Уред Владе ФБиХ за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније

Директор: Жељко Силађи

Организациона структура


  • Директор
  • Сектор за прописе из области правосуђа и управе, унутрашњих послова, здравства, рада, социјалне политике, статистике, цивилне заштите и усклађивања прописа са прописима Европске уније
  • Сектор за прописе из области привреде и усклађивања прописа са прописима Европске уније
  • Сектор за прописе из области финансија, имовинско-правних послова, образовања, науке, културе, спорта и усклађивања прописа са прописима Европске уније
  • Сектор за финансијско-материјалне и опће послове

Дјелокруг


Уред Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније даје Влади Федерације Босне и Херцеговине стручна правна мишљења о преднацртима, нацртима и приједлозима закона, о њиховој усклађености са Уставом и правним системом, других прописа које доноси Парламент Федерације Босне и Херцеговине, предсједник и потпредсједници Федерације Босне и Херцеговине, Влада Федерације Босне и Херцеговине, односно руководитељи федералних органа управе и федералних установа.

Осигурава методолошко јединство у изради федералних закона, других прописа и опћих аката, пружа стручну помоћ федералним органима управе и федералним установама у изради закона и других прописа, проучава и разматра питања изградње правног система, утврђује пречишћене текстове прописа које доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине, ако је за то овлаштен тим прописом, утврђује текстове аката о исправци објављених текстова прописа или других аката Владе Федерације Босне и Херцеговине.

Даје мишљења на пречишћене текстове, односно исправке штампарских грешака, подзаконског прописа и опћег акта, који је, у складу са законом, утврдио руководитељ федералног органа управе и федералне установе.

У циљу пружања стручне помоћи федералним органима управе и федералним управним организацијама у изради закона и других прописа, Уред организира и реализира стручне семинаре, едукације, округле столове и друге облике усавршавања државних службеника који обављају те послове . 

Уред даје Влади Федерације Босне и Херцеговине стручна правна мишљења о наведеним прописима  и са становишта њихове усклађености са законодавством Европске уније и европским принципима и стандардима, заједно са Упоредним приказом усклађености одредби преднацрта и нацрта закона и опћих аката са законодавством Европске уније и овјереном Изјавом о усклађености одредаба праднацрта и нацрта закона и опћих аката са законодавством Европске уније.