Уред Владе ФБиХ за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније

 • 30.12.2021.
 • Директор: Жељко Силађи

  Хамдије Чемерлића 2  
  Сарајево 
  Тел: +387 33 666-568, 666-587, 445-261 
  Факс: +387 33 666-568, 666-587

  Директор


  Жељко Силађи 
  Телефон: +387 33 666-568 
  Факс: + 387 33 666-568 

  Организациона структура


  • Директор
  • Сектор за прописе из области правосуђа и управе, унутрашњих послова, здравства, рада, социјалне политике, статистике, цивилне заштите и усклађивања прописа са прописима Европске уније
  • Сектор за прописе из области привреде и усклађивања прописа са прописима Европске уније
  • Сектор за прописе из области финансија, имовинско-правних послова, образовања, науке, културе, спорта и усклађивања прописа са прописима Европске уније
  • Сектор за финансијско-материјалне и опће послове

  Дјелокруг


  Уред Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније даје Влади Федерације Босне и Херцеговине стручна правна мишљења о преднацртима, нацртима и приједлозима закона, о њиховој усклађености са Уставом и правним системом, других прописа које доноси Парламент Федерације Босне и Херцеговине, предсједник и потпредсједници Федерације Босне и Херцеговине, Влада Федерације Босне и Херцеговине, односно руководитељи федералних органа управе и федералних установа.
  Осигурава методолошко јединство у изради федералних закона, других прописа и опћих аката, пружа стручну помоћ федералним органима управе и федералним установама у изради закона и других прописа, проучава и разматра питања изградње правног система, утврђује пречишћене текстове прописа које доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине, ако је за то овлаштен тим прописом, утврђује текстове аката о исправци објављених текстова прописа или других аката Владе Федерације Босне и Херцеговине.
  Даје мишљења на пречишћене текстове, односно исправке штампарских грешака, подзаконског прописа и опћег акта, који је, у складу са законом, утврдио руководитељ федералног органа управе и федералне установе.
  У циљу пружања стручне помоћи федералним органима управе и федералним управним организацијама у изради закона и других прописа, Уред организира и реализира стручне семинаре, едукације, округле столове и друге облике усавршавања државних службеника који обављају те послове . 
  Уред даје Влади Федерације Босне и Херцеговине стручна правна мишљења о наведеним прописима  и са становишта њихове усклађености са законодавством Европске уније и европским принципима и стандардима, заједно са Упоредним приказом усклађености одредби преднацрта и нацрта закона и опћих аката са законодавством Европске уније и овјереном Изјавом о усклађености одредаба праднацрта и нацрта закона и опћих аката са законодавством Европске уније.