Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2008. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2008. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 5/08 /30.1.2008./

 1. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika u Radnoj grupi za poljoprivredu uključujući sanitarna i fitosanitarna pitanja
 2. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar
 3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu diobenog bilansa između Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog zavoda za programiranje razvoja
 4. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu diobenog bilansa između Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Glavnog ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 5. RJEŠENJE o smjeni direktora Federalne direkcije robnih rezervi
 6. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalne direkcije robnih rezervi
  "Službene novine Federacije BiH", broj 7/08 /13.2.2008./
 7. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
 8. RJEŠENJE o imenovanju stručnog tijela Komisije za utvrđivanje posebne akcize za autoputeve koja bi bila prihod Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta
 9. RJEŠENJE o imenovanju koordinatora za reformu javne uprave
  "Službene novine Federacije BiH", broj 8/08 /20.2.2008./
 10. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara
  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/08 /27.2.2008./
 11. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
 12. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/08 /5.3.2008./
 13. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički monitoring komitet za tri programa prekogranične saradnje
 14. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Federalnog povjerenstva za procjenu štete
  "Službene novine Federacije BiH", broj 11/08 /10.3.2008./
 15. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke
  "Službene novine Federacije BiH", broj 12/08 /12.3.2008./
 16. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-
  Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine

  "Službene novine Federacije BiH", broj 16/08 /31.3.2008./
 17. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje javnog poziva za prijem volontera
  "Službene novine Federacije BiH", broj 17/08 /2.4.2008./
 18. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
 19. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
  Službene novine Federacije BiH", broj 18/08 /9.4.2008./
 20. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 19/08 /16.4.2008./
 21. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe
 22. RJEŠENJE o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine
 23. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
 24. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost
 25. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
 26. RJEŠENJE V broj 270/08
  "Službene novine Federacije BiH", broj 22/08 /24.4.2008./
 27. RJEŠENJE o imenovanju Radnog tijela
 28. RJEŠENJE o razrješenju člana delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
 29. RJEŠENJE o imenovanju člana delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 23/08 /30.4.2008./
 30. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja za kalendarsku 2007. godinu
  "Službene novine Federacije BiH", broj 24/08 /7.5.2008./
 31. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša
  "Službene novine Federacije BiH", broj 25/08 /12.5.2008./
 32. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak
 33. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
 34. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar
  "Službene novine Federacije BiH", broj 26/08 /14.5.2008./
 35. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za utvrđivanje stanja duga po osnovu neuplaćenih
  Doprinosa za PIO/MIO za uposlenike prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane- Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine

  "Službene novine Federacije BiH", broj 27/08 /21.5.2008./
 36. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osuđenih osoba koje kaznu zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji BiH
 37. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 29/08 /28.5.2008./
 38. RJEŠENJE o izmjenama i dopuna Rješenja o imenovanju Povjerenstva za konačno verificiranje ratnih tražbina
  "Službene novine Federacije BiH", broj 32/08 /4.6.2008./
 39. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o., Sarajevo
 40. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor ravnatelja, zamjenika ravnatelja i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 41. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 42. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu
 43. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
 44. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
 45. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
 46. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
 47. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici
 48. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
 49. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači
 50. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
 51. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici
 52. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
 53. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
 54. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
  "Službene novine Federacije BiH", broj 33/08 /9.6.2008./
 55. RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 56. RJEŠENJE V broj 434/08
 57. RJEŠENJE o imenovanju grupe stručnjaka za davanje mišljenja o nacrtu dokumenta "Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine"
  "Službene novine Federacije BiH", broj 34/08 /11.6.2008./
 58. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 59. RJEŠENJE broj 03/07-34-50/08
  "Službene novine Federacije BiH", broj 36/08 /18.6.2008./
 60. RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi (bosanki jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 38/08 /25.6.2008./
 61. RJEŠENJE o privremenom imenovanju jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 62. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju (hrvatski jezik)
 63. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 39/08 /30.6.2008./
 64. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 40/08 /2.7.2008./
 65. RJEŠENJE o imenovanju direktora JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 66. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 67. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje kandidata za dva člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 41/08
   /7.7.2008./
 68. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine
 69. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak
 70. RJEŠENJE o ponovnom imenovanju članova Odbora državne službe za žalbe
  "Službene novine Federacije BiH", broj 42/08 /9.7.2008./
 71. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima
 72. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 43/08 /14.7.2008./
 73. RJEŠENJE broj 03/07-34-193-1/08
 74. RJEŠENJE broj 03/07-34-50-15/08
  "Službene novine Federacije BiH", broj 44/08 /16.7.2008./
 75. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/08 /30.7.2008./
 76. RJEŠENJE broj 03/04-173-4/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-173-4/08 (hrvatski jezik)
 77. RJEŠENJE broj 03/04-173-5/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-173-5/08 (hrvatski jezik)
 78. RJEŠENJE broj 03/07-31-173/08
 79. RJEŠENJE broj 03/07-31-173-1/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/07-31-173-1/08 (hrvatski jezik)
 80. RJEŠENJE broj 03/07-31-173-3/08
 81. RJEŠENJE broj 03/07-31-173-2/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/07-31-173-2/08 (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 48/08 /6.8.2008./
 82. RJEŠENJE broj 03/07-34-200-1/08
  "Službene novine Federacije BiH", broj 49/08 /13.8.2008./
 83. RJEŠENJE broj 03/04-31-653/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-653/08 (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 51/08 /20.8.2008./
 84. RJEŠENJE o nominovanju članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo
 85. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo"
 86. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 87. RJEŠENJE broj 03/04-31-706/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-706/08 (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 52/08 /27.8.2008./
 88. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne direkcije za robne rezerve
 89. RJEŠENJE o imenovanju Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža
  "Službene novine Federacije BiH", broj 54/08 /3.9.2008./
 90. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za dug
 91. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
 92. RJEŠENJE broj 03/04-31-896/08
 93. RJEŠENJE broj 03/04-31-896-2/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-896-2/08 (hrvatski jezik)
 94. RJEŠENJE broj 03/04-31-896-3/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-896-3/08 (hrvatski jezik)
 95. RJEŠENJE broj 03/04-31-896-5/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-896-5/08 (hrvatski jezik)
 96. RJEŠENJE broj 03/04-31-896-6/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-896-6/08 (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 58/08 /17.9.2008./
 97. RJEŠENJE o nominovanju članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi"d.d. Sarajevo
 98. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta prijedloga zakona o eksplozivnim materijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
 99. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 59/08 /24.9.2008./
 100. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti NON Project GRANT-AID)
 101. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak
 102. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o napuštenim stanovima
 103. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog tijela - Komisije za otvaranje prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za učešće u realizaciji projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica - Sarajevo - Mostar na trasi Koridora 5c (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Stručnog tijela - Komisije za otvaranje prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za učešće u realiziranju projekta financiranja i izgradnje autoceste Zenica - Sarajevo - Mostar na trasi Koridora 5c (hrvatski jezik)
 104. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za javne nabavke
 105. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje internog oglasa
  "Službene novine Federacije BiH", broj 60/08 /29.9.2008./
 106. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 107. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  "Službene novine Federacije BiH", broj 62/08 /8.10.2008./
 108. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vjeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 109. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KP i Projekti Non Project Grant-AID)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 63/08 /13.10.2008./
 110. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak
  "Službene novine Federacije BiH", broj 69/08 /29.10.2008./
 111. RJEŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Urbanistički zavod Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
 112. RJEŠENJE o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda (hrvatski jezik)
 113. RJEŠENJE broj 03/04-31-1092-1/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-1092-1/08 (hrvatski jezik)
 114. RJEŠENJE broj 03/04-31-1092/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-1092/08 (hrvatski jezik)
 115. RJEŠENJE broj 03/04-31-1092-2/08 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/04-31-1092-2/08 (hrvatski jezik)
 116. RJEŠENJE broj 03/07-34-279-2/08
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/08 /5.11.2008./
 117. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o nominovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora BH Telekom d.d. Sarajevo
 118. RJEŠENJE o imenovanju Ekspertnog tima
 119. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Državni odbor za nadzor
 120. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 121. RJEŠENJE o imenovanju dva člana ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
 122. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/08 /12.11.2008./
 123. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo" (hrvatski jezik)
 124. RJEŠENJE o privremenom imenovanju do 60 dana direktora Privrednog društava za promet naoružanja i vojne opreme "UNIS - NVO" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju do 60 dana ravnatelja Gospodarskog društava za promet naoružanja i vojne opreme "UNIS - NVO" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 73/08 /19.11.2008./
 125. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za pregovore o detaljima Ugovora o dokapitalizaciji sa Turkish Airlines, Turska
 126. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 127. RJEŠENJE o imenovanju direktora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" na period od 60 dana
  "Službene novine Federacije BiH", broj 74/08 /24.11.2008./
 128. RJEŠENJE o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora BH Pošta d.o.o. Sarajevo
 129. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o nominovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora BH Telecom, d.d. Sarajevo
 130. RJEŠENJE o razješenju privremenog Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 131. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  Službene novine Federacije BiH", broj 77/08 /3.12.2008./
 132. RJEŠENJE o imenovanju Radnog tima za realizaciju Projekta e-Pisarnica u skladu sa Premier support ugovora sa Microsoft-om za 2009. godinu
 133. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpeks" d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz ugovora o zajedničkom ulaganju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za kontrolu izvršenja obveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpeks" d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz ugovora o zajedničkom ulaganju (hrvatski jezik)
 134. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu strategije plana akcije u oblasti invalidnosti Federacije BiH(2008.-2013.)
 135. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Izmjena i dopuna Standardne klasifikacije zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanki jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Međuresorne radne grupe za izradu Izmjena i dopuna Standardne klasifikacije zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 78/08 /10.12.2008./
 136. RJEŠENJE o nominovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar
 137. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane- Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za verifikaciju neisplaćenih obveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane- Federalnog ministarstva odbrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine (bosanski jezik)
 138. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 139. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 140. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za popis bezvrijedne registraturne građe
  "Službene novine Federacije BiH", broj 79/08 /17.12.2008./
 141. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu postojećih propisa iz oblasti organizovanog kriminala, te eventualnu izradu izmjena i dopuna postojećih propisa kao i eventualno donošenje novih propisa u vezi sa organizovanim kriminalom
  "Službene novine Federacije BiH", broj 81/08 /22.12.2008./
 142. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu programa za zapošljavanje boračke populacije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu programa za zapošljavanje braniteljske populacije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 83/08 /24.12.2008./
 143. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 86/08 /29.12.2008./
 144. RJEŠENJE o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora "Ceste" d.d. Mostar
 145. RJEŠENJE o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
 146. RJEŠENJE o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
 147. RJEŠENJE 03/04-31-653/2008 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE 03/04-31-653/2008 (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 88/08 /31.12.2008./
 148. RJEŠENJE broj 03/07-34-297-1/08