Arhiva javnih nabavki

2024. godina

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku usluga - telekomunikacijske usluge - servisni link i dodatni back up link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
22.Oct.2019.
Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu - Zaključno sa 30.09.2019
30.Sep.2019.
Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu - Zaključno sa 30.09.2019
30.Sep.2019.
Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponudžaču za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (LOT 2)
23.Sep.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH - LOT 1
10.Sep.2019.
Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-10_09_2019.
10.Sep.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (LOT 1-nabavka roba-desktop računara)
10.Sep.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH LOT 2
10.Sep.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine LOT 3
10.Sep.2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku usluga-pravne usluge u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom-MOL/INA
03.Sep.2019.