Federalna uprava civilne zaštite

Direktor: Fahrudin Solak

Sjedište Federalne uprave civilne zaštite
Vitomira Lukića 10, Sarajevo
Tel: +387 33 779-450
Fax: +387 33 779-499
Protokol / pisarnica: + 387 33 779 467
 
DIREKTOR: FAHRUDIN SOLAK
Tel: +387 33 779-451
Organizacijska struktura
Uprava je oganizovana u sektore:
  • Kabinet direktora,
  • Sektor za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo,
  • Centar za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove,
  • Sektor za računovodstveno - finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje,
  • Sektor za pravne i opšte poslove,
  • Inspektorat,
  • Operativni cnetar civilne zaštite,
  • Jedinica za internu reviziju,
  • Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanje eksplozivnih sredstava.

Djelokrug

Organizovanje, pripremanje i funkcionisanje civilne zaštite, praćenje stanja priprema civilne zaštite uz predlaganje i poduzimanje mjera na unapređenju organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; izdavanje naređenja za upotrebu jedinica, službi, štabova i povjerenika civilne zaštite na provođenju mjera zaštite i spašavanja; organizovanje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju samozaštite, organizovanja i koordinaciju provođenja mjera zaštite i spašavanja; donošenje nastavnih planova i programa obuke struktura civilne zaštite; predlaganje programa zajedničkih samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite; implementacija Programa deminiranja i hitne intervencije na uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava, izvlačenju i spašavanju nastradalih iz minskih polja; pripremu propisa u oblasti civilne zaštite, međunarodnu suradnju po pitanjima iz oblasti civilne zaštite; predlaganje planova naučnoistraživačkih projekata iz oblasti civilne zaštite i praćenje njihove realizacije, inspekcijski nadzor iz oblasti civilne zaštite i dr.
Sjedište Federalne uprave civilne zaštite | Kontakt
Pomoćnik direktora - rukovodilac kabineta:
Dalila Efendić
Tel: +387 33 779 459
dalila.efendic@fucz.gov.ba
Viši stručni sradnik za odnose sa javnošću::
Majda Kovač
Tel: +387 33 779-497
majda.kovac@fucz.gov.ba
   
Pomoćnik direktora u sektoru za računovodstveno-finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje:
Sanita Alagić
Tel: +387 33 779-492
sanita.alagic@fucz.gov.ba
 
Pomoćnik direktora u Sektoru za pravne i opće poslove:
Enisa Bajrović
Tel: +387 33 779-458
enisa.bajrovic@fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u centru za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove:
Murat Baručija
Tel: +387 33 779-457
murat.barucija@fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u operativnom centru civilne zaštite:
Ismet Sendić
Tel: +387 33 767-454
ismet.sendic@fucz.gov.ba
Operativni centar civilne zaštite:
Tel: +387 33 767-530
Tel: +387 33 767-560
foc@fucz.gov.ba
Pomoćnik direktora u Sektoru za organizaciju deminiranja i UES i specijalizirane jedinice zaštite i spašavanja
Mustafa Kadribegović
Tel: +387 33 779-701
Fax: +387 33 472-999
mustafa.kadribegovic@fucz.gov.ba