Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2005. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2005. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH» , broj 1/05

    

/08.01.2005./

 1. ODLUKA o zamjeni prava korištenja na poslovnim prostorima između Federacije Bosne i Hercegovine i Općine Kiseljak (bosanski jezik)
  ODLUKA o zamjeni prava korištenja na poslovnim prostorima između Federacije Bosne i Hercegovine i Općine Kiseljak (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA odobravanju prodaje/nabavke putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 2/05 /10.1.2005./
 3. ODLUKA o odobravanju kratkoročne pozajmice sa posebnog (namjenskog) računa jedinstvenog računa trezora
 4. ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o uplati sredstava sa transakcijskog računa Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine na jedinstveni račun trezora Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
 5. ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 3/05 /14.01.2005./
 6. ODLUKA o privremenom utvrđivanju platnih razreda i koeficjenata za plaće namještenika u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)
  ODLUKA o privremenom utvrđivanju platnih razreda i koeficjenata za plaće namještenika u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 4/05 /19.01.2005./
 7. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 98a, Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Federalnog zavoda za upošljavanje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 6/05 /26.01.2005./
 9. ODLUKA za utvrđivanje kriterija i načinu raspodjele prihoda od neizravnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA za utvrđivanje kriterija i načinu raspodjele prihoda od indirektnih poreza koji se uplaćuju putem Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
  Bilanca energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2005.godinu (hrvatski jezik) *pdf format
  ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)
  Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik) *pdf format
 11. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkih automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 12. ODLUKA o izmjeni Odluke o namjeri odabira prihvatanja novog pertnera za sanaciju Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o namjeri odabira prihvatanja novog pertnera za sanaciju Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (bosanski jezik)
 13. ODLUKA o izuzimanju od privatizacije Poduzeća za proizvodnju i transport gasa «BH-Gas» d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju od privatizacije Preduzeća za proizvodnju i transport gasa «BH-Gas» d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija za pomoć stradalima u Jugoistočnoj Aziji od posljedica tsunamija (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija za pomoć stradalima u Jugoistočnoj Aziji od posljedica tsunamija (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 7/05 /02.02.2005./
 15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava za sufinansiranje nabavke 15 putničkih automobila «Škoda Fabia» za nagradu osvajačima Zlatne olimpijske medalje članovima, trenerima i selektoru reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 8/05 /09.02.2005./
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu odbrane- Federalnom ministarstvu obrane, radi zaključenja sudskog poravnanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu obrane- Federalnom ministarstvu odbrane, radi zaključenja sudskog poravnanja (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu odbrane- Federalnom ministarstvu obrane za isplatu dijela neisplaćenog duga po ugovoru o kupovini stana (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu Federalnom ministarstvu obrane- Federalnom ministarstvu odbrane za isplatu dijela neisplaćenog duga po ugovoru o kupovini stana (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnutku Gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na uvećanja osnovnog kapitala JP «Air Bosna» , Sarajevo
 20. ODLUKA o odobravanju prenosa prava vlasništva na vozilu marke Opel Frontera
 21. ODLUKA o davanju na korištenje kolor kopir aparata marke Canon Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na ime izmirenja obaveza prema Fondu za povratak Bosne i Hercegovine
 23. ODLUKA o otpisu dugova JP «Air Bosna» , Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu dugova JP «Air Bosna» , Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja mjesečne novčane naknade pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dobitnika najvećih ratnih odlikovanja i priznanja
 25. ODLUKA o izmjeni Odluke o namjeri odabira prihvatanja novog partnera za sanaciju Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o namjeri odabira prihvatanja novog partnera za sanaciju Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o načinu reguliranja obaveza po osnovu troškova energenata komunalnih usluga i zakupa u zgradi Maršala Tita 9a u Sarajevu
 27. ODLUKA o davanju na korištenje stambenog prostora u Sarajevu, ulica Zagrebačka br. 41b, Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 28. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću Unis – Udružena metalna industrija dd Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Unis – Udružena metalna industrija dd Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o putničkoj taksi – naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 9/05 /16.02.2005./
 31. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju ugovora o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju ugovora o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 32. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Energoinvest dd Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću Energoinvest dd Sarajevo (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 10/05 /23.02.2005./
 33. ODLUKA o Glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2005. godinu
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za uplatu inicijalnog depozita za Projekat SESP – Drugi Projekat podrške zapošljavanju – IDA kredit 3927 BOS (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za uplatu inicijalnog depozita za Projekat SESP – Drugi Projekat podrške zapošljavanju – IDA kredit 3927 BOS (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta PELRP – IDA kredit 33850 BOS, za treći i četvrti kvartal 2004. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta PELRP – IDA kredit 33850 BOS, za treći i četvrti kvartal 2004. godine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu ''staro za novo'' putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu ''staro za novo'' putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju na korištenje ručnih bacača granata Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje ručnih bacača granata Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju suglasnosti o lokaciji i uvjetima za proširenje Slobodne zone ''Visoko'' d.o.o. Visoko
 39. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta ''A003'' na Bistriku-Sarajevo Štabu NATO-a u Sarajevu savjetodavni tim NATO-a (NATO Headquarters Sarajevo NATO Advisory Team) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela objekta ''A003'' na Bistriku-Sarajevo Štabu NATO-a u Sarajevu savjetodavni tim NATO-a (NATO Headquarters Sarajevo NATO Advisory Team) (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti za produženje misije pripadnicima bh. kontigenata civilne policije, s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u misiji UN-a u Liberiji
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 11/05/02.03.2005./
 41. ODLUKA o obustavi postupka odabira konsultanta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 42. ODLUKA o davanju saglasnosti Kantonu Sarajevo za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju bivšeg Studentskog doma ''Mladen Stojanović''
 43. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
 44. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ''Transfera za fond za nakladništvo'' utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 45. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ''Transfera za kinematografiju'' utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 47. ODLUKA o davanju suglasnosti o lokaciji i uslovima za osnivanje Slobodne zone ''Jajce'' d.o.o. Jajce
 48. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i načinu korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite za učešće u finansiranju ''Programa deminiranja 2005/2006'' – Faza VII
 50. ODLUKA o davanju na korištenje dijela poslovnog objekta u Sarajevu, ulica Zelenih beretki br. 26, Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine
 51. ODLUKA o rasporedu sredstava ''Transfer za parlamentarne političke stranke'' Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava ''Transfer za parlamentarne političke stranke'' Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela vojnog objekta komande u kasarni ''Vojni logor'' u ulici Višegradska bb. u Goraždu Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela vojnog objekta zapovjedništva u vojarni ''Vojni logor'' u ulici Višegradska bb. u Goraždu Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu trgovine, za finansijsku pomoć radi učešća Bosne i Hercegovine na svjetskoj izložbi, ''EXPO 2005'' u Japanu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu trgovine, za financijsku pomoć radi učešća Bosne i Hercegovine na svjetskoj izložbi, ''EXPO 2005'' u Japanu (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 55. ODLUKA o davanju na korišćenje kuhinje i restorana Policijske akademije u kompleksu ''Vraca'' u Sarajevu Upravi policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 13/05 /09.03.2005./
 56. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor novog partnera za sanaciju privrednog društva Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (bosanski jezik) *(pdf format)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor novog partnera za sanaciju gospodarskog društva Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (hrvatski jezik) *(pdf format)
 57. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo
 58. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava za sufinansiranje nabavke 15 putničkih automobila «Škoda Fabia» za nagradu osvajačima Zlatne olimpijske medalje članovima, trenerima i selektoru reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci
 59. ODLUKA o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bh. kontigenta civilne policije, s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji
 60. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava kolektivne zaštite radnika (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa financijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu sredstava kolektivne zaštite radnika (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa finansijske pomoći rudnicima uglja i boksita u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa financijske pomoći rudnicima ugljena i boksita u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu
  eksplozivnih materija (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o utvrđivanju prioriteta izmirenja obveza iz temelja neisplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obveza prema dobavljačima za robe, materijala i usluge u 2005. godini
 63. ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva» (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva» (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 15/05 /16.03.2005./
 65. ODLUKA o usvajanju Programa za pripremu restrukturiranja preduzeća
 66. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora za poslove pripreme i prodaje privrednog društva «KTK» Visoko
 67. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o provođenju javne kampanje za upoznavanje javnosti o procesu privatizacije i programu reformi za Socijalni program i program korporativnog restrukturiranja (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o provođenju javne kampanje za upoznavanje javnosti o procesu privatizacije i programu reformi za Socijalni program i program korporativnog restrukturiranja (bosanski jezik)
 68. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata, za obezbjeđenje uvjeta za rad Komisije za praćenje realizacije izdatih potvrda/uvjerenja o svojstvu, okolnostima i načinu stradanja pripadnika oružanih snaga (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za obezbjeđenje uslova za rad Komisije za praćenje realizacije izdatih potvrda/uvjerenja o svojstvu, okolnostima i načinu stradanja pripadnika oružanih snaga (bosanski jezik)
 69. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Europi (TTFSE), za prvi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje projekta olakšanja trgovine i transporta u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE), za prvi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
 70. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, za nabavu opreme detaširanim odjeljenjima (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, za nabavku opreme detaširanim odjeljenjima (bosanski jezik)
 71. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)
 72. ODLUKA o utvrđivanju koeficjenata za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske skrbi za mjesec veljača 2005. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficjenata za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec februar 2005. godine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 16/05 /17.03.2005./
 73. ODLUKA o utvrđivanju plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 18/05 /23.03.2005./
 74. ODLUKA o raspodjeli dijela dobiti «BH Telecom» d.d., Sarajevo, «Međunarodni aerodrom Sarajevo» d.o.o., Sarajevo, JP «BH Pošta» d.o.o. Sarajevo, «Hrvatske telekomunikacije» d.o.o., Mostar, «Hrvatska pošta» d.o.o., Mostar, po godišnjem obračunu i utvrđenoj dobiti za 2004. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela dobiti «BH Telecom» d.d., Sarajevo, «Međunarodni aerodrom Sarajevo» d.o.o., Sarajevo, JP «BH Pošta» d.o.o. Sarajevo, «Hrvatske telekomunikacije» d.o.o., Mostar, «Hrvatska pošta» d.o.o., Mostar, po godišnjem obračunu i utvrđenoj dobiti za 2004. godinu (bosanski jezik)
 75. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta obnove obrazovanja 757 P koji se financira kreditom OPEC fonda, za prvi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta obnove obrazovanja 757 P koji se finansira kreditom OPEC fonda, za prvi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
 76. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat jačanja zdravstvenog sektora (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat jačanja zdravstvenog sektora (bosanski jezik)
 77. ODLUKA o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine za rekonstrukciju objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 98a
 78. ODLUKA o davanju suglasnosti o lokaciji i uvjetima za osnivanje Slobodne zone «Zenica» d.o.o. Zenica
 79. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transferi za poljoprivredu» utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transferi za poljoprivredu» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)
 80. ODLUKA o imenovanju članova Komisije za priznavanje flaširanih pitkih voda
 81. ODLUKA o visini plaće i drugim naknadama po osnovu zaposlenosti članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 19/05 /28.03.2005./ 
 82. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt jačanja zdravstvenog sektora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt jačanja zdravstvenog sektora (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA o obezbjeđenju sredstava za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o obezbjeđenju sredstava za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o davanju saglasnosti za uspostavljanje založenog prava na dijelu deponovanih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju auto- puta Zenica-Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za uspostavljanje založnog prava na dijelu deponovanih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju auto- puta Zenica-Sarajevo (hrvatski jezik)
 85. ODLUKA o izmjenama Pravila pozivnog tendera Energopetrol dd Sarajevo
 86. ODLUKA o uvjetima i načinu korištenja putničkih automobila koji su namijenjeni za potrebe izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 87. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta «Regionalno integralno upravljanje ekosistemima sliva rijeke Neretve i Trebišnjice» - GEFTF 052845, za Prvi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta «Regionalno integralno upravljanje ekosistemima sliva rijeke Neretve i Trebišnjice» - GEFTF 052845, za Prvi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinansiranje Razvojnog projekta obrazovanja, na ime neizmirenog učešća za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinanciranje Razvojnog projekta obrazovanja, na ime neizmirenog učešća za 2004. godinu (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 90. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 91. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Direkcije cesta Federacije BiH o usvajanju Plana i programa Direkcije cesta Federacije BiH za 2005. godinu
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 20/05 /30.03.2005./
 92. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za finansijsku podršku Općini Drvar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija za financijsku podršku Općini Drvar (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za finansijsku podršku Općini Glamoč (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija za financijsku podršku Općini Glamoč (hrvatski jezik)
 94. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za finansijsku podršku Općini Bosansko Grahovo (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija za financijsku podršku Općini Bosansko Grahovo (hrvatski jezik)
 95. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za potporu u organizaciji skijaškog natjecanja u alpskim disciplinama pod nazivom FIS KUP «ADRIA-SKI» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija za potporu u organizaciji skijaškog natjecanja u alpskim disciplinama pod nazivom FIS KUP «ADRIA-SKI» (hrvatski jezik)
 96. ODLUKA o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala «Sarajevoputevi» d.d. , Sarajevo
 97. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2004. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o ostvarenju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2004. godini (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 21/05 /04.04.2005/
 98. ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 23/05 /13.04.2005./
 99. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava «Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i
  obrta» utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
 100. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta «Razvoj
  i zaštita šuma (Šume 2)» , za Prvi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta «Razvoj
  i zaštita šuma (Šume 2)» , za Prvi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 101. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne
  i Hercegovine za nabavku opreme (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne
  i Hercegovine za nabavu opreme (hrvatski jezik)
 102. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinansiranje Projekta IFAD
  562 BA, za Prvi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinanciranje Projekta IFAD
  562 BA, za Prvi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 103. ODLUKA o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava «Transfer za parlamentarne političke stranke» Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava «Transfer za parlamentarne političke stranke» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
 104. ODLUKA o odobravanju izdvajanja dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za finansiranje četiri kulturna društva
 105. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za raseljene i izbjegle osobe» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 106. ODLUKA o odobravanju provedbe Projekta obnove objekta srednje škole «Gimnazija Mostar» u Mostaru
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 25/05 /20.04.2005./
 107. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade
  Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku novog putničkog automobila (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade
  Federacije Bosne i Hercegovine za nabavu novog putničkog automobila (hrvatski jezik)
 108. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša potrebnih za adaptaciju i sanaciju «Đačkog doma-Travnik» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša potrebnih za adaptaciju i sanaciju «Đačkog doma-Travnik» (hrvatski jezik)
 109. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša (hrvatski jezik)
 110. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom zavodu za statistiku za nabavku aparata za potrebe štamparije Federalnog zavoda za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom zavodu za statistiku za nabavu aparata za potrebe štamparije Federalnog zavoda za statistiku (hrvatski jezik)
 111. ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za finansiranje izrade Analize postojećeg stanja sigurnosti u jamama Rudnika mrkog uglja «Zenica» d.o.o. Zenica sa mjerama i aktivnostima (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za financiranje izrade Analize postojećeg stanja sigurnosti u jamama Rudnika mrkog ugljena «Zenica» d.o.o. Zenica sa mjerama i aktivnostima (hrvatski jezik)
 112. ODLUKA kojom se daje saglasnost na Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa Direkcije cesta Federacije BiH i Zaključke Upravnog odbora po nalazima iz Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Direkcije cesta Federacije BiH za 2003. godinu, broj 01-06-600-6/05 od 24.02.2005. godine
 113. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću «Žica» dd Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću «Žica» dd Sarajevo (hrvatski jezik)
 114. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta razvitka zajednica (CDP) i Projekta lokalnog razvoja (LDP), za Prvi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije
  Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta razvitka zajednica (CDP) i Projekta lokalnog razvoja (LDP), za Prvi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 26/05 /27.04.2005./
 115. ODLUKA o otpisu potraživanja Federalnoj upravi civilne zaštite na teret pozicije izdataka 822612 – Ostala domaća pozajmljivanja Budžeta Vlade Federacije BiH u fiskalnoj 2005. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu potraživanja Federalnoj upravi civilne zaštite na teret pozicije izdataka 822612 – Ostala domaća pozajmljivanja Proračuna Vlade Federacije BiH u fiskalnoj 2005. godini (hrvatski jezik) 

  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/05 /11.05.2005./

 116. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću «Fabrika duhana Mostar» dd Mostar

 117. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija za obezbjeđenje sredstava za rad Komisije za restituciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija za obezbjeđenje sredstava za rad Komisije za restituciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 118. ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva (bosanski jezik)

  ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva (hrvatski jezik)

 119. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt Sarajevske zaobilaznice (bosanski jezik)

  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvat kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt Sarajevske zaobilaznice (hrvatski jezik)

 120. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt Sarajevske zaobilaznice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt Sarajevske zaobilaznice (hrvatski jezik)

 121. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkog vozila Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkog vozila Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 122. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Razvojnog projekta obrazovanja, na ime neizmirenog učešća za 2004. godinu (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Razvojnog projekta obrazovanja, na ime neizmirenog učešća za 2004. godinu (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava «Podrška zapošljavanju invalidnih lica» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005.godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 2. ODLUKA o davanju na korištenje objekta kasarne «Misoča» u Ilijašu sa pripadajućim zemljištem Socijalno-zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa «Misoča» Ilijaš u osnivanju (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje objekta kasarne «Misoča» u Ilijašu sa pripadajućim zemljištem Socijalno-zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa «Misoča» Ilijaš u osnivanju (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o pokroviteljstvu i odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za pokroviteljstvo Naučnog simpozija «Blidinje 2005.)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o promjeni imena firme i izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica
 5. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o osnivanju Koordinacijskog odbora za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti na Memorandum o osnivanju Koordinacijskog odbora za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na ugovor o financiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta lokalnog razvoja (LDP), za drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta lokalnog razvoja (LDP), za drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida obrambeno- oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu i o realizaciji projekta «Rehabilitacija rudnog kompleksa Vihovići Mostar za otkup duga prema kreditoru njemačke banke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu i o realizaciji projekta «Rehabilitacija rudnog kompleksa Vihovići Mostar za otkup duga prema kreditoru njemačke banke (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2004. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2004. godinu (hrvatski jezik)

«Službene novine Federacije BiH», broj 29/05 /18.05.2005./

 1. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec mart 2005.godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenata za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec ožujak 2005.godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o utrošku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva» (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utrošku dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva» (hrvatski jezik)

«Službene novine Federacije BiH», broj 30/05 /25.05.2005./

 1. ODLUKA o izgradnji Srajevske obilaznice
 2. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt restrukturiranja obrazovanja (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt restrukturiranja obrazovanja (bosanski jezik)
 3. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt restrukturiranja obrazovanja (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt restrukturiranja obrazovanja (bosanski jezik)
 4. ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za sufinanciranje izrade Elaborata I – Seizmički utjecaj miniranja na objekte u gravitacijskoj zoni eksploatacije laporca na lokalitetu «Greben» , općina Kakanj, i Elaborata II – Procjena šteta na građevinskim objektima u zoni utjecaja površinskog kopa «Greben» , općina Kakanj (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za sufinansiranje izrade Elaborata I – Seizmički utjecaj miniranja na objekte u gravitacijskoj zoni eksploatacije laporca na lokalitetu «Greben» , općina Kakanj, i Elaborata II – Procjena šteta na građevinskim objektima u zoni uticaja površinskog kopa «Greben» , općina Kakanj (bosanski jezik)
 5. ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za financiranje izrade Dugoročnog programa razvoja Rudnika mrkog ugljena «Breza» d.o.o. Breza za razdoblje 2005. – 2010. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za finansiranje izrade Dugoročnog programa razvoja Rudnika mrkog uglja «Breza» d.o.o. Breza za period 2005. – 2010. godine (bosanski jezik)
 6. ODLUKA o oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u zgradi ulica Maršala Tita 9a Sarajevo.
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, za isplatu putnih troškova članu ekspertnog tima (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, za isplatu putnih troškova članu ekspertnog tima (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/05 /01.06.2005./
 8. ODLUKA o dopuni Odluke o privremenom uređivanju prodaje stanova.
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje – SITAP, za Drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje – SITAP, za Drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transferi za poljoprivredu» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transferi za poljoprivredu» utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Statut Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o utvrđivanju Akcionog plana Federacije Bosne i Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Akcionog plana Federacije Bosne i Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «SPIRIT OF SOCCER» ST ALBAN,S HOUSE, 57/60 HAYMARKET, LONDON, SW1Y 40X, Engleska, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «SPIRIT OF SOCCER» ST ALBAN,S HOUSE, 57/60 HAYMARKET, LONDON, SW1Y 40X, Engleska, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «BRIDGING BOUNDARIES INTERNATIONAL», Cloucester, Virginia, 23061, SAD, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «BRIDGING BOUNDARIES INTERNATIONAL», Cloucester, Virginia, 23061, SAD, za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 34/05 /15.06.2005./
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju misije pripadniku bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u Mirovnoj misiji UN-a na Haitiju
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat tehničke pomoći za socijalno osiguranje (SITAP) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt tehničke pomoći za socijalno osiguranje (SITAP) (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje izmjena Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat tehničke pomoći za socijalno osiguranje (SITAP) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje izmjena Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt tehničke pomoći za socijalno osiguranje (SITAP) (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat upravljanja čvrstim otpadom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt upravljanja čvrstim otpadom (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje izmjena Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat upravljanja čvrstim otpadom (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje izmjena Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekt upravljanja čvrstim otpadom (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi, za nabavku jednog novog putničkog automobila po principu «Staro za novo»
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija, za nabavku hardvera i softvera za uspostavu baze podataka o staroj deviznoj štednji
 24. ODLUKA o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine * pdf format
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za finansiranje spomen obilježja poginulim braniteljima HVO-a (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za financiranje spomen obilježja poginulim braniteljima HVO-a (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za finansiranje Memorijalnog kompleksa poginulih boraca Armije BiH «Kovači» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za financiranje Memorijalnog kompleksa poginulih boraca Armije BiH «Kovači» (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 35/05 /20.06.2005./
 27. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog prometa (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 36/05 /22.06.2005./
 29. ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o utrošku dijela sredstava iz Budžeta
  Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestruktuiranje industrije i rudarstva.
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u svrhu realiziranja Aneksa ugovora o uređenju odnosa između korisnika poslovnog prostora u objektu SDP u ulici Alipašina 41 u Sarajevu (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u svrhu realizacije Aneksa ugovora o uređenju odnosa između korisnika poslovnog prostora u objektu SDP u ulici Alipašina 41 u Sarajevu (bosanski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2005. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
  Hercegovine za 2005. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH» broj 38/05 /04.07.2005./
 32. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu.
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Odboru državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Odboru državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Direkciji cesta Federacije Bosne i Hercegovine, za zaključivanje ugovora zbog posebnih interesa, okolnosti i namjene.
 35. ODLUKA kojom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržava inicijativu za obnovu mostova na magistralnim putevima
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom zavodu za statistiku za nabavku personalnih računara (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom zavodu za statistiku za nabavu personalnih računara (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o utvrđivanju novčanih sredstava koja će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2005. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za «Dječiju nedjelju»
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 39/05 /06.07.2005./
 4. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću «Šipad» Export-Import d.d. Sarajevo
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, za financijsku pomoć za podršku obilježavanja 10. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice «Zaštićene zone» UN-a i ukopa identificiranih nastradalih osoba iz srpnja 1995. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, za finansijsku pomoć za podršku obilježavanja 10. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice «Zaštićene zone» UN-a i ukopa identificiranih nastradalih osoba iz jula 1995. godine (bosanski jezik)
 6. ODLUKA o rasporedu sredstava «Transfer za ekshumacije» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu
 7. ODLUKA kojom se jednostrano otkazuje primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 8. ODLUKA kojom se jednostrano otkazuje primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. ODLUKA kojom se jednostrano otkazuje primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta «Upravljanja čvrstim otpadom» za prvi kvartal 2005. godine
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija, za pokroviteljstvo održavanja manifestacije «Dani berbe grožđa» - Brotnjo 2005 (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija, za pokroviteljstvo održavanja manifestacije «Dani berbe grožđa» - Brotnjo 2005 (bosanski jezik)
 12. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 13. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu «Staro za novo» putničkog automobila za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «Staro za novo» putničkog automobila za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi (bosanski jezik)
 14. ODLUKA o rješavanju statusa uposlenika i preuzimanju imovine, arhive, tražbina i dugovanja Zavoda za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o rješavanju statusa zaposlenika i preuzimanju imovine,arhive potraživanja i dugovanja Zavoda za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 15. ODLUKA o načinu okončanja započetog Programa obuke i izdavanja certifikata za zvanja samostalnog računovođe i ovlaštenog revizora (hrvatski jezik)
  ODLUKA o načinu okončanja započetog Programa obuke i izdavanja certifikata za zvanja samostalnog računovođe i ovlaštenog revizora (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 41/05 /13.07.2005./
 16. ODLUKA o usvajanju izmjena Plana za izgradnju novih proizvodnih elektroenergetskih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine
 17. ODLUKA o odobravanaju prodaje/nabavke po principu «staro za novo» putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanaju prodaje/nabave po principu «staro za novo» putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša, za finansijsku pomoć u organizovanju «Trećeg međunarodnog sajma EKOBIS 2005» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz ProračunaFederacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša, za financijsku pomoć u organiziranju «Trećeg međunarodnog sajma EKOBIS 2005» (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «ARBETARNAS BILDNINGSFORBUND /ABF/ SWEDEN, LULEA Kronan H4 za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «ARBETARNAS BILDNINGSFORBUND /ABF/ SWEDEN, LULEA Kronan H4 za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne uprave
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o Procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera «Podsticaj industrijskoj proizvodnji» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera «Poticaj industrijskoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, potrebnih za isplatu troškova zakupnine poslovnog prostora (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, potrebnih za isplatu troškova zakupnine poslovnog prostora (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma za Federaciju Bosne i Hercegovine (Projekt podsticanja privatnog sektora u Bosni i Hercegovni (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlašćenja za potpisivanje Sporazuma za Federaciju Bosne i Hercegovine (Projekt poticanja privatnog sektora u Bosni i Hercegovni (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za ukop ekshumiranih» (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za ukop ekshumiranih» (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 44/05 (20.07.2005.)
 27. ODLUKA o utvrđivanju namjene trošenja prikupljenih sredstava po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avioprometa u Federaciji BiH za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju namjene trošenja prikupljenih sredstava po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avioprometa u Federaciji BiH za 2005. godinu (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o akontativnoj isplati sredstava za regres za godišnji odmor iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o akontativnoj isplati sredstava za regres za godišnji odmor iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  «Službene novine Federacije BiH» broj 46/05 /27.07.2005./
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za ustupanje na privremeno korištenje poslovnog prostora i opreme Ljubljanske banke d.d. Ljubljana-glavna filijala Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za ustupanje na privremeno korištenje poslovnog prostora i opreme Ljubljanske banke d.d. Ljubljana-glavna filijala Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA V broj 340/05
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za dodjelu jednokratne pomoći općinama Tuzla, Srebrenik, Travnik, Zenica, Zavidovići, Maglaj, Kakanj, Doboj-Jug i Kladanj za saniranje šteta nastalih od obilnih kišnih padavina
  (bosanski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za dodjelu jednokratne pomoći općinama Tuzla, Srebrenik, Travnik, Zenica, Zavidovići, Maglaj, Kakanj, Doboj-Jug i Kladanj za saniranje šteta nastalih od obilnih kišnih padalina
  (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju i realizaciji programa finansijske pomoći rudnicima uglja i boksita u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju i realizaciji programa financijske pomoći rudnicima ugljena i boksita u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu eksplozivnih materija (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Upravi policije Federalnog ministarstva untrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, potrebnih za opravku dva borbena oklopna vozila (bosanski jezik
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Upravi policije Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, potrebnih za opravku dva borbena oklopna vozila (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utrošku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije ''transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva'' (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utrošku dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije ''transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva'' (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ODLUKA o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta ''Razvoja i zaštita šume (Šume 2)'' za drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta ''Razvoja i zaštita šume (Šume 2)'' za drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta ''Razvoj Male komercijalne poljoprivrede'' za drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta ''Razvoj Male komercijalne poljoprivrede'' za drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta IFAD 562 BA, za drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava ''Transfer za civilne invalide'' utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 43. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkog vozila za potrebe Kabineta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – 1103, za nabavku motornog vozila (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – 1103, za nabavu motornog vozila (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu staro za novo putničkih automobila za potrebe Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 46. ODLUKA o minimalno-otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih u 2005. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o minimalno-otkupnim cijenama pojedinih poljoprivrednih u 2005. godini (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinansiranje Projekta SESP- Drugi projekat podrške zapošljavanju – IDA Kredit 3927 BOS, za drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinanciranje Projekta SESP- Drugi projekat podrške zapošljavanju – IDA Kredit 3927 BOS, za drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 48/05 /3.08.2005./
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za održavanje Sportskih igara Saveza RVI BiH (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za održavanje
  sportskih igara Saveza RVI BiH (bosanski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za održavanje Sportskih igara Saveza HVIDR-e (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za održavanje
  Sportskih igara Saveza HVIDR-e (bosanski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
 1. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec travanj 2005. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec april 2005. godine (bosanski jezik)
 2. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec svibanj 2005. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec maj 2005. godine (bosanski jezik)
 3. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec lipanj 2005. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec jun 2005. godine (bosanski jezik)
 4. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt stambene obnove (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt stambene obnove (bosanski jezik)
 5. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt stambene obnove (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt stambene obnove (bosanski jezik)
 6. ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije ''Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva'' (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije ''Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva'' (bosanski jezik)
 7. ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera ''Poticaj industrijskoj proizvodnji '' Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera ''Podsticaj industrijskoj proizvodnji '' Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
 8. ODLUKA o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima – domovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima – domovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 9. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih primanja braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec srpanj 2005, godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih primanja boračko-invalidske zaštite za mjesec juli 2005, godine (bosanski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu odbrane – Federalnom ministarstvu obrane
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija Federalnom ministarstvu finansija za financijsku pomoć Sportskom ribolovnom savezu BiH za učešće na svjetskom prvenstvu u ribolovu
  (hrvatski jezik)

  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finasncija Federalnom ministarstvu financija za finansijsku pomoć Sportskom ribolovnom savezu BiH za učešće na svjetskom prvenstvu u ribolovu (bosanski jezik)
 12. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) za financiranje Projekta rekonstrukcije stambenih jedinica za povratak izbjeglih i raseljenih osoba
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za Projekt rekonstrukcije stambenih jedinica za povratak izbjeglih i raseljenih lica
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija Federalnom ministarstvu finansija za financijsku pomoć Općini Busovača (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija Federalnom ministarstvu financija za financijsku pomoć Općini Busovača (bosanski jezik)
 15. ODLUKA o privremenoj isplati najniže plaće namještenika u federalnim organima državne službe (hrvatski jezik)
  ODLUKA o privremenoj isplati najniže plaće namještenika u federalnim organima državne službe (bosanski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija Federalnom ministarstvu finansija za financijsku pomoć Općini Bosansko Grahovo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija Federalnom ministarstvu financija za finansijsku pomoć Općini Bosansko Grahovo (bosanski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija Federalnom ministarstvu finansija za financijsku pomoć Općini Glamoč (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija Federalnom ministarstvu financija za finansijsku pomoć Općini Glamoč (bosanski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija Federalnom ministarstvu finansija za financijsku pomoć Općini Dobretići (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija Federalnom ministarstvu financija za finansijsku pomoć Općini Dobretići (bosanski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi civile zaštite (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 49/05 /8.08.2005./
 20. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt zaštite kvalitete vode (GEF) (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt zaštite kvaliteta vode (GEF) (bosanski jezik)
 21. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog grant sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za grant Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) koja djeluje kao Agencija za implementaciju globalnog fonda za okoliš (GEF) za Projekt zaštite kvalitete vode (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog grant sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za grant Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) koja djeluje kao Agencija za implementaciju globalnog fonda za okoliš (GEF) za Projekt zaštite kvaliteta vode (bosanski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta razvitka zajednice (CDP), za Drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta razvitka zajednice (CDP), za Drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta ''Nacionalna strategija zaštite biološke i pejzažne raznolikosti sa akcionim planom'' (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta ''Nacionalna strategija zaštite biološke i pejzažne raznolikosti sa akcionim planom'' (bosanski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC) za Prvi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC) za Prvi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
 25. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godine
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za pružanje financijske pomoći Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva ''Terminali Federacije'' d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za pružanje finansijske pomoći Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva ''Terminali Federacije'' d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
 27. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora ospodarskog društva ''Terminali Federacije'' d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva ''Terminali Federacije'' d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
 28. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću IP ''Krivaja'' d.d. Zvidovići (hrvatski jezik)
  ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u reduzeću IP ''Krivaja'' d.d. Zvidovići (bosanski jezik)
 29. ODLUKA o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 30. ODLUKA o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 31. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za dodjelu jednokratne pomoći općinama Tuzla, Srebrenik, Travnik, Zenica, Zavidovići, Maglaj, Kakanj, Doboj-Jug i Kladanj (hrvatski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za dodjelu jednokratne pomoći općinama Tuzla, Srebrenik, Travnik, Zenica, Zavidovići, Maglaj, Kakanj, Doboj-Jug i Kladanj (bosanski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta, za financijsku pomoć Internacionalnoj koloniji skulptora ''Ostrožac 2005'' (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa, za finansijsku pomoć Internacionalnoj koloniji skulptora ''Ostrožac 2005'' (bosanski jezik)
 33. ODLUKA o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2006. godinu (hrvatski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju boravišne takse za 2006. godinu (bosasnki jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za reviziju Proračuna/Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za reviziju Budžeta/Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 35. ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 52/05 /31.08.2005./
 36. ODLUKA o odobravanju Izvještaja o poslovanju Željeznica Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (bosanki jezik)
  ODLUKA o odobravanju Izvještaja o poslovanju Željeznica Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju poslovanja Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanki jezik)
  ODLUKA o odobravanju poslovanja Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 53/05 /05.09.2005./
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti na zakup prostora i smještaja federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/05 /05.09.2005./
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja
  Federacije Bosne i Hercegovine, u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «staro za novo» putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, Rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, Rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju na korištenje montažnog visećeg mosta općini Maglaj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje montažnog visećeg mosta općini Maglaj (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o privremenom reguliranju isplate plaća i drugih naknada iz radnog odnosa službenicima i namještenicima Federalnog ministarstva odbrane – Sektor za namjensku proizvodnju (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenom reguliranju isplate plaća i drugih naknada iz radnog odnosa službenicima i namještenicima Federalnog ministarstva obrane – Sektor za namjensku proizvodnju (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji plana i programa Direkcije cesta Federacije BiH za period 1.1.-30.6.2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Izvješća o realizaciji plana i programa Direkcije cesta Federacije BiH za period 1.1.-30.6.2005. godine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «staro za novo» putničkog vozila za potrebe Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju Investicionog programa povećanja proizvodnje-Biznis plan Rudnika mrkog uglja «Breza» d.o.o. Prva faza 2005-2007. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju Investicijskog programa povećanja proizvodnje-Biznis plan Rudnika mrkog ugljena «Breza» d.o.o. Prva faza 2005-2007. godina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 55/05 /14.09.2005.
 49. ODLUKA o utvrđivanju prava na poseban dodatak zaposlenim u Federalnoj komisiji za nestale osobe
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 1. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec august 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec kolovoz 2005. godine (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za uplatu provizije Mutshubishi Banci po projektu škole 2001-2002 (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za uplatu provizije Mutshubishi Banci po projektu škole 2001-2002 (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu ''staro za novo'' putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu ''staro za novo'' putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću Energoinvest – Tvornica dalekovodnih stubova d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Energoinvest – Tvornica dalekovodnih stubova d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor za konsultanske usluge jačanja izgradnje institucija i administrativnih kapaciteta za implementaciju Projekta u Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Ugovor za konsultanske usluge jačanja izgradnje institucija i administrativnih kapaciteta za implementiranje Projekta u Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 56/05 /21.09.2005./
 6. ODLUK A o utrošku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva» (bosanski jezik)
  ODLUKA o utrošku dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva» (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela kasarne ''7. Muslimanske brigade'' u Zenici sa pripadajućim zemljištem, pripadnicima EUFOR-a (komandi Turskog bataljona-Sjever) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje dijela vojarne ''7. Muslimanske brigade'' u Zenici sa pripadajućim zemljištem, pripadnicima EUFOR-a (Zapovjedništvu Turskog bataljuna-Sjever) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 59/05 /12.10.2005./
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Odboru državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Odboru državne službe za žalbe (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine – Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi, za nabavku jednog prenosnog PC (Laptopa) (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi, za nabavku jednog prenosnog PC (Laptopa) (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine , za nabavku opreme za uvezivanje svih organizacionih dijelova Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine IT tehnologijom (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine , za nabavu opreme za uvezivanje svih organizacionih dijelova Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine IT tehnologijom (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, za nabavku automobila po principu «staro za novo» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, za nabavu automobila po principu «staro za novo» (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Agrokomerc d.d. Velika Kladuša

«Službene novine Federacije BiH» , broj 61/05 /26.10.2005./

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum o učešću u finansiranju i obavljanju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice (bosanski jezik)

ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum o sudjelovanju u financiranju i obavljanju poslova eksproprijacije za izgradnju Sarajevske obilaznice (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks broj 1 Dopunjenog i izmijenjenog Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica i Izmjene Statuta društva sa ograničenom odgovornošću «Mittal Steel Zenica» (bosanski jezik)

ODLUKA o davanju suglasnosti na Aneks broj 1 Dopunjenog i izmijenjenog Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću «BH Steel Željezara» Zenica i Izmjene Statuta društva sa ograničenom odgovornošću «Mittal Steel Zenica» (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o davanju ovlašćenja za pregovore o Ugovoru o kreditu EBRD i EIB za obnovu željeznica u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

ODLUKA o davanju ovlaštenja za pregovore o Ugovoru o kreditu EBRD i EIB za obnovu željeznica u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o promjeni organizovanja u dijelu elektroenergetskog sektora i rudarskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA o promjeni organiziranja u dijelu elektroenergetskog sektora i rudarskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o energiji između premijera Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (bosanski jezik)

ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o energiji između premijera Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na Ugovor o načinu izmirenja duga za isporučenu toplotnu energiju i Protokol o uvjetima za isporuku toplotnu energije na početku sezone grijanja
 2. ODLUKA o proglašenju najboljeg ponuđača u postupku odabira prihvatanja novog partnera za sanaciju privrednog društva Energopetrol dd Sarajevo putem dokapitalizacije (bosanski jezik)

ODLUKA o proglašenju najboljeg ponuđača u postupku odabira prihvatanja novog partnera za sanaciju gospodarskog društva Energopetrol dd Sarajevo putem dokapitalizacije (hrvatski jezik)

«Službene novine Federacije BiH» , broj 62/05 /01.11.2005./

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti Željeznicama Federacije BiH Sarajevo o usklađivanju oblika organizovanja (bosanski jezik)

ODLUKA o davanju suglasnosti Željeznicama Federacije BiH Sarajevo o usklađivanju oblika organizovanja (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinansiranje projekta SESP-Drugi projekt podrške zapošljavanju-IDA kredit 3927 BOS, za treći kvartal 2005. godine (bosanski jezik)

ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinanciranje projekta SESP-Drugi projekt podrške zapošljavanju-IDA kredit 3927 BOS, za treći kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2005. godinu (bosanski jezik)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2005. godinu (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfera za fond za izdavaštvo» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfera za fond za nakladništvo» utvrđenih Proračunom federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u Mirovnoj misiji UN-a na Haitiju
 2. ODLUKA o dopunama Odluke o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih finansijskih aranžmana (bosanski jezik)

ODLUKA o dopunama Odluke o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih financijskih aranžmana (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Povjerenstvu za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o utvrđivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja (bosanski jezik)

ODLUKA o utvrđivanju radnih mjesta u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva potrebnih za nabavku antivirusnog lijeka Tamiflu namijenjenog za sprječavanje razmnožavanja i širenja virusa gripe (bosanski jezik)

ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva potrebnih za nabavku antivirusnog lijeka Tamiflu namijenjenog za sprječavanje razmnožavanja i širenja virusa gripe (hrvatski jezik)

 1. ODLUKA o identifikaciji, isknjižavanju i prenosu imovine privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo čiji je kapital predmet tendera za provođenje procesa privatizacije/dokapitalizacije

«Službene novine Federacije BiH» , broj 63/05 /02.11.2005./

 1. ODLUKA o usvajanju Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povijesne baštine, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama za period 4.7.-31.12.2004. godine
 2. ODLUKA o izmjenama Odluke o utrošku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestruktuiranje industrije i rudarstva (bosanski jezik)

ODLUKA o izmjenama Odluke o utrošku dijela sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za prestrukturiranje industrije i rudarstva (hrvatski jezik)
«Službene novine Federacije BiH» , broj 64/05 /09.11.2005./

 1.  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec septembar 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec rujan 2005. godine ( hrvatski jezik)
 2.  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3.   ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za Fondaciju «Pravda za Bosnu i Hercegovinu»
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije Bih D.o.o., Sarajevo
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za suradnju i zastupanje pred Povjerenstvom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2005. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Dokumenta o politici dodjele koncesija
 8. ODLUKA o naknadi za korištenje službenog smješataja za privremeni smještaj
 9. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Associazione Fratello Sole Onlus» Sorrento Piazza f.s. Gargiulo 8, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji «Associazione Fratello Sole Onlus» Sorrento Piazza f.s. Gargiulo 8, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnutku gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «staro za novo» putničkog vozila za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu «staro za novo» putničkog vozila za potrebe Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo - Federalne direkcije za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje-SITAP, za treći kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje-SITAP, za treći kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), za drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), za drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta razvitka zajednica (CDP), za treći kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta razvitka zajednica (CDP), za treći kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za treći kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinanciranje Projekta IFAD 562 BA, za treći kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija, za verificiranje tražbina za staru deviznu štednju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financja-Federalnom ministarstvu finansja, za verificiranje tražbina za staru deviznu štednju (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, za obezbjeđenje nadostojećih sredstava na poziciji «Naknade troškova zaposlenih», potrebnih za isplatu regresa za godišnji odmor za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, za obezbjeđenje nadostojećih sredstava na poziciji «Naknade troškova uposlenih», potrebnih za isplatu regresa za godišnji odmor za 2005. godinu (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o pristupanju izgradnji autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Kakanj -Visoko - poddionica II Dobrinje-Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o pristupanju izgradnji autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Kakanj -Visoko - poddionica II Dobrinje-Visoko (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju suglasnosti na kriterije kreditiranja iz sredstava Japanskih grantova i Malezijske donacije
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za realizaciju Projekta nabavke vozova nagibne tehnike TALGO (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za realiziranje Projekta nabave vlakova nagibne tehnike TALGO (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 65/05 /16.11.2005./
 4. ODLUKA o prihvatanju Inicijative Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH o sufinansiranju izgradnje puta za Žepu i puta za Dobretiće
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za raspored dobiti privrednog društva «BH-gas» d.o.o. Sarajevo ostvarene u 2004. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za raspored dobiti gospodarskog društva «BH-gas» d.o.o. Sarajevo ostvarene u 2004. godini (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja drugog dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za finansiranje četiri kulturna društva
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegvoine za 2005. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegvoine za 2005. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, potrebnih za isplatu otpremnine sudiji Miomiru Jočiću (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, potrebnih za isplatu otpremnine sucu Miomiru Jočiću (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o prenosu poslova održavanja u zgradi pravosudnih organa Federacije Bosne i Hercegovine i preuzimanju namještenika (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu poslova održavanja u zgradi pravosudnih tijela Federacije Bosne i Hercegovine i preuzimanju namještenika (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o prihvatanju Rebalansa Plana i programa Direkcije cesta Federacije BiH za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju Rebalansa Plana i programa Direkcije cesta Federacije BiH za 2005. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 66/05 /23.11.2005./
 12. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane- Federalno ministarstvo obrane
 13. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec oktobar 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec listopad 2005. godine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanje izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe, za ukop ekshumitranih osoba i za usluge prevoza i goriva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanje izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe, za ukop ekshumiranih osoba i za usluge prevoza i goriva (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Regionalni projekt željeznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za Regionalni projekt željeznica (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)za Regionalni projekt željeznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD)za Regionalni projekt željeznica (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta» utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti za prodaju rashodovanih motornih vozila Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
 19. ODLUKA o privremenom prenošenju poslova ukinute Uprave administracije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o privremenom prijenosu poslova ukinute Uprave administracije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 68/05 /07.12.2005./
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta obnove obrazovanja 757 P koji se finansira kreditom OPEC fonda, za Drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta obnove obrazovanja 757 P koji se financira kreditom OPEC fonda, za Drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju i realizaciji programa finansijske pomoći rudnicima uglja i boksita u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju i realizaciji programa financijske pomoći rudnicima ugljena i boksita u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavu eksplozivnih materija (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti o produženju misije pripadniku bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine, u Mirovnoj misiji UN-a na Haitiju (bosanski jezik)
 23. ODLUKA V broj 603/05
 24. ODLUKA o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabave po principu staro za novo putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 69/05 /14.12.2005./
 26. ODLUKA o kriterijimaza imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 27. Privremena ODLUKA o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra (bosanski jezik)
  Privremena ODLUKA o naknadama za korišćenje podataka izmjere i katastara (hrvatski jezik)
 28. Privremena ODLUKA o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastara (bosanski jezik)
  Privremena ODLUKA o naknadama za vršenje usluga iz oblasti izmjere i katastara (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec novembar 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec studeni 2005. godine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja dodatnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za pokroviteljstvo naučnog simpozija «Blidinje 2005»
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta obnove elektrodistribucije (bosanki jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje Projekta obnove elektrodistribucije (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt obnove elektrodistribucije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt obnove elektrodistribucije (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije – Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, za preseljenje u Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije – Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, za preseljenje u Mostar (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanmja i nauke, za preseljenje u Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanmja i nauke, za preseljenje u Mostar (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija/financija – Porezna uprava Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, za preseljenje u Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija/finansija – Porezna uprava Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, za preseljenje u Mostar (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, za preseljenje u Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, za preseljenje u Mostar (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za preseljenje u Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za preseljenje u Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o utršku dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu sa pozicije «Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta»
 39. ODLUKA o nabavci namještaja i opreme za potrebe preseljenja federalnih ministarstava u Mostar
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 70/05 /15.12.2005./
 40. ODLUKA o prenosu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosen i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u «Tekuću rezervu Vlade Federacije» Budžeta Federacije Bosen i hercegovine za 2005. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u «Tekuću pričuvu Vlade Federacije» Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 71/05 /21.12.2005./
 41. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za udruženja građana i druge organizacije sa pozicije «Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama» (bosanski jezik)
  ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna/Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za udruge građana i druge organizacije sa pozicije «Transferi udrugama građana i drugim organizacijama» (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 72/05 /26.12.2005./
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o osnivanju jedinice za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju u Federalnom ministarstvu pravde
 46. ODLUKA o formiranju Federalnog tima (FTMC) za monitoring cijena nakon uvođenja poreza na dodatnu vrijednost (bosanski jezik)
  ODLUKA o formiranju Federalnog tima (FTMC) za monitoring cijena nakon uvođenja poreza na dodanu vrijednost (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, hljeba od brašna žitarica, mlijeka i jestivog ulja (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, kruha od brašna žitarica, mlijeka i jestivog ulja (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata  (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za finansijsku podršku Općini Bosansko Grahovo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija za financijsku podršku Općini Bosansko Grahovo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za finansijsku podršku Općini Glamoč (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za financijsku podršku Općini Glamoč  (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za finansijsku podršku Općini Busovača (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za financijsku podršku Općini Busovača (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za finansijsku podršku Općini Ključ (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za financijsku podršku Općini Ključ (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Domu naroda domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Domu naroda domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Zajedničkim službama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Zajedničkim službama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za finansijsku podršku Općini Teočak (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za finansijsku podršku Općini Teočak (hrvatski  jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu pravde, za obnovu sudske zgrade u Tomislavgradu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu pravde, za obnovu sudske zgrade u Tomislavgradu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski  jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Ureda predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – «1101» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Ureda predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – «1101» (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Ureda potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – «1103» (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Ureda potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – «1103» (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom meteorološkom zavodu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom meteorološkom zavodu (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom pravobranilaštvu – Federalnom pravobraniteljstvu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom pravobraniteljstvu  – Federalnom pravobranilaštvu (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj novinskoj agenciji (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnoj novinskoj agenciji (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija  za finansijsku podršku Općini Velika Kladuša  (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za financijsku podršku Općini Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija  za adaptaciju Doma zdravlja u Velikoj Kladuši (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za adaptaciju Doma zdravlja u Velikoj Kladuši (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija  za finansijsku podršku Općini Drvar (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za financijsku potporu Općini Drvar (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija  za finansijsku podršku Općini Kreševo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za financijsku potporu Općini Kreševo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija  za finansijsku podršku Općini Stolac (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za financijsku potporu Općini Stolac (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija  za adaptaciju Doma zdravlja u Čitluku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za adaptaciju Doma zdravlja u Čitluku (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Centru za jednakost i ravnopravnost polova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna  Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Centru za jednakost i ravnopravnost spolova (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o zasnivanju zamjenskog založnog prava nad sredstvima u iznosu od 8.500.000,00 KM odobrenih Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija rebalansom Budžeta Federacije BiH za 2005. godinu
 36. ODLUKA o dodjeli i korištenju prikupljenih sredstava na posebnom podračunu u okviru JRT Budžeta Federacije BiH po osnovu putničke takse-naknade za razvoj i unapređenje avioprometa u Federaciji BiH u 2005. godini JP «AIR BOSNA» Sarajevo
 37. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za raseljene i izbjegle osobe» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 38. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija  za finansijsku podršku Općini Odžak (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija  za financijsku potporu Općini Odžak (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinansiranje Projekta SESP-Drugi projekt podrške zapošljavanju-IDA Kredit 3927 BOS, za četvrti kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna  Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinanciranje Projekta SESP-Drugi projekt podrške zapošljavanju-IDA Kredit 3927 BOS, za četvrti kvartal 2005. godine (hrvatski  jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za četvrti kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinanciranje Projekta IFAD 562 BA, za četvrti kvartal 2005. godine (hrvatski  jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinansiranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), za treći kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu, za sufinanciranje Projekta tehničke pomoći u procesu privatizacije (PTAC), za treći kvartal 2005. godine (hrvatski  jezik)
 44. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec decembar 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za mjesec prosinac 2005. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 73/05 /28.12.2005./
 45. ODLUKA o odobravanju prodaje/nabavke po principu «Staro za novo» putničkog vozila za potrebe Federalnog tužilaštva «Službene novine Federacije BiH» , broj 74/05 /30.12.2005./
 46. ODLUKA o prijenosu prava korištenja na zemljištu i stambeno-poslovnom objektu «B» 'Lipa
 47. ODLUKA o korištenju neutrođšenih sredstava za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo dionica Podlugovi-Jošanica za troškove eksproprijacije dionice Kakanj-Visoko, poddionica II Dobrinje – Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o korišćenju neutrođšenih sredstava za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo dionica Podlugovi-Jošanica za troškove eksproprijacije dionice Kakanj-Visoko, poddionica II Dobrinje – Visoko (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih prava i obaveza bez naknada u trgovačkom društvu «Energopetrol Ploče» d.d. za uskladištenje, špediciju, vanjski i unutarnji promet, Ploče, Republika Hrvatska, između Energoinvesta, d.d.-Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih prava i obveza bez naknada u trgovačkom društvu «Energopetrol Ploče» d.d. za uskladištenje, špediciju, vanjski i unutarnji promet, Ploče, Republika Hrvatska, između Energoinvesta, d.d.-Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključenju Ugovora o prijenosu osnivačkih prava i obaveza bez naknade u trgovačkom društvu «Energopetrol Ploče» d.d. za uskladištenje, špediciju, vanjski i unutarnji promet, Ploče, Republika Hrvatska, između Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključenju Ugovora o prijenosu osnivačkih prava i obveza bez naknade u trgovačkom društvu «Energopetrol Ploče» d.d. za uskladištenje, špediciju, vanjski i unutarnji promet, Ploče, Republika Hrvatska, između Federacije Bosne i Hercegovine i Gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prijenosu udjela bez naknade u Preduzeću za skladištenje tečnih goriva «Terminal» d.o.o. Sarajevo-Ilidža između Energoinvesta, d.d.-Sarajevo, Kantona sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o prijenosu udjela bez naknade u Preduzeću za skladištenje tečnih goriva «Terminal» d.o.o. Sarajevo-Ilidža između Energoinvesta, d.d.-Sarajevo, Kantona sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prijenosu udjela bez naknade u Preduzeću za skladištenje tečnih goriva «Terminal» d.o.o.Sarajevo-Ilidža između Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o prijenosu udjela bez naknade u Poduzeću za skladištenje tečnih goriva «Terminal» d.o.o.Sarajevo-Ilidža između Federacije Bosne i Hercegovine i Gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o preuzimanju nepokretne i pokretne imovine, arhive i druge dokumentacije Federalno ministarstva obrane-Federalnog ministarstva odbrane
 3. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 75/05 /31.12.2005./
 4. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti za prenošenje prava korištenja
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripradnika boračkih populacija
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na ugovor o načinu izmirenja duga za isporučenu toplotnu energiju i Protokol o uvjetima za isporuku toplotne energije na početku sezone grijanja
 8. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinansiranje Projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za Drugi kvartal 2005. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za sufinanciranje Projekta «Upravljanje čvrstim otpadom» za Drugi kvartal 2005. godine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu
 10. ODLUKA o raspodjeli preostalog dijela sredstava tekućeg transfera «Podsticaj industrijskoj proizvodnji» Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli preostalog dijela sredstava tekućeg transfera «Poticaj industrijskoj proizvodnji» Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o raspodjeli sredstava «Transfer za osobe sa invaliditetom-neratni invalidi» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 12. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša
 13. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta  Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Federalnom ministarstvu trgovine i turizma
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Zavodu za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu Zavodu za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju prioriteta izmirenja obaveza na osnovu neiplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge u 2005. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o utvrđivanju prioriteta izmirenja obveza iz temelja neiplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge u 2005. godini (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti za raspored dobiti Privrednog društva «BH-Gas» d.o.o. Sarajevo ostvarene u 2004. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju suglasnosti za raspored dobiti Gospodarskog društva «BH-Gas» d.o.o. Sarajevo ostvarene u 2004. godini (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o implementaciji Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu o sufinansiranju izgradnje puta za Žepu
 18. ODLUKA o implementaciji inicijative Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o sufinansiranju izgradnje puta za Žepu i puta za Dobretiće
 19. ODLUKA o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane