Federalna uprava civilne zaštite

Ravnatelj: Fahrudin Solak

Sjedište Federalne uprave civilne zaštite
Vitomira Lukića 10, Sarajevo
Tel: +387 33 779-450
Fax: +387 33 779-499
Protokol / pisarnica: + 387 33 779 467


RAVNATELJ: FAHRUDIN SOLAK


Tel: +387 33 779-451


Organizacijska struktura


Uprava je oganizovana u sektore:

  • Kabinet ravnatelja,
  • Sektor za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo,
  • Federalni centar za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove,
  • Sektor za materijalno-financijske,
  • Sektor za normativno-pravne i opšte poslove,
  • Inspektorat civilne zaštite,
  • Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a,
  • Federalni operativni centar civilne zaštite,
  • Samostalni izvršilac interne kontrole.

Djelokrug


Organizovanje, pripremanje i funkcionisanje civilne zaštite, praćenje stanja priprema civilne zaštite uz predlaganje i poduzimanje mjera na unapređenju organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; izdavanje naređenja za upotrebu jedinica, službi, štabova i povjerenika civilne zaštite na provođenju mjera zaštite i spašavanja; organizovanje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju samozaštite, organizovanja i koordinaciju provođenja mjera zaštite i spašavanja; donošenje nastavnih planova i programa obuke struktura civilne zaštite; predlaganje programa zajedničkih samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite; implementacija Programa deminiranja i hitne intervencije na uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava, izvlačenju i spašavanju nastradalih iz minskih polja; pripremu propisa u oblasti civilne zaštite, međunarodnu suradnju po pitanjima iz oblasti civilne zaštite; predlaganje planova naučnoistraživačkih projekata iz oblasti civilne zaštite i praćenje njihove realizacije, inspekcijski nadzor iz oblasti civilne zaštite i dr.


Sjedište Federalne uprave civilne zaštite | Kontakt


Adresa: Vitomira Lukića 10, Sarajevo 
tel: +387 33 779 450
fax: +387 33 779 499
Protokol / pisarnica: + 387 33 779 467
web: www.fucz.gov.ba
email: fucz@fucz.gov.ba

Ravnatelj:
Fahrudin Solak 
+387 33 779 451
solak.f@fucz.gov.ba

Pomoćnik ravnatelja u sektoru za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo:
Mirsad Teskeredžić
+387 33 779 455
teskeredzic.m@fucz.gov.ba 

Pomoćnik ravnatelja u sektoru za računovodstveno-financijske poslove, javne nabavke i skladištenje:
Mira Lazić
+387 33 779 492
lasic.m@fucz.gov.ba
   
Pomoćnik ravnatelja  u Sektoru za pravne i opće poslove:
Enisa Bajrović
+387 33 779 458
bajrovic.e@fucz.gov.ba 
 
Glavni inspektor u Inspektoratu civilne zaštite: 
Stanko Slišković
+387 33 779 471
sliskovic.s@fucz.gov.ba

Pomoćnik ravnatelja u operativnom centru:
Ismet Sendić 
 +387 33 779 454
sendic.i@fucz.gov.ba

Operativni centar civilne zaštite: 
+387 33 767 530
+387 33 767 560
foc@fucz.gov.ba

Pomoćnik ravnatelja direktora u Sektoru za organizaciju deminiranja i UES i specijalizirane jedinice zaštite i spašavanja
Murat Baručija
+387 33 769 865
barucija.m@fucz.gov.ba