Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2017. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2017. GODINI

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/17 

   /11.1.2017./

 

 1. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/17 /18.1.2017./
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o prehrambenim navikama odrasle populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo u iznosu od 753.594,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo u iznosu od 753.594,00 KM (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Privrednom društvu TOLA COMPANY d.o.o. Zenica u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Gospodarskom društvu TOLA COMPANY d.o.o. Zenica u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar o izmjenama Statuta Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar o izmjenama Statuta Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju na korištenje bivše kasarne "Kamenica" Općini Jajce (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje bivše vojarne "Kamenica" Općini Jajce (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu ulica Odobašina broj 45, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu ulica Odobašina broj 45, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti za sponzorisanje HŠK "Zrinjski" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju suglasnosti za sponzoriranje HŠK "Zrinjski" (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju saglasnosti za sponzorisanje NK Široki Brijeg (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o davanju suglasnosti za sponzoriranje NK Široki Brijeg (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje VIII, IX i X izmjena i dopuna Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje VIII, IX i X izmjena i dopuna Statuta Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti Upravi privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Upravi gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tekućih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjenama Odluke o prenosu javnih ovlasti iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o prijenosu javnih ovlasti iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2016. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2016. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/17 /20.1.2017./
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o formiranju Povjerenstva za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/17 /25.1.2017./
 19. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju prodaje službenog putničkog vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje službenog putničkog vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i mreže instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi- NiSPAcee (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji između Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i mreže instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi- NiSPAcee (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/17 /1.2.2017./
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA V. broj 88/2017 (bosanski jezik)
  ODLUKA V. broj 88/2017 (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o poništenju javnog oglasa i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju javnog oglasa i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/17 /3.2.2017./
 28. ODLUKA o osnivanju radnih grupa za evropske integracije iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju radnih skupina za europske integracije iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitinim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer pojedincima - Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transfer pojedincima - Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Plana provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/17 /8.2.2017./
 40. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju nabavke službenog putničkog vozila za potrebe J.U. Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave službenog putničkog vozila za potrebe J.U. Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za isplatu naknada punomoćnicima koji su imali ovlaštenje za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za isplatu naknada punomoćnicima koji su imali ovlasti za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštinama gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na plaćanje zakupnine za vrijeme trajanja otkaznog roka, za period 01.01-28.02.2017. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na plaćanje zakupnine za vrijeme trajanja otkaznog roka, za razdoblje 01.01-28.02.2017. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 10/17 /10.2.2017./
 46. ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o izmjeni Rješenja o formiranju Povjerenstva za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o izmjeni Rješenja o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/17 /15.2.2017./
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika - doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika - doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju povrata sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa projekat "IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007-2014", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju povrata sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa projekat "IPA ADRIATIC CBC PROGRAM 2007-2014", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za odobravanje Rebalansa Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Energoinvest" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o prenosu vrijednosti ulaganja na izgrađenom Međunarodnom graničnom prelazu Bijača, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Bijača - Kravice sa Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu vrijednosti ulaganja na izgrađenom Međunarodnom graničnom prijelazu Bijača, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Bijača - Kravice sa Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Upravu za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Eelektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/17 /17.2.2017./
 59. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o nabavi Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za proračunsku 2017. godinu (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/17 /22.2.2017./
 61. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja bivše Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema Sarajevo osiguranju d.d. Sarajevo, Podružnica Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja bivše Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo-Federalne direkcije za civilnu avijaciju prema Sarajevo osiguranju d.d. Sarajevo, Podružnica Mostar (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)          
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima"- finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima"- financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih temeljem takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva" (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o verifikaciji Prečišćenog teksta Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o verifikaciji Pročišćenog teksta Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima- Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/17 /24.2.2017./
 76. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/17 /28.2.2017./
 80. ODLUKA o imenovanju povjerenika za provedbu postupka prestanka rada Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/17 /3.3.2017./
 81. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za Programe povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za Programe povratka u RS" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 82. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 85. ODLUKA o davanju saglasnosti na prenos prava služnosti, u svrhu izgradnje objekata HE Vranduk, za zemljišne čestice koje se vode kao javno dobro, na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijenos prava služnosti, u svrhu izgradnje objekata HE Vranduk, za zemljišne čestice koje se vode kao javno dobro, na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 86. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne "Faletići" Općini Stari Grad Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje vojarne "Faletići" Općini Stari Grad Sarajevo (hrvatski jezik)
 87. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za "Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o davanju na korištenje helikoptera Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje helikoptera Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 90. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 92. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 94. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 95. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije-Ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju nabavke 10 (deset) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave 10 (deset) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/17 /8.3.2017./
 7. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/17 /10.3.2017./
 13. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu Tekstilna industrija d.o.o. Mostar u iznosu od 450.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu Tekstilna industrija d.o.o. Mostar u iznosu od 450.000,00 KM (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sufinanciranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/17 /15.3.2017./
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zalogu novčanih sredstava i potraživanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o zalogu novčanih sredstava i potraživanja (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o namjenskom garantnom depozitu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o namjenskom garantnom depozitu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/17 /17.3.2017./
 28. ODLUKA o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova udruženju "Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova udruzi "Komora agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine" (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju prodaje jednog (1) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje jednog (1) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Arcelormittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/17 /22.3.2017./
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju potrebitog iznosa naknade za poticanje i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/17 /24.3.2017./
 36. ODLUKA o izdvajanju dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine - "Fabrika Duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo namijenjenih za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine - "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo namijenjenih za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izdvajanju dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine - "Bosnalijek" d.d. Sarajevo namjenjenih za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine - "Bosnalijek" d.d. Sarajevo namijenjenih za financiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izdvajanju sredstava za Federalni zavod za Penzijsko i invalidsko osiguranje iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala u Privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava za Federalni zavod za Mirovinsko i invalidsko osiguranje iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala u Gospodarskom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izdvajanju sredstava za Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala u Privrednom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava za Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala u Gospodarskom društvu "Fabrika duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/17 /29.3.2017./
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sufinansiranje Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine" - WATSAN FBiH za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sufinanciranje Projekta "Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine" - WATSAN FBiH za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "Sarajevoosiguranje" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u gospodarskom društvu "Sarajevo- osiguranje" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za prodaju reznica loznih podloga (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za prodaju reznica loznih podloga (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Akcionog plana (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u 2017. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, u 2017. godini (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) putnička automobila Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) putnička automobila Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o utvrđivanju radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i Federalnoj upravi policije na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostma i procenat uvećanja osnovne plaće (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostma i postotak uvećanja osnovne plaće (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/17 /31.3.2017./
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvenicije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na XI. Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/17 /5.4.2017./
 8. ODLUKA o prenosu stalnih sredstava i izvršenih radova u okviru Projekta "Registracije nekretnina", nabavljenih iz sredstava kredita WB IDA 51880, krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova u okviru Projekta "Registracije nekretnina", nabavljenih iz sredstava kredita WB IDA 51880, krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima- za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinanciranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji Staklene banke u Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji Staklene banke u Mostaru (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o devetoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o devetoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike koji su stekli uslove za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014 - 2018. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014 - 2018. godina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/17 /7.4.2017./
 26. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu sa Financijskim izvješćem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada sa Financijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/17 /12.4.2017./
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje motornih vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje motornih vozila Ministarstvu unutarnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - direktora društva (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o utvrđivanju naknada za koncesije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Pravila o utvrđivanju naknada za koncesije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/17 /14.4.2017./
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/17 /19.4.2017./
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na sadržaj Programa obuke za rukovodeće državne službenike
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja nedostajućih sredstava iz Revolving fonda uspostavljenog u okviru projekata poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima malih i srednjih preduzeća (SME I i SME II) Fondaciji za održivi razvoj - Fondaciji za održivi razvitak
 39. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o kriterijima i postupku izbora i imenovanja članova u Etički komitet Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima i postupku izbora i imenovanja članova u Etički komitet Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih na temelju takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/17 /5.5.2017./
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o sazivanju 27. vanredne Skupštine dioničara "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju 27. izvanredne Skupštine dioničara "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Privrednom društvu MS&WOOD d.d. Sarajevo u iznosu od 386.080,84 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Gospodarskom društvu MS&WOOD d.d. Sarajevo u iznosu od 386.080,84 KM (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Privrednom društvu BALTIC GROUP d.o.o. Visoko u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Gospodarskom društvu BALTIC GROUP d.o.o. Visoko, u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Privrednom društvu AUREUS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 388.333,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Gospodarskom društvu AUREUS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje u iznosu od 388.333,00 KM (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Privrednom društvu KONJIC KARTON d.o.o. Konjic, u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Gospodarskom društvu KONJIC KARTON d.o.o. Konjic, u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu Privrednom društvu CIVIĆ d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu Gospodarskom društvu CIVIĆ d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Kaznenopopravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije Javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije Javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi Javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi Javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi Javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi Javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/17 /10.5.2017./
 8. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju i saradnji između Finansijskoinformatičke agencije, Sarajevo i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Banja Luka (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju i suradnji između Financijskoinformatičke agencije, Sarajevo i Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge, Banja Luka (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje motornog vozila Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje motornog vozila Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkih motornih vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkih motornih vozila (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice/Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o osnivanju Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekt obuke o maloljetničkoj delikvenciji u okviru projektnog dokumenta Pravda za djecu 2013-2017.", otvorenog kao podračun u okviru JRT-a (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa "Projekt obuke o maloljetničkoj delinkvenciji u okviru projektnog dokumenta Pravda za djecu 2013-2017.", otvorenog kao podračun u okviru JRT-a (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu, energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za MIO/PIO u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za odobravanje Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 36 radnika Željezara Zenica d.o.o. Zenica koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 36 radnika Željezara Zenica d.o.o. Zenica koji su stekli uslove za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 45 radnika PS Vitezit d.o.o. Vitez koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 45 radnika PS Vitezit d.o.o. Vitez koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 6 radnika u Konfekciji Borac Zenica u stečaju i 14 radnika u Konfekciji Borac Banovići u stečaju, koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 6 radnika u Konfekciji Borac Zenica u stečaju i 14 radnika u Konfekciji Borac Banovići u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u penziju (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/17 /12.5.2017./
 23. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija- Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju korištenja akumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na podračunu broj 102-050-0000108638, pod nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja akumuliranih sredstava iz ranijih godina koja se vode na podračunu broj 102-050-0000108638, pod nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne Agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne Agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića Čikma broj 10, Savezu udruženja boraca "Patriotske lige" Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića Čikma broj 10, Savezu udruženja boraca "Patriotske lige" Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/17 /17.5.2017./
 29. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu Tekstilna industrija d.o.o. Mostar u iznosu od 450.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu Tekstilna industrija d.o.o. Mostar u iznosu od 450.000,00 KM (hrvatski jezik)
 31. DLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti suglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/17 /19.5.2017./
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora zajedničkih službi (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog ravnatelja zajedničkih službi (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/17/24.5.2017./
 41. ODLUKA o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Financiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH" (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta Federalnog hidrometeorološkog zavoda Općini Centar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta Federalnog hidrometeorološkog zavoda Općini Centar (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju Bosansko - Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2016. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Bosansko - Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za razdoblje 01.01. - 31.12.2016. godine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za finansiranje kulturnog društva "Prosvjeta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za financiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/17 /26.5.2017./
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autoceste A1 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autoceste A1 (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o raspodjeli imovine Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli imovine Fondacije za održivi razvitak - Fondacije za održivi razvoj (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o prijenosu prava i obaveza Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak po osnovu implementacije projekta SME I i SME II (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu prava i obveza Fondacije za održivi razvitak -Fondacije za održivi razvoj po temelju implementacije projekta SME I i SME II (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Završnog izvještaja o implementaciji Projekta podrške razvoja lokalnih zajednica - PRLZ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Završnog izvješća o implementaciji Projekta potpore razvitka lokalnih zajednica - PRLZ (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o prijenosu prava po osnovu potraživanja Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održiv razvitak (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu prava po temelju potraživanja Fondacije za održivi razvitak - Fondacije za održiv razvoj (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o prijenosu prava i obaveza Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak po osnovu sudskih sporova (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu prava i obveza Fondacije za održivi razvitak - Fondacije za održivi razvoj po temelju sudskih sporova (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o povratu neutrošenih novčanih sredstava Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak (bosanski jezik)
  ODLUKA o povratu neutrošenih novčanih sredstava Fondacije za održivi razvitak - Fondacije za održivi razvoj (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izmirenju obaveza po osnovu troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak u periodu od 01.05. do 31.05.2017. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmirenju obveza po osnovu troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije za održivi razvitak - Fondacije za održivi razvoj u razdoblju od 01.05. do 31.05.2017. godine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o preuzimanju arhive Fondacije za održivi razvoj - Fondacije za održivi razvitak na Federalno ministarstvo finansija (bosanski jezik)
  ODLUKA o preuzimanju arhive Fondacije za održivi razvitak - Fondacije za održivi razvoj na Federalno ministarstvo financija (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Preporod" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za financiranje kulturnog društva "Preporod" (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za finansiranje kulturnog društva "Napredak" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za financiranje kulturnog društva "Napredak" (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za finansiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za financiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/17 /31.5.2017./
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i zemljišta Gradu Bihaću za potrebe Javne ustanove Kulturni centar Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje Doma Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i zemljišta Gradu Bihaću za potrebe Javne ustanove Kulturni centar Bihać (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta, za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta, za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za angažovanje privremenih regionalnih koordinatora na području Republike Srpske za prikupljanje podataka o bosanskohercegovačkoj dijaspori i povratnicima u Republiku Srpsku i pružanje informativno-pravne pomoći navedenoj populaciji o mogućnostima aktivnog učešća u stvaranju pozitivnog društvenog ambijenta i uslova za potpunu reintegraciju, ravnopravnost i održivost u povratničkim sredinama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za angažiranje privremenih regionalnih koordinatora na području Republike Srpske za prikupljanje podataka o bosanskohercegovačkoj dijaspori i povratnicima u Republiku Srpsku i pružanje informativno-pravne pomoći navedenoj populaciji o mogućnostima aktivnog učešća u stvaranju pozitivnog društvenog ambijenta i uvjeta za potpunu reintegraciju, ravnopravnost i održivost u povratničkim sredinama (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfera za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfera za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i davanju suglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/17 /2.6.2017./
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja uposlenika“ (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/17 /7.6.2017./
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje za prodaju imovine stečajnog dužnika "Dita" d.d. Tuzla - u stečaju neposrednom pogodbom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje za prodaju imovine stečajnog dužnika "Dita" d.d. Tuzla - u stečaju neposrednom pogodbom (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu IN d.o.o. Ljubuški u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu IN d.o.o. Ljubuški u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na XXI. Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na XXI. Skupštini Gospodarskog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energijske učinkovitosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta "Energijska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/17 /21.6.2017./
 40. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 6 radnika u Konfekciji BORAC Zenica u stečaju i 14 radnika u Konfekciji BORAC Banovići u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 6 radnika u Konfekciji BORAC Zenica u stečaju i 14 radnika u Konfekciji BORAC Banovići u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava - "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/17 /23.6.2017./
 5. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija - Finansijske policije -Financijske policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija – Financijske policije - Finansijske policije (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2017. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca listopada 2017. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječji tjedan" (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu RUKOTVORINE d.o.o. Konjic, u iznosu od 357.230,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu gospodarskom društvu RUKOTVORINE d.o.o. Konjic, u iznosu od 357.230,00 KM (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o razvrstavanju javne ceste LOT 2 Butila- Briješće - spoj sa ulicom Safeta Zajke u javnu cestu kategorije brza cesta BC 1 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju javne ceste LOT 2 Butila - Briješće - spoj sa ulicom Safeta Zajke u javnu cestu kategorije brza cesta BC 1 (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora (2016. - 2021.) u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora (2016. - 2021.) u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save (2016. - 2021.) u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strateške procjene utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save (2016. - 2021.) u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2016. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period srpanj - prosinac 2016. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, Federalne direkcije robnih rezervi, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije, Federalne direkcije robnih rezervi, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o zakupu arhivskog prostora u Sarajevu za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu arhivskog prostora u Sarajevu za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju nabavke službenog putničkog automobila za potrebe Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/17 /28.6.2017./
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/17 /30.6.2017./
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika braniteljskih saveza, organizacija i udruga o dostignutoj razini sredstava u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva braniteljskih kategorija (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/17 /5.7.2017./
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "CESTE" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "CESTE" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/17 /7.7.2017./
 36. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Gospodarskom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i pripadajućih objekata farme Jasenice Braniteljsko poljoprivrednoj zadruzi Maslina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zemljišta i pripadajućih objekata farme jasenice braniteljsko poljoprivrednoj zadruzi maslina (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju prijevremene otplate po ugovorima o lizingu za 2 (dva) službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijevremene otplate po ugovorima o lizingu za 2 (dva) službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o preraspodjeli dijela sredstava namjenskog novčanog depozita kod Razvojne banke Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o preraspodjeli dijela sredstava namjenskog novčanog depozita kod Razvojne banke Federacije BiH (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izdvajanju dijela preostalih sredstava za sufinansiranje Projekta "Razvoj automobilske industrije Federacije Bosne i Hercegovine" za period od 2017-2018. godine u iznosu od 150.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju dijela preostalih sredstava za sufinanciranje Projekta "Razvoj automobilske industrije Federacije Bosne i Hercegovine" za razdoblje od 2017-2018. godine u iznosu od 150.000,00 KM (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/17 /12.7.2017./
 42. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2017. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2017. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/17 /14.7.2017./
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sustavu automata za igre na sreću (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor jednog člana Odbora državne službe za prizive (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora preduzeća (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju Privremenih smjernica politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Privremenih smjernica politike za provođenje energijske učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/17 /19.7.2017./
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za konačno usvajanje Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/17 /21.7.2017./
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga i prava prenosa i emitovanja i eksploatacije sadržaja Premijer Lige BiH od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno/promotivnih usluga i prava prijenosa i emitovanja i eksploatiranja sadržaja Premijer Lige BiH od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 2. ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Aneksa 2. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje "Sanska Ilidža" u Sanskom Mostu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa 2. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje "Sanska llidža" u Sanskom Mostu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za donošenje Odluke o imenovanju izvršnog direktora za tehniku Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za donošenje odluke o imenovanju izvršnog ravnatelja za tehniku Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Kabineta potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Kabineta potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju na korištenje 8 (osam) službenih putničkih automobila (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 8 (osam) službenih putničkih automobila (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Federalne uprave civilne zaštite
 15. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realiziranju Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
 17. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 8 radnika UNIS TOOLS d.o.o. Sarajevo – Vogošća koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 8 radnika UNIS TOOLS d.o.o. Sarajevo – Vogošća koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža za razrješenje direktora Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža za razrješenje ravnatelja Društva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "UNISGROUP" d.o.o. Ilidža za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/17 /26.7.2017./
 20. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana i progresa u povlačenju finansijskih sredstava za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2016. godini i Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) u 2017. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o implementaciji Akcijskog plana i progresa u povlačenju financijskih sredstava za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) u 2016. godini i Akcijskog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) u 2017. godini (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 25. ODLUKA o izboru korisnika dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 27. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja-boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/17 /28.7.2017./
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Vogošća za ustupanje dijela objekata u kasarni "Enver Šehović" u Semizovcu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Vogošća za ustupanje dijela objekata u vojarni "Enver Šehović" u Semizovcu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju na korištenje službenih motornih vozila Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom zavodu za agropedologiju i Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenih motornih vozila Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom zavodu za agropedologiju i Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta Lokalnog integrisanog razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta Lokalnog integriranog razvoja (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/17 /2.8.2017./
 37. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju nabavke dva službena terenska vozila za potrebe Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabavke dva službena terenska vozila za potrebe Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za ekonomske poslove - člana Uprave Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno/promotivnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno/promotivnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o naknadama za usluge Finansijskoinformatičke agencije
 44. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu sa Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu s Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uplatu doprinosa za MIO/PIO u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje hotela "Ero" Mostar u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Vladi hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje hotela "Ero" Mostar u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/17 /4.8.2017./
 50. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/17 /9.8.2017./
 1. ODLUKA o poništavanju Odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/17 /11.8.2017./
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Univerziteta primijenjenih nauka - Austrija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji između Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Univerziteta primijenjenih nauka - Austrija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/17 /16.8.2017./
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za prodaju nekretnine upisane u zk ul. br. 961 KO "Pijavice" na k.č. 780/6 "Dolabije" ekonomsko dvorište sa betonarom i k.č. br. 780/8 "Dolabije" gradilište i založene po ugovoru o kreditu broj ERI-12-12-0063-VII/14 od 06.01.2014. godine privrednom društvu HERING d.d. Široki Brijeg (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za prodaju nekretnine upisane u zk ul. br. 961 KO "Pijavice" na k.č. 780/6 "Dolabije" ekonomsko dvorište sa betonarom i k.č. br. 780/8 "Dolabije" gradilište i založene po ugovoru o kreditu broj ERI-12-12-0063-VII/14 od 06.01.2014. godine gospodarskom društvu HERING d.d. Široki Brijeg (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Konfekcije "Borac" d.d. Travnik, koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Konfekcije "Borac" d.d. Travnik, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskog ugovora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskog ugovora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/17 /23.8.2017./
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na izvanrednoj Skupštini Gospodarskog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o sazivanju vanredne Skupštine Privrednog društva "Unis-Group" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju izvanredne Skupštine Gospodarskog društva "Unis-Group" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/17 25.8.2017./
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/17 /30.8.2017./
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju, Zavisnom društvu Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. – Kakanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju, Zavisnom društvu Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. – Kakanj (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/17 /6.9.2017./
 18. ODLUKA o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije, Federalne direkcije robnih rezervi, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije, Federalne direkcije robnih rezervi, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju nabavke dva (2) službena putnička motorna vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave dva (2) službena putnička motorna vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Nacrt Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 588.847,95 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci za financijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja" u iznosu od 588.847,95 KM (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/17 /13.9.2017./
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i  ercegovine na skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. SARAJEVO (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju boraca- branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za dodjelu sredstava iz "Tekućeg transfera pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja - boraca" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja glisera sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalnu upravu policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja glisera sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalnu upravu policije (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/17 /15.9.2017./
 34. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje grant sredstava za Projekat jačanja kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje grant sredstava za Projekt jačanja kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/17 /20.9.2017./
 39. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Kulturni centar Bihać za postavljanje telekomunikacijske opreme i zaključenju ugovora o uslovima upotrebe i načina plaćanja naknade (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Kulturni centar Bihać za postavljanje telekomunikacijske opreme i zaključenju ugovora o uslovima uporabe i načina plaćanja naknade (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti Vladi Unskosanskog kantona za ustupanje na korištenje objekta restoran "Crvena zvijezda" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Vladi Unskosanskog kantona za ustupanje na korištenje objekta restoran "Crvena zvijezda" (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za odobravanje godišnjeg izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 10 radnika Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za 10 radnika Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju nabavke kombi vozila za potrebe zatvorske policije-straže Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA odobravanju nabave kombi vozila za potrebe zatvorske policije-straže Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti za nabavku službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za nabavu službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju na korištenje kancelarijskog namještaja Federalnom ministarstvu finansija i njegovo isknjižavanje iz evidencije stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje uredskog namještaja Federalnom ministarstvu financija i njegovo isknjižavanje iz evidencije stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odboru državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/17 /22.9.2017./
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/17 /27.9.2017./
 5. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Privrednom društvu MS&WOOD d.d. Sarajevo, u iznosu od 386.080,84 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu Gospodarskom društvu MS&WOOD d.d. Sarajevo, u iznosu od 386.080,84 KM (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finanija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta KfW po osnovu Sporazuma o finansiranju i projektu za "Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta KfW po osnovu Sporazuma o financiranju i projektu za "Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/17 /4.10.2017./
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za razrješenje generalnog direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za razrješenje generalnog ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje vršioca dužnosti generalnog ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na XXVI Skupštini Privrednog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na XXVI. Skupštini Gospodarskog društva Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu J.U. Federalne novinske agencije za period 01.01-31.12.2016. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu J.U. Federalne novinske agencije za razdoblje 01.01- 31.12.2016. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/17 /11.10.2017./
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na tehnički finalizirane odgovore za dio pitanja iz Upitnika Evropske komisije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na tehnički finalizirane odgovore za dio pitanja iz Upitnika Europskog povjerenstva (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/17 /13.10.2017./
 28. ODLUKA o usvajanju Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Financijskog izvješća i financijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o određivanju organa za izdavanje potvrda deviznim štedišama Invest banke ad Beograd i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke ad Beograd (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju organa i postupku izdavanja potvrda deviznim štedišama Invest banke ad Beograd i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke ad Beograd (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjenama Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz SIDA - EBRD Fonda za okolišne i klimatske programe) za Projekat "Vodosnabdijevanje Gradačac" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz SIDA - EBRD Fonda za okolišne i klimatske programe) za Projekat "Vodoopskrba Gradačac" (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izradu prostorno planskih dokumenata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za izradu prostorno planskih dokumenata" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/17 /20.10.2017./
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/17 /25.10.2017./
 40. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Javno poduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom agromediteranskom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom agromediteranskom zavodu (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih ugovora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih ugovora (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje cijena (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji J.U. Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji J.U. Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju isknjižavanja zgrade Federalnog zavoda za statistiku, zgrade Pravosudnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, zgrade Pravosudne palate i zgrade Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju isknjižavanja zgrade Federalnog zavoda za statistiku, zgrade Pravosudnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, zgrade Pravosudne palate i zgrade Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju nabavke 11 (jedanaest) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave 11 (jedanaest) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na suglasnosti Statut Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Evropskog centra za politiku socijalne zaštite i istraživanja i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Europskog centra za politiku socijalne skrbi i istraživanja i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/17 /27.10.2017./
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/17 /1.11.2017./
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji Gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/17 /3.11.2017./
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2018. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2018. godini (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/17 /8.11.2017./
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel gorivo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel gorivo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjenama Odluke o pripremi i izgradnji CHE Vrilo 52 MW, na rijeci Šuici (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o pripremi i izgradnji CHE Vrilo 52 MW, na rijeci Šuici (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/17 /17.11.2017./
 19. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prihodi i uslovi života (SILC)" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prihodi i uvjeti života (SILC)" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o obrazovanju odraslih u BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o obrazovanju odraslih u BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodz za statistiku (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Udruženju oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja "VOX" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Udruženju oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja "VOX" (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog hidrometeorološkog zavoda (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA u davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu Faik d.o.o. Novi Travnik u iznosu od 400.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Gospodarskom društvu Faik d.o.o. Novi Travnik u iznosu od 400.000,00 KM (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima- Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Financiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/17 /22.11.2017./
 33. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva “Zrak” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na korištenje naziva Federacija Bosne i Hercegovine u nazivu Borački zadružni savez (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na korištenje naziva Federacija Bosne i Hercegovine u nazivu Borački zadružni savez (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Konfekcija “BORAC” d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva Konfekcija “BORAC” d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva “BNT-Tvornica mašina i hidraulike” d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva “BNT-Tvornica mašina i hidraulike” d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva “Binas” d.d.Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva “Binas” d.d.Bugojno (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela magistralne ceste koja prolazi kroz gradsko područje Grada Zenica između JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i Grada Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela magistralne ceste koja prolazi kroz gradsko područje Grada Zenica između JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i Grada Zenica (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva “Tehnički remontni zavod Hadžići” d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva “Tehnički remontni zavod Hadžići” d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva PS “Vitezit” d.d. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskom konsolidiranju gospodarskog društva PS “Vitezit” d.d. Vitez (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje Rebalansa Plana poslovanja javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za odobravanje Rebalansa Plana poslovanja javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu  (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvo zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvo zdravstva (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Dokumenta “Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u Bosni i Hercegovini” (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Dokumenta “Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u Bosni i Hercegovini” (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –KANTONI I OPĆINE” kantoni (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu financija sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima –KANTONI I OPĆINE” kantoni (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –KANTONI I OPĆINE” Općini Vareš (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu financija sa pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima –KANTONI I OPĆINE” Općini Vareš (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/17 /24.11.2017./
 48. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima i općinama (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima i općinama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/17 /29.11.2017./
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na (ponovljenoj) redovnoj Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na (ponovljenoj) redovitoj Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/17 /1.12.2017./
 1. ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o reprogramiranju obveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 268.790,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Gospodarskom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 268.790,00 KM (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu BAUPARTNER d.o.o. Lukavac, u iznosu od 250.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Gospodarskom društvu BAUPARTNER d.o.o. Lukavac, u iznosu od 250.000,00 KM (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Kantonalnom sudu Mostar i Vodovodu Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Kantonalnom sudu Mostar i Vodovodu Mostar (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (HSEP AF), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno financiranje" (HSEP AF), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva broj 15, Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva broj 15, Agenciji za državnu Službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 47 radnika PS Vitezit d.o.o. Vitez i Vitezkarton d.o.o Vitez koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 47 radnika PS Vitezit d.o.o. Vitez i Vitezkarton d.o.o. Vitez koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Tehnička potpora za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Dokumenta o tehničkotehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Dokumenta o tehničkotehnološkom i softverskom standardu za radnu stanicu u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za distribuciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog direktora za distribuciju (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na (ponovljenoj) redovnoj Skupštini dioničara Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na (ponovljenoj) redovitoj Skupštini dioničara Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na redovnoj Skupštini Privrednog društva "Unis - Group" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na redovitoj Skupštini Gospodarskog društva "Unis - Group" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/17 /6.12.2017./
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 95/17 /8.12.2017./
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/17 /13.12.2017./
 18. ODLUKA o dodjeli prehrambenih namirnica kao humanitarne pomoći Republici Albaniji
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provedbu Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014-2020) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Akcioni plan za provedbu Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014-2020) (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o određivanju širine zemljišta priobalnog pojasa rijeke Neretve u urbanom dijelu Grada Mostara (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju širine zemljišta priobalnog pojasa rijeke Neretve u urbanom dijelu Grada Mostara (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju na korištenje putničkog vozila JP Nacionalni park "Una" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje putničkog vozila JP Nacionalni park "Una" (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu "BH Telecom" Direkcija Tuzla za izgradnju optičkog spojnog puta na lokalitetu Solina u Tuzli (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gospodarskom društvu "BH Telecom" Direkcija Tuzla za izgradnju optičkog spojnog puta na lokalitetu Solina u Tuzli (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu "BH Telecom" Direkcija Tuzla, za izgradnju optičkog spojnog puta na lokalitetu Pasci u Tuzli (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gospodarskom društvu "BH Telecom" Direkcija Tuzla, za izgradnju optičkog spojnog puta na lokalitetu Pasci u Tuzli (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realizacije projekta (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realiziranja projekta (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Efektivno upravljanje projektima za sektor voda u Bosni i Hercegovini u skladu sa EU procedurama" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS-Group" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "UNIS-Group" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 30. ODLUKA o prihvatanju Prijedloga protokola o saradnji u oblasti transplantacijske medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Prijedloga protokola o suradnji u području transplantacijske medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/17 /15.12.2017./
 31. ODLUKA o poništavanju dva javna konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
 32. ODLUKA o Ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
 33. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne  Hercegovine
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša broj 1431/17 od 17.11.2017. godine o razrješenju sa dužnosti direktora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša broj 1431/17 od 17.11.2017. godine o razrješenju sa dužnosti direktora gopodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju "Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju "Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju "Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju "Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Ženski košarkaški klub "PLAY OFF" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Ženski košarkaški klub "PLAY OFF" (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu Novi Grad (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "CM" Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "CM" Vitez (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub "Spin 2012" (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "Mostar" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "Mostar" (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma "Puls" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma "Puls" (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub sjedeće odbojke "Spid" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Klub sjedeće odbojke "Spid" (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu "Grude" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu "Grude" (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom sportskom klubu "Zrinjski" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom športskom klubu "Zrinjski" Mostar (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o dodjeli nagrade Futsal clubu "Mostar SG" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Futsal clubu "Mostar SG" Mostar (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane "OAZA" d.o.o. Tešanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane "OAZA" d.o.o. Tešanj (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane "Sarajevskog kiseljaka" d.d. Kiseljak (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koncesione naknade za korištenje mineralne vode od strane "Sarajevskog kiseljaka" d.d. Kiseljak (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje socijalnostatusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje socijalnostatusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu umirovljenja uposlenika" (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/17 /20.12.2017./
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o naknadama za usluge Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "HRVATSKA POŠTA" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "HRVATSKA POŠTA" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Sarajevo-putevi d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/17 /22.12.2017./
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za finansijsku pomoć javnim zdravstvenim ustanovama-kantonalnim i općim bolnicama i univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za financijsku pomoć javnim zdravstvenim ustanovama-županijskim i općim bolnicama i sveučilišno-kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa investiranja Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence utvrđenog izmjenom i dopunom Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa investiranja Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence utvrđenog izmjenom i dopunom Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o izmjeni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela magistralnih cesta koje prolaze kroz gradsko područje Grada Mostara između JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo i Grada Mostara (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela magistralnih cesta koje prolaze kroz gradsko područje Grada Mostara između JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo i Grada Mostara (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje statistike kriminaliteta u BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje statistike kriminaliteta u BiH" otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Federalnog zavoda za statistiku, zgrade Pravosudnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, zgrade Pravosudne palate i zgrade Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Federalnog zavoda za statistiku, zgrade Pravosudnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, zgrade Pravosudne palate i zgrade Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji administratora grant sredstava koje osigurava Švicarska agencija za razvoj i saradnju iz Trust fond za Projekat smanjenje faktora zdravstvenih rizika (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji administratora grant sredstava koje osigurava Švicarska agencija za razvoj i suradnju iz Trust fond za Projekat smanjenje faktora zdravstvenih rizika (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti na Dopunsko pismo namjere Međunarodnom monetarnom fondu i Indikativni opis projektnih poslova i zadataka za Due Diligence pregled Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo i Privrednog društva Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva pravde (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/17 /27.12.2017./
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "PRETIS" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "PRETIS" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Javno poduzeće Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o poklonu građevinskog materijala Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o poklonu građevinskog materijala Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o preuzimanju kreditnog portfolija između Union banke d.d. Sarajevo i Federalnog ministarstva finansija - financija i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o preuzimanju kreditnog portfolija između Union banke d.d. Sarajevo i Federalnog ministarstva financija - finansija i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Privremenog pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje pet vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje pet vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredsta-va "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljo-privrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za odabir i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za odabir i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o izmjeni odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije javnim preduzećima –unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije javnim preduzećima – unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacije (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije Bosne i Hercegovine – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije Bosne i Hercegovine – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije Bosne i Hercegovine – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije Bosne i Hercegovine – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o uslovima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o uvjetima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o verifikaciji Prečišćenog teksta Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o verifikaciji Prečišćenog teksta Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog pravobranilaštva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila za potrebe Federalnog pravobranilaštva (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o izuzimanju Privrednog društva "Porsche BH" d.o.o. Sarajevo od restrikcija za registraciju prometa naoružanja i vojne opreme (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju Gospodarskog društva "Porsche BH" d.o.o. Sarajevo od restrikcija za registraciju prometa naoružanja i vojne opreme (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Općini Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica prema Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Općini Zenica (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA  o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija- Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Agroko-merc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u gospodarskom društvu "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje pet članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Agrokomerc" d. d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje pet članova Nadzornog odbora u gospodarskom društvu "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/17 /29.12.2017./
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prihvatanju završnog izvještaja o završetku Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (HSEP AF) (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju završnog izvješća o završetku Projekta "Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno financiranje" (HSEP AF) (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u ?ostaru za smještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, za period januar - decembar 2018. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Mostaru za smještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica" utvrđenog izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)