Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Direktor: Željko Obradović

Organizacijska struktura
  • Kabinet Direktora
  • Sektor za premjer,kartografiju i komasaciju zemljišta
  • Sektor za katastar
  • Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove
  • Sektor za geoinformatiku
Djelokrug rada
Vršenje upravnih, inspekcijskih,informatičkih i stručnih poslova iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti na teritoriji Federacije BIH