Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2019. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2019. GODINI

    

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/19

   /11.1.2019./
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 5. vanrednoj Skupštini Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde
 3. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići
 4. ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika
 5. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 48 radnika PD "KRIVAJA-MOBEL" d.o.o. - u stečaju Zavidovići, koji su stekli uslove za odlazak u penziju
 6. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period januar-decembar 2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 2/19 /18.1.2019./
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Lutrija Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva „Lutrija Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/19 /23.1.2019./
 10. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 620.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu gospodarskom društvu LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 620.000,00 KM (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu HP INVESTING d.o.o. Mostar u iznosu od 780.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu gospodarskom društvu HP INVESTING d.o.o. Mostar u iznosu od 780.000,00 KM (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju pumpne hidroelektrane (PHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, općina Tomislavgrad (bosanski jezik)
  ODLUKA o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju crpne hidroelektrane (CHE) Vrilo 66 MW, na rijeci Šujici, općina Tomislavgrad (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu PRAKTIK d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 373.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu PRAKTIK d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 373.000,00 KM (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu privrednom društvu AGI d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu gospodarskom društvu AGI d.o.o. Konjic u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin - Ivan (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin - Ivan (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Žunovnica" Оpćini Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje vojarne "Žunovnica" Оpćini Hadžići (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o određivanju širine zemljišta priobalnog pojasa rijeke Drine u urbanom dijelu grada Goražda (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju širine zemljišta priobalnog pojasa rijeke Drine u urbanom dijelu grada Goražda (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/19 /25.1.2019./
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odnosno privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar pred sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odnosno gospodarskog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar pred sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju na korištenje 8 (osam) službenih putničkih automobila Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 8 (osam) službenih putničkih automobila Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o poklonu ručnog alata i druge opreme Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poklonu ručnog alata i druge opreme Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/19 /30.1.2019./
 36. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovne za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 10.,11. i 12. mjesec 2018. godine za 356 radnika privrednog društva ENERGOINVEST d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovne za uplatu doprinosa za MIO/PIO za 10.,11. i 12. mjesec 2018. godine za 356 radnika gospodarskog društva ENERGOINVEST d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/19 /1.2.2019./
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju lica za provođenje postupka prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju osoba za provedbu postupka prestanka rada Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Vratnica" Općina Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Vratnica" Općina Visoko (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 21, Federalnoj novinskoj agenciji "Fena" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, ulica Armije BiH broj 21, Federalnoj novinskoj agenciji "Fena" (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju prodaje službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/19 /8.2.2019./
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Elaborat o opravdanosti zajedničkog ulaganja u projekat Tvornice cementa Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Elaborat o opravdanosti zajedničkog ulaganja u projekat Tvornice cementa Banovići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/19 /13.2.2019./
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o realizaciji bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu JAFA-JASE 4 d.o.o. Srebrenik u iznosu od 650.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu JAFA-JASE 4 d.o.o. Srebrenik u iznosu od 650.000,00 KM (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva kulture i sporta Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva kulture i sporta Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, imenovanih ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, imenovanih ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vrštelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za MIO/PIO radi uvezivanja staža uposlenicima gospodarskih društava iz oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tokom 2019. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu okončanih projekata tijekom 2019. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/19 /22.2.2019./
 62. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora i operativnih priručnika za implementaciju projekata iz Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 153.000.000,00 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i  Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora i operativnih priručnika za implementaciju projekata iz Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima-transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 153.000.000,00 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i  Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/19 /27.2.2019./
 63. ODLUKA o povećanju najnižih penzija (bosanski jezik)
  ODLUKA o povećanju najnižih mirovina (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o izmjenama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kakvoće kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/19 /6.3.2019./
 67. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde povjereni Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 900.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu gospodarskom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 900.000,00 KM (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju saglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde povjereni Odboru državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za obavljanje poslova koji su Zakonom o državnoj službi u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde povjereni Odboru državne službe za prizive (hrvatski jezik)
 71. ОDLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Unis Ginex" d.d. Goražde za imenovanje Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Unis Ginex" d.d. Goražde za imenovanje Uprave društva (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/19 /15.3.2019./
 74. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju potrebitog iznosa naknade za poticanje i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Udruženju "Društvo umjetnika Deblokada" Sarajevo
 78. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao Podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao Podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA kojom se ne daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se ne daje suglasnost na veleprodajnu cijenu zemnog plina (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizelgorivo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine na dizelgorivo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 81. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 82. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ul. Mejtaš broj 6 Planinarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ul. Mejtaš broj 6 Planinarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 85. ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima (hrvatski jezik)
 86. ODLUKA o kategorizaciji regionalne ceste R-401, Velika Kladuša - Vrnograč - Radića most-Bužim - Bosanska Otoka u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju regionalne ceste R-401, Velika Kladuša - Vrnograč - Radića most - Bužim - Bosanska Otoka u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3 (hrvatski jezik)
 87. ODLUKA o kategorizaciji regionalnih cesta R-419 Jablanica - Posušje i R-420 Posušje - Grude - Privalj u magistralnu cestu sa oznakom M-17.5 18 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju regionalnih cesta R-419 Jablanica - Posušje i R-420 Posušje - Grude - Privalj u magistralnu cestu sa oznakom M-17.5 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/19 /22.3.2019./
 88. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava, ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, za finansiranje Ugovora sa ponuđačem IHS Global Ltd iz Londona za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava, ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, za financiranje Ugovora sa ponuđačem IHS Global Ltd iz Londona za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/19 /10.4.2019./
 89. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima- Tekući transferi za programe povratka u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima- Tekući transferi za programe povratka u RS“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 90. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima- Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima- Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 92. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima-za uvezivanje radnog staža“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim poduzećima-za uvezivanje radnog staža“ (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije“ (hrvatski jezik)
 94. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim poduzećima iz oblasti namjenske industrije“ (hrvatski jezik)
 95. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža“ (hrvatski jezik)
 96. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima- Transfer za raseljene osobe i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima- Transfer za raseljene osobe i povratnike“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/19 /12.4.2019./
 97. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/19 /17.4.2019./
 98. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekta putem dodjele kredita za 2019. godinu (bosanski jezik) 
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekta putem dodjele kredita za 2019. godinu (hrvatski jezik) 
 99. ODLUKA o proglašenju 16. aprila 2019. godine Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ODLUKA o proglašenju 16. travnja 2019. godine Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/19 /19.4.2019./
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „UNIS-GROUP“ d.o.o. Ilidža (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2019., 2020. i 2021. godinu (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2019., 2020. i 2021. godinu (hrvatski jezik)  
 3. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku
 4. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za statistiku
 5. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
 6. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
 7. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
 8. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
 9. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 10. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/19 /24.4.2019./
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft Softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i Softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za proračunsku 2019. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1601 - Federalno ministarstvo finansija na razdjel 5101 - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1601 - Federalno ministarstvo financija na razdjel 5101 - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva kulture i športa - Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovima i općinama (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovima i općinama (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - transfer za fond za izdavaštvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - podrška udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udrugama potrošača" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/19 /26.4.2019./
 37. ODLUKA o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019.-2022. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2019.-2022. godina (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Transfer fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Transfer fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada s Financijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada sa Financijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društvaEnergoinvest Comet d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o jedanaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o jedanaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Skupštini Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2019. godinu (bosanski jezik)  
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog – domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog – domovinskog rata" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Savezu logoraša BiH", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacionih aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Savezu logoraša BiH", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacionih aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za podršku Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi neprofitnim organizacijama za potporu Gospodarskoj/Privrednoj komori Federacije BiH za učešće i organiziranje sajmova (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva" (bosanski jezik)  
  ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih temeljem takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992.-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva" (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu umirovljenja uposlenika (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednim društvima PS Vitezit d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i ZRAK d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine gospodarskim društvima PS VITEZIT d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i ZRAK d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/19 /6.5.2019./
 20. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Jajce" Gradu Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje vojarne "Jajce" Gradu Sarajevu (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju u zakup poslovnih prostora JU Biblioteka Sarajeva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju u zakup poslovnih prostora JU Biblioteka Sarajeva (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Konjičkih brigada" privrednom društvu "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje kasarne "Konjičkih brigada" gospodarskom društvu "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za radove rekonstrukcije magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za radove rekonstrukcije magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskog potraživanja prema Javnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica na osnovu Presude Kantonalnog suda u Sarajevu koja je preinačena Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o izvansudskoj nagodbi za izvršenje financijskog potraživanja prema Javnom poduzeću "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica na temelju Presude Kantonalnog suda u Sarajevu koja je preinačena Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije broj 12), sportskim savezima (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L (ranije broj 12), sportskim savezima (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovne prostorije u poslovnom prostoru u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L Karate savezu KF Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovne prostorije u poslovnom prostoru u Sarajevu, ulica Alipašina broj 14/L Karate savezu KF Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji - FENA (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji - FENA (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (EIT/RAW MATERIALS)", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (EIT/RAW MATERIALS)", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Općini Jablanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Općini Jablanica (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/19 /8.5.2019./
 42. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Heregovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju utroška sredstava sa pozicije - Ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Heregovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za obilježavanje značajnih datuma”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Heregovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za obilježavanje značajnih datuma”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Heregovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Heregovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Heregovine za 2019. godinu,  Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Živinice za ustupanje piste u bivšoj kasarni Ciljuge (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Živinice za ustupanje piste u bivšoj vojarni Ciljuge (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice -Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstva  Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije pozemnih voda i mineralnih sirovina” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Projekat 731166 GeoEra oblast geoenergije pozemnih voda i mineralnih sirovina” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom  tužilaštvu Federacije Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice – Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom  tužiteljstvu Federacije Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Heregovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Heregovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora -Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o usvajanju Politike upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Federacije Bosne i Heregovine za period 2018.-2022. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Politike upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Federacije Bosne i Heregovine za razdoblje 2018.-2022. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/19 /10.5.2019./
 14. ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/19 /15.5.2019./
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave društva (hrvaski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj navodnjavanja za I. i II. kvartal 2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj navodnjavanja za I. i II. kvartal 2019. godine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju Općina Kakanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju Općina Kakanj (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, 34 i 38, Općini Centar Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, 34 i 38, Općini Centar Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima Javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energijske učinkovitosti u objektima Javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru projekta "Energijska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2016. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2016. godinu (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu JAFA - JASE 4 d.o.o. Špionica - Srebrenik u iznosu od 650.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu JAFA - JASE 4 d.o.o. Špionica - Srebrenik u iznosu od 650.000,00 KM (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/19 /17.5.2019./
 32. ODLUKA o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj skrbi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio saobraćaja Federacije BiH" - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH" - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike koji su stekli uslove za odlazak u penziju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu zemnog plina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/19 /22.5.2019./
 47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu, ulica Antuna Branka Šimića 4, Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu, ulica Antuna Branka Šimića 4, Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog hidrometeorološkog zavoda (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "DARLINGe", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "DARLIGe", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji - FENA (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnoj novinskoj agenciji - FENA (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Тekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Тekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju ovlaštenja premijeru Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje punomoći Upravi Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti premijeru Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje punomoći Upravi Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/19 /24.5.2019./
 12. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/19 /29.5.2019./
 15. ODLUKA o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče" (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednim društvima PS Vitezit d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i Zrak d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine gospodarskim društvima PS Vitezit d.o.o. Vitez, TRZ Hadžići d.d. Hadžići i Zrak d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Odbora za reviziju privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje člana Odbora za reviziju gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivšeg vojnog aerodroma "Željava" Gradu Bihaću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivšeg vojnog aerodroma "Željava" Gradu Bihaću (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog prometa za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Visoko za ustupanje na privremeno korištenje kasarne "Vratnica" za potrebe Mjesne zajednice Vratnica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Visoko za ustupanje na privremeno korištenje vojarne "Vratnica" za potrebe Mjesne zajednice Vratnica (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju na korištenje dijela objekta u okviru objekata kompleksa "Rakovica" Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela objekta u sklopu objekata kompleksa "Rakovica" Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i davanju suglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinanciranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Praračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/19 /31.5.2019./
 40. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/19 /5.6.2019./
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic za donošenje Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2018. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic za donošenje Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja u 2018. godini (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d Mostar za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Uprave - direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Uprave - direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave - direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave - direktora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za financiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (hrvatski jezk)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Preporod" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za financiranje Kulturnog društva "Preporod" (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Napredak" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za financiranje Kulturnog društva "Napredak" (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za finansiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za financiranje Kulturnog društva "La Benevolencija" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/19 /7.6.2019./
 6. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2019. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2019. godine na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiji tjedan" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/19 /12.6.2019./
 12. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/19 /14.6.2019./
 14. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Herecegovine, u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energijske učinkovitosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Herecegovine, u okviru Projekta "Energijska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora društva (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000,00 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" u iznosu od 153.000.000,00 KM utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o izmjeni Odluke o kategorizaciji regionalne ceste R-401, Velika Kladuša - Vrnograč - Radića most - Bužim - Bosanska Otoka u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3 (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o razvrstavanju regionalne ceste R-401, Velika Kladuša – Vrnograč - Radića most - Bužim - Bosanska Otoka u magistralnu cestu sa oznakom M-4.3 (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom penzionera "Nedžarići", ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom penzionera "Nedžarići", ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ul. Mehmed Paše Kukavice, broj 24-26, Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, ul. Mehmed Paše Kukavice, broj 24-26, Travnik (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ul. Mehmed Paše Kukavice, broj 24-26, Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenjepostupka prodaje nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ul. Mehmed Paše Kukavice, broj 24-26, Travnik (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ul. Dragana Kulidžana, broj 2/1, Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka prodaje stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, ul. Dragana Kulidžana, broj 2/1, Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o objavljivanju Javnog oglasa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
  ODLUKA o objavljivanju Javnog oglasa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/19 /19.6.2019./
 25. ODLUKA o najvišem iznosu troškova za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o najvišem iznosu troškova za izdavanje certifikata i neovisnu kontrolu za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita (bosanski jezik)
  ODLUKA o najvišim iznosima naknade za usluge energijskog audita (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/19 /26.6.2019./
 29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva SARAJEVOOSIGURANJE d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva SARAJEVOOSIGURANJE d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju interventne novčane pozajmice iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju interventne novčane pozajmice iz dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za financiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU "Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva "Energoinvest-Comet" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Energoinvest - Comet" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/19 /28.6.2019./
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije broj UO-01-285-13-3/19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije broj UO-01-285-13-3/19 (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije broj UO-01-186-1/19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije broj UO-01-186-1/19 (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora u ul. Harmani H 18 L u Bihaću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora u ul. Harmani H 18 L u Bihaću (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine-Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine-Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu s finansijskim izvještajem za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovineza 2018. godinu s financijskim izvještajem za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug-Buna, poddionica Tunel Kvanj-Buna (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug-Buna, poddionica Tunel Kvanj-Buna (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Kantoni i Općine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija- Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Kantoni i Općine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija JU Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija JU Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice –Trezora Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, poddinionica tunel Kvanj-Buna (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, poddinionica tunel Kvanj-Buna (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine  (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim preduzećima-za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim poduzećima-za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti opunomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019.-2021.godinu
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. godinu
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti opunomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP  Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti opunomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/19 /3.7.2019./
 11. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar  (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine  za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine  za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 2 (dva) motorna vozila Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidenitanog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidenitanog na Jedinstvenom računu Riznice – Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/19 /5.7.2019./
 19. ODLUKA o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila – Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila – Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudbene policije u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o dopuni Odluke o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje, prometa i upotrebe određenih opasnih industrijskih hemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje, prometa i upotrebe određenih opasnih industrijskih kemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-KANTONI I OPĆINE“ gradovima i općinama (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-KANTONI I OPĆINE“ gradovima i općinama (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-KANTONI I OPĆINE“ kantoni (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-KANTONI I OPĆINE“ kantoni (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2019. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2019. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/19 /10.7.2019./
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje grant sredstava za Projekat jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje grant sredstava za Projekat jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva “BH –Gas” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva Arcelormittal Zenica d.o.o., ispred  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Arcelormittal Zenica d.o.o., ispred  Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez za razrješenje izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez za razrješenje izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Društva (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove Društva (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik) 
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)   
 32. ODLUKA o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Begov Han 9,8 MW, na rijeci Bosni, Općina Žepče (bosanski jezik)
  ODLUKA o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju HE Begov Han 9,8 MW, na rijeci Bosni, Općina Žepče (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva “Klas” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o financijskoj konsolidaciji Gospodarskog društva “Klas” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor  i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor  i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor  i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor  i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/19 /12.7.2019./
 38. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d.Mostar ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/19 /17.7.2019./
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "ZRAK" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "ZRAK" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "Tehnički remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji Gospodarskog društva "Tehnički remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "BNTTVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI TRAVNIK (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "BNTTVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI TRAVNIK (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/19 /31.7.2019./
 46. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest-Comet d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest- Comet d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/19 /2.8.2019./
 48. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unaprjeđenje sustava upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje statističkog poslovnog registra" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unaprjeđenje statističkog poslovnog registra" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prihodi i uslovi života (SILC)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prihodi i uslovi života (SILC)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11, Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremenu upotrebu poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11, Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustupanje na korištenje nekretnina u kasarni "Žunovnica" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Hadžići za ustupanje na korištenje nekretnina u kasarni "Žunovnica" (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva kulture i športa - Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih gposlova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o izvansudskoj nagodbi (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (ISŠ) u 2019. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava za financiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (ISŠ) u 2019. godini (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji Gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/19 /7.8.2019./
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za I. i II. kvartal 2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralnog poduzetništva za I. i II. kvartal 2019. godine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije javnim preduzećima - Unaprijeđenje avio saobraćaja Federacije BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministastvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije javnim poduzećima – Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije javnim preduzećima – Unaprijeđenje avio saobraćaja Federacije BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije javnim poduzećima – Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju realizacije projekta Sanacije magistralnog puta M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju realiziranja projekta Saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima iz oblasti namjenske industrije" (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije" (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju godišnjeg Izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti za zatvaranje namjenskog projektnog računa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zatvaranje namjenskog projektnog računa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/19 /9.8.2019./
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/19 /28.8.2019./
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o donošenju Programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o donošenju Programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o sazivanju 36. (vanredne) sjednice Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju 36. (izvanredne) sjednice Skupštine dioničara Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Unis Ginex" d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Unis Ginex" d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju društva (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar u iznosu od 420.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar u iznosu od 420.000,00 KM (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o prestanu važenja Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanu važenja Odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKLA o davanju suglasnosti za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obveza Vlade Unskosanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI boračku populaciju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI boračku populaciju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2019. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju u 2019. godini (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/19 /4.9.2019./
 4. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/19 /6.9.2019./
 5. ODLUKA  odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I i II kvartal 2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za I i II kvartal 2019. godine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/19 /11.9.2019./
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na izvanrednoj Skupštini dioničara gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Gradu Mostaru (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Gradu Mostaru (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva
  PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmana za
  podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Programa kreditnih plasmana za poticaj upošljavanja i održavanja uposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2018. godinu (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva Aluminij d.d. Mostar ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje tri člana Nadzornog
  odbora gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju isknjižavanja zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, zemljišnih parcela k.č. 1271 i k.č. 1270/1 u Mostaru sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju isknjižavanja zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, zemljišnih parcela k.č. 1271 i k.č. 1270/1 u Mostaru sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", određenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/19 /13.9.2019./
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
 27. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za ime-novanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala
 28. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju ovlaštenja pu-nomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno
  «Službene novine Federacije BiH», broj 68/19 /18.9.2019./
 29. ODLUKA o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju izvanredne Skupštine dioničara gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u 2019. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih
  priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, u 2019. godini (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora
  Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora
  Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora
  Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora
  Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2019. godine (III kvartal 2019. godine) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period srpanj - rujan 2019. godine (III kvartal 2019. godine) (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu Igman d.d. Konjic za ustupanje na korištenje objekta D-0 (ARK), općini Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gospodarskom društvu Igman d.d. Konjic za ustupanje na
  korištenje objekta D-0 (ARK), općini Konjic (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju na korištenje dijela zemljišta i pripadajućih objekata u bivšoj kasarni "Nedžarići", Općini Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela zemljišta i pripadajućih objekata u bivšoj kasarni "Nedžarići", Općini Ilidža (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA о davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HR H-B Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HR H-B MOSTAR (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o dopunama Odluke o odobravanju realizacije projekta Saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o odobravanju realiziranja projekta Saniranje magistralne ceste M-17.5, dionica Sovićka Vrata - Potok Zec (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje predsjednika Uprave Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva
  "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje predsjednika Uprave Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva
  "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti predsjednika Uprave Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/19 /20.9.2019./
 47. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom
  ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik) 4
 50. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "HRVATSKA POŠTA" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "HRVATSKA POŠTA" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/19 /25.9.2019./
 1. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH na razdjel 1201- Vlada Federacije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH na razdjel 1201 - Vlada Federacije BiH (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Privrednim društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog
  odbora u Gospodarskom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Privrednom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/19 /27.9.2019./
 7. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na skupštini Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/19 /2.10.2019./
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa planom privatizacije za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju nabavke 24 (dvadesetčetiri) službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave 24 (dvadesetčetiri) službena putnička automobila Službi za
  zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRT Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000032067 otvorenog kao podračun u okviru JRR Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda "Plava voda" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda "Plava voda" (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora
  Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora
  Privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)

  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora
  Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y)
  Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (5Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Medakovo - Ozimica na koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Medakovo - Ozimica na koridoru Vc (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Ozimica - Poprikuše na Koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Ozimica - Poprikuše na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/19 /9.10.2019./
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije “Klade” Općini Donji Vakuf (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije “Klade” Općini Donji Vakuf (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje skladišta pogonskog goriva “Pasci” Gradu Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje skladišta pogonskog goriva “Pasci” Gradu Živinice (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobile Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobile Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/19 /11.10.2019./
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019 - 2022. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Zajedničke socioekonomske reforme za razdoblje 2019 - 2022. godina (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA  o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje šest članova Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA  o utvrđivanju kriterija za izbor i nomino-anje šest članova Nadzornog odbora Gospodar-kog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje šest članova Nadzornog odbora privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje šest članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federa-ije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/19 /16.10.2019./
 35. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/19 /18.10.2019./
 36. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima
  vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/19 /23.10.2019./
 39. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine na dizel-gorivo za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova- Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, zemljišnih parcela k.č. 1271 i k.č. 1270/1 u Mostaru sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, zemljišnih parcela k.č. 1271 i k.č. 1270/1 u Mostaru sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o nastavku primjene Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne I Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma o nastavku primjene Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne I Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Kantonu Sarajevo za smještaj "Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Kantonu Sarajevo za smještaj "Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o dodjeli nagrade Gradskom klubu vodenih sportova Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Gradskom klubu vodenih sportova Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu borilačkih sportova "ORKKA" Lukavac (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu borilačkih sportova "ORKKA" Lukavac (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu "Vogošća" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu "Vogošća" (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu brdskog biciklizma "Plus" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu brdskog biciklizma "Plus" Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu brdskog biciklizma "Plus" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Klubu brdskog biciklizma "Plus" Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu "Spin 2012" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu "Spin 2012" Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu "Spin 2012" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu "Spin 2012" Sarajevo (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "HT Eronet" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu "HT Eronet" Mostar (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Fudbalski klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Fudbalski klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu "Grude" Grude (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu "Grude" Grude (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom košarkaškom klubu "Široki" Široki Brijeg (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom košarkaškom klubu "Široki" Široki Brijeg (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Zenica" Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Zenica" Zenica (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o dodjeli nagrade Rukometnom klubu "Izviđač" Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Rukometnom klubu "Izviđač" Ljubuški (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Univerzitetski sportski judo klub "NIPPON" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Univerzitetski sportski judo klub "NIPPON" Sarajevo (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo
  (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade udruženju Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Zenica" Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Zenica" Zenica (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/19 /30.10.2019./
 20. ODLUKA o poklonu motornog vozila (kamion) Mercedes Benz-Atego 1223“ i druge auto-opreme Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o poklonu motornog vozila (kamion) Mercedes Benz-Atego 1223“ i druge auto-opreme Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Finansijskoj –Financijskoj policiji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Financijskoj –Finansijskoj policiji (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta „Projekat smanjenje faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini“ (RHRF), krajnim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru projekta „Projekat smanjenje faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini“ (RHRF), krajnim korisnicima (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti člana uprave društva (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti člana uprave društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/19 /1.11.2019./
 27. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o neposrednom sazivanju 10. (desete) vanredne sjednice skupštine RMU „Banovići“ d.d. Banovići od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine- Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/19 /6.11.2019./
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za sufinansiranje Projekta Razvoj navodnjavanja za IV. kvartal 2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za sufinanciranje Projekta Razvoj navodnjavanja za IV. kvartal 2019. godine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Igman d.d. Konjic
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti Gradu Bihaću za prodaju kamiona mostopolagača marke „Kraz“ (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gradu Bihaću za prodaju kamiona mostopolagača marke „Kraz“ (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/
  Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila
  Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Unis „Ginex“d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Unis „Ginex“d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva Unis „Ginex“d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva Unis „Ginex“d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o visini plata direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o visini plaća direktora i novčanih naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima ustanova socijalne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/19 /8.11.2019./
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) van  rednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići neposrednoj sazvanoj od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine- Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići izravno sazvanoj od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine- Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/19 /13.11.2019./
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravila korištenja Data Room/Sobe sa podacima (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravila korištenja Data Room/Sobe sa podacima (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o kategorizaciji lokalne ceste (Alibegovački most)-Sivša-Mlinište-Lovački dom-Bejići-Ularice-Šumski dvor-Makljenovac-Vila (spoj sa magistralnom cestom M-17) u regionalnu cestu sa oznakom R-474a (bosanski jezik) 
  ODLUKA o razvrstavanju lokalne ceste (Alibegovački most)-Sivša-Mlinište-Lovački dom-Bejići-Ularice-Šumski dvor-Makljenovac-Vila (spoj sa magistralnom cestom M-17) u regionalnu cestu sa oznakom R-474a (hrvatski jezik) 
 43. ODLUKA o kategorizaciji lokalne ceste Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj (spoj sa magistralnom cestom R-466) u regionalnu cestu sa oznakom R-457 (bosanski jezik) 
  ODLUKA o razvrstavanju lokalne ceste Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj (spoj sa magistralnom cestom R-466) u regionalnu cestu sa oznakom R-457 (hrvatski jezik) 
 44. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u  Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u  Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nositelj prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo obrane/odbrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne Ljubače Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje vojarne Ljubače Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne Blažuj Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje vojarne Blažuj Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/19 /15.11.2019./
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Igman“ d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik) 
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti Vladi Unsko-sanskog kantona – Kantonalnoj upravi civilne zaštite za sanaciju i rekonstrukciju objekta u kasarni Orljani u Bihaću (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju suglasnosti Vladi Unsko-sanskog kantona – Kantonalnoj upravi civilne zaštite za sanaciju i rekonstrukciju objekta u vojarni Orljani u Bihaću (hrvatski jezik) 
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o uspostavi web portala E-uprava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o uspostavi web portala E-uprava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i športa – Federalnog ministarstva kulture i sporta (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju nabavke 5 (pet) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave 5 (pet) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/19 /20.11.2019./
 8. ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o.  (bosanski jezik) 
  ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/19 /27.11.2019./
 10. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH Telecom“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva „BH Telecom“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2020. godinu (hrvatski jezik) 
 12. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik) 
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik) 
 13. ODLUKA o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju Skupštine dioničara Gospodarskog društva „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. - 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019. - 2021. godinu (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Neviš polje (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Neviš polje (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnju novih pratećih objekata Terminala Blažuj i ovlaštenja za potpisivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnju novih pratećih objekata Terminala Blažuj i ovlaštenja za potpisivanje (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Kakanj za ustupanje dijela zgrade štaba teritorijalne odbrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Kakanj za ustupanje dijela zgrade štaba teritorijalne odbrane (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/19 /29.11.2019./
 19. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isoplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar – decembar 2019. godine (IV kvartal 2019. godine) (bosanski jezik) 
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isoplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period listopad – prosinac 2019. godine (IV kvartal 2019. godine) (hrvatski jezik) 
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj (bosanski jezik) 
  ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj (hrvatski jezik) 
 22. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i  Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i  Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju ovlaštenja premijeru Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje punomoći Upravi privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti premijeru Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje punomoći Upravi gospodarskog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju J.P. „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju J.P. „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o imenovanju v.d. predsjednika  i članova Odbora za reviziju J.P. „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju v.d. predsjednika  i članova Odbora za reviziju J.P. „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosine i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosine i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403 – Federalna uprava policije na razdjele 1002 – Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, 1101 – Ured predsjednika Federacije BiH, 1102 – Ured potpredsjednika Federacije BiH, 1103 – Ured potpredsjednika Federacije BiH, 1204 – Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću, 1205 – Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1401 – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1502 – Kazneno popravni zavodi, 1604 – Finansijska policija, 2001 – Federalno ministarstvo zdravstva, 2301- Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2401 – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2501 – Ustavni sud, 2601 – Vrhovni sud FBiH, 2602 – Sudska policija, 2901 -  Federalno pravobranilaštvo, 3301 – Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 3401 – Federalni zavod za statistiku, 3501 – Federalni hidrometeorološki zavod, 3601 – Arhiv FBiH, 3701 -  Federalni zavod za programiranje razvoja, 4601 – Federalna uprava za civilnu zaštitu, 5201 – Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5601 – Agencija za državnu službu, 6101 – Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ( „Službene novine Federacije BiH“, br. 11/19 i 53/19) s razdjela 1403 – Federalna uprava policije na razdjele 1002 – Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, 1101 – Ured predsjednika Federacije BiH, 1102 – Ured potpredsjednika Federacije BiH, 1103 – Ured potpredsjednika Federacije BiH, 1204 – Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću, 1205 – Ured za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1401 – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, 1502 – Kazneno popravni zavodi, 1604 – Financijska policija, 2001 – Federalno ministarstvo zdravstva, 2301- Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2401 – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2501 – Ustavni sud, 2601 – Vrhovni sud FBiH, 2602 – Sudska policija, 2901 -  Federalno pravobraniteljstvo, 3301 – Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 3401 – Federalni zavod za statistiku, 3501 – Federalni hidrometeorološki zavod, 3601 – Arhiv FBiH, 3701 -  Federalni zavod za programiranje razvoja, 4601 – Federalna uprava za civilnu zaštitu, 5201 – Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5601 – Agencija za državnu službu, 6101 – Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski  jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/19 /4.12.2019./
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava
  Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije,
  rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu
  Privrednom društvu KISMET d.o.o. Doboj Istok, u iznosu od 450.273,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava
  Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije,
  rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu
  Gospodarskom društvu KISMET d.o.o. Doboj Istok, u iznosu od 450.273,00 KM (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA ENERGETIK d.o.o. Tuzla u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Gospodarskom društvu TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA ENERGETIK d.o.o. Tuzla u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskog konsolidaciji privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "ALUMINIJ" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "ALUMINIJ" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "BNT-Tvornica mašina i hidraulike" d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "BNT-Tvornica mašina i hidraulike" d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "Tehnički remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva "Tehnički remontni zavod Hadžići" d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o statusnim pitanjima i ustrojstvu Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/19 /6.12.2019./
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti za razrješenje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za razrješenje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o o unutarnjem ustrojstvu Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezhik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/19 /11.12.2019./
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja iz prethodnih godina Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja iz prethodnih godina Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA a o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/19 /13.12.2019./
 4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za MIO/PIO radi uvezivanja staža uposlenicima gospodarskih društava iz oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 95/19 /18.12.2019./
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2019. - 2021. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za period 2019. - 2021. godina (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva pravde (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj konsolidaciji Gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju Informacionog Sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (ISŠ) u 2019. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za financiranje aktivnosti na razvoju Informacijskog sustava šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (ISŠ) u 2019. godini (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o prijenosu nabavljenog vozila i IT opreme u okviru "Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom" Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenog vozila i IT opreme u okviru "Projekta održivog upravljanja šumama i krajolikom" Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu zemnog plina (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o prijenosu izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu izvršenih građevinskih radova u okviru projekta "Energijska učinkovitost u Bosni i Hercegovini", krajnim korisnicima (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta KFW, Frankfurt na Majni za Projekat energetska efikasnost u javnim zgradama (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta KFW, Frankfurt na Majni za Projekat energetska efikasnost u javnim zgradama (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o usvajanju Programa utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera – Kapitalni transferi javnim preduzećima - za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera – Kapitalni transferi javnim poduzećima - za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju privremenog člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/19 /20.12.2019./
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti generalnog direktora - predsjednika Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/19 /25.12.2019./
 41. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o izmjeni Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403 - Federalna uprava policije na razdjele 1002 - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, 1101 – Ured Predsjednika Federacije BiH, 1102 – Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1103 – Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1204 – Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, 1205 – Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1502 - Kazneno popravni zavodi, 1604 – Finansijska policija, 2001 - Federalno ministarstvo zdravstva, 2301 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2501 - Ustavni sud, 2601 - Vrhovni sud FBiH, 2602 - Sudska policija, 2901 – Federalno pravobranilaštvo, 3301 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 3401 - Federalni zavod za statistiku, 3501 – Federalni hidrometeorološki zavod, 3601 - Arhiv FBiH, 3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja, 4601 - Federalna uprava za civilnu zaštitu, 5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5601 - Agencija za državnu službu, 6101 – Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403 – Federalna uprava policije na razdjele 1002 – Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, 1101 – Ured Predsjednika Federacije BiH, 1102 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1103 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1204 - Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, 1205 - Ured za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, 1502 - Kazneno popravni zavodi, 1604 – Financijska policija, 2001 - Federalno ministarstvo zdravstva, 2301 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2501 - Ustavni sud, 2601 - Vrhovni sud FBiH, 2602 - Sudska policija, 2901 - Federalno pravobraniteljstvo, 3301 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 3401 – Federalni zavod za statistiku, 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod, 3601 - Arhiv FBiH, 3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja, 4601 - Federalna uprava za civilnu zaštitu, 5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5601 - Agencija za državnu službu, 6101 – Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o raspodjeli preostalog dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" gradovima i općinama (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli preostalog dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" gradovima i općinama (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o raspodjeli preostalog dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" kantoni (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli preostalog dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" kantoni (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" kantonima, gradovima i općinama (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" kantonima, gradovima i općinama (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403 - Federalna uprava policije na razdjele: 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH, 1203 - Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, 1204 - Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, 1205 - Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1603 - Porezna uprava FBiH, 3401 - Federalni zavod za statistiku, 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod, 3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja, 5601 - Agencija za državnu službu, 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403 - Federalna uprava policije na razdjele: 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH, 1203 - Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, 1204 - Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, 1205 - Ured za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1603 - Porezna uprava FBiH, 3401 - Federalni zavod za statistiku, 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod, 3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja, 5601 - Agencija za državnu službu, 6201 – Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer pojedincima - za pomoć u liječenju branitelja - boraca", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu zapitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za III. i IV kvartal 2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za III. i IV. kvartal 2019. godine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za III. i IV. kvartal 2019. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sufinanciranje Projekta Razvoj ruralnog poslovanja za III. i IV. kvartal 2019. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/19 /27.12.2019./
 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020. - 2024. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine za period 2020. - 2024. godina (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu FORTITUDO d.o.o. Travnik, u iznosu od 500.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu gospodarskom društvu FORTITUDO d.o.o. Travnik, u iznosu od 500.000,00 KM (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Putnikovo brdo - Medakovo na koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Putnikovo brdo - Medakovo na koridoru Vc (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o podnošenju prijave potraživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od stečajnog dužnika PS "Vitezu" d.o.o. Vitez (bosanski jezik)
  ODLUKA o podnošenju prijave potraživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od stečajnog dužnika PS "Vitezit" d.o.o. Vitez (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prijenosu nabavljenog informacionog sistema za interoperabilnost (IIS) u okviru Projekta "Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenog informacijskog sustava za interoperabilnost (IIS) u okviru Projekta "Tehnička potpora za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS), krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, Ulica Ismeta Mujezinovića broj 26, Humanitarnoj organizaciji "Merhamet" MDD Regionalni odbor Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26, Humanitarnoj organizaciji "Merhamet" MDD Regionalni odbor Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 5/pr., Savezu osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 5/pr., Savezu osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Finansijsko-informatičkog agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Finansijsko-informatičkog agenciji (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za prvi kvartal 2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za prvi kvartal 2020. godine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o razvrstavanju lokalne ceste Osanica - Prača u regionalnu cestu sa oznakom R-448a (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju lokalne ceste Osanica - Prača u regionalnu cestu sa oznakom R-448a (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/19 /31.12.2019./
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403 - Federalna uprava policije na razdjele: 1003 - Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2601 - Vrhovni sud Federacije BiH, 2602 – Sudska policija Federacije BiH, 3501 – Federalni hidrometeorološki zavod, 6101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sa razdjela 1403 - Federalna uprava policije na razdjele: 1003 - Zajedničke službe parlamenta Federacije BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2601 - Vrhovni sud Federacije BiH, 2602 – sudska policija Federacije BiH, 3501 – Federalni hidrometeorološki zavod, 6101 – Federalno ministarstvo okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za MIO/PIO radi uvezivanja staža uposlenicima gospodarskih društava iz oblasti namjenske industrije (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)