Ministarstvo rada i socijalne politike

Ministar: Vesko Drljača

Ministarstvo rada i socijalne politike

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 650-685
Fax: +387 33 255-462
web site: www.fmrsp.gov.ba

Pošalji mail na info@fmrsp.gov.ba

Ministar: Vesko Drljača

Biografija

Rođen 20. januara 1961. godine. Osnovnu školu i Opštu gimnaziju završio je u Zvorniku. Od 1981. do 1985. godine studirao i završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika. 

Živi i radi u Sarajevu. 

Od februara 1987. do aprila 1996. godine radio kao državni službenik na poslovima i zadacima upravnog rješavanja u drugom stepenu u Republičkom ministarstvu unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine. 

U Ministarstvu pravde i opšte uprave Bosne i Hercegovine radio kao viši stručni suradnik za izradu i tumačenje propisa iz oblasti državljanstava i putnih isprava u periodu od 1996. do 1998. godine. 

Od juna 1998. do juna 2004. godine bio je viši stručni suradnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH - Sektor za državljanstvo i putne isprave. 

Radni angažman nastavio je u Ministarstvu sigurnosti BiH, gdje je u periodu 2004. - 2006. bio šef Odsjeka za koordinaciju i usklađivanje propisa u Sektoru za međunarodnu suradnju. 

Od juna 2006. godine obavlja dužnost sekretara Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA. 

Govori engleski jezik. Po nacionalnosti je Srbin. 


Organizacijska struktura

Ministar
Vesko Drljača
Telefon: +387 33 661 772
Fax: +387 33 255 462
E-mail: info@fmrsp.gov.ba  

Sekretarka
Sekretarka Ministarstva, Saida Kastrat
Telefon:+387 33 661 772
Fax:+387 33 255 462
saida.kastrat@fmrsp.gov.ba

Kabinet ministra 

Šef Kabineta, Erna Ćesko
Telefon: +387 33 661 772
Fax: +387 33 255 462 

e-mail: erna.cesko@fmrsp.gov.ba 

Sektor za ekonomsko-finansijske i materijalne poslove 

Pomoćnica ministra, Džana Kilić

Telefon:+387 33 255-436
Fax:+387 33 255-466
e-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje     

  
Pomoćnik ministra, Ernis Imamović
Telefon:+387 33 712 340
Fax: +387 33 255 461
E-mail: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje
Pomoćnik ministra, Kenan Spahić
Telefon: +387 33 661 774
Fax: +387 33 661 775
E-mail: 
kenan.spahic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za socijalnu  zaštitu i zaštitu porodice i djece
Pomoćnik ministra, Miroslav Jurešić
Telefon:+387 33 255 456
Fax:+387 33 255 461
E-mail: 
miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba

Sektor za zaštitu i inkluziju osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i jedinstveni registar       
Pomoćnik ministra, Dobrica Jonjić
Telefon:+387 33 722 700
Fax: +387 33 722 701
E-mail: dobrica.jonjic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove  
Načelnica Službe, Lejla Džanko
Telefon:+387 33 407-369
Fax:+387 33 255 461
E-mail: lejla.dzanko@fmrsp.gov.ba 

Služba za evropske integracije i IKT ( Informacijsko-komunikacijske tehnologije)         
Načelnica Službe, Ismira Kalkan
Telefon:+387 33 255 437
Fax: +387 33 255 461
E-mail: ismira.kalkan@fmrsp.gov.ba

Jedinica za internu reviziju
Načelnik Jedinice, Jasmin Gačević
Telefon:+387 33 255 440
Fax: +387 33 255 462
E-mail: jasmin.gacevic@fmrsp.gov.ba


Djelokrug

Upravni, stručni i drugi poslovi utvrđeni u zakonima koji se odnose na nadležnosti Federacije BiH u oblastima: 
- socijalne politike 
- rada i zapošljavanja 
- penzijskog i invalidskog osiguranja 
i to: politiku rada i zapošljavanja; radne odnose i prava iz radnog odnosa; zaštitu na radu; penzijsko invalidsko osiguranje; međunarodne konvencije u skladu sa Ustavom BiH, ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti zapošljavanja; socijalnu sigurnost i solidarnost, zaštitu civilnih žrtava rata; zaštitu porodice, usvojenje i starateljstvo; socijalnu zaštitu i druge poslove utvrđene zakonima iz ovih oblasti.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH” broj 8/95,3/96,9/96 i 48/99)