Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (LOT 1-nabavka roba-desktop računara)

  • 10.09.2019.