Федерални завод за агропедологију

в.д. директор: Џенан Вукотић

Организациона структура


  • Директор
  • Сектор за педологију и мелиорације
  • Сектор за мониторинг и информациони систем земљишта
  • Сектор за лабораторијска истраживања (Лабораторија)
  • Сектор за правне, финансијско-рачуноводствене и опште послове


Дјелокруг рада

Федерални завод за агропедологију врши стручне и друге послове из надлежности Федерације који се односе на: картирање и утврђивање бонитетне вриједности пољопривредног земљишта; контролу плодности пољопривредног земљишта; уређење пољопривредног земљишта; праћење контаминираности пољопривредног земљишта полутантима (тешким металима); рејонизацију пољопривредног земљишта и његово рационално кориштење; мониторинг (праћење стања пољопривредног земљишта и промјена у и на тлу); успостављање земљишног информационог система (ЗИС) пољопривредног земљишта и вођење евиденције о пољопривредном земљишту; давање упутстава за управљање и господарење пољопривредним земљишним ресурсима; давање сагласности употребе пољопривредног земљишта као и издавање мишљења, атеста и цертификата за употребу и кориштење пољопривредног земљишта; учествовање и давање стручног мишљења на прописе које припремају друга тијела, а односе се на пољопривредно земљиште, те друге послове и задатке прописане Законом о пољопривредном земљишту („Службене новине Федерације БиХ“ број: 2/98) који се односе на стручне институције из подручја пољопривреде.