Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2005. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2005. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH» , broj 2/05

    

/10.1.2005./

 1. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 3/05 /14.01.2005./
 2. RJEŠENJE i imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  RJEŠENJE i imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 6/05 /26.01.2005./
 3. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 4. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 8/05 /09.02.2005./
 5. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo
 6. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora Projekta tehničke pomoći – za socijalno osiguranje ispred Federacije Bosne i Hercegovine
 7. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Projekta tehničke pomoći – za socijalno osiguranje ispred Federacije Bosne i Hercegovine
 8. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora JP za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo
 9. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora JP za «Vodno područje slivova Jadranskog mora» Mostar
 10. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora JP za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo
 11. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora JP za «Vodno područje slivova Jadranskog mora» Mostar
 12. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor novog partnera za sanaciju Privrednog društva Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 10/05 /23.02.2005./
 13. RJEŠENJE o razrješenju direktora Gender centra Federacije BiH
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 13/05 /09.03.2005./
 14. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju direktoru Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 15/05 /16.03.2005./
 15. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za agropedologiju Sarajevo
 16. RJEŠENJE o razrješenju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
 17. RJEŠENJE o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
 18. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za prihvatanje, otvaranje i vrednovanje ponuda u postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova u 2005. godini
 19. RJEŠENJE o imenovanju Centralne komisije za popis stalnih sredstava, obaveza i potraživanja
 20. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za popis stalnih sredstava i sitnog inventara
 21. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, obaveza i potraživanja
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/05 /23.03.2005./
 22. RJEŠENJE o razrješenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu pravde
 23. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 19/05 /28.03.2005./
 24. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za verificiranje ratnih tražbina
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 20/05 /30.03.2005./
 25. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 21/05 /04.04.2005/
 26. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 25/05 /20.04.2005./
 27. RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 28. RJEŠENJE o imenovanju člana Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 29. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za obavljanje pregovora o preuzimanju hipotekarnih kredita banaka na poslovnim prostorima privrednog društva «Šipad» Export-Import» d.d. Sarajevo
 30. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 26/05 /27.04.2005./
 31. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Procjene ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i
  drugih nesreća i Programa razvoja zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine
 32. RJEŠENJE o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete

  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/05 /11.05.2005./

 33. RJEŠENJE o imenovanju Interresorske komisije za realiziranje Zaključka Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

  «Službene novine Federacije BiH, broj 29/05 /18.05.2005./

 34. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
  «Službene novine Federacije BiH» , 30/05 /25.05.2005./

 35. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika člana stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope i Federacije Bosne i Hercegovine

 36. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika člana stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope i Federacije Bosne i Hercegovine

 37. RJEŠENJE o sastavu dijela stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 38. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Evropskom komitetu za prevenciju torture i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CPT)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 31/05 /01.06.2005/

 39. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za agropedologiju d.o.o. Sarajevo

 40. RJEŠENJE o razrješenju člana Subregionalne konsultativne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine

 41. RJEŠENJE o imenovanju člana Subregionalne konsultativne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 32/05 /08.06.2005./

 42. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

 43. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

 44. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar

 45. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar

 46. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

 47. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

 48. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za izmjenu i dopunu Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja
  federalnih organa državne službe

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 34/05 /15.06.2005./

 49. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti v.d. sekretara Ureda za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

 50. RJEŠENJE o imenovanju v.d. sekretara Ureda za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
  Službene novine Federacije BiH» , broj 36/05 /22.06.2005./

 51. RJEŠENJE o imenovanju člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 39/05 /06.07.2005./

 52. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog odbora Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
 53. RJEŠENJE o imenovanju članova Međuresorne komisije za realizaciju Projekta vodovoda Dubravske visoravni
  «Službene novine Federacije BiH» broj 46/05 /27.07.2005./

 54. 54 RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» broj 49/05 /8.08.2005./

 55. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor direktora i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje

 56. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo- Fondacije za nakladništvo Sarajevo

 57. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo- Fondacije za nakladništvo Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/05 /05.09.2005./

 58. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine za učešće u radu Arbitražnog tribunala za rješavanje spora oko
  međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčko Distrikta

 59. RJEŠENJE o imenovanju direktorice Gender centra Federacije BiH

 60. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za praćenje realizacije Zaključaka sa sastanka održanog 3.8.2005. godine u vezi sa sigurnosnim
  stanjem u P.S. «Vitezit» i «Vitezit Cromen» u Vitezu

 61. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i Kliničke bolnice Mostar

 62. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog
  vijeća Kliničke bolnice Mostar

 63. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u
  Bosni i Hercegovini FIPA

 64. RJEŠENJE o razrješenju v.d. predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije cesta Federacije BiH

 65. RJEŠENJE o imenovanju v.d. predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH» broj 55/05 /14.09.2005./

 66. RJEŠENJE o formiranju Komisije za izbor direktora, zamjenika direktora i članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne
  i Hercegovine

 67. RJEŠENJE o imenovanju v.d. direktora Federalnog zavoda za geologiju
  «Službene novine Federacije BiH» broj 59/05 /12.10.2005./

 68. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Evropskom komitetu za prevenciju torture i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CPT)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 61/05/26.10.2005./

 69. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju

 70. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu

 71. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog mediteranskog zavoda
  «Službene novine Federacije BiH» broj 62/05/01.11.2005./

 72. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu postupaka i procedura internih akata za razvoj i održavanje sistema interne kontrole u Stručnoj službi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 73. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA

  «Službene novine Federacije BiH» broj 63/05/02.11.2005./

 74. RJEŠENJE o formiranju Komisije za provođenje tendera za dokapitalizaciju Energopetrola d.d. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH» broj 64/05 /09.11.2005./

 75. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Bosne i Hercegovine

 76. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalnog zavoda za agropedologiju

 77. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

 78. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu

 79. RJEŠENJE o imenovanju Komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti Non Project Grant-AID)

 80. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora JP «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo

 81. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora JP «Vodno područje slivova Jadranskog mora» Mostar
  «Službene novine Federacije BiH» broj 65/05 /16.11.2005./

 82. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

 83. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje internog oglasa
  «Službene novine Federacije BiH» broj 66/05 /23.11.2005./

 84. RJEŠENJE o razrješenju članova Radne grupe za traženje nestalih

 85. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za traženje nestalih
  «Službene novine Federacije BiH» broj 68/05 /07.12.2005./

 86. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine za člana državnog ekonomskog tima Bosne i Hercegovine u okviru inicijative Pakta stabilnosti Investment Compact
  «Službene novine Federacije BiH» broj 69/05 /14.12.2005./

 87. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje

 88. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje

 89. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor direktora i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje

 90. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

 91. RJEŠENJE o poništenju Javnog oglasa za popunu upražnjene pozicije direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje

 92. RJEŠENJE o poništenju Javnog oglasa za popunu upražnjenih pozicija članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje

 93. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

 94. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Komisije za provođenje tendera za dokapitalizaciju Energopetrola d.d. Sarajevo

 95. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

 96. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za provođenje postupka nabavke namještaja i opreme za potrebe federalnih ministarstava i uprave koji imaju sjedište u Mostaru

 97. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i hercegovine u savjetodavnoj komisiji za dug

 98. RJEŠENJE o razrješenju

 99. RJEŠENJE o imenovanju
  «Službene novine Federacije BiH» broj 73/05 /28.12.2005./

 100.  RJEŠENJE V broj 710/05

 101.   RJEŠENJE o imenovanju privremenog direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

 102.   RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2005. godini «Službene novine Federacije BiH» broj 75/05 /31.12.2005./

 103.  RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini-FIPA

 104.   RJEŠENJE o imenovanju članova Federalnog tima (FTMČ) za monitoring cijena nakon uvođenja poreza na dodatnu vrijednost