Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2011. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2011. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 2/11 /12.1.2011./

 1. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, za mjesec XII 2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih obitelji, za mjesec XII 2010. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za izmirenje pravosnažnih sudskih presuda po osnovu ratnih potraživanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za izmirenje pravosnažnih sudskih presuda po osnovu ratnih tražbina (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu sa Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o dopuni Odluke o rasporedu dijela sredstava „Grantovi drugim nivoima vlasti – Grant općinama“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
 5. ODLUKA o sufinasiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za decembar 2010. godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/11 /19.1.2011./
 7. ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za vođenje radova
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/11 /2.2.2011./
 8. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova – „Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednim društvima IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići u skladu sa Aneksom ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o.Zavidovići od 29.09.2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskim društvima IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići sukladno aneksu ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između ulagača IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpex“ d.o.o.Zavidovići od 29.09.2010. godine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija –financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 12. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija –financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti Bošnjačkom planinarskom društvu „Goražde Maglić“ za prenos odnosno upis prava vlasništva na nekretninama označenim kao k.č. 2342/2, 2342/3, 2342/4 i 2342/5 KO Kreča, Općina Goražde (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Bošnjačkom planinarskom društvu „Goražde Maglić“ za prenos odnosno upis prava vlasništva na nekretninama označenim kao k.č. 2342/2, 2342/3, 2342/4 i 2342/5 KO Kreča, Općina Goražde (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o isknjižavanju nekretnina iz poslovnih knjiga Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji i uknjižavanju u poslovne knjige Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 15. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranih Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija –financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedloge Sporazuma o udruživanju sredstava za projekt „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Općini Banovići“ i Sporazuma o udruživanju sredstava za projekt „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Općini Tuzla –faza 1“ (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedloge Sporazuma o udruživanju sredstava za projekt „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Općini Banovići“ i Sporazuma o udruživanju sredstava za projekt „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Općini Tuzla –faza 1“ (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Binas“d.d. Bugojno za imenovanje direktora društva  (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Binas“d.d. Bugojno za imenovanje ravnatelja društva  (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o imenovanju punomoćnika državnog kapitala u Skupštini JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 19. ODLUKA o smanjenju osnovnog kapitala Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o smanjenju temeljnog kapitala Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o službi „Pomoć –informacije“ (bosanski jezik) 
  ODLUKA o službi „Pomoć –informacije“ (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju na korištenje roba iz Federalnih robnih rezervi Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju na korištenje roba iz Federalnih robnih rezervi Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta lokalni put za brdo Žuč dionioca prema Debelom brdu iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 23. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija puta Hadžići-Lepenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu
 24. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija dionice lok. ceste Donji Kakanj-Kondžilo-Brnjac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Drežnica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu
 26. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih cesta u Općini Posušje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 27. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija ceste Trn-Vaganj-Puringaj  iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 28. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija ceste Kruševo-Knešpolje-Ljuti dolac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 29. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta R 413 Gostilj-Dobretići-Jajce, rekonstrukcija dionice Bare 1=300 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 30. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta R 440 Stara Bila-Han Bila, sanacija asfalta na dionici Gajevi 1= 500 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 31. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta R 440 Stara Bila-Han Bila, rekonstrukcija dionice Zukića most-Rudnik 1= 300 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 32. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija puta Busovača-Bare-Vitez  iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 33. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lok. puta Kaćuni-Lugovi 1=1 km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 34. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija puta Muratovići-Varešine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 35. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta Rajnovački križ-Rajnovac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 36. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta Drvar-Vrtoče-Podbrdina-Bastasi 1=7 km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 37. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih cesta u Općini Ljubuški iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 38. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih puteva u Pruscu iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 39. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnog puta u MZ Tarevo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 40. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica za period I-III 2011. godine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih obitelji za period I-III 2011. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica za period I-III 2011. godine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i članova njihovih obitelji za period I-III 2011. godine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o pokretanju procedure za raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o pokretanju procedure za raspisivanje javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/11 /16.2.2011./
 43. ODLUKA o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi narodnim kuhinjama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi pučkim kuhinjama (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o pozajmici brašna iz federalnih robnih rezervi vladama kantona Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o pozajmici brašna iz federalnih robnih rezervi vladama kantona Federacije BiH (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o sufinasiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za januar 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/11 /23.2.2011./
 46. ODLUKA o utvrđivanju radnih mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i načinu uplate doprinosa za staž osiguranja u uvećanom trajanju (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju radnih mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i načinu uplate doprinosa za staž osiguranja u uvećanom trajanju (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo – izvršnog direktora za razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije
 49. ODLUKA o izmjenama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
 50. ODLUKA o usvajanju izmjena i dopuna Dokumenta o politici dodjele koncesije Dio I – Proizvodnja električne energije
 51. ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova –“Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industije i rudarstva” Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu  (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova –“Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industije i rudarstva” Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu  (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Plana investiranja u željezničku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Plana investiranja u željezničku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o Charter letu, između JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 54. ODLUKA o prijenosu vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 ispod izgrađenog dijela autoceste Zenica-Sarajevo
 55. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 56. ODLUKA o prijenosu i isknjiženju izvršenih ulaganja za izradu revizije projektno-tehničke dokumentacije autoceste Zenica-Sarajevo
 57. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Evropske investicijske banke po projektu “Vodosnabdijevanje i sanitacija u FBiH” u skladu sa Programom  podrške infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility –IPF-MW) u okviru višekorisničkog programa IPA 2008 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Europske investicijske banke po projektu “Vodoopskrbe i sanitacija u FBiH” u skladu sa Programom  podrške infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility –IPF-MW) u okviru višekorisničkog programa IPA 2008 (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o mjerama neposredne kontrole  cijena svih vrsta brašna i hljeba od žitarica utvrđivanjem marži
 59. ODLUKA o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja i šećera utvrđivanjem marži
 60. ODLUKA o preduzimanju mjera u oblasti kontrole cijena za sve vrste brašna i hljeba od žitarica
 61. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/11 /2.3.2011./
 62. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane
 63. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o odobravanju akontativnog rasporeda sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” za I. kvartal 2011. godine
 65. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za februar 2011. godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 66. ODLUKA o namjeni i dinamici prebacivanja finansijskih sredstava prikupljenih na temelju putničke takse –naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o namjeni i dinamici prebacivanja financijskih sredstava prikupljenih na temelju putničke takse –naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine sukladno Odluci o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2011. godine (hrvatski jezik) 
 67. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave Društva JP BH Telecom d.d. Sarajevo za zaključivanje sponzorskog aranžmana
 68. ODLUKA o načinu knjiženja uplaćenih novčanih sredstava koja se dodjeljuju iz pasivnog podbilansa privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u 2010. i 2011. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu knjiženja uplaćenih novčanih sredstava koja se dodjeljuju iz pasivne podbilance gospodarskim društvima sa većinskim državnim kapitalom u 2010. i 2011. godini (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 10/11 /9.3.2011./
 69. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/11 /16.3.2011./
 70. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart  2011. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica “Transfer za raseljena lica i povratnike” za projekat “Trajna rješenja za korisnike kolektivnih i alternativnih centara i socijalno ranjivih kategorija u Bosni i Hercegovini”
 71. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju za potrebe privrednog društva “Unis-Group”d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju za potrebe gospodarskog društva “Unis-Group” d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na čamcu i prikolici za kopneni prijevoz čamaca
 73. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije Željeznicama FBiH” u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije Željeznicama FBiH” sukladno Odluci o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2011. godine (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2 godine (2008-2012. godina) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za produženje važenja Srednjoročne strategije razvitka poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2 godine (2008-2012. godina) (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korišćenje putničkog motornog vozila (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o.Mostar
 77. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Etičkog kodeksa  Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o.Mostar
 78. ODLUKA o dodjeli dijela novčanih sredstava iz pasivne podbilance na temalju iračkog duga (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja i šećera utvrđivanjem marži
 80. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena svih vrsta brašna i hljeba od žitarica utvrđivanjem marži
 81. ODLUKA o zakupu poslovnih prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar budžetske 2011. godine
 82. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart  2011. godine Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica “Transfer za raseljena lica i povratnike”
 83. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transferi za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH” utvrđenih u Odluci o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transferi za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH” utvrđenih u Odluci o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2011. godine (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine 
 85. ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa privrednom društvu “Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo –Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance gospodarskom društvu “Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo –Vogošća (hrvatski jezik)
 86. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora PS “Vitezit”d.o.o. Vitez
 87. ODLUKA o davanju na korištenje motornog vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje motornog vozila Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda HZ HB”d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda HZ HB”d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
 90. ODLUKA V broj 191/11
 91. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Odlukom o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožijak 2011. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/11 /23.3.2011./
 92. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije BiH za razdoblje januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Odlukom o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Odlukom o privremenom financiranju Federacije Bosne iHercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 94. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ceste R464, dionica BP „BRANIKOM“ Donja Mahala – benzinska pumpa „Tolisa“ u Općini Orašje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 95. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ceste R 445 Hrenovica-Goražde iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 96. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lok. puta od Donjeg Kaknja do Podborja, dionica Kondžilo-Dom L=5382 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 97. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lok. puta Kakanj-Tršće, dionica Zgošća-Tršće L=4126 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 98. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja mosta na rijeci Fojnici u općini Visoko (lokalitet Prijeko) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 99. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta selo Jablanica, put Zelenik iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 100. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lok. cesta Kaloševići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 101. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija gradskih ulica Maglaja-druga i jedanaesta ulica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 102. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija putnih pravaca u općini Olovo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 103. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja južne obilaznice Mostara iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 104. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Završetak rekonstrukcije lok. ceste L.13 za Podveležje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 105. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lok. cesta na području općine Prozor-Rama iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 106. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Proširenje saobraćajnice kod Kamene ćuprije, te proširenje tunela Kamena ćuprija-Boračko jezero i proširenje puta prema Džajićima u općini Konjic iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 107. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija postojećih lokalnih saobraćajnica u općini Konjic iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 108. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lok. puta, ul. Slavka Grebenarevića i ul. Redže Škangića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 109. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ul. Alije Širbegovića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 110. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija puteva u krugu Kliničkog centra u Sarajevu  iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 111. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija kolovoza reg. puta R 471 Lukavac-Banovići, dionica Babice-Murga iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 112. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija kolovoza reg. puta R461 Srebrenik-Bukva iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 113. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R456 Sapna-Goduš iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 114. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Modernizacija lokalnih puteva na području općine Kalesija i to: dionica od M4 kroz centar Tojšića L=640 m, dionica od M4 kroz Hidane do Kikaca L=1100 m i dionica od M4 do Sahbaza u MZ Kalesija Gornja L=500 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 115. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija –aasfaltiranje lokalnih puteva na području općine Doboj-Istok i to: lok. put „Bus“ (kod zelene pijace) Klokotnica, lok. put za Novo greblje Klokotnica, lok. put cesta-Katunišća Lukavica Rijeka, lok. put za Novu džamiju Lukavica Rijeka, lok. put „Bošnjaci“ Brijesnica Mala iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 116. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih puteva u Srednjoj Špionici iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 117. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ceste u MZ Seona –zaseoci Kalempeče, Mrahorovići i Rijeka iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 118. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija regionalnog puta Šibošnica-Stara Majevica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 119. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija i modernizacija lok. puteva u općini Teočak i to: MZ Bilalići-Uzunovići L=300 m, MZ Stari Teočak-T. Brdo L=600 m, MZ Husejnovići L=1050 m, MZ Jasikovac L=250 m, MZ Centar L=130 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 120. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Modernizacija lokalnih puteva u MZ Tojšići i Jajići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 121. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija puta Ćućin Zid-Crvarevac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 122. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija puta ul. Hujića mahala, Bosanski Petrovac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 123. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija puta Kamičak u općini Ključ iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 124. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja podhodnika u Zavidovićima iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 125. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija dionice regionalne ceste R 468 Olovo-Sokolac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 126. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta selo Trepče, sanacija puta Hasanbašić-Trebačko brdo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 127. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja pješačke staze na dionici regionalne ceste R466 Ćatići-Bjelavići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 128. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja, obnova i ojačanje kolovoza dionice regionalne ceste R444 Breza-Vrankamen iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 129. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lok. ceste Seoce – V. Trnovci iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 130. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 131. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada i Financijski plan za 2011. godinu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 132. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjeni Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
 133. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 134. ODLUKA o prihvatanju programa rada i programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju programa rada i programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/11 /30.3.2011./
 135. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava  u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine
 136. ODLUKA o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tjela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tjela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
 137. ODLUKA o prestanku važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 191/2011 od 9.3.2011. godine
 138. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za mart 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u  Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/11 /4.4.2011./
 139. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lokalnih cesta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 140. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta lokalne ceste kroz naselja Binježevo i Miševići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 141. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta lokalna cesta Stjepan Polje – Malešići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 142. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izgradnja i rekonstrukcija lokalna cesta M18 –Džebari iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 143. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalnih puteva u Općini Srebrenik iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 144. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta rekonstrukcija lokalnog puta Lugovi – Kaćuni iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 145. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija rekonstrukcija lokalnog puta Kaćuni – Hadrovci iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 146. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta asfalterski radovi kroz Behriće iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 147. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta izrada asfaltnog sloja na dionici škola – Rudnik Bila iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 148. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalne ceste put za Busovačke staje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 149. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta sanacija lokalne ceste Drvar-Vrtoče –Bastasi iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/11 /6.4.2011./
 150. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prva iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
 151. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se privrednom društvu „Rudex“ d.o.o. Sarajevo, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija tipa ANFO (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije kojim se gospodarskom društvu „Rudex“ d.o.o. Sarajevo, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija tipa ANFO (hrvatski jezik)
 152. ODLUKA o trećoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o trećoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/11 /13.4.2011./
 153. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na Odluku o privremenom imenovanju vršioca dužnosti direktora Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje člana Uprave-ravnatelja J.P. Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać
 4. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju na korištenje bicikala kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i Policiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju na korištenje bicikala kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova i Policiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom motornom vozilu
 7. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/11 /20.4.2011./
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu  (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/11 /25.4.2011./
 10. ODLUKA o dopunama Odluke o dodjeli stana
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „Igman“ d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru „Igman“ d.d. Konjic za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o uslovima i kriterijima za imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i kriterijima za imenovanje ravnatelja  Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o uslovima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju suglasnosti agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za prodaju obveznica temeljem civilnih poslova sa Republikom Irak
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za period IV-XII 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine za period IV-XII 2011. godine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o visini plaće i naknadama članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/11 /27.4.2011./
 20. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/11 /5.5.2011./
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu u svrhu organiziranja Svjetskog prvenstva u kuglanju za seniore i kadete
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/11 /11.5.2011./
 24. ODLUKA o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/11 /16.5.2011./
 25. ODLUKA o odobravanju akontativnog rasporeda sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” za I. kvartal 2011. godine
 26. ODLUKA o odobravanju akontativnog rasporeda sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” za II. kvartal 2011. godine
 27. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu “Staro za novo” motornih vozila za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine  - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 31. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2011. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiju nedelju” (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2011. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za “Dječiji tjedan” (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skuštini dioničara/akcionara kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skuštini dioničara/akcionara kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/11 /18.5.2011./
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer za fond za izdavaštvo” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer za fond za izdavaštvo” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfera za kinematografiju” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfera za kinematografiju” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfera za muzičke, scenske i likovne umjetnosti” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfera za muzičke, scenske i likovne umjetnosti” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  “Tekući transfer drugim razinama vlasti – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti – za Zavod za transfuzijsku medicinu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  “Tekući transfer drugim razinama vlasti – za Zavod za transfuzijsku medicinu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava kapitalnih transfera  utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava kapitalnih transfera  utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju na privremeno korišćenje paviljona “F” Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje paviljona “F” Policijske akademije  Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o preduzimanju mjera u oblasti kontrole cijena za sve vrste brašna i hljeba od žitarica (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o poduzimanju mjera u oblasti kontrole cijena za sve vrste brašna i kruha od žitarica (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena  svih vrsta brašna i hljeba od žitarica utvrđivanjem marži (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena svih vrsta brašna i kruha od žitarica utvrđivanjem marži (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena  jestivog ulja i šećera utvrđivanjem marži (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena  jestivog ulja i šećera utvrđivanjem marži (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 44. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Transferi za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH” utvrđenih u Odluci o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje januar-mart 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Transferi za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH” utvrđenih u Odluci o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju ovlašćenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.(bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.(hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžamana od Teniskog saveza Bosne i Hercegovine
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjeni Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/11 /23.5.2011./
 51. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih Transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 52. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za april 2011. godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za travanj 2011. godine, manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o visini naknada za rad članova Koordinacionog tijela za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova
 54. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o visini naknada za rad članova Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova
 56. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
 57. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)

«Službene novine Federacije BiH», broj 29/11 /25.5.2011./

 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o naknadi za eksproprisane nekretnine – državne šume i šumsko zemljište u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, a u svrhu proširenja deponije šljake i pepela na lokalitetu Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj za potrebe Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o nadoknadi za eksproprirane nekretnine – državne šume i šumsko zemljište u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, a u svrhu proširenja deponije šljake i pepela na lokalitetu Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj za potrebe Javnog poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/11 /1.6.2011./
 3. ODLUKA o uslovima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o imenovanju vršitelja dužnosti generalnog ravnatelja Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju na posudbu putničkog motornog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na posudbu putničkog motornog vozila (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP BH Telecom DD Sarajevo o imenovanju izvršnog direktora za razvoj poslovanja
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP BH Telecom DD Sarajevo o imenovanju izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove i upravljanje organizacijom i ljudskim resursima
 8. ODLUKA o izmjeni Odluke o pozajmici brašna iz federalnih robnih rezervi vladama kantona Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o pozajmici brašna iz federalnih robnih rezervi vladama kantona Federacije BiH (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o izmjenama Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti i ovlasti za potpisivanje Sporazuma o izmjenama Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/11 /6.6.2011./
 10. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2010. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2010. godini (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o pripremi i izgradnji HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za pristupanje postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Vranduk 23 MW, na rijeci Bosni (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi izgradnje i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi izgradnje i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na motornim vozilima sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 15. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva ma motornim vozilima sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona
 16. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava „Drugi tekući rashodi – Terminali Federacije BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu  Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava „Drugi tekući rashodi – Terminali Federacije BiH“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu  Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Evropske investicijske banke po Projektu „Vodoopskrba i sanitacija u FBiH“ u skladu sa nacionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu -  Vodoopskrbna i odvodna infrastruktura u okviru programa IPA 2009 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta namijenjenog za pomoć općinama korisnicima kredita Europske investicijske banke po Projektu „Vodoopskrba i sanitacija u FBiH“ u skladu sa nacionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu -  Vodoopskrbna i odvodna infrastruktura u okviru programa IPA 2009 (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u gospodarskim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o pokretanju postupka dokapitalizacije u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz oblasti namjenske industrije za iznos sredstava dodijeljenih iz pasivnog podbilansa u 2010. i 2011. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju postupka dokapitalizacije u gospodarskim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz oblasti namjenske industrije za iznos sredstava dodijeljenih iz pasivne podbilance u 2010. i 2011. godini (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcellorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcellorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcellorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcellorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 22. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcellorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcellorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na dionici Drivuša – Donja Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na dionici Drivuša – Donja Gračanica (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanju sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I. i II. kvartal 2011. godine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/11 /8.6.2011./
 26. ODLUKA o ponovnom provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa
 27. ODLUKA o utvrđivanju liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju liste gospodarskih društava u kojim ovlasti po osnovu sudjelovanja državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/11 /13.6.2011./
 28. ODLUKA o ponovnom provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje izvršnog direktora Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo na Odluku o razrješenju direktora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Cesta FBiH d.o.o. Sarajevo na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora na period od 60 dana
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Cesta FBiH d.o.o. Sarajevo kojom se nalaže prekid svih aktivnosti u postupcima zaključenja Ugovora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo sa izvođačima radova od 31.05.2011. godine
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća o razrješenju generalnog direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Gospodarskog društva „Pretis“ d.d. Vogošća o razrješenju generalnog ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora društva (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Gospodarskog društva „Pretis“ d.d. Vogošća o imenovanju vršitelja dužnosti generalnog ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje namjenskog garantnog depozita radi obezbjeđenja kredita društva „Igman“ dd Konjic (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje namjenskog jamstvenog depozita radi osiguranja kredita društva „Igman“ dd Konjic (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva  „KTK Visoko“ d.d. Visoko za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
 36. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za maj 2011. godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za svibanj 2011. godine, manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)                   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/11 /15.6.2011./
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
 38. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila u vlasništvu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 39. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja borca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu 
  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja borca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja borca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/11 /22.6.2011./
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti generalnog direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti generalnog ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja  dužnosti generalnog ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora Društva za tehniku i procese (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Terminali Federacije”d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja Društva za tehniku i procese (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Terminali Federacije”d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva za tehniku i procese (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Terminali Federacije”d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja Društva za tehniku i procese (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo
 46. ODLUKA o davanju na korištenje dva objekta u okviru objekata kompleksa “Rakovica” Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dva objekta u sklopu objekata kompleksa “Rakovica” Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju ovlaštenja premijeru Federacije BiH za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Internacionalnog fonda povjerenja za deminiranje i pomoć žrtvama mina Republike Slovenije i Vlade Federacije BiH
 48. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
 49. ODLUKA o poništenju Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka
 50. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka
 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer drugim nivoima vlasti – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)  
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer drugim razinama vlasti – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o ustupanju na korištenje službenog vozila
 3. ODLUKA o kriterijima za imenovanje u nadzorne odbore federalnih zdravstvenih zavoda i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač jedan ili više kantona i Federacija Bosne i Hercegovine zajedno (bosanski jezik)            
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje u nadzorna vijeća federalnih zdravstvenih zavoda i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač jedan ili više kantona i Federacija Bosne i Hercegovine zajedno (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/11 /27.6.2011./
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za snabdijevanje i trgovinu – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za snabdijevanje i trgovinu – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za pravne i kadrovske – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za pravne i kadrovske – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje v.d. izvršnog direktora za kapitalne investicije  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje v.d. izvršnog ravnatelja za kapitalne investicije  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za kapitalne investicije  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za kapitalne investicije  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje v.d. izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje v.d. izvršnog direktora za distribuciju  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za sporazumno razrješenje v.d. izvršnog ravnatelja za distribuciju  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog ravnatelja za distribuciju  – člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – transfer Željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)  
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – transfer Željeznicama FBiH“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o dinamici prebacivanja i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini (bosanski jezik)  
  ODLUKA o dinamici prebacivanja i korištenju financijskih sredstava prikupljenih po temelju putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Igman“ d.d. Konjic (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Igman“ d.d. Konjic (hrvatski jezik)       
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Tehničko remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Tehničko remontni zavod Hadžići“ d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana  Nadzornog odbora IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići (bosanski jezik)          
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana  Nadzornog odbora IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići (hrvatski jezik) 
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići (bosanski jezik)            
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška „Kapitalnog transfera javnim preduzećima  - JP „Aerodrom Tuzla“ (za nabavku neophodne opreme) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)  
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška „Kapitalnog transfera javnim poduzećima  - JP „Aerodrom Tuzla“ (za nabavu neophodne opreme) utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – JP B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)  
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima – JP B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Binas“ d.d. Bugojno (bosanski jezik)            
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Binas“ d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Unis Genex“ d.d. Goražde (bosanski jezik)            
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Unis Genex“ d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Pretis“ d.d. Vogošća (bosanski jezik)            
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Pretis“ d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za šest članova  Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)            
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za šest članova  Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar            
  (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana  Nadzornog odbora „Željezara Zenica“ d.o.o. Zenica (bosanski jezik)            
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana  Nadzornog odbora „Željezara Zenica“ d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana  Nadzornog odbora „Unis“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)            
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana  Nadzornog odbora „Unis“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Remontni zavod“ d.d. Travnik (bosanski jezik)                        
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „Remontni zavod“ d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana  Nadzornog odbora „KTK Visoko“ d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje jednog kandidata iz reda hrvatskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u  Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)  
  ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje jednog kandidata iz reda hrvatskog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u  Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)     
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/11 /29.6.2011./
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za zaključivanje sponzorskog aranžmana, broj NO-2-1-8/11 donesenu u januaru 2011. godine
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora „Energoinvest“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora „Energoinvest“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora BNT „Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/11 /6.7.2011./
 37. ODLUKA o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godine za sufinansiranje Projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti” za I. i II. kvartal 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godine za sufinanciranje Projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti” za I. i II. kvartal 2011. godine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo “ZRAK” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo “ZRAK” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o prenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na privredno društvo “UNIS - GROUP” d.o.o. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o prijenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na gospodarsko društvo “UNIS - GROUP” d.o.o. Vogošća (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo “Binas” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za gospodarsko društvo “Binas” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo “BNT – Tvornica mašina i hidraulike” d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za gospodarsko društvo “BNT – Tvornica mašina i hidraulike” d.d. Novi Travnik” (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom vozilu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinice za implementaciju PIU šumarstva i poljoprivrede, na  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava vlasništva na putničkom vozilu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinice za implementaciju PIU šumarstva i poljoprivrede, na  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Međunarodni simpozij, sajmovi i turizam” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Međunarodni simpozij, sajmovi i turizam” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer sanacije mlinica” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer sanacije mlinica” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa / Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “KTK Visoko” d.d. Visoko za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “KTK Visoko” d.d. Visoko za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “KTK Visoko” d.d. Visoko za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “KTK Visoko” d.d. Visoko za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/11 /13.7.2011./
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za sufinansiranje Projekta „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ za I. i II. kvartal 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za sufinanciranje Projekta „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ za I. i II. kvartal 2011. godine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije  (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/11 /18.7.2011./
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Podsticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ceste u XXV ulici iz Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 4. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija i obnova lokalnog puta, ulica R. Škangića u Odžaku iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 5. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija i obnova lokalnog puta, ulica S. Grebenarevića u Odžaku iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 6. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Asfaltiranje putnih komunikacija iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 7. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija regionalnog puta Hrenovica-Goražde dionica Hrenovica –Bare iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija puta za Podveležje iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija puta u Drežnici iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta u Općini Prozor – Rama stara magistrala Gmići Orašac klanac iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalnog puta Buna – Gubavica – Pijesci iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Obnova i ojačanje kolovoza reg.ceste R443 VISOKO-KISELJAK iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalnog puta Jajce-Biokovina iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalnog puta Boljkovići –Groblje (Općina Kiseljak) iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja puta za Prusac iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Završetak asfaltiranja lokalnog puta u MZ Opara, podružnica Orašac iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Završetak asfaltiranja lokalnog puta u MZ Opara, podružnica Monjići iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ceste Hadžići –Lepenica iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija regionalnog puta Šibošnica –Stara Majevica iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 20. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija regionalnog puta R456 Sapna-Priboj-Rastošnica-Previle, dionica Previle-Lisoviči iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija regionalnog puta R456 Sapna-Priboj-Rastošnica-Previle, dionica Snježnica-Rastošnica iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija regionalnog puta R471 Lukavac-Banovići, dionice Murga-Barice iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 23. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalnog puta Klokotnica-Brijesnica iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 24. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja ulične rasvjete iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija cestovnog pravca za Husagiće –MZ Seona iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 26. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija klizišta na lokalnom putu Međiđa Donja – Međiđa Gornja (Alići) iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 27. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija klizišta na lokalnom putu Kerep - Međiđa Donja (kod Mihmića) iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 28. ODLUKA o povratu odobrenih-prebačenih sredstava projekta Izgradnja ceste Podvornice –Zgona (ulica 2) iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 29. ODLUKA o povratu odobrenih-prebačenih sredstava projekta Izgradnja pristupnog puta u mjestu Dobro iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 30. ODLUKA o povratu odobrenih-prebačenih sredstava projekta Izgradnja nogostupa na regionalnoj cesti Grude-Medovići iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 31. ODLUKA o povratu odobrenih-prebačenih sredstava projekta Most “Raštani” u Mostaru iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 32. ODLUKA o povratu odobrenih-prebačenih sredstava projekta Izgradnja zaobilaznice “Breza” na regionalnoj cesti Podlugovi-Breza iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 33. ODLUKA o povratu odobrenih-prebačenih sredstava projekta Sanacija lokalnog puta Vrtoče-Podbrdina iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 34. ODLUKA o povratu odobrenih-prebačenih sredstava projekta Rekonstrukcija ulice Josipa bana Jelačića iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 35. ODLUKA o  prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija-asfaltiranje ceste Kupres-Gradsko groblje iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 36. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija-asfaltiranje regionalne ceste R415-Lovrića Dolina iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 37. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija-asfaltiranje regionalne ceste R415-Bili Potok iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 38. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija-Asfaltiranje regionalne ceste R415-Zrnine kuće iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 39. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija-asfaltiranje regionalne ceste Smoljine kuće iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 40. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija-Asfaltiranje lokalne ceste Gradski stadion-Kupres iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 41. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija-asfaltiranje lokalne ceste u naselju Vinica iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 42. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija- Asfaltiranje Domagojeve ulice iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 43. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija-asfaltiranje ulice Seget-Kologaj iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 44. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija putnog pravca Posušje – Vir – Zagorje iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 45. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija regionalne ceste R418 b Prozor – Konjic iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 46. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja Starog mosta u Konjicu iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 47. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalne ceste Bare-spoj sa R424 u dužini od 800 metara iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 48. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija Omladinske ulice-alternativnog ulaza u Lukavac iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 49. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija puta Mramor – Jasikovac iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija (proširenje) glavnog puta kroz naselje Ratkovići iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 1. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izrada pješečke staze na reg. cesti Podlugovi-Breza iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 2. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Završetak asfaltiranja lokalnog puta u MZ CENTAR II, Podružnica Ratanjska iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija dijela javne rasvjete u naselju Ratkovići iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 4. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Modernizacija lokalnog puta Seljublje-Horozovina iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 5. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Modernizacija lokalnog puta Zukići iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 6. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta Izgradnja mosta preko rijeke Šibošnice na regionalnom putu Tuzla-Brčko iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 7. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta Sanacija tri klizišta na regionalnoj cesti R403a (klizišta K7, K8 i K9) iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta Rekonstrukcija dijela ulice Izeta Nanića i Patriotske lige u gradu Bosanska Krupa iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta Izgradnja trotoara na magistralnoj cesti M5 Kamenica-Muslići iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog Projekta Podhodnik u Zavidovićima iz  Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava “Kapitalni grant kantonima – podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u F BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
 11. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za juni 2011. godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)   
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za lipanj 2011. godine, manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o imenovanju člana Izvršnog odbora DNA BiH, te uspostavi i funkcionisanju Sekretarijata DNA BiH sa Stručnim vijećem na nivou Federacije Bosne i Hercgoine (bosanski jezik)       
  ODLUKA o imenovanju člana Izvršnog odbora DNA BiH, te uspostavi i funkcioniranju Sekretarijata DNA BiH sa Stručnim vijećem na nivou Federacije Bosne i Hercgoine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)          
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o poništenju Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)                        
  ODLUKA o poništenju Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizička osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješevanju problema klizišta –Bogatići (Faza I) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o zajedničkim aktivnostima na rješevanju problema klizišta –Bogatići (Faza I) (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju na korištenje iz federalnih robnih rezervi gumenih čamaca s pripadajućom opremom, pumpi za vodu i drugih sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje iz federalnih robnih rezervi gumenih čamaca s pripadajućom opremom, pumpi za vodu i drugih sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju visine koeficijenata za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2011. godinu  (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine koeficijenata za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, za 2011. godinu  (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2011. godinu  (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, za 2011. godinu  (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2011. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. jula 2011. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane “Sarajevskog kiseljaka” dd Kiseljak
 24. ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane “Oaza” d.o.o. Tešanj
 25. ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje vode izvorišta “Plava voda” u Travniku
 26. ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje termalne vode od strane “Ciprex” d.o.o. Velika Kladuša
 27. ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane d.o.o. “Ilidžanski dijamant” Ilidža
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Potpora za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/11 /20.7.2011./
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora udrugama potrošača” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška “Kapitalnog transfera javnim preduzećima – JP “Aerodrom Mostar” (za nabavku neohodne opreme)” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška “Kapitalnog transfera javnim poduzećima – JP “Aerodrom Mostar” (za nabavu neohodne opreme)” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti međunarodnoj organizaciji SPIRIT OF GOD COMMUNIY INC.-PILGRIMS PEALE CENTER za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti međunarodnoj organizaciji SPIRIT OF GOD COMMUNIY INC.-PILGRIMS PEALE CENTER za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o povećanju učešća državnog kapitala po osnovu sredstava koja Federacija Bosne i Hercegovine ulaže u finansijsku konsolidaciju Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o povećanju učešća državnog kapitala temeljem sredstava koja Federacija Bosne i Hercegovine ulaže u financijsku konsolidaciju Gospodarskog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za oročavanje dijela sredstava od GSM licence (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama –temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama –temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg domovinskog /odbrambeno-oslobodilačkog rata/” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za obilježavanje značajnih datuma” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za obilježavanje značajnih datuma” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/11 /25.7.2011./
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo prije isteka mandata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo prije isteka mandata (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za pet članova Nadzornog odbora „Terminali Federacije„ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za pet članova Nadzornog odbora „Terminali Federacije„ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta  (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/11 /1.8.2011./
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje generalnog ravnatelja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za snabdijevanje i trgovinu – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za proizvodnju – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za pravne i kadrovske poslove – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za kapitalne investicije  – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za kapitalne investicije  – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ekonomske poslove  – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove  – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za distribuciju  – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja za distribuciju  – člana uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za šest članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za šest članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o sufinansiranju penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je  iznos u isplati za juli 2011. godine, manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za srpanj 2011. godine, manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša prije isteka mandata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša prije isteka mandata (bosanski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići za razrješenje vršioca dužnosti ravnatelja društva  (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja društva  (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora Uprave u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora Uprave u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/11 /3.8.2011./
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za projektovanje i građenje u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora Uprave J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za  razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za  razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
 21. ODLUKA V. Broj 796/11
 22. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila
 23. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, bez naknade
 24. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „BNT tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik, bez naknade
 25. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Unis Ginex“ d.d. Goražde, bez naknade
 26. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno, bez naknade
 27. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, bez naknade
 28. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Pobjeda Rudet“ d.d. Goražde, bez naknade
 29. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Pobjeda-sport“ d.d. Goražde, bez naknade
 30. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Pretis“d.d. Vogošća, bez naknade
 31. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, bez naknade
 32. ODLUKA o privremenom prenošenju prava korišćenja tehničke dokumentacije za potrebe privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic, bez naknade
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na dopunu „Smjernica za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti na dopunu „Smjernica za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na cestama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za prenos stalnih sredstava sa JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti za izmirenje svih naknadno nastalih finansijskih obaveza iz neutrošenih sredstava za izgradnju dionica Autoceste Zenica-Sarajevo
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)  
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik) 
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 01.01.-31.12.2010. godine (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvješća o radu za period 01.01.-31.12.2010. godine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova (bosanski jezik)  
  ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije kojima se privrednom društvu „NN“ Company d.o.o. Zenica, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija tipa ANFO (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti na rješenja Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije kojima se gospodarskom društvu „NN“ Company d.o.o. Zenica, odobrava obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih tvari tipa ANFO (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o načinu korištenja finansijskih sredstava u postupku primopredaje sudskih, upravnih i drugih akata između JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija- Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)      
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)                  
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje namjenskog garantnog depozita radi osiguranja kredita društva „Igman“ d.d. Konjic
 44. ODLUKA o izmjenama Odluke o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana (bosanski jezik)
  O
  DLUKA o izmjenama Odluke o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih financijskih aranžmana (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/11 /8.8.2011./
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja BHŽJK Sarajevo za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja BHŽJK Sarajevo za 2011. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/11 /12.8.2011./
 46. ODLUKA o utvrđivanju finansijskih sredstava za dokapitalizaciju privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju financijskih sredstava za dokapitalizaciju gospodarskog društva “Zrak” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju finansijskih sredstava za dokapitalizaciju privrednog društva “Igman” d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju financijskih sredstava za dokapitalizaciju gospodarskog društva “Igman” d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o utvrđivanju finansijskih sredstava za dokapitalizaciju privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju financijskih sredstava za dokapitalizaciju gospodarskog društva “Binas” d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenim Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenim Odlukom o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2011. godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/11 /24.8.2011./
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti JP BH Telecom d.d. Sarajevo za sponzorstvo Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/11 /29.8.2011./
 3. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ za III. kvartal 2011. godine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/11 /31.8.2011./
 6. ODLUKA o garantovanoj cijeni pšenice roda 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o garantiranoj cijeni pšenice roda 2011. godine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o emisiji druge tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih potraživanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o emisiji druge tranše obveznica Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih tražbina (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o određivanju agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju agenta za pružanje usluga po osnovi emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za sufinansiranje Projekta pripremljenosti za ptičiju gripu za I.i II. kvartal 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za sufinanciranje Projekta pripremljenosti za ptičju gripu za I.i II. kvartal 2011. godine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o preuzimanju prava osnivača Javnog preduzeća JP Geodetski zavod Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o proglašenju geoloških istraživanja plemenitih metala na području Federacije Bosne i Hercegovine od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju geoloških istraživanja plemenitih metala na području Federacije Bosne i Hercegovine od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o pokretanju Projekta Fe –Uprava sa funkcijama G2G, G2B i G2C
 13. ODLUKA o dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije javnim preduzećima – JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije javnim poduzećima – JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
 15. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za avgust 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za kolovoz 2011. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2010. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/11 /7.9.2011./
 17. ODLUKA o proglašenju geoloških istraživanja nafte i plina na području Federacije Bosne i Hercegovine od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju geoloških istraživanja nafte i plina na području Federacije Bosne i Hercegovine od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Plana pojačane kontrole „rada na crno“ na području Federacije BiH
 19. ODLUKA o proširenju supsidijarnog finansiranja, iz „Projekta poboljšanja pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima“ – EAF SME, na teritoriju i privredne subjekte iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/11 /12.9.2011./
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu “staro za novo” putničkih automobile za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava transfera “Podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine iz RS-a” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 23. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno društvo “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim poduzećima – poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za gospodarsko društvo “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o visini naknade za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno (bosanski jezik)   
  ODLUKA o visini naknade za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno (hrvatski jezik)   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/11 /14.9.2011./
 25. ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove
 27. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu “staro za novo” putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu “staro za novo” putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa 2. Ugovora o reprogramu obaveza popune protuvrijednosnog fonda po razmijenjenim notama sa Vladom Japana od 1996.do 2000. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na zaključivanje Aneksa 2. Ugovora o reprogramu obveza popune protuvrijednosnog fonda po razmijenjenim notama sa Vladom Japana od 1996.do 2000. godine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za dodjelu jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Posavskog kantona
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/11 /15.9.2011./
 30. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hecegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hecegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/11 /21.9.2011./
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS “Vitezit”  d.o.o. Vitez za razrješenje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru PS “Vitezit”  d.o.o. Vitez za razrješenje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru PS “Vitezit”  d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru PS “Vitezit”  d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer neprofitnim organizacijama temeljna udruženja /udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata/domovinskog” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 38. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje izvršnog direktora društva za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje izvršnog ravnatelja društva za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora društva za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog ravnatelja društva za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer za programe podrške razvoja Regije Srebrenica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer za programe potpore razvoja Regije Srebrenica” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 42. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer “Podrška implementaciji, održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer “Podrška implementaciji, održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za tri člana Nadzornog odbora IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora “Energoinvest” d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog zaimenovanje kandidata na upražnjene pozicije za četiri člana Nadzornog odbora “Energoinvest” d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora “Energopetrol” d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora “Energopetrol” d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju  i stepen uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju  i stupanj uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA V. broj 932/11
 49. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa na osnovu iračkog duga (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance na temelju iračkog duga (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću “Šipad Exsport-Import” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću “Šipad Exsport-Import” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću Unis – udružena metalna industrija d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću Unis – udružena metalna industrija d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo za razrješenje direktora društva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja”d.d. Sarajevo za razrješenje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo za imenovanje vršica dužnosti direktora društva (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo za imenovanje vršica dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje izvršnog direktora za ekonomske i pravne  poslove u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo    
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Ceste Federacije BiH  d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za ekonomske i pravne  poslove u JP Ceste Federacije BiH  d.o.o. Sarajevo
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Ceste Federacije BiH  d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehničke  poslove u JP Ceste Federacije BiH  d.o.o. Sarajevo
 7. ODLUKA o dodjeli koncesije za izgradnju HE Vranduk 19,63 MW, na rijeci Bosni i utvrđivanje koncesione naknade za tu koncesiju
 8. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava kapitalnih trensfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava kapitalnih trensfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/11 /28.9.2011./
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta švedskog Trust fonda namijenjenog za vodovod i kanalizaciju u Mostaru po Projektu “Zaštite kvalitata voda” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta švedskog Trust fonda namijenjenog za vodovod i kanalizaciju u Mostaru po Projektu “Zaštite kvalitate voda” (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o određivanju agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova ratnih potraživanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju agenta za pružanje usluga po osnovu emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine iz osnova ratnih tražbina (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za NP “Una” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Transfer za NP “Una” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Akcioni plan strategije okoliša”  utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Akcioni plan strategije okoliša”  utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Transfer za preventivna sredstava za akcidente” u okolišu utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Transfer za preventivna sredstava za akcidente” u okolišu utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima –konsolidacija Krivaja Zavidovići” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera “Subvencije javnim poduzećima –konsolidacija Krivaja Zavidovići” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razriješenje predsjednika uprave –direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti predsjednika uprave –direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 24. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima –konsolidacija Krivaja Zavidovići” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za Krivaju – Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim poduzećima –konsolidiranje Krivaja Zavidovići” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za Krivaju – Zavidovići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/11 /3.10.2011./
 25. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Stručnog vijeća Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Stručnog vijeća Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za septembar 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina  ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za rujan 2011. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 27. ODLUKA o korištenju kumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj 1540012000457839, pod nazivom FMF-FMF-Civil. zaš. progr. demini. Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik) 
  ODLUKA o korištenju kumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na računu broj 1540012000457839, pod nazivom FMF-FMF-Civil. zaš. progr. demini. Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa tekućeg transfera „Transfer za sufinasiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa tekućeg transfera „Transfer za sufinasiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata / Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)        
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju Počitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)       
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju Počitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije„ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije„ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije„ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije„ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/11 /5.10.2011./
 33. ODLUKA o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/11 /12.10.2011./
 34. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa  (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta  (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o konačnom obračunu sufinansiranja obavljanja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2010. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o konačnom obračunu sufinanciranja obavljanja usluga u željezničkom putničkom i kombiniranom prometu za 2010. godinu (hrvatski jezik)   
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju konačne situacije izvršenih radova na finansiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2010. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utvrđivanju konačne situacije izvršenih radova na financiranju održavanja željezničke infrastrukture za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju na korištenje telekomunikacijske opreme Društvu za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom “PRETIS” d.d. Vogošća (bosanski jezik)       
  ODLUKA o davanju na korištenje telekomunikacijske opreme Društvu za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom “PRETIS” d.d. Vogošća (hrvatski jezik)  
 43. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/11 /17.10.2011./
 45. ODLUKA o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 68/11 /19.10.2011./
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2010. godinu (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/11 /24.10.2011./
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija ceste Domaljevac – Brvnik – Grebnice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 49. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja ceste: Orašje – Ugljara – Kostrč – Matići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Modernizacija puta Njuhe – Zebina Šuma – Obadi 1=5280 m i puta Njuhe (Ječmište) – Ljubuša 1=2190 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 1. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija ceste Garež – Delijaš, Općina Trnovo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 2. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Međugorje, dionica raskršće  R425-Osnovna škola; Lokalna cesta Čitluk – Sutivan iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija Lokalnih cesta u Općini Stolac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 4. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija ceste Lokve – Počitelj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 5. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih puteva u Opštini Bosansko Grahovo i to: lok. put MZ Pečenci i lok.put MZ Crni Lug iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 6. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta put Rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva Pilana – Novo Selo i Glamoč – Malkočevci iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 7. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lok. cesta i to: Mokronoge-Oplećani 1=6525 m i Lipa – Kongora – Crvenice – Mesihovina 1=13500 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 8. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja ceste Livno – Prolog – Vagan – Sinj iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 9. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta Vinac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 10. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izrada asfaltnog sloja na lokalnom putu u Pavicama, MZ Odžak iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 11. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izrada asfaltnog sloja na lokalnom putu Jasika – Garačići, MZ Vesela iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 12. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izrada asfaltnog sloja na lokalnom putu Mlive – Ivkovići, MZ Bristovi iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 13. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Solun – Martinovići i regionalni put Olovo – Zavidovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 14. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Staro Kraševo, Tešanjka iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 15. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Kapiči – Čizmići (MZ Čoralići) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 16. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Podgredina – Krehići – Tromeđa (MZ Stijena) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 17. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta T. Lukavac – Bistarac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 18. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Stjepan Polje – Malešići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 19. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta u MZ Kraljevići i MZ Sapna iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 20. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izgradnja pješačkih staza u Kladnju iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 21. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Duje – Hodžići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 22. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Tehničko opremanje Tuzlanskog aerodroma iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 23. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta u MZ Brdo i MZ Ratkovići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 24. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva i cesta u Općini Vogošća iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 25. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Lokalna cesta Prača – Čemerničko Vrelo i Hrenovica – Ćetaništa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 26. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lokalnih puteva u MZ Jabuka iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 27. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Borota – Novi Grad iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 28. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnih puteva u Općini Srebrenik iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 29. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lokalnog puta Vražići centar – Velino selo iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 30. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija reg. puta Previle – Šibošnica R 456, dionica Lisovići – Jasenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 31. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lok. puta Mjesna zajednica Požarike – Gradačac u dužini od 1000 m iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 32. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija i  Sanacija kolovoza reg. puta R465a Kerep – Zelinja iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 33. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija i  Sanacija kolovoza reg. puta R469 Kalesija (Medjaš) – Živinice iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 34. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija ulica u naselju Bililo i Odvode iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 35. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija lok. puta Kaćuni – Hadrovice 1=1,5 km iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 36. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Izrada projektne dokumentacije reg. puta Visoko – Buci (Kralupi – Goduša) – Rakovica – raskršće Mostarska petlja iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 37. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Biljani – Čehići, Ključ iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 38. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Emirići, Put Kozarice – Tromeđa u MZ Mahmić Selo, Bosanska Krupa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 39. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Murići u MZ Liskovac, općina Cazin iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 40. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Harbaši u MZ Mutnik, općina Cazin iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 41. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Čajići – Gorica u MZ Liskovac iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 42. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Purići, ul. Hasana Musića iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 43. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Elkasova rijeka – Trostruki Klanci – Lipa iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 44. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Ul. Stari Grad, Ključ iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 45. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Pudin Han – Velagići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 46. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Džananovići – Softići – Šarići u MZ Šturlić, Cazin iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 47. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Put Grošića Most – Grabovac u MZ Vrnograč iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 48. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija kolovoza reg. puta R460 Srnice – Gračanica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu
 49. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lok. cesta Glama-Malkočevići iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 50. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lok. cesta u Općini Posušje iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 1. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija lok. cesta u Općini Ljubuški iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 2. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Rekonstrukcija Lokalnih cesta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 3. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Tehničko opremanje Aerodroma Mostar iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 4. ODLUKA o prijenosu okončanog projekta Sanacija ceste do repetitora „PISVIR“ iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009. i dijela sredstava za 2010. godinu
 5. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju magistralne ceste Neum – Stolac (bosanski jezik)  
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju magistralne ceste Neum – Stolac (hrvatski jezik)   
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za projektovanje i izgradnju u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju direktora u JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo o dopunama Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
 11. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik) 
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik) 
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu  Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu  Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu  Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu  Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove  (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/11 /26.10.2011./
 15. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu „staro za novo“ putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu „staro za novo“ putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prihvatanju i davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V.- Preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registrovanim sjedištem na adresi Carel Van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija, s druge strane (bosanski jezik)  
  ODLUKA o prihvatanju i davanju suglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V.- poduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registriranim sjedištem na adresi Carel Van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija, s druge strane (hrvatski jezik) 
 17. ODLUKA o izmirenju pravosnažnih sudskih presuda po osnovu ratnih potraživanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmirenju pravomoćnih sudskih presuda po osnovu ratnih tražbina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/11 /27.10.2011./
 18. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za oktobar 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za listopad 2011. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o osnivanju Fondacije za sport (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju Fondacije za sport (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer drugim nivoima vlasti –Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer drugim razinama vlasti –Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i finansiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Želejznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i financiranju poslova željezničke infrastrukture između JP Želejznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija  (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombiniranog saobraćaja (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o rotaciji direktora kazneo-popravnih zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Zenici, Mostaru, Sarajevu i Bihaću
 24. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje J.P. Željeznica Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2012. godini
 25. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za stručnu ocjenu projekata mehanizama čistog razvoja (CDM) Kjoto protokola okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime – UNFCCC (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterijuma za stručnu ocjenu projekata mehanizama čistog razvoja (CDM) Kjoto protokola okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime – UNFCCC (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/11 /31.10.2011./
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti za prenamjenu finansijskih sredstava u „Projektu pripremljenosti za ptičju gripu“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prenamjenu financijskih sredstava u „Projektu pripremljenosti za ptičju gripu“ (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/11 /2.11.2011./
 29. ODLUKA o povratu sredstava koja su na osnovu Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići položena u sudski depozit Općinskog suda u Zavidovićima
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/11 /4.11.2011./
 30. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 31. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BiH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od „Bosna agent“ d.o.o. Sarajevo
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru DD „Sarajevoputevi“ Sarajevo za razrješenje generalnog direktora u DD „Sarajevoputevi“ Sarajevo
 35. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za preventivna sredstva za akcidente u okolišu“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za preventivna sredstva za akcidente u okolišu“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog vozila JP Nacionalni park „UNA“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje putničkog vozila JP Nacionalni park „UNA“ (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti generalnog direktora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti generalnog ravnatelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za distribuciju električne energije JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za finansijsko-računovodstvene poslove JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za financijsko-računovodstvene poslove JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za opskrbu električnom energijom JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za razvoj JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za razvoj JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opće poslove JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za pravne, kadrovske i opće poslove JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju električne energije JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju električne energije JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Transfer drugim nivoima vlasti – KANTONI (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima raspodjele sredstava utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Transfer drugim nivoima vlasti – KANTONI (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/11 /9.11.2011./
 45. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB„ d.d Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB„ d.d Mostar (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa
 50. ODLUKA o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

«Službene novine Federacije BiH», broj 76/11 /11.11.2011./

 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora u d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta -  Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa -  Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku promotivnih usluga tokom aktivnosti Rukometnog kluba „Bosna“ Sarajevo
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za finansijsko-računovodstvene poslove
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju električne energije
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opće poslove
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju električne energije 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/11 /16.11.2011./
 10. ODLUKA o odobravanju akontativnog rasporeda sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ za IV. kvartal 2011. godine
 11. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bez naknade poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića Čikma broj 10, Savezu udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine
 12. ODLUKA o uspostavi Elektronskog registra upravnih postupaka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
 13. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje vršioca dužnosti ravnatelja (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Pretis“ d.d. Vogošća za imenovanje generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru „Pretis“ d.d. Vogošća za imenovanje generalnog ravnatelja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/11 /23.11.2011./
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku privremenog Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o.  Sarajevo o stavljanju van snage Odluke o prekidu aktivnosti u postupcima zaključenja ugovora JP Ceste Federacije BiH d.o.o.  Sarajevo
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (hrvatski jezik) 
 20. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja na motornim vozilima sa Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja na motornim vozilima sa Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bez naknade poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 13, Udruženju invalidnih i hendikepiranih osoba u Bosni i Hercegovini
 23. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Potpora implementaciji, održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica  (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava kapitalni transfer „Potpora implementaciji, održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica  (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecom DD Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora u Izvršnoj direkciji za investicije u BH Telecom DD Sarajevo
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru BH Telecom DD Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije u BH Telecom DD Sarajevo
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „Joseph & Kolbe“ Francuska za osnivanje predstavništva u Federacije Bosne i Hercegovine
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste  Federacije BiH d.o.o.  Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora u JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 28. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za III. i IV. kvartal 2011. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine za III. i IV. kvartal 2011. godine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za potpisivanje Generalnog sporazuma o zaključenju Ugovora o sudskoj nagodbi između „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, sa jedne strane i  „Hidrogradnja“ a.d. Pale i Investiciono razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa druge
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora – predsjednika Uprave Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora – predsjednika Uprave Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/11 /30.11.2011./
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje da zaključi Ugovor sa Hotel “Ero” d.o.o. Mostar, a sukladno Protokolu o postignutom dogovoru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Hotela “Ero” d.o.o. Mostar, vezano za regulisanje međusobnih odnosa u vezi s Ugovorom o zakupu poslovnog prostora – Istočno krilo Hotela “Ero” Mostar
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta “Plava voda” u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta “Plava voda” u Travniku za javnu opskrbu vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Nacrt Aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti Stranoj nevladinoj organizaciji “GESU” CONFIDO IN TE O.N.L.U.S. Italija za osnivanje Predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Stranoj nevladinoj organizaciji “GESU” CONFIDO IN TE O.N.L.U.S. Italija za osnivanje Predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava “Tekući transfer za stambeno zbrinjavanje pripadnika Armije BiH i HVO Brčko Distrikta BiH”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava “Tekući transfer za stambeno zbrinjavanje pripadnika Armije BiH i HVO Brčko Distrikta BiH”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Ceste Federacije BiH za razrješenje izvršnog direktora za tehničke poslove zbog isteka mandata
 39. ODLUKA o prestanku važenja odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o razrješenju i postavljenju direktora i zamjenika direktora Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o razrješenju i postavljenju direktora i zamjenika direktora Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o prenosu vrijednosti ulaganja u toku izgradnje autoceste na Koridoru Vc (poddionice: Jošanica-Podlugovi, Podlugovi-Visoko, Visoko-Dobrinje i Dobrinje-Kakanj) iz vanbilansne evidencije Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar u knjigovodstvenu evidenciju nadležnih upravitelja javnih cesta (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu vrijednosti ulaganja u tijeku izgradnje autoceste na Koridoru Vc (poddionice: Jošanica-Podlugovi, Podlugovi-Visoko, Visoko-Dobrinje i Dobrinje-Kakanj) iz vanbilancne evidencije Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar u knjigovodstvenu evidenciju nadležnih upravitelja javnih cesta (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog prometa (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora “KTK Visoko” d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora “KTK Visoko” d.d. Visoko (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/11 /2.12.2011./
 43. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine za dizel gorivo za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje Kulturnog društva “Prosvjeta”
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje kulturnog društva “Benevolencija”
 46. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje kulturnog društva “Napredak”
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za finansiranje kulturnog društva “Preporod”
 48. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – za objekat Riva Trpanj” utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim poduzećima – za objekat Riva Trpanj” utvrđen Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za razvoj  (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora Sektora za razvoj i informacioni sistem u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora Sektora za ekonomsko-finansijske poslove u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora Sektora za poštanski promet u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora u JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
 5. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2010. godinu (bosanski jezik)   
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za jednog člana Nadzornog odbora Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za pet članova Nadzornog odbora “BH Gas” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju za pet članova Nadzornog odbora “BH Gas” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru “Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo-Vogošća za imenovanje izvršnog direktora proizvodnje (bosanski jezik)               
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru “Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo-Vogošća za imenovanje izvršnog ravnatelja proizvodnje (hrvatski jezik)  
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru “Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo-Vogošća za imenovanje izvršnog direktora komercijalno tehničkih poslova (bosanski jezik)                      
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru “Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo-Vogošća za imenovanje izvršnog ravnatelja komercijalno tehničkih poslova (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih izdataka u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik) 
  ODLUKA o obustavljanju izvršavanja pojedinih izdataka u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)                                              
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/11 /7.12.2011./
 12. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel-gorivo za 2012. godinu
 13. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Konsolodacija Krivaja Zavidovići“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava Tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima – Konsolodacija Krivaja Zavidovići“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu budžetskim korisnicima sa Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu budžetskim korisnicima sa Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/11 /9.12.2011./
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o osiguravanju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti kršenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osiguravanju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti kršenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar o dodjeli donacija u 2011. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar o dodjeli donacija u 2011. godini (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju realokacije sredstava predviđenih za sufinansiranje Projekta “Jačanje zdravstvenog sektora” (HSEP)
 21. ODLUKA o kriterijima za imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za imenovanje zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja
 23. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije” Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/11 /14.12.2011./
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o prihvatanju izvještaja o realizaciji projekta Izgradnja i sanacija puteva u Općini Srebrenica i Općini Rogatica
 27. ODLUKA o prihvatanju izvještaja o realizaciji projekta Sanacija puta u selu Kaoštice na relaciji most Kaoštice – Harem u općini Višegrad
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/11 /16.12.2011./
 28. ODLUKA o poništenju i prestanku važenja odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o razrješenju i postavljenju direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju i prestanku važenja odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o razrješenju i postavljenju direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj OdRaz“ utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za dodjelu sredstava općini Vukosavlje
 31. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje izvršnog direktora tehničkog sektora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje izvršnog ravnatelja tehničkog sektora društva (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje izvršnog direktora zajednički službi društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za imenovanje izvršnog ravnatelja zajednički službi društva (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za dodjelu sredstava korisnicima iz „Interventnih sredstava rezerve“
 41. ODLUKA o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za novembar 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o sufinanciranju najnižih mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos u isplati za studeni 2011. godine manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/11 /21.12.2011./
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja JP Autocesta Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2011. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja JP Autocesta Federacije BiH d.o.o. Mostar za 2011. godinu (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar o dopunama Statuta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
 44. ODLUKA V. broj 1371/11 (bosanski jezik)
  ODLUKA V. broj 1371/11 (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/11 /23.12.2011./
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Šume „Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar za razrješenje direktora društva
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Šume „Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar za imenovanje v.d. direktora društva
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „Save the Children Internacional“ Velika Britanija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „Save the Children Internacional“ Velika Britanija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog direktora proizvodno tehničkog sektora društva (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog ravnatelja proizvodno tehničkog sektora društva (hrvatski jezik)  
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog direktora sektora osiguranja kvaliteta društva (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog ravnatelja sektora osiguranja kvaliteta društva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog direktora sektora marketinga, finansija, pravnih, kadrovskih i opštih poslova društva (bosanski jezik)    
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje izvršnog ravnatelja sektora marketinga, financija, pravnih, kadrovskih i općih poslova društva (hrvatski jezik)  
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu „Pretis“ d.d. Vogošća za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)   
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu „Pretis“ d.d. Vogošća za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za uskraćivanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za uskraćivanje prethodne suglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti za upis prava raspolaganja na nekretninama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za upis prava raspolaganja na nekretninama (hrvatski jezik)  
 9. ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju procedure raspisivanja Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanje na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na tekst Odluke o dopunama Pravila o postupku dodjele koncesija (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Zamjenskog sporazuma o zaduživanju između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za „Zamjenu duga III“  (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Zamjenskog sporazuma o zaduživanju između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, kao i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za „Zamjenu duga III“  (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)    
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/11 /28.12.2011./
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu budžetskim korisnicima sa Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu proračunskim korisnicima sa Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/11 /29.12.2011./
 19. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru d.d. „Šipad export-import“ Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora u d.d. „Šipad export-import“ Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru d.d. „Šipad export-import“ Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora u d.d. „Šipad export-import“ Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave JP BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku usluga putem sponzorskog aranžmana od „Bosna agent“ d.o.o. Sarajevo
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
 25. ODLUKA o raspodjeli  dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli  dijela sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima – podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste - 
  Ambrosia Artemisiifolia L. (Ambrozija) (bosanski jezik)

  ODLUKA o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste - 
  Ambrosia Artemisiifolia L. (Ambrozija) (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. g. za Federaciju Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa,  V. broj 1324/2011 od 01.12.2011. godine
 29. ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01.-31.12.2010. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01.-31.12.2010. godine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike sa Federalnog ministarstva finansija / Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike sa Federalnog ministarstva financija / Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)