Федерални завод за геологију

в.д. Директора: Ведад Демир

Ustanička 11, Ilidža
Tel: +387 33 483-360 / +387 33 483-367
Fax: +387 33 483-361
V.D. DIREKTORA: VEDAD DEMIR
Tel: +387 33 483-360
Fax: +387 33 483-361
Organizacijska struktura
  • Sektor za geoloďż˝ke karte
  • Sektor za hidrogeologiju
  • Sektor za inďż˝enjersku geologiju
  • Sektor za mineralne sirovina
  • Sektor za geoloďż˝ki informacioni sistem
  • Sektor za opďż˝e poslove
Djelokrug rada
Federalni zavod za geologiju vr�i istra�iva�ke, stru�no-analiti�ke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geolo�kih istra�ivanja od interesa za Federaciju koji se odnose na izradu osnovnih geolo�kih, hidrogeolo�kih, in�enjersko-geolo�kih, seizmotektonskih i drugih geolo�kih karata i vr�i pripremu za njihovo �tampanje; vr�i nau�no utvr�ivanje zakonomjernosti koncentracije i razmje�taja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori; priprema geolo�ke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvo�enje gra�evinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, podloge za razvoj �umarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja, te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; vr�i izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama; uspostavlja kontakte sa me�unarodnim geolo�kim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geolo�kom sklopu i strukturi zemljine kore, priprema i organizira zajedni�ke istra�iva�ke projekte, priprema podatke za me�unarodni geolo�ki informacioni sistem; utvr�uje i predla�e Vladi Federacije strate�ke mineralne sirovine sa prijedlogom mjera za njihovo kori�tenje i predla�e politku geolo�kih istra�ivanja na prostoru Federacije; vr�i izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geolo�kih istra�ivanja; formira i vodi fond stru�ne dokumentacije o geolo�kim istra�ivanjima na podru�ju Federacije; kreira i razvija jedinstven geolo�ki informacioni sistem i pru�a informacije i podatke u okviru op�eg geoinformacionog sistema korisnicima rezultata geolo�kih istra�ivanja.� - Federalni zavod za geologiju vr�i izradu Katastra le�i�ta mineralnih sirovina i geolo�kih pojava Federacije, Katastar podzemnih pitkih voda Federacije, Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije i Katastar klizi�ta Federacije.