Federalni zavod za agropedologiju

Direktor: Dženan Vukotić

Organizacijska struktura

  • Direktor
  • Sektor za pedologiju i melioracije
  • Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta
  • Sektor za laboratorijska istraživanja (Laboratorija)
  • Sektor za pravne, finansijsko-računovodstvene i opće poslove
  Djelokrug
  Federalni zavod za agropedologiju vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta; kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta; uređenje poljoprivrednog zemljišta; praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teškim metalima); rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje; monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu); uspostavljanje zemljišnog informacionog sistema (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu; davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima; davanje saglasnosti upotrebe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; učestvovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište, te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98) koji se odnose na stručne institucije iz područja poljoprivrede.