Федерални завод за геологију

в.д. Директора: Ведад Демир

Устаничка 11, Илиџа

Тел: +387 33 483-360 / +387 33 483-367

Фаx: +387 33 483-361

 

ДИРЕКТОР: ВЕДАД ДЕМИР

Тел: +387 33 483-360

Фаx: +387 33 483-361

 

Организацијска структура

  • Сектор за геолошке карте
  • Сектор за хидрогеологију
  • Сектор за инжињерску геологију
  • Сектор за минералне сировина
  • Сектор за геолошки информациони систем
  • Сектор за опће послове

Дјелокруг рада

 

Федерални завод за геологију врши и истраживаче, стручно-аналитичке и друге послове из области фундаменталних и регионалних геолошких истраживања од интереса за Федерацију који се односе на израду основних геолошких, хидрогеолошких, инжињерско-геолошких, сеизмотектонских и других геолошких карата и врши и припрему за њихово штампање; врши и научно утврђивање закономјерности концентрације и размјештаја природних минералних ресурса у земљиној кори; припрема геолошке подлоге за просторно планирање, подлоге за извођење грађевинских, рударских и других активности, подлоге за развој шумарства, пољопривреде, водоснабдијевања, те развој урбанизације и инфраструктурних објеката; врши и израду федералног програма управљања минералним сировинама; успоставља контакте са међународним геолошким институцијама кроз размјену егзактних података о геолошком склопу и структури земљине коре, припрема и организира заједничке истраживачке пројекте, припрема податке за међународни геолошки и информациони систем; утврђује и предлаже Влади Федерације стратешке минералне сировине са приједлогом мјера за њихово кориштење и предлаже политку геолошких истраживања на простору Федерације; врши израду методских упутстава, стандарда и норматива у области геолошких истраживања; формира и води фонд стручне документације о геолошким истраживањима на подручју Федерације; креира и развија јединствен геолошки  информациони систем и пружа информације и податке у оквиру опћег геоинформационог система корисницима резултата геолошких истраживања.  Федерални завод за геологију врши израду Катастра лежишта минералних сировина и геолошких појава Федерације, Катастар подземних питких вода Федерације, Катастар минералних, термалних и термоминералних вода Федерације и Катастар клизишта Федерације.