Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2014. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2014. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/14 /8.1.2014./

  1. ODLUKA o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda (bosanski jezik)
   ODLUKA o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda (hrvatski jzik)
  2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  3. ODLUKA o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" - Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke" (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" - Projekt "Investicije, projekti iobrtna sredstva u malom gospodarstvu ipoljoprivredi kroz sufinanciranje putem Banke" (hrvatski jezik)
  4. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalnu upravu za civilnu zaštitu (bosanski jezik)
   ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalnu upravu za civilnu zaštitu (hrvatski jezik)
  5. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH na Predstavnički-Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH na Zastupnički-Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  7. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog automobile Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog automobile Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  8. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
  9. ODLUKA o davanju saglasnosti za brisanje stvari, prava i obaveza u Centralnom registru pasivnog podbilansa (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za brisanje stvari, prava i obveza u Centralnom registru pasivne podbilance (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 2/14 /10.1.2014./
  10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  11. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambenooslobodilačkog rata (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Povjerenstva za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom
   povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
  13. ODLUKA o davanju saglasnosti za članstvo Federalnog zavoda za geologiju u EGS (Asocijaciju geoloških zavoda Evrope) (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za članstvo Federalnog zavoda za geologiju u EGS (Asocijaciju geoloških zavoda Evrope) (hrvatski jezik)
  14. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  15. ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o alokaciji duga od 104.8 miliona USD za isporučeni a neplaćeni prirodni gas Bosni i Hercegovini u periodu 1991.-
   1995. godina između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske (bosanski jezik)

   ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o alokaciji duga od 104.8 milijuna USD za isporučeni a neplaćeni prirodni plin Bosni i Hercegovini u razdoblju 1991.- 1995. godina između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske (hrvatski jezik)
  16. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
   (bosanski jezik)

   ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
   (hrvatski jezik)
  17. ODLUKA o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na petogodišnji plan aktivnosti sa UNDP u svrhu povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na petogodišnji plan aktivnosti sa UNDP u svrhu povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  18. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u posjedu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  19. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant - 2 KR)
  20. ODLUKA o usvajanju Poslovne strategije Union banke d.d. Sarajevo za period 2013. - 2017. godine (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Poslovne strategije Union banke d.d. Sarajevo za period 2013.-2017. godine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 3/14 /15.1.2014./
  21. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
  22. ODLUKA o davanju saglasnosti za knjiženje opreme nabavljene za potrebe implementacije "Programa deminiranja" u Glavnoj knjizi Trezora (bosanski
   jezik)

   ODLUKA o davanju suglasnosti za knjiženje opreme nabavljene za potrebe implementacije "Programa deminiranja" u Glavnoj knjizi Trezora (hrvatski
   jezik)
  23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ArcelorMittal Zenica d.o.o.
  24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena prvostepenom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena prvostupanjskom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi u predmetu izvršenja novčanog potraživanja dosuđenog pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda Bihać, broj: 17 0 Rs 029707 11 Rs od 14.06.2013. godine pravomoćna i izvršna sa 01.07.2013. godine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi u predmetu izvršenja novčanog potraživanja dosuđenog pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda Bihać, broj: 17 0 Rs 029707 11 Rs od 14.06.2013. godine pravomoćna i izvršna sa 01.07.2013. godine (hrvatski jezik)
  30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  35. ODLUKA o davanju saglasnosti za plaćanje obaveza po osnovu direktnog vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine OPEC Fondu po kreditu 757- P (Projekt obnove obrazovanja)
  36. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2014. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 4/14 /17.1.2014./
  37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva
  38. ODLUKA o davanju saglasnosti na privremeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju saglasnosti na Privremeni pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  39. ODLUKA o davanju saglasnosti pristupu elektroinstalacijama i objektima u pojasu cestovnog koridora Vc (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti pristupu elektroinstalacijama i objektima u pojasu cestovnog koridora Vc (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 5/14 /22.1.2014./
  40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Šume "Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Šume "Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
  41. ODLUKA o zakupu poslovnih prostora za smještaj Federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar budžetske 2014. godine (bosanski jezik)
   ODLUKA o zakupu poslovnih prostora za smještaj Federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za razdoblje siječanj-prosinac proračunske 2014. godine (hrvatski jezik)
  42. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata za otpis/rashodovanje neispravnih i amortizovanih sredstava prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za otpis/rashodovanje neispravnih i amortizovanih sredstava prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane (hrvatski jezik)
  43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Akcioni plan za implementaciju Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2014. godine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Akcioni plan za implementaciju Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2014. godine (hrvatski jezik)
  44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za izdavanje garancije Federacije Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)  
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za izdavanje garancije Federacije Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  45. ODLUKA o privremenom rješenju arhitektura PKI infrastrukture na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o privremenom Rješenju arhitekture PKI infrastrukture na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  46. ODLUKA o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu
   energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 993.647,02 KM (bosanski jezik)

   ODLUKA o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 993.647,02 KM (hrvatski jezik)
  47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 3.525.000,00 KM (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 3.525.000,00
   KM (hrvatski jezik)
  48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne I Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  49. ODLUKA o sufinansiraju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji će iznosi u isplati za januar, februar, mart i april 2014. godine biti manji od iznosa najniže penzije, po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
   ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine biti manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
  50. ODLUKA o prihvatanju izvještaja "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2012. godine" (bosanski jezik)
   ODLUKA o prihvatanju izvješća "Zdravstveno stanje pučanstva i zdravstvena skrb u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2012. godine" (hrvatski jezik)
  51. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
  52. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
  53. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
  54. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
  55. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Hašim Spahić" Zabrežje Općini Vareš (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju na privremeno korištenje vojarne "Hašim Spahić" Zabrežje Općini Vareš (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 6/14 /24.1.2014./
  56. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  57. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  58. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  59. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  60. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za plaćanje obaveza po osnovu direktnog vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine OPEC Fondu po kreditu 757-P (Projekt obnove obrazovanja) (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za plaćanje obveza po temelju izravnog vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine OPEC Fondu po kreditu 757-P (Projekt obnove obrazovanja) (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/14 /29.1.2014./
  61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
  62. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za pripremu dokumentacije za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Povjerenstva za pripremu dokumentacije za izbor pravne
   osobe kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  63. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  64. ODLUKA o izmjenama Odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Jačanja zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (HSEP AF) krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama Odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Jačanja zdravstvenog sektora - dodatno financiranje" (HSEP AF) krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
  65. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Šume "Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar za imenovanje v.d. direktora društva (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Šume "Herceg- Bosne" d.o.o. Mostar za imenovanje v.d. direktora društva (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/14 /31.1.2014./
  66. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo
   Koteks d.o.o. Tešanj (bosanski jezik)

   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama – ?stala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo
   Koteks d.o.o. Tešanj (hrvatski jezik)
  67. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Em Oniks d.o.o. Lukavac (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Em Oniks d.o.o. Lukavac (hrvatski jezik)
  68. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Lafat Komerc d.o.o. Kalesija (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo
   Lafat Komerc d.o.o. Kalesija (hrvatski jezik)
  69. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
  70. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 9/14 /5.2.2014./
  71. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu "PRETIS" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
   ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu "PRETIS" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
  72. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  73. ODLUKA o davanju saglasnosti za otvaranje Ureda Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za otvaranje Ureda Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  74. ODLUKA o otpisu duga Sportskom savezu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o otpisu duga Sportskom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/14 /7.2.2014./
  75. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (bosanski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (hrvatski jezik)
  76. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljene osobe i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  77. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer pojedincima - podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer pojedincima - podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  78. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer "Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
   ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer "Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  79. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer za programe razvoja održivosti povratka u RS"
   utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)

   ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer za programe razvoja održivosti povratka u RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  80. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju saglasnosti (hrvatski jezik)
  81. ODLUKA o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada (hrvatski jezik)
  82. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
  83. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  84. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  85. ODLUKA o izmjenama odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije
   Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)

   ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  86. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014-2018. godine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2014-2018. godine (hrvatski jezik)
  87. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  88. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  89. ODLUKA o odobravanju prodaje korištenih motornih vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju prodaje korištenih motornih vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  90. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Visoko za ustupanje na privremeno korištenje kasarne "Vratnica" za potrebe Mjesne zajednice Vratnica (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Visoko za ustupanje na privremeno korištenje kasarne "Vratnica" za potrebe Mjesne zajednice Vratnica (hrvatski jezik)
  91. ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju prema JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  92. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
  93. ODLUKA o odobravanju nabavke sedam (7) putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog
   rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)

   ODLUKA o odobravanju nabave sedam (7) putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 11/14 /12.2.2014./
  94. ODLUKA o prihvatanju Rezolucije o unapređenju transplantacijske medicine u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o prihvaćanju Rezolucije o unaprjeđenju transplantacijske medicine u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  95. ODLUKA o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 12/14 /14.2.2014./
  96. ODLUKA o utvrđivanju Privremenih smjernica Elektroenergetske politike za sve učesnike u elektroenergetskom sektoru (bosanski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju Privremenih smjernica Elektroenergetske politike za sve sudionike u elektroenergetskom sektoru (hrvatski jezik)
  97. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora-predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti generalnog direktora-predsjednika Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  98. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  99. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
  100. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine Hotel "Đuro Salaj" sa pripadajućim zemljištem u Gradcu Republika Hrvatska (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine Hotel "Đuro Salaj" sa pripadajućim zemljištem u Gradcu Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
  101. ODLUKA o davanju ovlaštenja za donošenje Instrukcije (bosanski jezik)
   ODLUKA o davanju ovlaštenja za donošenje Instrukcije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 13/14 /19.2.2014./
  102. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o utvrđivanju Plana sprovođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  103. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo MS&WOOD d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo MS&WOOD d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicamaostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Suman d.o.o. Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Suman d.o.o. Gračanica (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo MIP d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo MIP d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo METACOMM d.o.o. Jajce (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo METACOMM d.o.o. Jajce (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Prominvest d.o.o. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Prominvest d.o.o. Konjic (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/14 /21.2.2014./
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora o pravima i obavezama privremenog direktora, predsjednika i članova Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedloge ugovora o pravima i obvezama privremenog direktora, predsjednika i članova Upravnogodbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 1.968.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 1.968.000,00 KM (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava za rad Federalne komisije za procjenu šteta za I., II. i III. kvartal 2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava za rad Federalnog povjerenstva za procjenu šteta za I., II. i III. kvartal 2013. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/14 /26.2.2014./
 12. ODLUKA o povećanju osnovnog kapitala privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o povećanju osnovnog kapitala gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskog temelja (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o uslovima i načinu obavljanja sječe i šumskouzgojnih radova u privatnim šumama (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i načinu obavljanja sječe i šumskouzgojnih radova u privatnim šumama (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o produženju Ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju Ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/14 /28.2.2014./
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška "Kapitalnog transfera javnim preduzećima - JP "Aerodrom Tuzla" (za nabavku neophodne opreme)" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška "Kapitalnog transfera javnim poduzećima - JP "Aerodrom Tuzla" (za nabavu neophodne opreme)" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007. - 2014.", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007. - 2014.", otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti tri člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS-Pretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS-Pretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS-Pretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS-Pretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjenama Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992. - 1995. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o posebnoj pristojbi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992. - 1995. godine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju ovlasti za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/14 /5.3.2014./
 30. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za razrješenje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/14 /7.3.2014./
 35. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102-050-0000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102-050-0000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne  Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za zakup poslovnog prostora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za zakup poslovnog prostora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/14 /12.3.2014./
 39. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Savezu udruženja boraca "Patriotske lige" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Savezu udruženja boraca "Patriotske lige" (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Udruženju Gorska služba spašavanja Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Udruženju Gorska služba spašavanja Travnik (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja
  Mostar (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja Mostar (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Međunarodnom forumu solidarnosti "EMMAUS" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Međunarodnom forumu solidarnosti "EMMAUS" (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Savezu izviđača Federacije Bosne i Hercegovine - Odred izviđača "Vrba" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Savezu izviđača Federacije Bosne i Hercegovine - Odred izviđača "Vrba" (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Planinarskom društvu "Igman" (bosanski
  jezik)

  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Planinarskom društvu "Igman" (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Medžlisu Islamske zajednice Bratunac (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Medžlisu Islamske zajednice Bratunac (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Medžlisu Islamske zajednice Kalesija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Medžlisu Islamske zajednice Kalesija (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Savezu izviđača Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Savezu izviđača Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, J.Z.U. Kantonalnoj bolnici Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, J.Z.U. Kantonalnoj bolnici Goražde (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Općini Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Općini Bihać (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Općini Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Općini Bugojno (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Općini Kalesija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Općini Kalesija (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Općini Jablanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Općini Jablanica (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski
  jezik)

  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Arhivu Federacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Arhivu Federacije (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-
  Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o raspoređivanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-
  Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)

  ODLUKA o raspoređivanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-
  Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje Licence za korištenje NWC/PPS i/ili NWC/GEO softvera između Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Evropske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) koju predstavlja Državni meteorološki zavod Španije (AEMET) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje Licence za korištenje NWC/PPS i/ili NWC/GEO softvera između Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) koju predstavlja Državni meteorološki zavod Španije (AEMET) (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za sklapanje Sporazuma o isplati naknade u postupku eksproprijacije preostalih nekretnina u svrhu izgradnje "Sarajevske obilaznice" LOT-2A, dionica Butila-Briješće (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za sklapanje Sporazuma o isplati naknade u postupku izvlaštenja preostalih nekretnina u svrhu izgradnje "Sarajevske obilaznice" LOT-2A, dionica Butila-Briješće (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o prihvatanju Strategije borbe protiv dijabetesa u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014.- 2024. (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Strategije borbe protiv dijabetesa u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014.-2024. (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/14 /14.3.2014./
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim sudskim odlukama službenicima i namještenicima Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim sudskim odlukama službenicima i namještenicima Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja dosuđenih pravosnažnim sudskim odlukama službenicima sudske policije sudova tuzlanskog kantona i posavskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja dosuđenih pravosnažnim sudskim odlukama službenicima Sudske policije sudova Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja dosuđenih pravosnažnom sudskom odlukom uposleniku Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja dosuđenih pravosnažnom sudskom odlukom uposleniku Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskog potraživanja koje je dosuđeno pravosnažnom sudskom odlukom službenici organa državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskog potraživanja koje je dosuđeno pravosnažnom sudskom odlukom službenici organa državne službe (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama- Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Variplast d.o.o. Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja" za
  gospodarsko društvo Variplast d.o.o. Gračanica (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 997.199,71 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 997.199,71 KM (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva"Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS-Pretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNIS-Pretis" d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Arhiva Federacije za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Arhiva Federacije za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke (u daljem tekstu: Banka) u okviru tehničke pomoći u skladu sa Okvirom za ulaganje u Zapadni Balkan - Tehnička podrška za Vjetropark Vlašić Travnik - BH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Europske investicijske banke (u daljem tekstu: Banka) u okviru tehničke pomoći sukladno Okviru za ulaganje u Zapadni Balkan-Tehnička podrška za Vjetropark Vlašić Travnik – BH (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sport – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o kratkoročnom prijenosu sredstava sa računa glavnice Revolving fonda Projekt EAF SME - osnovno finansiranje na račun namjenskog depozita Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o kratkoročnom prijenosu sredstava sa računa glavnice Revolving fonda Projekt EAF SME - osnovno financiranje na račun namjenskog depozita Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/14 /19.3.2014./
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove
 35. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjenjem šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjenjem šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Unis-pretis” d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Unis-pretis” d.o.o. Vogošća (Alatnica) za imenovanje vršioca dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora privrednog društva “Aluminij” d.d. Mostar  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva “Aluminij” d.d. Mostar  (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za financiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog računa za Projekat “Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija” kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog računa za Projekat “Razvoj kapaciteta u ministarstvima financija” kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala pozajmljivanja” u iznosu od 993.647,02 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala pozajmljivanja” u iznosu od 993.647,02 KM (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o privremenoj obustavi ličnih invalidnina za korisnike prava iz općina Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/14 /21.3.2014./
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Fede-racije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/14 /26.3.2014./
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva "Unis" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Unis" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Metodologije za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Metodologije za transparentno financiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima Europske unije (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o provođenju Projekta pružanja savjetodavnih usluga u oblastima javno-privatnog partnerstva i hemodijalize u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o provedbi Projekta pružanja savjetodavnih usluga u oblastima javno-privatnog partnerstva i hemodijalize u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju ovlaštenja Federalnom pravobranilaštvu – Federalnom pravobraniteljstvu za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja Federalnom pravobraniteljstvu - Federalnom pravobranilaštvu za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Safet Zajko" Općini Novi Grad Sarajevo
 14. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika" (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - projekti energetske efikasnosti" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - projekti energetske efikasnosti" (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstva "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/14 /28.3.2014./
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava"Subvencije javnim preduzećima – konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije javnim poduzećima – konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji BiH" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja - Garancijski fond za podsticaj izvozno orijentisanih preduzeća" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja - Garancijski fond za podsticaj izvozno orijentiranih poduzeća" (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima i Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima i Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o načinu uplate naknade za promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o načinu uplate naknade za promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsko (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o dinamici prebacivanja i korištenju financijskih sredstava prikupljenih na temelju putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 13/mezanin, Savezu udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 13/mezanin, Savezu udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o gotovinskim isplatama verifikovanih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po temelju računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 27.  ODLUKA o gotovinskim isplatama verifikovanih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verifikovanih potraživanja po temelju računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o otpisu duga Savezu udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu duga Savezu udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o šestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o šestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po temelju verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izmjeni Odluke, V. broj: 1425/2013 od 28.11.2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke, V. broj: 1425/2013 od 28.11.2013. godine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prognozno-izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona" otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni zavod za poljoprivredu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa"Prognozno-izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona" otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni zavod za poljoprivredu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o dodjeli koncesije za izgradnju HE Janjići, na rijeci Bosni i određivanju koncesione naknade za tu koncesiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli koncesije za izgradnju HE Janjići, na rijeci Bosni i određivanju koncesione naknade za tu koncesiju (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Fonda za globalni okoliš (GEF) za projekt održivog upravljanja šumama i krajolikom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Fonda za globalni okoliš (GEF) za projekt održivog upravljanja šumama i krajolikom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/14 /2.4.2014./
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida
  domovinskog rata (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za
  pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja - boraca", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja
  boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama Udruženja-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno - oslobodilačkog/domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama Udruženja-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno - oslobodilačkog/ domovinskog rata" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom
  ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  „Službene novine Federacije BiH“, broj  27/14 /9.4.2014./
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Komunikacijski akcioni plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Komunikacijski akcioni plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i  tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima  organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne  uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne  uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured  Bihać (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i
  razvoj(bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i
  razvoj (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora društva za
  ekonomsko finansijske poslove (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora društva za
  ekonomsko financijske poslove (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita - Trajni revolving fond (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita - Trajni revolving fond (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine  za 2008. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za  poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđen Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA ? izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine
  za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)

  ODLUKA ? izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđen Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne I Hercegovine za 2010. godinu,
  Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu,
  Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
  Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102-050-0000107668 otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni
  agromediteranski zavod Mostar (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102-050-0000107668 otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni
  agromediteranski zavod Mostar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti Upravi JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo radi  izvršenja plaćanja Hidrogradnji d.d. Sarajevo na ime izvršenih, a nenaplaćenih radova po podizvođačkomUgovoru sa Osijek - Koteks d.d. Osijek na projektu Sarajevska obilaznica LOT - 2 dionica(Vijadukt - Briješće) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Upravi JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo radi izvršenja plaćanja Hidrogradnji d.d. Sarajevo na ime izvršenih, a nenaplaćenih radova po
  podizvođačkom Ugovoru sa Osijek - Koteks d.d. Osijek na projektu Sarajevska obilaznica LOT – 2 dionica (Vijadukt - Briješće) (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju ovlaštenja sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja tajniku VladeFederacije Bosne i Hercegovine (hrvatski  jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  28/14/ 11.4.2014./
 20. ODLUKA o dopuni Odluke o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
  Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju Počitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
  ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)

  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za sanaciju Počitelja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
  ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" Općini Kladanj
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 614100 - "Tekući transferi drugim razinama vlasti" Općini Kladanj
  (hrvatski jezik) 
 25. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 614100 - "Tekući transferi drugim nivoima vlastima" Općini Posušje  (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 614100 - "Tekući transferi drugim razinama vlasti" Općini Posušje
  (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za  "Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za"Tekući transferi drugim razinama vlasti – Provođenje mjera aktivne politike upošljavanja"
  utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada socijalne politike (hrvatski jezik)

   „Službene novine Federacije BiH“, broj  29/14 /16.4.2014./
 27. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata /Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
  odbambeno-oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima – za pomoć u liječenju branitelja-boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i
  invalidadomovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)

  „Službene novine Federacije BiH“, broj  30/14/18.4.2014./
 29. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za objavljivanje Javnog natječaja za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za proces vakcinacije i sufinansiranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - Agencija za kvalitet I akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar
  (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2014. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2014. godine na teritoriju Federacije Bosne I Hercegovine za "Dječiji tjedan" (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu "BEAT BH" d.o.o., Živinice, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -  Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije kojim se gospodarskom društvu "BEAT BH" d.o.o., Živinice, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih tvari (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 /23.4.2014./
 42. ODLUKA o prenosu prava na izgrađenoj dionici "Sarajevske obilaznice" LOT - 1 Jošanica – Butila sa petljom "Butila" na koridoru Vc, sa Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu prava na izgrađenoj dionici "Sarajevske obilaznice" LOT - 1 Jošanica – Butila sa petljom "Butila" na koridoru Vc, sa Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata -Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije" Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Finansijskoj policiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Financijskoj policiji (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/14 /25.4.2014./
 1. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 2. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 3. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 4. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 6. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 7. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i tendersku dokumentaciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i tendersku dokumentaciju (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Em-Oniks d.o.o. Lukavac
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Em-Oniks d.o.o. Lukavac (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Suman d.o.o. Gračanica u iznosu od 250.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Suman d.o.o. Gračanica u iznosu od 250.000,00 KM (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva "Energopetrol" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Energopetrol" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Em-Oniks d.o.o. Lukavac u iznosu od 168.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedloge rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicamaostala domaća pozajmljivanja" gospodarskom društvu Em-Oniks d.o.o. Lukavac u iznosu od 168.000,00 KM (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Hering d.d. Široki Brijeg u iznosu od 200.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" gospodarskom društvu Hering d.d. Široki Brijeg u iznosu 200.000,00 KM (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izmjeni rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Kismet d.o.o. Doboj Istok (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izmjeni rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" gospodarskom društvu Kismet d.o.o. Doboj Istok (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Koteks d.o.o. Tešanj u iznosu od 180.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" gospodarskom društvu Koteks d.o.o. Tešanj u iznosu od 180.000,00 KM (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" Privrednom društvu Lafat Komerc d.o.o. Kalesija u iznosu od 200.0000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" gospodarskom društvu Lafat Komerc d.o.o. Kalesija u iznosu od 200.000,00 KM (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Variplast d.o.o. Gračanica u iznosu od 200.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" gospodarskom
  društvu Variplast d.o.o. Gračanica u iznosu od 200.000,00 KM (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 992.217,02 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 992.217,02 KM (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje sa dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje sa dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 01.01.- 31.12.2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvješća o radu za razdoblje 01.01.-31.12.2012. godine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2014. Godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2014. Godinu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
 24. ODLUKA  o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa
 26. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.
 27. ODLUKA o izmjeni Statuta Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/14 /30.4.2014./
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 38. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije Transfera za institucije nauke i kulture od značaja za BiH utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
 41. ODLUKA o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/14 /7.5.2014./
 42. ODLUKA o usvajanju Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 43. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava u 2013. godini za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) i Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2014. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju financijskih sredstava u 2013. godini za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) i Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) u 2014. godini (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu "Pretis" d.d. Vogošća – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita društvu "Pretis" d.d. Vogošća – Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju korištenju sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 48. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine Hotel "Đuro Salaj" sa pripadajućim zemljištem u Gradcu Republika Hrvatska metodom neposredne pogodbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine Hotel "Đuro Salaj" sa pripadajućim zemljištem u Gradcu Republika Hrvatska metodom neposredne pogodbe (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti načelniku Općine Živinice za podnošenje zahtjeva Kantonalnoj upravi za šumarstvo Tuzlanskog kantona za sječu stabala u kasarni "Ciljuge"
 2. ODLUKA o jednokratnoj administrativnoj naknadi za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole (bosanski jezik)
  ODLUKA o jednokratnoj administracijskoj naknadi za obradu podneska za dobijanje energetske dozvole (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Politike za smanjenje štete (harm reduction) iz oblasti ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Politike za smanjenje štete (harm reduction) iz područja ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje između Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje između Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/14 /9.5.2014./
 7. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za I kvartal 2014. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za sufinanciranje projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za I kvartal 2014. godine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 10. ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 810.660,54 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 810.660,54 KM (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za usklađivanje statusa, osnivačkog akta i statuta privrednog društva "Unis-Pretis" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za usklađivanje statusa, osnivačkog akta i statuta privrednog društva "Unis-Pretis" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi namirenja finansijskih potraživanja za 4 (četiri) službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim sudskim odlukama službenicima i namještenicima Kazneno - popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom uposlenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta izgradnja mosta "Avenija Sutina" preko rijeke Neretve u Mostaru iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/14 /14.5.2014./
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa II Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta "Plava voda" u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa II Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta "Plava voda" u Travniku za javnu opskrbu vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o otpisu zastarijelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih tražbina Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/14 /16.5.2014./
 41. ODLUKA o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzročile poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/14 /21.5.2014./
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - podrška udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udrugama potrošača" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Katar Alkhairia - Qatar Charity za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji Katar Alkhairia - Qatar Charity za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave putničkih automobila za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje skladišta pogonskog goriva "Pasci" Općini Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje skladišta pogonskog goriva "Pasci" Općini Živinice (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije gospodarskom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije dioničko društvo Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije dioničko društvo Mostar (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o zakupu arhivskog prostora u Sarajevu za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu arhivskog prostora u Sarajevu za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku,
  marketing i komercijalne poslove (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA V. broj 903/2014 (bosanski jezik)
  ODLUKA V. broj 903/2014 (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o proglašenju 20. maja 2014. Godine Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 20. svibnja 2014. Godine Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o imenovanju povjerenika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nadzor distribucije pomoći na području općina Zenica i Žepče (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju povjerenika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nadzor distribucije potpore na području općina Zenica i Žepče (hrvatski jezik)
 16.  ODLUKA o dopuni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/14 /23.5.2014./
 17. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka, za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa i tendersku dokumentaciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka, za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i tendersku dokumentaciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/14 /28.5.2014./
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operatora za OIEiEK) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operatora za OIEiEK) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/14 /30.5.2014./
 19. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Unis Ginex d.d. Goražde u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Unis Ginex d.d. Goražde u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji će iznosi u isplati za maj, juni, juli i avgust 2014. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2014. godine biti manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 102-050-0000110287 otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni agromediteranski zavod Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 102-050-0000110287 otvorenog kao podračun u okviru JRR za Federalni agromediteranski zavod Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/14 /4.6.2014./
 25. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena i Odluke o dopuni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena i Odluke o dopuni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/14 /6.6.2014./
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o provođenju Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o provođenju Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija- Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija- Federalnog ministarstva finansija- Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/14 /11.6.2014./
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju direktora (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA) namijenjenog za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Mostar u okviru Projekta zaštite kvaliteta voda (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Europskog povjerenstva za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Europske unije (EC IPA) namijenjenog za izgradnju postrojbi za prečišćavanje otpadnih voda Mostar u okviru Projekta zaštite kvaliteta voda (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvješća Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Em-Oniks d.o.o. Lukavac (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Em-Oniks d.o.o. Lukavac (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP "Aerodrom Mostar" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP "Aerodrom Mostar" (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP "Aerodrom Tuzla" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP "Aerodrom Tuzla" (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa"Sustav obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o formiranju Komisije za nadzor realizacije Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (bosanski jezik)
  ODLUKA o formiranju Povjerenstva za nadzor realiziranja Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o provođenju dezinsekcijskih mjera iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije Bosne i Hercegovine
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu BNT TMiH d.d. Novi Travnik za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti privrednom društvu BNT TMiH d.d. Novi Travnik za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/14 /13.6.2014./
 48. ODLUKA o provođenju revizije službenih kontrola subjekata u poslovanju sa mlijekom i proizvodima od mlijeka namijenjenih za izvoz u zemlje Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o provođenju revizije službenih kontrola subjekata u poslovanju sa mlijekom i proizvodima od mlijeka namijenjenih za izvoz u zemlje Europske unije (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o dopuni Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 992.217,02 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 992.217,02 KM (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/14 /18.6.2014./
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o donošenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o donošenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju nabavke dva službena putnička automobila za potrebe Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, Finansijske policije – Financijske policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave dva službena putnička automobila za potrebe Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija, Financijske policije - Finansijske policije (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na pravo upisa nekretnine u korist Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na pravo upisa nekretnine u korist Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 01.01. - 31.12.2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvješća o radu za razdoblje 01.01. - 31.12.2013. godine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji na implementaciji projekta Fe-Uprava sa funkcijama G2G, G2B i G2C (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji na implementiranju projekta Fe-Uprava sa funkcijama G2G, G2B i G2C (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o dopunama Odluke o odobravanju pozajmice (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o odobravanju pozajmice (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije"Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova
  Nadzornog odbora gospodarskog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o načinu uplate i visini novčanog depozita ili dostave bankovne garancije naplative po pozivu koji su garancija da će postrojenje biti izgrađeno u predviđenom roku (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu uplate i visini novčanog depozita ili dostave bankovne garancije naplative po pozivu koji su garancija da će postrojenje biti izgrađeno u predviđenom roku (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o raspoređivanju sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podsticaj za veterinarstvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podsticaj za veterinatstvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave civilne zaštite
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o plaćama i drugim primanjima uposlenika Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za postavljenje direktora Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/14 /20.6.2014./
 21. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Pretis"
  d.d. Vogošća za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji BALKAN AMERICAN WELLNESS ALLIANCE - SAD, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji BALKAN AMERICAN WELLNESS ALLIANCE - SAD, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava "Otplate domaćeg pozajmljivanja – unapređenje avio prometa u Federaciji BiH" za 2014. Godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava "Otplate domaćeg pozajmljivanja – unapređenje avio prometa u Federaciji BiH" za 2014. Godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/14 /25.6.2014./
 28. ODLUKA o korištenju akumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj: 1540012000457839, pod nazivom FMF - Civil. zaš. progr. deminir. Faza VIII, Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o korištenju akumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj: 1540012000457839, pod nazivom FMF - Civil. zaš. progr. deminir. Faza VIII, Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Transfer za NP Una" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Prominvest d.o.o. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Prominvest d.o.o. Konjic (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o osiguranju finansijske održivosti obuke za zaposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o osiguranju financijske održivosti obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Akcioni plan strategije okoliša" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Akcioni plan strategije okoliša" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu sa pozicije 6141-Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu sa pozicije 6141-Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele dijela sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele dijela sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za hitnu sanaciju klizišta na područjima pogođenim elementarnim nepogodama (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za žurnu sanaciju klizišta na područjima pogođenim elementarnim nepogodama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/14 /2.7.2014./
 38. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor
  osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 Rs 194160 11 Rs od 17.10.2011. godine, kao i pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 Rs 190042 11 Rs od 29.06.2011. godine službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnih organizacija, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izvršenja financijskih
  potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 Rs 194160 11 Rs od 17.10.2011. godine, kao i pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 Rs 190042 11 Rs od 29.06.2011. godine službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnih organizacija, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva kulture i športa – Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim razinama vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Strategiju rijetkih bolesti Federacije Bosne i Hercegovine (2014.- 2020. godina) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Strategiju rijetkih bolesti Federacije Bosne i Hercegovine (2014.- 2020. godina) (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer pojedincima - podrška povratku izbjeglica i
  prognanih osoba sa područja Posavine RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer pojedincima - potpora povratku izbjeglica i
  prognanih osoba sa područja Posavine RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije
  BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 49. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje čanova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom zavodu za agropedologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA a odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom zavodu za agropedologiju (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o dodjeli nagrade Klizačko rolerskom klubu "The One" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Klizačko rolerskom klubu "The One" (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA ododjeli nagrade Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Sarajevo" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Sarajevo" (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o  izmjeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/14 /4.7.2014./
 14. ODLUKA o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" - Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstava u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" - Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstava u malom gospodarstvu i poljoprivredi kroz sufinanciranje putem banke" (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Akcijskog plana strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Akcijskog plana strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma " utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/14 /9.7.2014./
 16. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u odjeljenjima Sudske policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u odjeljenjima Sudske policije (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku
  imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja - Garancijski fond za podsticaj izvozno orijentisanih
  preduzeća" (bosanski jezik)

  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja - Garancijski fond za poticaj izvozno orijentiranih poduzeća" (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Brojler d.o.o. Sarajevo u iznosu od 160.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli
  dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Brojler d.o.o. Sarajevo u iznosu od 160.000,00 KM (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela zemljišta Fondaciji "Ljudska prava" Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela zemljišta Fondaciji "Ljudska prava" Goražde (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nositelj prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo obrane - Federalno ministarstvo odbrane (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti Kantonu Sarajevo - Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo za preuređenje tavanskog u poslovni prostor u objektu bivšeg Studentskog doma "Mladen Stojanović" u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Kantonu Sarajevo - Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo za preuređenje tavanskog u poslovni prostor u objektu bivšeg Studentskog doma "Mladen Stojanović" u Sarajevu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta u bivšoj kasarni "Nedžarići" Udruženju boraca "Crni Labudovi" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta u bivšoj vojarni "Nedžarići" Udruženju
  boraca "Crni Labudovi" (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste gospodarskih društava u kojim ovlaštenja po
  temelju sudjelovanja državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti dva člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti dva člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, SABNOR-a u BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, SABNOR-a u BiH (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustupanje dijela objekata u kasarni "Žunovnica" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Hadžići za ustupanje dijela objekata u vojarni "Žunovnica" (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2014. godine Danom žalosti
 37. ODLUKA o kriterijima kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/14 /11.7.2014./
 39. ODLUKA o izmjeni ?dluke o reprogramiranju obaveza po ?dluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po ?dluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11, Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji
  Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11, Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji
  Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračkoinvalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za period I-XII
  2014. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za razdoblje I-XII 2014. godine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Novom Sadu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Novom Sadu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Nišu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Nišu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Nišu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Nišu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Beogradu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Beogradu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Valjevu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Valjevu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Osijeku, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Osijeku, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Splitu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Splitu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Ljubljani, Republika Slovenija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Ljubljani, Republika Slovenija (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Zagrebu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Febrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Zagrebu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Užicu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Užicu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Kragujevcu, Republika Srbija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance gospodarskog društva "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo u Kragujevcu, Republika Srbija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju poslovnog prostora gospodarskog društva"Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju poslovnog prostora gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju poslovnog prostora gospodarskog društva"Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju poslovnog prostora gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjeni Akcionog plana za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine, APP: 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09 i 11706/09 (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Akcionog plana za provedbu generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine, APP: 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09 i 11706/09 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/14 /16.7.2014./
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik) 
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik) 
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavu reklamno-propagandnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalne direkcije robnih rezervi na Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalne direkcije robnih rezervi na Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/14 /18.7.2014./
 15. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Kanton 10" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
  ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti – Kanton 10" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti Posavski kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti Posavski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti -
  Srednjobosanski kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti -
  Srednjobosanski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Bosansko-podrinjski kanton Goražde" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti - Bosansko-podrinjski kanton Goražde" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Hercegovačko-neretvanski kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti - Hercegovačko-neretvanski kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Zapadnohercegovački kanton" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti – Zapadnohercegovački kanton" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu financija/ Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Bakovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o proglašenju 20. jula 2014. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 20. srpnja 2014. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/14 /23.7.2014./
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju nabavke dva službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave dva službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom uposlenicima u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izmirenja finansijskih potraživanja Selimović Zineta kao sudskog policajca zaposlenog u Sudskoj policiji FBiH, a po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Općinskog suda Bihać poslovni broj: 17 0 Rs 020908 10 Rs (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izmirenja financijskih potraživanja Selimović Zineta kao sudskog policajca uposlenog u Sudskoj policiji FBiH, a po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Općinskog suda Bihać poslovni broj: 17 0 Rs 020908 10 Rs (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor ovansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi namirenja finansijskih potraživanja za službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi namirenja financijskih potraživanja za službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskog potraživanja koje je dosuđeno pravosnažnom sudskom odlukom službeniku organa državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskog potraživanja koje je dosuđeno pravosnažnom sudskom odlukom službeniku organa državne službe (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti izmjere i katastra (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i katastara (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje podataka izmjere i katastara (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za privremeno odlaganje komunalnog otpada (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za privremeno odlaganje komunalnog otpada (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "ŠIPAD EXPORT-IMPORT" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "ŠIPAD EXPORTIMPORT" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/14 /25.7.2014./
 5. ODLUKA o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 6. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja" putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja" putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) (hrvatski jezik) 
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva
  "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)

  Odluka o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva
  "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik) 
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima i Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima"
  privrednom društvu "Tuzlanski sajam" d.o.o. Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava
  utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima i Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima"
  gospodarskom društvu "Tuzlanski sajam" d.o.o. Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM (hrvatski jezik) 
 9. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima i Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu
  17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima i Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" (hrvatski jezik) 
 10. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, u ulici Odobašina broj 45 i poslovnog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića broj 32, Tehničkom remontnom zavodu Hadžići d.d. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, u ulici Odobašina broj 45 i poslovnog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića broj 32, Tehničkom remontnom zavodu Hadžići d.d. (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/14 /30.7.2014./
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti za izmjenu tenderske dokumentacije za izbor stručnog
  konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i
  gasa (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti za izmjenu tenderske dokumentacije za izbor stručnog
  konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i
  plina (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 13. ODLUKA o izmjenama Odluke o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141 - Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izdvajanju dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141 - Tekući transferi područjima pogođenim
  elementarnim nepogodama (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za izvlaštenje nekretnina za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za izvlaštenje nekretnina za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA V. broj 1429/2014 (bosanski jezik)
  ODLUKA V. broj 1429/2014 (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih
  transakcijskih računa (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/14 /6.8.2014./
 17. ODLUKA o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/14 /8.8.2014./
 18. ODLUKA o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141 - Tekući transferi drugim razinama vlasti - Potpora područjima pogođenim elementarnim nepogodama (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nepogode uzročene poplavama i klizištima na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj  66/14/15.8.2014./
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na garantirane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 68/14 /22.8.2014./
 22. ODLUKA o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za pokretanje aktivnosti za prodaju nekretnina kroz postupak male privatizacije (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornog odbora privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za pokretanje aktivnosti za prodaju nekretnina kroz postupak male privatizacije (bosanski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat-TEGO koncept", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekat-TEGO koncept", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
 24. ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "Mostar" (hrvatski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "Mostar" (bosanski jezik)
 25. ODLUKA o dodjeli nagrade Ženskom nogometnom klubu "SFK 2000" (hrvatski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Ženskom nogometnom klubu "SFK 2000" (bosanski jezik)
 26. ODLUKA o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu "Spin 2012" (hrvatski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu "Spin 2012" (bosanski jezik)
 27. ODLUKA o dodjeli nagrade Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 28. ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu borilačkih sportova "Flek Tom-Cat" (hrvatski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu borilačkih sportova "Flek Tom-Cat" (bosanski jezik)
 29. ODLUKA o dodjeli nagrade Karate klubu "Champion" (hrvatski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Karate klubu "Champion" (bosanski jezik)
 30. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom športskom klubu "Zrinjski" (hrvatski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom športskom klubu "Zrinjski" (bosanski jezik)
 31. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Magone" (hrvatski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Magone" (bosanski jezik)
 32. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela poslovnog prostora Federalnog hidrometeorološkog zavoda u objektu Meteorološka stanica Bjelašnica na Bjelašnici, JP B&H Airlinesu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela poslovnog prostora Federalnog hidrometeorološkog zavoda u objektu Meteorološka stanica Bjelašnica na Bjelašnici, JP B&H Airlinesu (bosanski jezik)
 33. ODLUKA o prihvatanju Strategije za reformu Sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Strategije za reformu Sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine (bosanski jezik)
 34. ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju zgrade Centra za obranu od poplava "Orašje" i zemljišne čestice k.č. broj 26/2 iz PL br. 1289 K.O. Orašje I, a što se po zemljišnoknjižnim podacima odnosi na staru k.č. 19/87 iz ZK ul. br. 1589 KO Orašje površine 183 m2 (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju zgrade Centra za odbranu od poplava "Orašje" i zemljišne čestice k.č. broj 26/2 iz PL br. 1289 K.O. Orašje I, a što se po zemljišnoknjižnim podacima odnosi na staru k.č. 19/87 iz ZK ul. br. 1589 KO Orašje površine 183 m2 (bosanski jezik)
 35. ODLUKA o davanju suglasnosti za kupovinu zemljišta za izgradnju novog Centra za obranu od poplava na području Općine Orašje (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta za izgradnju novog Centra za odbranu od poplava na području Općine Orašje (bosanski jezik)
 36. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za financiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 38. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 39. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 40. ODLUKA o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine
 41. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 42. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 43. ODLUKA o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava po Zakonu o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom (hrvatski jezik)
  ODLUKA o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava po Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (bosanski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju proračunskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
 46. ODLUKA o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Okvirnog plana i Financijskog plana "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, za razdoblje 2012.-2014. godina i na Izmjene i dopune Plana i Financijskog plana "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Okvirnog plana i Finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, za period 2012.-2014. godina i na Izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za 2014. godinu (bosanski jezik)
  „Službene novine Federacije BiH“, broj  69/14 /27.8.2014./
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za zakup poslovnog prostora
  „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/14 /28.8.2014./
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje važenja Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V. - preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registrovanim sjedištem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija sa druge strane (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje važenja Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V. - preduzeća osnovanog u Kraljevini Nizozemskoj sa registriranim sjedištem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Nizozemska sa druge strane (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju izmjene Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju izmjene Akcijskog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Europske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant Evropske unije) za Projekt "Vodosnabdijevanje Čapljine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant Europske unije) za Projekt "Vodoopskrba Čapljine" (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja-boraca" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  „Službene novine Federacije BiH“, broj  71/14 /3.9.2014./
 11. ODLUKA o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju prodaje motornog vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornog vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja putničkog motornog vozila na trajno korištenje (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja putničkog motornog vozila na trajno korištenje (bosanski jezik)
  „Službene novine Federacije BiH“, broj  72/14/ 5.9.2014./
 14. ODLUKA o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o osnivanju prava služnosti na zemljištu u korist "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka - Operativno područje Mostar
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Odbora za reviziju u Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Odbora za reviziju u Javnom poduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva(bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva – Federalnog pravobraniteljstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o kreditnom zaduženju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda sa Federacijom Bosne i  Hercegovine, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o kreditnom zaduženju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava dodatnog financiranja po IV Stand by aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda sa Federacijom Bosne i Hercegovine utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta izgradnja mosta "Avenija Sutina" preko rijeke Neretve u Mostaru iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu i 2011. godinu
 20. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija gradskih ulica u Mostaru (Izgradnja produžetka ul. K. Tomislava do mosta Sutina; Rekonstrukcija ulice Kralja Tvrtka; Rekonstrukcija dijela ul. K. Tomislava i izgradnja lokalnog puta u naselju Ortiješ) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta mini obilaznica Kiseljak-Veza M5 R443 i dovršetak regionalne ceste Han iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja i sanacija puteva u Općini Srebrenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
 23. ODLUKA o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i American Petroleum Institute ("API"), sa sjedištem poslovanja u 1220 L Street N.W. Washington DC 20005, sa druge strane (bosanski jezik)
  ODLUKA o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i American Petroleum Institute ("API"), sa sjedištem poslovanja u 1220 L Street N.W. Washington DC 20005, sa druge strane (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o prihvatanju izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 26. ODLUKA o usvajanju Plana rada i Finansijskog plana Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
 27. ODLUKA o izdvajanju javnih sredstava po osnovu naknade za korištenje službenih stanova za privremeni smještaj na poseban namjenski transakcijski račun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju javnih sredstava po osnovu naknade za korištenje službenih stanova za privremeni smještaj na poseban namjenski transakcijski račun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za brisanje stvari u Centralnom registru pasivnog podbilansa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za brisanje stvari u Centralnom registru pasivne podbilance (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa  privrednog društva J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u Gradcu, Republika Hrvatska (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju imovine iz pasivne podbilance  gospodarskog društva J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u Gradcu, Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju prenosa sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prenosa sredstava prikupljenih po osnovi Zakona o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/14 /10.9.2014./
 33. ODLUKA V. broj 1601/2014 (bosanski jezik)
  ODLUKA V. broj 1601/2014 (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjenama Odluke o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141 -Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izdvajanju dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141 -Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o određivanju pravnih lica u kojima Federacija Bosne i Hercegovine ima vlasnički udio i pravnih lica čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju pravnih osoba u kojima Federacija Bosne i Hercegovine ima vlasnički udio i pravnih osoba čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, koje su obvezne organizirati zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata -Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za djelimično izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom
 40. ODLUKA o proglašenju 08.09.2014. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 08.09.2014. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/14 /12.9.2014./
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti za poništenje akata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata, broj: 07-03- 430/07 od 03.12.2007. godine, 07-03-430- 2/07 od 07.02.2008. godine i 07-03-430-3/07 od 16.12.2009. godine i davanju saglasnosti na pregled naziva komandi, jedinica i sastava Armije BiH, HVO-a i HOS-a, sa formacijskim dužnostima i formacijskim činovima u jedinicama ranga bataljona i više 1
 42. ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije robnih rezervi prema bivšem Federalnom ministarstvu odbrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije robnih rezervi prema bivšem Federalnom ministarstvu obrane (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva "Unis Pretis" d.o.o. Vogošća o prodaji nekretnina u procesu male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva "Unis Pretis" d.o.o. Vogošća o prodaji nekretnina u procesu male privatizacije (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o dopuni ?dluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni ?dluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o dopuni Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru privrednog društva "Lutrija Bosne i Hercegovine" d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Upravnom odboru gospodarskog društva "Lutrija Bosne i Hercegovine" d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar budžetske 2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za razdoblje siječanj-prosinac proračunske 2015. godine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 1.200.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 1.200.000,00 KM (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za poništavanje Javnog natječaja za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i
  Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog natječaja za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i
  Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Švicarske agencije za razvoj i saradnju i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Švicarske agencije za razvoj i suradnju i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog
  ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integrisanog lokalnog razvoja (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog
  ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integriranog lokalnog razvoja (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, Savezu osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona i poslovnog prostora u Sarajevu, Savezu osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, Savezu osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona i poslovnog prostora u Sarajevu, Savezu osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o otpisu duga Savezu osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine i Savezu osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu duga Savezu osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine i Savezu osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Konjičkih brigada" privrednom društvu "Igman" dd Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Konjičkih brigada" gospodarskom društvu "Igman" dd Konjic (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacje" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni (KfW) za Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za Općine Tuzla i Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni (KfW) za Program vodoopskrbe i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za Općine Tuzla i Zenica (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/14 /17.9.2014./
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razrješenje člana Uprave – izvršnog direktora za pokretnu mrežu u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razrješenje člana Uprave – izvršnog direktora za pokretnu mrežu u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i Sparkasse Bank d.d. Sarajevo i Sberbank BH d.d. Sarajevo i Union banka d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i Sparkasse Bank d.d. Sarajevo i Sberbank BH d.d. Sarajevo i Union Banka d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca-branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja-boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva kulture i športa - Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija
  - Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju objekta Vila "Bosanka" iz pasivnog podbilansa Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju objekta Vila "Bosanka" iz pasivne podbilance Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sustav obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/14 /19.9.2014./
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske komisije za Trust Fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA) namijenjenog za finansiranje Projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske komisije za Trust Fond pretpristupnog instrumenta Europske unije (EC IPA) namijenjenog za financiranje Projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova uprave Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova uprave Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave u
  Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave u
  Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
  ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
  ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o preuzimanju državnih službenika između Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju državnih službenika između Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/14 /24.9.2014./
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji na realizaciji projekata izgradnje infrastrukture neophodne u izgradnji koridora Vc na teritoriju općine Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na realiziranju projekata izgradnje infrastrukture neophodne u izgradnji koridora Vc na teritoriju općine Zenica (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za korekciju Odluke na Pregled naziva komandi, jedinica iz sastava Armije BiH, HVO-a i HOS-a, sa formacijskim dužnostima i formacijskim činovima u jedinicama ranga bataljona i više (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korekciju Odluke na Pregled naziva komandi, jedinica iz sastava Armije BiH, HVO-a i HOS-a, sa formacijskim dužnostima i formacijskim činovima u jedinicama ranga bataljona i više (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u Projektu Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u Projektu Poboljšanje pristupa malih i srednjih poduzeća financijskim sredstvima (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za pokretanje aktivnosti za prodaju nekretnina kroz postupak
  male privatizacije (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na odluke Nadzornog odbora gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo za pokretanje aktivnosti za prodaju nekretnina kroz postupak
  male privatizacije (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2015. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2015. godini (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA V. broj 1722/2014
 39. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarina za dizel gorivo za 2015. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/14 /26.9.2014./
 40. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2009., 2010. i 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 41. ODLUKA o usvajanju Programa investiranja preostalih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2009., 2010. i 2011. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/14 /1.10.2014./
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora - zamjenika
  direktora (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršenog ravnatelja – zamjenika ravnatelja (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora - tehničkog
  direktora (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja - tehničkog ravnatelja (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za sufinansiranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za II. kvartal 2014. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za sufinanciranje Projekta "Podrške mrežama socijalne sigurnosti" za II. kvartal 2014. godine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji će iznosi u isplati za septembar, oktobar, novembar i decembar 2014. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za rujan, listopad, studeni i prosinac 2014. godine biti manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo za čišćenje riječnih korita (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju financijskih sredstava Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo za čišćenje riječnih korita (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) u iznosu od 2.120.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uvjetima u poplavljenim područjima) u iznosu od 2.120.000,00 KM (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju na korištenje službenih putničkih automobila Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalnom fondu za pomoć nastradalim
  područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju na korištenje službenih putničkih automobila Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalnom fondu za pomoć nastradalim
  područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS TOOLS" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 588.847,95 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 588.847,95 KM (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/14 /3.10.2014./
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik) 
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik) 
 7. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatskli jezik)
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za političke stranke i koalicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. Godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/14 /8.10.2014./
 11. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti za brisanje stvari u Centralnom registru pasivnog podbilansa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za brisanje stvari u Centralnom registru pasivne podbilance (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o pristupanju postupku dodjele koncesije za dionicu "Karuše - Poprikuše" na autocesti Koridor Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o pristupanju postupku dodjele koncesije za dionicu "Karuše - Poprikuše" na autocesti Koridor Vc (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRR Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju prodaje motornog vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornog vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju Liste gospodarskih društava u kojim ovlasti po osnovu sudjelovanja državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/14 /15.10.2014./
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturnohistorijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim taksama za period 01.01 - 31.12.2013. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturnohistorijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodne baštine ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01 - 31.12.2013. godine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o utvrđivanju pružalaca javne/univerzalne usluge i usluge rezervnog snabdjevača (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju pružitelja javne/univerzalne usluge i usluge rezervnog snabdjevača (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o raspisivanju konkursa/oglasa u Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju natječaja/oglasa u Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o raspoređivanju sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o utemeljenju profesionalne vatrogasne jedinice Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014. - 2018. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014. - 2018. godina (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o isplati takse za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist "Operatora-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo u 2014. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o isplati pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist "Operatora-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo u 2014. godini (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije za privredna društva namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije za gospodarska društva namjenske industrije (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih tražbina pravnih lica (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o uvjetima raspolaganja obveznicama Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi ratnih tražbina pravnih osoba (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o preuzimanju ispunjenja obaveza i ustupanje potraživanja Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o preuzimanju ispunjenja obveza i ustupanje potraživanja Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju na korištenje informatičke opreme Kantonalnoj javnoj ustanovi "Gerontološki centar" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje informatičke opreme Kantonalnoj javnoj ustanovi "Gerontološki centar" Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene skrbi povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/14 /31.10.2014./
 40. ODLUKA o odobravanju isknjižavanja zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine i prijenosu prava vlasništva i isknjižavanju dijela stalnih sredstava, opreme i djela
  likovnih umjetnosti (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju isknjižavanja zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine i prijenosu prava vlasništva i isknjižavanju dijela stalnih sredstava, opreme i djela
  likovnih umjetnosti (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja nastalih provođenjem Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja nastalih provedbom Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, Arhiva Federacije Bosne i
  Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, Arhiva Federacije Bosne i
  Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdavajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti
  generalnog direktora (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti
  generalnog ravnatelja (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/14 /5.11.2014./
 48. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 50. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim poduzećima (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija -Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija -Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" - Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu"Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" – Projekt "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke" (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje kulturnog društva "Benevolencija" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za financiranje kulturnog društva "Benevolencija" (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje udruženja građana "Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u BiH" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za financiranje udruženja građana "Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u BiH" (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje kulturnog društva "Napredak" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za financiranje kulturnog društva "Napredak" (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje kulturnog društva "Preporod" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za financiranje kulturnog društva "Preporod" (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje kulturnog društva "Prosvjeta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za financiranje kulturnog društva "Prosvjeta" (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje udruženja građana "Forum parlamentaraca" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za financiranje udruženja građana "Forum parlamentaraca" (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "CESTE" Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva "CESTE" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "CESTE" Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva "CESTE" Mostar (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "CESTE" Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Dioničkog društva "CESTE" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "CESTE" Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Dioničkog društva "CESTE" Mostar (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani), Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija – Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija – Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo – Federalna direkcija za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/14 /7.11.2014./
 26. ODLUKE o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa - Projekat IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007- 2014, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele sredstava sa izuzetnog namjenskog transakcijskog računa - Projekat IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007 - 2014, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjeni Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračunu okviru jedinstvenog računa rizinice Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu ANTESIL d.o.o. Visoko u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu ANTESIL d.o.o. Visoko u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu HAJDIĆ d.o.o. Maglaj u iznosu od 200.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu HAJDIĆ d.o.o. Maglaj u iznosu od 200.000,00 KM (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu TREND-TEX d.o.o. Doboj Jug u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu TREND-TEX d.o.o. Doboj Jug u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave - izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave - izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita -Trajni revolving fond (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita -Trajni revolving fond (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama- Ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Variplast d.o.o. Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama- Ostala domaća pozajmljivanja" gospodarskom društvu Variplast d.o.o. Gračanica (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o izmjeni i dopuni
  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaćama Agencije za reviziju privatizacije u
  Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Odluku o izmjeni Etičkog kodeksa Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o izmjeni i dopuni
  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaćama Agencije za reviziju privatizacije u
  Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Odluku o izmjeni Etičkog kodeksa Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/14 /14.11.2014./
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za deponovanje materijala nastalog prilikom izvođenja radova na izgradnji tunela "Karaula" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za deponovanje materijala nastalog prilikom izvođenja radova na izgradnji tunela "Karaula" (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom uposlenicima u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS-Group"
  d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS-Group"
  d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjeni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I - VI mjesec 2014. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje I - VI mjesec 2014. godine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
  ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
  ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom
  ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičara (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa V Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Nacrt Aneksa V Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobraniteljstva - Federalnog pravobranilaštva (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo za ustupanje dijela zemljišta u kasarni "Safet Zajko" Hokejaškom savezu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo za ustupanje dijela zemljišta u kasarni "Safet Zajko" Hokejaškom savezu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustupanje dijela objekata u kasarni "Žunovnica" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Hadžići za ustupanje dijela objekata u kasarni "Žunovnica" (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26, Humanitarnoj organizaciji "Merhamet" MDD Regionalni odbor
  Sarajevo (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26, humanitarnoj organizaciji "Merhamet" MDD Regionalni odbor
  Sarajevo (hrvatski jezik
  )
  «Službene novine Federacije BiH», broj 95/14 /21.11.2014./
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Plana finansijskih sredstava za namjenu finansiranja željezničke infrastrukture za period 2014. - 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Plana financijskih sredstava za namjenu financiranja željezničke infrastrukture za period 2014. - 2018. godine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
 7. ODLUKA o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
 8. ODLUKA o usvajanju Finansijskog plana Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora
  za ekonomske poslove - člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog direktora
  za ekonomske poslove - člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nepogoda (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće Pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće Pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "PRETIS" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "PRETIS" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o izmjeni Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Kismet d.o.o. Doboj Istok (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za gospodarsko društvo Kismet d.o.o. Doboj Istok (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog prometa (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti Union banci d.d. Sarajevo za postavljanje samostojeće reklame (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Union banci d.d. Sarajevo za postavljanje samostojeće reklame (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju Univerzitetsko kliničkog centra uTuzli za period I - XII 2013. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/14 /26.11.2014./
 28. ODLUKA o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida
  odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Privremenog pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida
  domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa
  Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa
  Trezora Federalnog ministarstva financija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine,
  ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine,
  ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
  Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim
  područjima) u iznosu od 550.000,00 KM (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja" (kreditiranje pod povoljnim uslovima u
  poplavljenim područjima) u iznosu od 550.000,00 KM (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni
  fond (Japanski grant - 2 KR) (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje obveze uplate sredstava u Protuvrijednost
  fond (Japanski grant - 2 KR) (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu
  zdravstva (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu
  zdravstva (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o prihvatanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvaćanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/14 /28.11.2014./
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva “Aluminij” d.d. Mostar ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva “Aluminij” d.d. Mostar ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/14 /3.12.2014./
 40. ODLUKA o prijenosu prava korištenja računarske opreme nabavljene za elektronsko vođenje matičnih knjiga u Federaciji Bosne i Hercegovine krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu prava korištenja računalne opreme nabavljene za elektroničko vođenje matičnih knjiga u Federaciji Bosne i Hercegovine krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o prijenosu prava korištenja radara nabavljenih u okviru realizacije programa "Strategija drumskog saobraćaja 2008-2013" i bicikala nabavljenih u okviru realizacije
  edukativnog projekta "Rad policije u zajednici" krajnjim korisnicima (bosanski jezik)

  ODLUKA o prijenosu prava korištenja radara nabavljenih u okviru realizacije programa "Strategija cestovnog prometa 2008-2013" i bicikala nabavljenih u okviru realizacije
  edukativnog projekta "Rad policije u zajednici" krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje sudske nagodbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje sudske nagodbe (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS Ginex" d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju (hrvatski jezik)  
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu TERMO-BETON d.o.o. Breza, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu TERMO-BETON d.o.o. Breza u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno financiranje" (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju izmjene Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 840.908,48 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 840.908,48 KM (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju prenosa prava korištenja motornih vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prenosa prava korištenja motornih vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zalogu novčanih sredstava i potraživanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o zalogu novčanih sredstava i potraživanja (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o namjenskom garantnom depozitu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o namjenskom garantnom depozitu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/14 /5.12.2014./
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta po osnovu Amandmana na Sporazum o grantu Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) od 20. decembra 2012. godine za Projekt otpadnih voda u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta po osnovu Amandmana na Sporazum o grantu Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) od 20. decembra 2012. godine za Projekt otpadnih voda u Sarajevu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o preusmjeravanju preostalih sredstava sa okončanih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2009., 2010. i 2011. godine u Program investiranja sredstava GSM 2014. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće Pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "BH Telecom" Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave u Dioničkom društvu "BH Telecom" Sarajevo
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Živinice za ustupanje na korištenje skladišta pogonskog goriva "Pasci" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Živinice za ustupanje na korištenje skladišta pogonskog goriva "Pasci" (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Živinice za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji skladišta pogonskog goriva "Pasci" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Živinice za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji skladišta pogonskog goriva "Pasci" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 100/14 /10.12.2014./
 20. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Federalno ministartsvo raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
 24. ODLUKA o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za penzije ostvarene po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za mirovine ostvarene po Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Izvoznouvozne banke Kine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Izvoznouvozne banke Kine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/14 /12.12.2014./
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje generalnog direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje generalnog direktora društva (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta “Jačanja zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje” (HSEP AF), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta “Jačanja zdravstvenog sektora-dodatno financiranje” (HSEP AF), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Živinice za ustupanje na korištenje objekta i zemljišta u kasarni “Ciljuge” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Živinice za ustupanje na korištenje objekta i zemljišta u vojarni “Ciljuge” (bosanski jezik)
 34. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne “Faletići” Općini Stari Grad Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne “Faletići” Općini Stari Grad Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa Riznice Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Vitez-Donji Vakuf  (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Vitez-Donji Vakuf  (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na provođenje Simulacijske vježbe - ebola virusne hemoralgične groznice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na provođenje Simulacijske vježbe - ebola virusne hemoralgične groznice (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva “Agorkomerc” d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva “Agorkomerc” d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva “Hepok” d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskoj konsolidaciji gospodarskog društva “Hepok” d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Energoinvest Comet” d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva “Energoinvest Comet” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Energoinvest Comet” d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora gospodarskog društva “Energoinvest Comet” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva “Energoinvest Comet” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva “Energoinvest Comet” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojima ovlaštenje po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste gospodarskih društava u kojima ovlaštenje po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja” u iznosu od 392.690,36  (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Izdaci za financijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja” u iznosu od 392.690,36  (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključen dana 03.12.2014. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u  Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključen dana 03.12.2014. godine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, zaključen dana 04.12.2014. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, zaključen dana 04.12.2014. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 102/14 /17.12.2014./
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Instituta za javnu upravu za Tursku i Srednji istok i  Zavoda za javnu upravu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o suradnji između Instituta za javnu upravu za Tursku i Srednji istok i  Zavoda za javnu upravu (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju prodaje 7 (sedam) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 7 (sedam) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/14 /19.12.2014./
 6. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije Gorica, Gnojnice u Mostaru Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok i Mostarskoj asocijaciji sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije Gorica, Gnojnice u Mostaru udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok i Mostarskoj asocijaciji sporta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 104/14 /24.12.2014./
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program/Plan rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program/Plan rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2015. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promidžbenih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promidžbenih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-promidžbenih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave - izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave - izvršnog direktora za poštansku
  tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom "Od našeg polja do našeg stola" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 105/14 /26.12.2014./
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta -Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa -Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija – Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija – Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo – Federalna direkcija za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija – Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija – Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo – Federalna direkcija za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena prvostepenom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena prvostupanjskom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi namirenja finansijskih potraživanja za službenike Federalnog ministarstva finansija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi namirenja financijskih potraživanja za službenike Federalnog ministarstva financija (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom uposlenicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje financijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom uposlenicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva financija Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva "ŠIPAD EXPORT-IMPORT" d.d. Sarajevo o prodaji nekretnine u procesu male privatizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva "ŠIPAD EXPORT-IMPORT" d.d. Sarajevo o prodajinekretnine u procesu male privatizacije (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša o pokretanju postupka prodaje objekta "Robna kuća" u vlasništvu društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša o pokretanju postupka prodaje objekta "Robna kuća" u vlasništvu društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Sustav obuke za jedinice lokalne samouprave II" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice i značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice i značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za poništavanje Javnog natječaja za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog natječaja za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu PROVEN d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 200.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu PROVEN d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 200.000,00 KM (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu PROGRAD d.o.o. Žepče, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu PROGRAD d.o.o. Žepče, u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu EKO-TEH d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu gospodarskom društvu EKO-TEH d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa- Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju nabavke višenamjenskog specijalnog motornog vozila za potrebe Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabavke višenamjenskog specijalnog motornog vozila za potrebe Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o produženju ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju ugovora o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu Antesil d.o.o. Visoko u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) gospodarskom društvu Antesil d.o.o. Visoko u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije robnih rezervi prema poljoprivrednim proizvođačima u postupku sufinansiranja jesenje sjetve pšenice, rod 2014. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu potraživanja Federalne direkcije robnih rezervi prema poljoprivrednim proizvođačima u postupku sufinanciranja jesenje sjetve pšenice, rod 2014. godina (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Europske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Europske unije (EC IPA TF) za drugi Projekt upravljanja čvrstim otpadom: Neum, Bosanska Krupa, Srebrenik i Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Europske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Europske unije (EC IPA TF) za drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom: Neum, Bosanska Krupa, Srebrenik i Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobrenju prodaje putničkih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobrenju prodaje putničkih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva UNISGROUP d.o.o. Ilidža za razrješenje dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva UNISGROUP d.o.o. Ilidža za razrješenje dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNISGROUP d.o.o. Ilidža za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva UNISGROUP d.o.o. Ilidža za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu BNT TMIH d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita gospodarskom društvu BNT TMIH d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave
  Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave u
  Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 106/14 /29.12.2014./
 8. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja putničkog motornog vozila
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BNTTvornica mašina i hidraulike" d.d. Novi Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BNT - Tvornica mašina i hidraulike" d.d. Novi Travnik za imenovanje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)