Federalni zavod za poljoprivredu

Direktor: Omer Kurtović

Organizacijska struktura

  • Direktor
  • Odjeljenje biljne proizvodnje sa tri odsjeka
  • (Odsjek ratarstva i povrtlarstva, Odsjek voćarstva i vinogradarstva, Odsjek zaštite bilja)
  • Odjeljenje animalne proizvodnje i tehnologije sa dva odsijeka
  • (Odsjek stočarstva i Odsjek tehnologije prehrambenih proizvoda)
  • Odjeljenje za laboratorijske analize sa dva odsjeka
  • (Odsjek za kontrolu sjemena i sadnog materijala, dijagnostiku štetnih organizama i prisustva GMO-a i Odsjek za kontrolu životnih namirnica)
  • Odjeljenje za opšte i računovodstvene poslove
  Djelokrug rada

   Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo je pravni sljedbenik Poljoprivrednog instituta – Sarajevo, a transformacija je uslijedila donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine F BiH“ br. 38 od 04.07.2005.god). Ovim Zakonom su definisani zadaci koje treba da realizuje ova institucija. Odlukom Vlade FBiH o preuzimanju poslova iz nadležnosti Fedrealnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo od Poljoprivrednog instituta iz Sarajeva broj 148/06 od 30.03.2006. godine (Sl.novine FBiH, broj 20/06), potvrđen je pravni kontinuitet Zavoda kao samostalne federalne ustanove- organizacije. Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 35/05, član 28.), koji se odnose na: organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja: uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje životnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti duhanske proizvodnje, voćarske proizvodnje, edukaciju farmera, brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području kontinentalne klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.