Federalni zavod za geologiju

v.d. Ravnatelja: Vedad Demir

Ustanička 11, Ilidža
Tel: +387 33 483-360
+387 33 483-367
Fax: +387 33 483-361


V.D. RAVNATELJA: VEDAD DEMIR

Tel: +387 33 483-360
Fax: +387 33 483-361


Organizacijska struktura


  • Sektor za geoloďż˝ke karte
  • Sektor za hidrogeologiju
  • Sektor za inďż˝enjersku geologiju
  • Sektor za mineralne sirovina
  • Sektor za geoloďż˝ki informacioni sistem
  • Sektor za opďż˝e poslove

Djelokrug rada


- Federalni zavod za geologiju vrši istraďż˝ivaďż˝ke, struďż˝no-analitiďż˝ke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraďż˝ivanja od interesa za Federaciju koji se odnose na izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inďż˝enjersko-geoloških, seizmotektonskih i drugih geoloških karata i vrši pripremu za njihovo štampanje; vrši nauďż˝no utvrďż˝ivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori; priprema geološke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvoďż˝enje graďż˝evinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja, te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; vrši izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama; uspostavlja kontakte sa meďż˝unarodnim geološkim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geološkom sklopu i strukturi zemljine kore, priprema i organizira zajedniďż˝ke istraďż˝ivaďż˝ke projekte, priprema podatke za meďż˝unarodni geološki informacioni sistem; utvrďż˝uje i predlaďż˝e Vladi Federacije strateške mineralne sirovine sa prijedlogom mjera za njihovo korištenje i predlaďż˝e politku geoloških istraďż˝ivanja na prostoru Federacije; vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraďż˝ivanja; formira i vodi fond struďż˝ne dokumentacije o geološkim istraďż˝ivanjima na podruďż˝ju Federacije; kreira i razvija jedinstven geološki informacioni sistem i pruďż˝a informacije i podatke u okviru opďż˝eg geoinformacionog sistema korisnicima rezultata geoloških istraďż˝ivanja.”

- Federalni zavod za geologiju vrši izradu Katastra leďż˝išta mineralnih sirovina i geoloških pojava Federacije, Katastar podzemnih pitkih voda Federacije, Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije i Katastar klizišta Federacije.