Ministarstvo rada i socijalne politike

Ministar: Vesko Drljača

Ministarstvo rada i socijalne politike

Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Tel: +387 33 650-685
Fax: +387 33 255-462
web site: www.fmrsp.gov.ba

Pošalji mail na info@fmrsp.gov.ba

Ministar: Vesko Drljača

Životopis

Rođen 20. siječnja 1961. godine. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završio je u Zvorniku. Od 1981. do 1985. godine studirao i završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika. 

Živi i radi u Sarajevu. 

Od veljače 1987. do travnja 1996. godine radio kao državni službenik na poslovima i zadacima upravnog rješavanja u drugom stepenu u Republičkom ministarstvu unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine. 

U Ministarstvu pravde i opšte uprave Bosne i Hercegovine radio kao viši stručni suradnik za izradu i tumačenje propisa iz oblasti državljanstava i putnih isprava u periodu od 1996. do 1998. godine. 

Od lipnja 1998. do lipnja 2004. godine bio je viši stručni suradnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH - Sektor za državljanstvo i putne isprave. 

Radni angažman nastavio je u Ministarstvu sigurnosti BiH, gdje je u periodu 2004. - 2006. bio šef Odsjeka za koordinaciju i usklađivanje propisa u Sektoru za međunarodnu suradnju. 

Od juna 2006. godine obavlja dužnost tajnika Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA. 

Aktivno govori engleski jezik. Po nacionalnosti je Srbin. 

Organizaciona struktura

Ministar
Vesko Drljača 
Telefon: +387 33 661 772
Fax: +387 33 255 462
E-mail: info@fmrsp.gov.ba

Kabinet ministra 
Telefon: +387 33 661 772 
Fax:+387 33 255 462

Tajnica 
Tajnica ministarstva, Saida Kastrat
Telefon:++387 33 661 772 
Fax:++387 33 255 462
E-mail: saida.kastrat@fmrsp.gov.ba

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko - financijske i opće poslove   
Pomoćnik ministra, Džana Kilić
Telefon:++387 33 255 436
Fax:++387 33 255 436
E-mail: dzana.kilic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za rad i zapošljavanje 
Pomoćnik ministra, Ernis Imamović 
Telefon: +387 33 712 340 
Fax:+387 33 523-810
E-mail: ernis.imamovic@fmrsp.gov.ba

Sektor za mirovinsko i invalidsko osiguranje i međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju 
Pomoćnik ministra, Kenan Spahić
Telefon: ++387 33 661 774
Fax: ++387 33 661 775 
E-mail: kenan.spahic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece
Pomoćnik ministra, Miroslav Jurešić
Telefon:++387 33 255 456
Fax:++387 33 255 462 
E-mail: miroslav.juresic@fmrsp.gov.ba 

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata 
Pomoćnik ministra, Dobrica Jonjić
Telefon:+387 33 722 700
 Fax:+387 33 722 701
E-mail: dobrica.jonjic@fmrsp.gov.ba

Služba za evropske integracije,strateško planiranje i koordinaciju projekata        
Načelnica Službe, Ismira Kalkan
Telefon:+387 33 255 437
Fax: +387 33 255 462
E-mail: ismira.kalkan@fmrsp.gov.ba

Jedinica za internu reviziju
Načelnik Jedinice, Jasmin Gačević
Telefon:+387 33 255 440
Fax: +387 33 255 462
E-mail: jasmin.gacevic@fmrsp.gov.ba

Djelokrug

Upravni, stručni i drugi poslovi utvrđeni u zakonima koji se odnose na nadležnosti Federacije BiH u oblastima: 
- socijalne politike 
- rada i zapošljavanja 
- mirovinskog i invalidskog osiguranja 
i to: politiku rada i zapošljavanja; radne odnose i prava iz radnog odnosa; zaštitu na radu; mirovinsko i  invalidsko osiguranje; međunarodne konvencije sukladno  Ustavu BiH, ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti zapošljavanja; socijalnu sigurnost i solidarnost, zaštitu civilnih žrtava rata; zaštitu obitelji, usvojenje i starateljstvo; socijalnu zaštitu i druge poslove utvrđene zakonima iz ovih oblasti.

Temeljni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH” broj 8/95,3/96,9/96 i 48/99)