Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2013. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2013. GODINI«Službene novine Federacije BiH», broj 2/13 /9.1.2013./

  1. RJEŠENJE broj 03/05-31-1133/2012
  2. RJEŠENJE broj 03/05-31-1133-1/2012
  3. RJEŠENJE broj 03/05-31-1133-2/2012
  4. RJEŠENJE broj 03/05-31-1141/2012
  5. RJEŠENJE broj 03/05-31-1146/2012
  6. RJEŠENJE broj 03/05-31-1152/2012
  7. RJEŠENJE broj 03/05-31-1211/2012
  8. RJEŠENJE broj 03/05-31-1211-1/2012
  9. RJEŠENJE broj 03/05-31-1219/2012
  10. RJEŠENJE broj 03/05-31-1219-1/2012
   «Službene novine Federacije BiH», broj 5/13 /18.1.2013./
  11. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
  12. RJEŠENJE o imenovanju privremenog koordinatora za Evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  13. RJEŠENJE o dopuni Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar
  14. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
  15. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  16. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
  17. RJEŠENJE o imenovanju članova Delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine 
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/13 /30.1.2013./
  18. RJEŠENJE broj 03/05-31-1140/2012
  19. RJEŠENJE broj 03/05-31-1291/2012
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/13 /6.2.2013./
  20. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine
  21. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Jadranskog mora” Mostar (hrvatski jezik)
  22. RJEŠENJE V. broj 79/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 11/13 /8.2.2013./
  23. RJEŠENJE V. broj 1482/2012
   «Službene novine Federacije BiH», broj 12/13 /13.2.2013./
  24. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 17/13 /4.3.2013./
  25. RJEŠENJE broj 03/05-31-70/2013
  26. RJEŠENJE broj 03/05-31-104/2013
  27. RJEŠENJE broj 03/05-31-105/2013
  28. RJEŠENJE broj 03/05-31-118/2013
  29. RJEŠENJE broj 03/05-31-119/2013
  30. RJEŠENJE broj 03/05-31-120/2013
  31. RJEŠENJE broj 03/05-31-121/2013
  32. RJEŠENJE broj 03/05-31-1140-1/2012
  33. RJEŠENJE broj 03/05-31-1140-2/2012
   «Službene novine Federacije BiH», broj 19/13 /8.3.2013./
  34. RJEŠENJE o davanju ovlaštenja federalnom ministru pravde da zastupa Vladu Federacije u postupku izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o davanju ovlašćenja federalnom ministru pravde da zastupa Vladu Federacije u postupku izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/13 /13.3.2013./
  35. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine (hrvatski jezik)
   “Službene novine Federacije BiH”, broj 41/13/29.5.2013./
  36. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanjepredsjednika i članova Nadzornog odbora Unionbanke d.d. Sarajevo  (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Unionbanke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  37. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjegFederalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  45/13/12.6.2013./
  38. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine  (hrvatski jezik)
  39. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Muzeja književnosti i pozorišne
   umjetnosti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  40. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine (hrvatski jezik)
  41. RJEŠENJE o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE  o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  42. RJEŠENJE  o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o
   Upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
  43. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  44. RJEŠENJE broj 03/05-31-210/2013 219
  45. RJEŠENJE broj 03/05-31-335/2013 219
  46. RJEŠENJE broj 03/05-31-335-1/2013 219
  47. RJEŠENJE broj 03/05-31-335-2/2013 220
  48. RJEŠENJE broj 03/05-31-335-3/2013 220
  49. RJEŠENJE broj 03/05-31-335-4/2013 220
  50. RJEŠENJE broj 03/05-31-364/2013 221
  51. RJEŠENJE broj 03/05-31-368/2013 221
  52. RJEŠENJE broj 03/05-31-421/2013 221
  53. RJEŠENJE broj 03/05-31-442/2013 222
  54. RJEŠENJE broj 03/05-02-1301-1/2010 222
   “Službene novine Federacije BiH”, broj 49/13/26.6.2013./
  55. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa  (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 52/13 /5.7.2013./
  56. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga odluke za osiguranje finansijske održivosti obuke za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu prijedloga odluke za osiguranje financijske održivosti obuke za uposlenike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  57. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači
  58. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
  59. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
  60. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
  61. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
  62. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
  63. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
  64. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
  65. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
  66. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici
  67. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici
  68. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
  69. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu
  70. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
  71. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
  72. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli
  73. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
  74. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
  75. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači
  76. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Busovači
  77. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici
   «Službene novine Federacije BiH», broj 55/13 /17.7.2013./
  78. RJEŠENJE broj 03/05-31-543/2013
  79. RJEŠENJE broj 03/05-31-566/2013
  80. RJEŠENJE broj 03/05-31-567/2013
  81. RJEŠENJE broj 03/05-31-567-1/2013
  82. RJEŠENJE broj 03/05-31-567-2/2013
  83. RJEŠENJE broj 03/05-31-567-3/2013
  84. RJEŠENJE broj 03/05-31-567-4/2013
  85. RJEŠENJE broj 03/05-31-567-5/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 58/13 /26.7.2013./
  86. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine
   “Službene novine Federacije BiH”, broj 60/13/2.8.2013./
  87. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za izradu prednacrta Zakona o izdvajanju  i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata
  88. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe
  89. RJEŠENJE  o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanje direktora Federalnog Hidrometeorološkog zavoda ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog Hidrometeorološkog zavoda ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 68/13 /4.9.2013./
  90. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za izradu prijedloga rješenja za uspostavu Agencije za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  91. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu prijedloga podzakonskih akata o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga podzakonskih akata o temeljima organiziranja i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  92. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 70/13 /11.9.2013./
  93. RJEŠENJE o imenovanju Komisije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva (hrvatski jezik)
  94. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca
   odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
  95. RJEŠENJE o formiranju Komisije koja bi razmotrila osnovanost prigovora 14 bivših zaposlenika Javnog preduzeća Vazduhoplovni zavod "Orao" d.o.o. Rajlovac-Sarajevo o uvezivanju penzijskog staža osiguranja (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Povjerenstva koje bi razmotrilo utemeljenost prigovora 14 bivših uposlenika Javnog poduzeća Vazduhoplovni zavod "Orao" d.o.o. Rajlovac-Sarajevo o uvezivanju mirovinskog staža osiguranja (hrvatski jezik)
  96. RJEŠENJE broj 03/05-31-602/2013
  97. RJEŠENJE broj 03/05-31-602-1/2013
  98. RJEŠENJE broj 03/05-31-604/2013
  99. RJEŠENJE broj 03/05-31-604-1/2013
  100. RJEŠENJE broj 03/05-31-604-2/2013
  101. RJEŠENJE broj 03/05-31-604-3/2013
  102. RJEŠENJE broj 03/05-31-604-4/2013
  103. RJEŠENJE broj 03/05-31-604-5/2013
  104. RJEŠENJE broj 03/05-31-625/2013
  105. RJEŠENJE broj 03/05-31-625-1/2013
  106. RJEŠENJE broj 03/05-31-625-2/2013
  107. RJEŠENJE broj 03/05-31-642/2013
  108. RJEŠENJE broj 03/05-31-644/2013
  109. RJEŠENJE broj 03/05-31-644-1/2013
  110. RJEŠENJE broj 03/05-31-671/2013
  111. RJEŠENJE broj 03/05-31-671-1/2013
  112. RJEŠENJE broj 03/05-31-671-2/2013
  113. RJEŠENJE broj 03/05-31-671-3/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 73/13 /20.9.2013./
  114. RJEŠENJE broj 03/05-31-556-1/2013
  115. RJEŠENJE broj 03/05-31-753/2013
  116. RJEŠENJE broj 03/05-31-754/2013
  117. RJEŠENJE broj 03/05-31-754-1/2013
  118. RJEŠENJE broj 03/05-31-754-2/2013
  119. RJEŠENJE broj 03/05-31-754-3/2013
  120. RJEŠENJE broj 03/05-31-754-4/2013
  121. RJEŠENJE broj 03/05-31-754-5/2013
  122. RJEŠENJE broj 03/05-31-754-6/2013
  123. RJEŠENJE broj 03/05-31-754-7/2013
  124. RJEŠENJE broj 03/05-31-769/2013
  125. RJEŠENJE broj 03/05-31-775/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 74/13 /25.9.2013./
  126. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski
   jezik)

   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 79/13 /11.10.2013./
  127. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje liste zaposlenika koji su bili na listi privrednog društva “Aluminij” d.d. Mostar 31.12.1991. godine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje liste zaposlenika koji su bili na listi gospodarskog društva “Aluminij” d.d. Mostar 31.12.1991. godine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 80/13 /16.10.2013./
  128. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
   (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
  129. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga rang - liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga rang - liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
  130. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Radne grupe (hrvatski jezik)
  131. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 85/13 /30.10.2013./
  132. RJEŠENJE broj 03/05-31-555/2013
  133. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-1/2013
  134. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-2/2013
  135. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-3/2013
  136. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-4/2013
  137. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-5/2013
  138. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-6/2013
  139. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-7/2013
  140. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-8/2013
  141. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-9/2013
  142. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-10/2013
  143. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-11/2013
  144. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-12/2013
  145. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-13/2013
  146. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-14/2013
  147. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-15/2013
  148. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-16/2013
  149. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-17/2013
  150. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-18/2013
  151. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-19/2013
  152. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-20/2013
  153. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-21/2013
  154. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-22/2013
  155. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-23/2013
  156. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-24/2013
  157. RJEŠENJE broj 03/05-31-555-25/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 86/13 /1.11.2013./
  158. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Akcionog plana za realizaciju Projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu izmjena i dopuna Akcijskog plana za realiziranje projekta "Razvitak industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
  159. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za javni nadzor (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Odbora za javni nadzor (hrvatski jezik)
  160. RJEŠENJE broj 03/05-31-230/2013
  161. RJEŠENJE broj 03/05-31-230-1/2013
  162. RJEŠENJE broj 03/05-31-230-2/2013
  163. RJEŠENJE broj 03/05-31-807/2013
  164. RJEŠENJE broj 03/05-31-823/2013
  165. RJEŠENJE broj 03/05-31-823-1/2013
  166. RJEŠENJE broj 03/05-31-847/2013
  167. RJEŠENJE broj 03/05-31-847-1/2013
  168. RJEŠENJE broj 03/05-31-847-2/2013
  169. RJEŠENJE broj 03/05-31-847-3/2013
  170. RJEŠENJE broj 03/05-31-864/2013
  171. RJEŠENJE broj 03/05-31-886/2013
  172. RJEŠENJE 03/05-31-886-1/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 88/13 /8.11.2013./
  173. RJEŠENJE broj 03/05-31-556-2/2013
  174. RJEŠENJE broj 03/05-31-968/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 89/13
    /13.11.2013./
  175. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu (bosanski
   jezik)

   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Povjerenstvo SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu (hrvatski
   jezik)
  176. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2013. godini
   «Službene novine Federacije BiH», broj 91/13 /20.11.2013./
  177. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 93/13 /22.11.2013./
  178. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog hidrometeorološkog zavoda
  179. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
  180. RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 94/13 /27.11.2013./
  181. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za izradu Prijedloga mogućeg modela ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja vjerskim službenicima
  182. RJEŠENJE broj 03/05-31-1004/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 95/13 /29.11.2013./
  183. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga mjera za izvršenje Odluke Doma za ljudska prava br. CH/02/9628 od 09.05.2003. godine
  184. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Radne skupine (hrvatski jezik)
  185. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog tima iz Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje strukture i raspodjele duga za isporučeni prirodni gas Bosni i Hercegovini u periodu 1991.-1995. godina (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog tima iz Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje strukture i raspodjele duga za isporučeni prirodni plin Bosni i Hercegovini u razdoblju 1991.-1995. godina (hrvatski jezik)
  186. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 97/13 /6.12.2013./
  187. RJEŠENJE o utvrđivanju liste kandidata za imenovanje članova Savjeta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i
   Hercegovine (hrvatski jezik)

   RJEŠENJE o utvrđivanju liste kandidata za imenovanje članova Savjeta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i
   Hercegovine (bosanski jezik)
  188. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  189. RJEŠENJE broj 03/05-31-555/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 99/13 /13.12.2013./
  190. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 /18.12.2013./
  191. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Radne skupine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 101/13 /20.12.2013./
  192. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o razrješenju direktora Federalne uprave civilne zaštite
  193. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  194. RJEŠENJE broj 03/05-31-1007/2013
  195. RJEŠENJE broj 03/05-31-1007-1/2013
  196. RJEŠENJE broj 03/05-31-1007-2/2013
  197. RJEŠENJE broj 03/05-31-1007-3/2013
  198. RJEŠENJE broj 03/05-31-1007-4/2013
  199. RJEŠENJE broj 03/05-31-1007-5/2013
  200. RJEŠENJE broj 03/05-31-1007-6/2013
  201. RJEŠENJE broj 03/05-31 -1097/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 102/13 /25.12.2013./
  202. RJEŠENJE broj 03/05-31-987/2013
  203. RJEŠENJE broj 03/05-31-987-1/2013
  204. RJEŠENJE broj 03/05-31-987-2/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 104/13 /30.12.2013./
  205. RJEŠENJE o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za imenovanje vršioca dužnosti direktora (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za imenovanje vršitelja dužnosti direktora (hrvatski jezik)