Federalni zavod za agropedologiju

v.d. direktor: Dženan Vukotić

Dolina broj 6, Sarajevo
Tel: +387 33 268-262
Fax: +387 33 268-261

RAVNATELJ: MR DŽENAN VUKOTIĆ

Tel: +387 33 254-841
Fax: +387 33 268-261

Organizacijska struktura


  • Ravnatelj
  • Sektor za pedologiju i melioracije
  • Sektor za monitoring i informacioni sistem zemljišta
  • Sektor za laboratorijska istraživanja (Laboratorija)
  • Sektor za pravne, financijsko-računovodstvene i opće poslove


Djelokrug

Federalni zavod za agropedologiju vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog tla; kontrolu plodnosti poljoprivrednog tla; uređenje poljoprivrednog tla; praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog tla polutantima (teškim metalima); rejoniziranje poljoprivrednog tla i njegovu racionalnu uporabu; monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog tla i promjena u i na tlu); uspostavljanje informativnog sustava tla (ZIS) poljoprivrednog tla i vođenje evidencije o poljoprivrednom tlu; davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim resursima tla; davanje saglasnosti uporabe poljoprivrednog tla kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za uporabu i korištenje poljoprivrednog tla; sudjelovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno tlo, te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom tlu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 2/98) koji se odnose na stručne institucije iz područja poljoprivrede.