije predsjednika
                     Upravnog odbora Federalne agencije za privatizaciju (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 22/00

ODLUKA Visokog predstavnika br. 26/00 Zakon o sudackoj i tuziteljskoj funkciji
                     u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika br. 26/00 Zakon o sudijskoj i tuzilackoj funkciji
                     u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBIH br. 29/00
ODLUKA Visokog predstavnika kojom se dr. Ahmed Smajic smjenjuje sa
                     funkcije ministra poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva
                     Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika kojom se dr. Ahmed Smajic smjenjuje sa
                     funkcije ministra poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva
                     Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik
)
Sluzbene novine FBIH br. 36/00

ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje
                      fondovima i investicionim fondovima (hrvatski jezik)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje
                      fondovima i investicionim fondovima (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBIH br. 44/00
ODLUKA o integraciji općine Žepče (hrvatski jezik)
ODLUKA o integraciji općine Žepče (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBIH br. 47/00
ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine
                      (bosanski jezik)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine
                      (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBIH br. 49/00
ODLUKA o Zakonu o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije
                         Bosne i Hercegovine

ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom
                         osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom
                         osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

Službene novine FBiH br. 51/00
ODLUKA Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju
                         odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica
                         (bosanski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju
                         odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i ptognanika
                         (hrvatski jezik)

Druga ODLUKA o restruktuiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini
                      (bosanski jezik)

         Aneks na Drugu Odluku Visokog predstavnika o restruktuiranju Javnog RTV sistema
                       (bosanski jezik)

Druga ODLUKA o restruktuiranju Javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini
                      (hrvatski jezik)

         Aneks na Drugu Odluku Visokog predstavnika o restruktuiranju Javnog RTV sustava
                      (hrvatski jezik)

Službene novine FBiH br. 52/00
ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o sudu Bosne i
                         Hercegovine (hrvatski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o sudu Bosne i
                         Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o osnivanju instituta
                         za standarde, mjerateljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i
                         Hercegovine (hrvatski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o osnivanju instituta
                         za standarde, mjerateljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i
                         Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o akreditiranju Bosne i
                         Hercegovine (hrvatski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o akreditiranju Bosne i
                         Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o osnivanju instituta
                         za akreditiranje Bosne i Hercegovine ( hrvatski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o osnivanju instituta
                         za akreditiranje Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o mjernim jedinicama
                         Bosne i Hercegovine ( hrvatski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o mjernim jedinicama
                         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o mjerateljstvu Bosne
                         i Hercegovine ( hrvatski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o mjerateljstvu Bosne
                         i Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o standardizaciji
                         Bosne i Hercegovine ( hrvatski jezik)

ODLUKA Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o standardizaciji
                         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

Službene novine FBiH br. 53/00
ODLUKA Visokog predstavnika broj 61/00 (bosanski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika broj 61/00 (hrvatski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika broj 62/00 (bosanski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika broj 62/00 (hrvatski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika broj 63/00 (bosanski jezik)
ODLUKA Visokog predstavnika broj 63/00 (hrvatski jezik)
Službene novine FBiH br. 54/00
ODLUKA o Zakonu o ombdusmanu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu
                         (hrvatski jezik)

ODLUKA o Zakonu o ombdusmenu za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu
                         (bosanski jezik)

ODLUKA o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine
                         (hrvatski jezik)

ODLUKA o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine
                         (bosanski jezik)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću (hrvatski jezik)
ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na plaću (bosanski jezik)
ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
                         (hrvatski jezik)

ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
                         (bosanski jezik)

ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća
                         (hrvatski jezik)

ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća
                         (bosanski jezik)

ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i realizaciji
                         potraživanja građana u postupku privatizacije

Službene novine FBiH br. 55/00
ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o potraživanjima u
                         postupku privatizacije po osnovu razlike primanja korisnika prava iz
                         penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

ODLUKA o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o tražbinama u
                         postupku privatizacije po osnovu razlike primanja korisnika prava iz
                         mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

ODLUKA o Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
                         nezaposlenih osoba (bosanski jezik)

ODLUKA o Zakonu o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti
                         neuposlenih osoba (hrvatski jezik)

Službene novine FBiH br. 56/00
ODLUKA o Zakonu o imovini Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine
                         (hrvatski jezik)

ODLUKA o Zakonu o imovini Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine
                         (bosanski jezik)

ODLUKA o produženju Odluke Visokog predstavnika za BiH od
                      27. travnja 2000. godine (hrvatski jezik)

ODLUKA o produženju Odluke Visokog predstavnika za BiH od
                      27. aprila 2000. godine (bosanski jezik)