Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Direktor: Željko Obradović

Hamdije Kreševljakovića br. 96, Sarajevo
Tel: +387 33 201-784
Fax: +387 33 586-056
DIREKTOR: ŽELJKO OBRADOVIĆ DIPL.ING.GEOD.
Tel: +387 33 215-304
Fax: +387 33 586-056
Organizacijska struktura
  • Kabinet Direktora
  • Sektor za premjer,kartografiju i komasaciju zemljišta
  • Sektor za katastar
  • Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove
  • Sektor za geoinformatiku
Djelokrug rada
Vršenje upravnih, inspekcijskih,informatičkih i stručnih poslova iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti na teritoriji Federacije BIH