Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2006. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2006. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 2/06 (18.1.2006.)

 1. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje stvarnog iznosa duga za isporučeni ruski gas
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 3/06 /25.01.2006./
 2. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu diobenog bilansa između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i Federalne uprave policije
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 4/06 /01.02.2006./
 3. RJEŠENJE o imenovanju komisija za provođenje internog oglasa za prijem državnih službenika u radni odnos
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 5/06 /08.02.2006./
 4. RJEŠENJE o razrješenju člana privremenog Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 6/06 /15.02.2006./
 5. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradu analize o vanjskotrgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine sa svijetom
 6. RJEŠENJE o imenovanju članova radnih grupa ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pregovaranje o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije
 7. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Upravnom odboru Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine
 8. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
 9. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 10. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
 11. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
 12. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 13. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 11/06 /15.03.2006./
 14. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 15/06 /29.03.2006./
 15. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za politiku softvera
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 16/06 /05.04.2006./
 16. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu diobenog bilansa između Federalnog ministarstva trgovine i turizma te Federalnog ministarstva trgovine i Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 17. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu diobenog bilansa između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša te Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 18. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
 19. RJEŠENJE broj 03-34-363/06
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 17/06 /12.04.2006./
 20. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje člana uprave Direkcije cesta Federacije BiH
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 18/06 /17.04.2006./
 21. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
 22. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 20/06 /26.04.2006./
 23. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika
 24. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za primjenu, provođenje i tumačenje Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH
 25. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor Upravnog odbora Federalne novinske agencije
 26. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje internog oglasa za unapređenje državnog službenika na radno mjesto Šef odsjeka u Sektoru za pravne i opće poslove Stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 27. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje javnog olgasa za prijem namještenika u radni odnos
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 21/06 /04.05.2006./
 28. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za geologiju
 29. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 30. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 22/06 /08.05.2006./ ž
 31. RJEŠENJE o imenovanju dijela stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
 32. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika člana stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
 33. RJEŠENJE o razrješenju člana stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
 34. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika člana stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
 35. RJEŠENJE o imenovanju člana stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
 36. RJEŠENJE o razrješenju člana i predsjednika Komisije za provođenje tendera dokapitalizacije «Energopetrola» d.d. Sarajevo
 37. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Komisije za provođenje tendera dokapitalizacije «Energopetrola» d.d. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 27/06 /31.05.2006./
 38. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 39. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 40. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar
 41. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar
 42. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora federalnog zavoda za agropedologiju
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 28/06 /07.06.2006./
 43. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata ispred Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju
 44. RJEŠENJE o postavljenju sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 29/06 /14.06.2006./
 45. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 33/06 /28.06.2006./
 46. RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 47. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 48. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 49. RJEŠENJE o razrješenju sa dužnosti likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidiranja Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
 50. RJEŠENJE o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 35/06 /05.07.2006./
 51. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 52. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 53. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
 54. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
 55. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 56. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
 57. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine
 58. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine
 59. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 60. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
 61. RJEŠENJE o imenovanju sekretara Ureda za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
 62. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje
 63. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje
 64. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 37/06 /12.07.2006./
 65. RJEŠENJE o osnivanju Komisije za izradu podzakonskih akata Federalne uprave za inspekcijske poslove
 66. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 67. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
 68. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 39/06 /26.07.2006./
 69. RJEŠENJE o privremenom imenovanju kandidata u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju kandidata u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 70. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo - Fondacije za nakladništvo Sarajevo
 71. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo - Fondacije za nakladništvo Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/06 (02.08.2006.)
 72. RJEŠENJE o dopuni Rješenja
 73. RJEŠENJE o imenovanju Ekspertne grupe koja će obaviti pripremne radnje za
  zaključivanje ugovora o strateškom partnerstvu sa kompanijom Microsoft

  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/06 (09.08.2006.)
 74. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Nadzornog odbora
  Investicijske banke d.d. Sarajevo
 75. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog
  agromediteranskog zavoda Mostar
 76. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda
  za poljoprivredu Sarajevo
 77. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i
  invalidsko osiguranje

  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/06 (16.8.2006.)
 78. RJEŠENJE o imenovanju direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine
 79. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Zavoda za kontrolu lijekova
  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Zavoda za kontrolu lijekova
  Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik
  )
 80. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za kontrolu lijekova
  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za kontrolu lijekova
  Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 47/06 /23.8.2006./
 81. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda
  srpskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u
  Federaciji Bosne i Hercegovine

  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 49/06 (30.8.2006.)
 82. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja u
  Federaciji Bosne i Hercegovine
 83. RJEŠENJE o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu Privrednog
  društva Energopetrol d.d. Sarajevo

  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 51/06 /06.09.2006./
 84. RJEŠENJE V broj 487/06
  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 53/06 /13.09.2006./
 85. RJEŠENJE o imenovanju članova ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Fonda za revitalizaciju sektora preduzeća u Bosni i Hercegovini (ESRF)
  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 55/06 /20.09.2006./
 86. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Državne Regulatorne agencije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 58/06 /27.09.2006./
 87. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za provođenje aktivnosti na pripremi prijedloga ugovora zamjene duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Džamahiriji za udio u državnom kapitalu «Bosnalijek» d.d. Sarajevo
 88. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za geologiju
  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 62/06 /18.10.2006./
 89. RJEŠENJE broj 03-34-1397/06
  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 63/06 /25.10.2006./
 90. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (projekti 2 KR i projekti Non Project Grant - Aid)
  «Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 65/06 /01.11.2006./
 91. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 92. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke
 93. RJEŠENJE broj 03-02-550-3/06
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “,broj 66/06 /06.11.2006./
 94. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Ekspertno-konzultativnog tima za ispitivanje i monitoring prisustva radijacijskog zračenja i štetnog otpada na području Federacije Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “, broj 67/06 /08.11.2006./
 95. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor direktora , članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 69/06 /15.11.2006./
 96. RJEŠENJE broj 660/06
 97. RJEŠENJE broj 663/06
 98. RJEŠENJE broj 666/06
 99. RJEŠENJE o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda (hrvatski jezik)
 100. RJEŠENJE o imenovanju članova Savjetodavnog vijeća za okoliš
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 71 /06 /22.11.2006./
 101. RJEŠENJE o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 77/06 /11.12.2006./
 102. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za verificiranje ratnih tražbina
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 78/06 /13.12.2006./
 103. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine
 104. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe
 105. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Državne regulatorne agencije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegivine
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 79/06 /18.12.2006./
 106. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 80/06 /20.12.2006./
 107. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
 108. RJEŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
 109. RJEŠENJE broj V 799/06
  “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 82/06 /29.12.2006./
 110. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2006. godini