Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU

 • 30.12.2021.
 • Direktor: Željko Silađi

  Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
  Tel: +387 33 666-568, 666-587, 445-261
  Fax: +387 33 666-568, 666-587

  Direktor


  Željko Silađi 
  Telefon: ++387 33 666-568 
  Fax: ++ 387 33 666-568 


  Organizacijska struktura  • Direktor
  • Sektor za propise iz oblasti pravosuđa i uprave, unutrašnjih poslova, zdravstva, rada, socijalne politike, statistike, civilne zaštite i usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije
  • Sektor za propise iz oblasti privrede i usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije
  • Sektor za propise iz oblasti finansija, imovinsko-pravnih poslova, obrazovanja, nauke, kulture, sporta i usklađivanja propisa sa propisima Evropske unije
  • Sektor za finansijsko-materijalne i opće poslove

  Djelokrug


  Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije daje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine stručna pravna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, o njihovoj usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, drugih propisa koje donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno rukovoditelji federalnih organa uprave i federalnih ustanova.
  Osigurava metodološko jedinstvo u izradi federalnih zakona, drugih propisa i općih akata, pruža stručnu pomoć federalnim organima uprave i federalnim ustanovama u izradi zakona i drugih propisa, proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema, utvrđuje prečišćene tekstove propisa koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ako je za to ovlašten tim propisom, utvrđuje tekstove akata o ispravci objavljenih tekstova propisa ili drugih akata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
  Daje mišljenja na prečišćene tekstove, odnosno ispravke štamparskih grešaka, podzakonskog propisa i općeg akta, koji je, u skladu sa zakonom, utvrdio rukovoditelj federalnog organa uprave i federalne ustanove.
  U cilju pružanja stručne pomoći federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama u izradi zakona i drugih propisa, Ured organizira i realizira stručne seminare, edukacije, okrugle stolove i druge oblike usavršavanja državnih službenika koji obavljaju te poslove . 
  Ured daje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine stručna pravna mišljenja o navedenim propisima  i sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i evropskim principima i standardima, zajedno sa Uporednim prikazom usklađenosti odredbi prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Evropske unije i ovjerenom Izjavom o usklađenosti odredaba pradnacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Evropske unije.