Federalni zavod za geologiju

Direktor: Vedad Demir

Ustanička 11, Ilidža
Tel: +387 33 483-360 / +387 33 483-367
Fax: +387 33 483-361
DIREKTOR: VEDAD DEMIR
Tel: +387 33 483-360
Fax: +387 33 483-361
Organizacijska struktura
  • Sektor za geološke karte
  • Sektor za hidrogeologiju
  • Sektor za inžinjersku geologiju
  • Sektor za mineralne sirovina
  • Sektor za geološki informacioni sistem
  • Sektor za opće poslove
Djelokrug rada
Federalni zavod za geologiju vrši i istraživače, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju koji se odnose na izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inžinjersko-geoloških, seizmotektonskih i drugih geoloških karata i vrši i pripremu za njihovo štampanje; vrši i naučno utvrđivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori; priprema geološke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvođenje građevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja, te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; vrši i izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama; uspostavlja kontakte sa međunarodnim geološkim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geološkom sklopu i strukturi zemljine kore, priprema i organizira zajedničke istraživačke projekte, priprema podatke za međunarodni geološki i informacioni sistem; utvrđuje i predlaže Vladi Federacije strateške mineralne sirovine sa prijedlogom mjera za njihovo korištenje i predlaže politku geoloških istraživanja na prostoru Federacije; vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja; formira i vodi fond stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području Federacije; kreira i razvija jedinstven geološki  informacioni sistem i pruža informacije i podatke u okviru općeg geoinformacionog sistema korisnicima rezultata geoloških istraživanja.  Federalni zavod za geologiju vrši izradu Katastra ležišta mineralnih sirovina i geoloških pojava Federacije, Katastar podzemnih pitkih voda Federacije, Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije i Katastar klizišta Federacije.